Hotărârea nr. 120/2021

Hotărârea nr.120 – privind alocarea sumei de 5000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități (administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: <40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 120 din data de 16.04.2021

privind alocarea sumei de 5.000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 16.04.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/5907 din data de 14.04.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 561/5907 din data de 14.04.2021 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune spre aprobare alocarea sumei de 5.000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86/17.02.2016 privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 4 lit. “c” din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat, precum și cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „1” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei 5.000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale în scopul reparațiilor, întreținerii sau modernizării tronsoanelor de drumuri județene preluate prin declasare, după cum urmează:

Ind. Drum

Tip

Modificări

Indicativ nou

AN declasare

Predat către

UAT

Propuneri

2021

103 D

Declasare parțială

DC 78 A

2020

Viștea

400,000

104N

Declasare

DC19

2020

Comăna

400000

106

Declasare

DC 89

2019

Șinca Nouă

400,000

107E

Declasare

DC81

2020

Ucea

400,000

112G

Declasare parțială în DC 58

DJ 112Gcu origine în Peștera

2019

Moieciu

400,000

730

Declasare

DC 54B

2020

Fundata

400,000

130A

Declasare

DC17

2017

Părău

400,000

137A

Declasare

DC26

2017

Cața

400,000

131D

Declasare

DC25

2017

Racoș

400,000

103 A

Propunere

DJ 103 A

2021

Tărlungeni

400,000

105

Drum ocolire necesar construirii Podului peste râul Olt

2021

Voila

600,000

112G

Propunere

DJ 112G

Zămești

400,000

TOTAL

5,000,000

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.