Hotărârea nr. 116/2021

Hotărârea nr.116 – privind aprobarea raportului final și a listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 116 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.04.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/4873 din data de 8.04.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 561/4873 din data de 8.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., conform anexei;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 436/17.12.2020 privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr. ad. 561/4873 a Comisiei de Selecție pentru un post de membru Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul final și Lista scurtă a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei.

Art.2. Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov să facă toate demersurile legale în vederea numirii candidatului admis în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.


Contrasemnează,Mar ia


t-baveanu


RAPORT

PRIVIND NUMIREA FINALĂ

în procesul privind procedura de selecție pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de Administrație al SC Metrom Industrial Parc S.A.Brașov

Comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.436/17.12.2020, a procedat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată, după cum urmează:

  • - a procedat începând cu data de 21.01.2021 la declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al SC ” METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV”;

  • - a elaborat și a afișat proiectul planului de selecție - Componenta inițială ;

  • - a publicat anunțul de selecție în două ziare ec. financiare și pe site-ul instituției, acestea cuprinzând condițiile generale de participare, criteriile de selecție a candidațiilor, cerințe comune, criterii de evaluare și condiții de aplicare, precum și documentele necesare pentru depunerea candidaturii, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

  • - a definitivat planul de selecție - Componenta finală;

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură a fost cuprinsă între 03.02.2021-05.03.2021 ora 15,00. Pentru acest post au fost depuse 2 dosare de candidatură în termenul stabilit prin anunțul de selecție.

Comisia de selecție s-a întrunit în vederea evaluării dosarelor de candidatură în raport cu minimum de criterii și a procedat la întocmirea listei lungi a candidaturilor eligibile (lista având caracter confidențial nu a fost dată publicității).

în urma verificării dosarelor de candidatură depuse în termenul legal, comisia de selecție/evaluare stabilește următoarele rezultate:

Nr crt

Nume și prenume Candidat Nr.dosar/data

Rezultat selecție dosare admis / respins

Studii absolvite

Observații (motivare respingere)

1.

Cocos Liviu Nr.dosar 2448/12.02.2021

Admis

Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic din cadrul Universității Bioterra

2.

Puiu Luminița Ana Nr.dosar 561/885/24.02.2021

Admis

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității George Barițiu Brașov

în conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 ” Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

Scrisoarea de așteptări și regulile generale pentru redactarea declarației de intenție au fost publicate, în data de 15.03.2021, pe site-ul instituției odată cu stabilirea listei scurte.

Conform calendarului de desfășurare, candidații admiși la selecția dosarului au depus în termen declarația de intenție, conform scrisorii de așteptări, în data de 24.03.2021 cu nr. înregistrare 561/3572/RU/3681, respectiv nr.înregistare 561/3665.

în urma analizării declarațiilor de intenție prin integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului candidatului, raportată în funcție de matricea profilului consiliului, comisia de selecție, a propus ca selecția finală a candidațiilor aflați pe lista scurtă, să se facă pe bază de interviu, conform art.44 din HG nr.722/2016.

Interviul a avut loc în data de 01.04.2021, ora 9,30, la sediul Consiliului Județean Brașov, B.dul Eroilor nr.5, sala 34.

Comisia de selecție a stabilit un plan de interviu; planul de interviu a urmărit să clarifice experiența candidaților, dovedită prin documentele depuse la dosarul de selecție; s-a punctat evaluarea răspunsului la scrisoarea de așteptări / prezentarea declarației de către candidat, aprecierea comisiei privind modul de răspuns la criteriile din scrisoarea de așteptări.

Având în vedere că la finalizarea interviului susținut de către dl.Cocos Liviu, care a intrat în interviu la data de 01.04.2021, ora 9,30 ,doamna PUIU LUMINIȚA ANA nu era prezentă, motiv pentru care s-a verificat din nou emailul și s-a constatat că nu s-a primit niciun mesaj.

Comisia a adresat întrebări candidatului prezent iar răspunsurile au fost consemnate și în scris.

Punctajul minim pentru admitere a fost de 70 de puncte.

A fost alocat un timp de minim 30 de minute de derulare a interviului individual.

Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj obținut la interviu

Rezultat interviu

1

Cocos Liviu

Nr.dosar 2448/12.02.2021

99,40

ADMIS,

2

Puiu Luminița Ana

Nr.dosar 561/885/24.02.2021

1EPREZENTAT

Rezultatele obținute de către candidați au fost centralizate, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alin.(10) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în urma procesului de selecție, prevăzut de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de selecție comunică următoarele rezultate:

LISTA SCURTĂ CONȚINE PUNCTAJUL ȘI CLASAMENTUL OBȚINUT DE CANDIDAȚI.

Menționăm faptul că în baza OUG nr. 109/2011 :

Clasificarea candidaților nominalizați s-a făcut pe baza TOTALULUI PONDERAT (suma subtotalurilor ponderate din matricea consiliului).

Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj obținut

Rezultat final

Clasamentul candidaților, pe baza totatului ponderat obținut

1

Cocos Liviu

Nr.dosar

2448/12.02.2021

86,90

ADMIS, din afara autorității publice tutelare

Locul I,

Expert în acest sector; poate oferi ajutor și poate găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

2

Puiu Luminița Ana

Nr.dosar

561/885/24.02.2021

32,55

RESPINS,

în baza art.44 alin. (7) și alin. (9), litera “a“, Anexa 1 din HG nr.722/2016 s-a întocmit prezentul raport pentru numirea finală, care va fi transmis conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire.

Director executiv D.J. Crăciun Claudia