Hotărârea nr. 16/2021

Hotărârea nr. 16 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C1, C2, C3, C8, C11 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Școala Profesională Specială Codlea.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dui Eroilor nr: 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.16 din data de 28.01.2021

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, teren și construcții CI, C2, C3, C 8, CI 1 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.20607/19.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 20607'18.01.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, teren și construcții CI, C2, C3, C8, CI 1 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea; se precizează că în acest imobil funcționează două instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov, respectiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Școala Profesională Specială Codlea, fiind necesară darea în administrare a imobilului conform folosinței spațiilor, astfel cum rezultă din convenția finalizată prin încheierea de autentificare nr. 1923/30.07.2019, la Biroul Individual Notarial Socaciu George, din Codlea;

Ținând cont de adresa Școalii Profesionale Speciale Codlea nr. 1470/11.12.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 20607/14.12.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.867, art. 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.”c” și alin. (4), lit. „a”, art.297, art. 298-301, și Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 57/2019 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11260 cu destinația ATELIER TÂMPLĂRIE, suprafață construită la sol de 1101 mp, iar suprafața desfășurată de 1101 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea, sub nr. Cad. 105290-C1, cu valoarea de inventar 290792,40 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.2.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 12211 construcție din beton și cărămidă, cu destinația ȘCOALĂ, suprafață construită la sol de 466 mp, iar suprafața desfășurată de 1398 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea, sub nr. Cad. 105290-C2, cu valoarea de inventar 1478909,30 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.3.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11258 construcție din beton și cărămidă, cu destinația CABINA POARTĂ, suprafață construită la sol de 7 mp, iar suprafața desfășurată de 7 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C3, cu valoarea de inventar 9121,17 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.4.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 12212 din beton și cărămidă, cu destinația SALA GIMNASTICA, suprafață construită la sol de 665 mp, iar suprafața desfășurată de 665 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C8, cu valoarea de inventar 653234,26 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.5.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, imobil cu nr. cad 105290-C11, construcție neînscrisă în CF, suprafață construită la sol de 37 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.6.- Se aprobă darea în administrare a unei părți a imobilului, (conform schiței anexate la Convenția notarială) situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11256 construcție din beton și cărămidă, cu destinația CANTINĂ, suprafață construită la sol de 913 mp, iar suprafața desfășurată de 940 mp, înscrisă în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C6, cu valoarea de inventar (pentru toată construcția) 549719,95 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea.

Art.7.- Se aprobă darea în administrare a terenului cu suprafață de 15498 mp, cu nr. cad 102682, înscris CF nr. 105290 Codlea, aflat în domeniul public al Județului Brașov, către Școala Profesională Specială Codlea, în cota indiviză de 50%.

Art.8.- Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu Școala Profesională Specială Codlea pentru imobilul descris în prezenta hotărâre, conform legislației în vigoare.

Art.9,- Se aprobă încheierea procesului-verbal de predare-primire a imobilului descris, între U.A.T. Județul Brașov și Școala Profesională Specială Codlea, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.10.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.


Contraseiffhează, Secretar Geiyral al Județului Maria Datnbrăveanu