Hotărârea nr. 121/2021

Hotărârea nr.121 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare şi Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DN1)-Luţa-Ludişor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 – 9 + 084”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.121 din data de 16.04.2021

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DNl)-Luța-Ludișor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 - 9 + 084”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 561/4096/2021 inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. Ad. 561/4096/2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DN1 )-Luța-Ludișor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 - 9 + 084”;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 203/28.05.2020 și nr. 268/27.08.2020, de Rapoartele de Evaluare întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Aron Bereș din care rezultă suma despăgubirilor ce urmează a fi acordate persoanelor fizice și juridice afectate de realizarea obiectivuluiAnexa nr. 1 - planul topografic, avizat de OCPI Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, precum și Anexa nr. 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014, prevederile art.l, alin.l, art. 2, al.2Al și alin. 3, lit. “e”, art. 3, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată precum și prevederile art. 4, alin. 2 din H.G.R. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și Reabilitare drum județean”, DJ 109, Beclean (DNl)-Luța-Ludișor-Voivodeni”, evidențiat în planul topographic, prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.2. - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizare și Reabilitare drum județean” DJ 109, Beclean (DN1) - Luța-Ludișor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 - 9 + 084”, expropriator fiind Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov.

  • Art.3. - Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor, ce urmează a fi acordate proprietarilor, menționate în Anexa nr.2, estimate în baza Rapoartelor de Evaluare, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Beres Aron.

  • Art.4. - Se aprobă însușirea Rapoartelor de Evaluare, nr. 305/1/1, nr.305/1/2 și nr.305/2, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Beres Aron, conform principiului unității monetare din Legea nr. 271/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată.

Sumele aferente despăgubirilor aferente vor fi asigurate din Bugetul Județului Brașov pe anul 2021.

  • Art.5. - Valoarea despăgubirilor se consemnează de către Județul Brașov-Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri, într-un cont deschis la bancă, pe numele Județului Brașov-Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utlilitate publică de interes județean,. Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DNl)-Luța-Ludișor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000-9 + 084”.

  • Art.6. - Planul topografic ce conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ- teritoriale în raza căreia se află imobilele.

  • Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.