Hotărârea nr. 14/2021

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea solicitării trecerii imobilului pod peste pârâul Cozd din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131A aflat în domeniul public al Județului Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.14

din data de 28 ianuarie 2021

- privind cererea trecerii imobilului „pod peste pârâul Cozd” din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131 A - domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.934/19.01.2021, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 934/19.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea cererii de trecere a imobilului „pod peste pârâul Cozd” din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131 A - domeniul public al Județului Brașov;

Luând în considerare adresa nr.84/LB din 07.01.2021 transmisă de ANAR - ABA Olt - SGA Brașov înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.ad.21365/07.01.2021;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.173, alin.(l), lit.c, art.292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.554, art.858 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil precum și prevederile art.2, alin.(3) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată ;

în temeiul art.182 și art.196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cererea de trecere a imobilului „pod peste pârâul Cozd” din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131 A - domeniul public al Județului Brașov.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar GenoraȚal Județului Maria Dumnrăveanu