Hotărârea nr. 13/2021

Hotărârea nr. 13 – pentru emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Comuna Bod pentru anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

F-16

HOTĂRÂREA NR.13 din data de 28.01.2021

- privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 645/19.01.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 645/19.01.2021 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2021;

Văzând adresa nr. 111/05.01.2021 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 645/13.01.2021 a Primăriei Comunei Bod;

Ținând cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și ale alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2021.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează,


Secretar geneyăji al județului Maria DiHnbrăveanu