Hotărârea nr. 119/2021

Hotărârea nr.119 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr. 16

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.119 din data de 16 aprilie 2021

  • - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.16, județul Brașov, înscris în CF nr.l 10922-C1-U3 Brașov, nr.top.5179/IV

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.561/5462/12.04.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.561/5462/12.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în CF nr.l 10922-C1-U3 Brașov, nr.top.5179/IV.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.561/5462/09.04.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.16, județul Brașov, la un preț de 160.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.l90/19/09.03.2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Poarta Schei nr.16, județul Brașov, apartamentul IV, casă monument istoric, cu denumirea Casa, datare sec.XIX, poziția 361, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11502;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului IV, înscris în CF nr. 110922-C1-U3 Brașov, nr.top.5179/IV, din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m- B-l 1502, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 361, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.16.

  • Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.