Hotărârea nr. 15/2021

Hotărârea nr. 15 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C4, C5, C7, C9, C10, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 ofHce@judbrasov. ro, www.judbra sov, ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.15 din data de 28.01.2021

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, teren și construcții C4, C5, C7, C9, CIO, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 17198/19.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 17198 18.01.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, teren și construcții C4, C5, C7, C9, CIO, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; se precizează că în acest imobil funcționează două instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov, respectiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Școala Profesională Specială Codlea, fiind necesară darea în administrare a imobilului conform folosinței spațiilor, astfel cum rezultă din convenția finalizată prin încheierea de autentificare nr. 1923/30.07.2019, la Biroul Individual Notarial Socaciu George, din Codlea;

Ținând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 73063/12.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 17198/22.10.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.867, art. 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.”c” și alin. (4), lit. „a”, art.297, art. 298-301, și Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 57z2019 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11255 cu destinația INTERNAT, suprafață construită la sol de 659 mp, iar suprafața desfășurată de 3295 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea, sub nr. Cad. 105290-C4, cu valoarea de inventar 2111440,93 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11261 construcție din beton și cărămidă, cu destinația MAGAZIE MATERIALE, ATELIER ȘCOALĂ, suprafață construită la sol de 655 mp. iar suprafața desfășurată de 655 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C5, cu valoarea de inventar 1197481,52 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.3.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11257 construcție din beton și cărămidă, cu destinația SPĂLĂTORIE, CENTRALĂ TERMICĂ, GARAJ, suprafață construită la sol de 86 mp. iar suprafața desfășurată de 86 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C7, cu valoarea de inventar 559378,80 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.4.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11259 construcție cu destinația Adăpost porci, suprafață construită la sol de 104 mp, iar suprafața desfășurată de 104 mp, înscris în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C9, cu valoarea de inventar 13533,54 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.5.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, imobil cu nr. cad 105290-C10, construcție neînscrisă în CF, suprafață construită la sol de 17 m.p., aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.6.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, imobil cu nr. cad 105290-C12, construcție neînscrisă în C.F., suprafață construită la sol de 8 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.7.- Se aprobă darea în administrare a unei părți a imobilului, (conform schiței anexate la Convenția notarială) situat în Municipiul Codlea, str. Carpaților, nr.23, cu nr. înv. 11256 construcție din beton și cărămidă, cu destinația CANTINĂ, suprafață construită la sol de 913 mp, iar suprafața desfășurată de 940 mp, înscrisă în C.F. 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C6, cu valoarea de inventar (pentru toată construcția) 549719,95 lei, aflată în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.8.- Se aprobă darea în administrare a terenului cu suprafață de 15498 mp, cu nr. cad 102682, înscris CF nr. 105290 Codlea, aflat în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cota indiviză de 50%.

Art.9. Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru imobilul descris în prezenta hotărâre, conform legislației în vigoare.

Art.10. - Se aprobă încheierea procesului-verbal de predare-primire a imobilului descris, între U.A.T. Județul Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.ll. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE
Contrasemnează, Secretar Genera al Județului Maria Erambrăveanu