Hotărârea nr. 123/2021

Hotărârea nr.123 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.123 din data de 16.04.2021

-privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.04.2021

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.561/5089 din data de 08.04.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 561/5089 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune desemnarea reprezentantului C onsiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.9/28.01.2021 privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 13, art. 18 alin. (1) și alin. (2) și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin. (1) lit. „a” și “d”, precum și ale alin.(5). lit.' c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (I), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul Suciu Dan, reprezentantul Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2. - Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, se va desfășura în perioada 11.05.2021-17.05.2021, la sediul unității și va avea următoarea componență:

Președinte: Dr. Muntean Liviu - Director medical - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov; Membri: Dr. Manea Rosana Mihaela -Medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală -

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov,

Dr. Ghinea Veronica Zenovia - Medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală

Dr. Biriș Mariana

Spitalul Militar “Regina Maria” Brașov;

- Medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală.

reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Suciu Dan

- Reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

Secretar: Dr. Voina Claudia

- Medic specialist, specialitatea pediatrie;

Art.3. - Pentru proba de interviu - susținerea proiectului de management, comisia de examen/concurs pentru funcția de conducere vacantă este formată din comitetul director al unității sanitare.

Art.4.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiei.


PREȘEDINTE

Adrian-Ioan Vește


Contrasemnează etar Geneimzal Județului aria Dumorăveanu