Hotărârea nr. 17/2021

Hotărârea nr. 17 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.17 din data de 28 ianuarie 2021

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.35, județul Brașov, înscris în CF nr,144340-Cl-U6 Brașov, nr.cadastral 144340-C1-U6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.556/19.01.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 556/19.01.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.35, județul Brașov, înscris în CF nr,144340-Cl-U6 Brașov, nr.cadastral 144340-C1-U6.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.556/12.01.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.35, la un preț de 92.500 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.2/2/05.01.2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Republicii nr. 35, județul Brașov, apartamentul nr.4, casă monument istoric, datare cca.1800, poziția 404, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11545;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.35, județul Brașov, înscris în CF nr,144340-Cl-U6 Brașov, nr.cadastral 144340-C1-U6, din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m- B-l 1545 evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 404, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Adrian-Toai


Veștea .7


\ A,


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dj/wfbrăveanu