Hotărârea nr. 122/2021

Hotărârea nr.122 – privind delegarea unui reprezentant al asiguraților, din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 122 din data de 16.04.2021

privind delegarea unui reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 16.04.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/3758 din data de 8.04.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 561/3758 din data de 8.04.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență, prin care se propune spre aprobare delegarea unui reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 78/20.02.2015 privind desemnarea doamnei Olteanu Luminița, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Luând în considerare adresa nr. P1991/18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 282 alin. (1) și (2), ale art. 283 alin. (1) lit. “a” precum și ale art. 285 lit „a” și lit „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.L - Se deleagă calitatea de reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnului consilier județean Marius Neculoiu.

Art.2. - Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 78/20.02.2015 privind desemnarea doamnei Olteanu Luminița, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, își încetează aplicabilitatea.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează,


Secretar gej Maria/D


al al județului brăveanu