Hotărârea nr. 117/2021

Hotărârea nr.117 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Bdul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 117 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.561/1807/08.04.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad. 561/1807/08.04.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții (în sensul transformării unor posturi vacante, promovării în funcție/grad profesional/treaptă profesională, suplimentării unor posturi) și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.387/27.11.2020 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, a cărei aplicabilitate se propune a înceta;

Văzând adresa nr. 1941/04.03.2021 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561/1807/05.04.2021, precum și faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și în numărul maxim de posturi aprobat;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.1312/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Văzând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art I alin. (1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile art.173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 180 alin.(l) lit. “a” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art.5, alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art,4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 387/27.11.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează, Secretar Genial Județului

Maria


răveanu
ANMCS


onitaltiflatâîn

PROCES DE ACREDITARE


Consiliul Județean


Brașov


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011,0268.477.263; Fax: 0372.870.370 e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro


Anexa la HCJBV nr.....................

Director executiv


Adețina VăsioiuSecretar generaLdpjudețului,


Maria


raveanu


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradul II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

medic primar

sănătate publică și management

S

1

3

Director financiar contabil

economist/gradul II

economice

S

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

S

3

5

Șef laborator

medic primar /biolog,biochimist, chimist principal

medicină de laborator/biologie, biochimie, chimie

S

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

S

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

S

1

9

Șef birou

economist

economice

S

1

10

Medic

primar

pneumologie

S

10

11

Medic

primar

medicină de laborator

S

2

12

Medic

primar

epidemiologie

S

1

13

Medic

primar

sănătate publică și management

S

2

14

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

15

Medic

specialist

pediatrie

S

1

16

Medic

primar

pediatrie

S

1

17

Medic

primar

radiologie și imagistică medicală

S

1

18

Medic

specialist

cardiologie

S

1

19

Medic

specialist

boli infecțioase

S

1

20

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

S

1

21

Medic

specialist

epidemiologie

S

1

22

F iziokinetoterapeut

specialist

balneofizio kinetoterapie și recuperare

S

1

23

Farmacist

primar

farmacie

S

1

24

Asistent social

sociologie

S

1

25

Chimist

principal

chimie

S

1

26

Psiholog

specialist

psihologie clinică

s

1

27

Asistent medical

principal

medicină generală

s

4

28

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/

specializate în îngrijiri paliative

s

3

29

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

29

30

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

31

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

32

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

33

Asistent medical

debutant

radiologie si imagistica medicala

PL

1

34

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

35

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

36

Asistent medical

principal

nutriție si dietetica

S

1

37

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

38

Asistent medical

medicină generală

PL

9

39

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

3

40

Asistent medical

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

2

41

Asistent medical

debutant

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

1

42

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

43

Asistent medical

farmacie

PL

1

44

Registrator medical

M

1

45

Infirmieră

G

26

46

Infirmieră

debutantă

G

1

47

îngrijitoare

G

15

48

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

49

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

50

Referent de specialitate

I

juridice

S

1

51

Referent de specialitate

I

economice

S

2

52

Referent de specialitate

I

științele comunicării, economice, tehnice

S

1

53

Referent de specialitate

III

inginerești

S

1

54

Referent de specialitate

debutant

juridice

S

1

55

Referent

debutant

M

1

56

Economist

IA

economice

S

4

57

Referent de specialitate

II

economice

s

1

58

Economist

II

economice

s

1

59

Inginer

IA

știinte inginerești

s

1

60

Contabil

I

contabilitate

M

1

61

Casier

M

1

62

Magaziner

M

1

63

Șofer

I

M

1

64

Muncitor calificat -șofer

I

M

1

65

Muncitor calificat -electrician

IV

M

1

66

Muncitor calificat -lăcătuș

I

M

1

67

Muncitor calificat -instalator

I

G

1

68

Muncitor calificat -bucătar

I

M

3

69

Muncitor calificat -bucătar

IV

M

1

70

Muncitor calificat -zugrav

I

M

1

71

Muncitor necalificat

I

M

1

72

Spălătoreasă

G

2

Total Venituri Proprii

182

B

Buget de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

S

3

4

Medic

rezident an I

sănătate publică și management

S

2

5

Medic

rezident an II

sănătate publică și management

S

2

6

Asistent medical

principal

medicină generală

S

2

7

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

8

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

9

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

10

Asistent medical

radiologie

PL

1

11

Statistician medical

principal

M

1

12

Registrator medical

principal

M

1

13

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

35.5

TOTAL GENERAL

217,5

Total posturi aprobate:217,5 din care:

conducere                12

execuție

205,5 182

35,5


DIRECTOR FINANCIAR CQNTABIL

Ec. BREBEANU Gabrieha/loana


venituri proprii bugetul de stat


Comp. RUNOS

Ref.de spec. Popescu MartaAnexa la HCJBV. nr.


Director Executiv Adelina Văsioiu
Secretar eeneral al județului


Maria


BRAVEANU


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE PN MOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, 2021


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

MANAGER

FC=1

COMITET DIRECTOR

DIRECTOR MEDICAL

-4                                                                                         --------

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

FC=1

FC=1
o:
UIo:


Nr. maxim psturi aprobate 217,5 din care: - funcții contractuale de conducere 12 - funcții conractuale de execuție 205,5


Manager:

- funcții de execuție 18 Director financiar-contabil:

- funcții de conducere 2 - funcții de ex. 22 Director medical: - funcții de conducere - funcții de execuție 161,5 -medici rezidenti 4