Hotărârea nr. 114/2021

Hotărârea nr.114 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru Toți.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @ j ud b ra so v.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 114 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 - Programul Sportul pentru Toți

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară a data de 16.04.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/2689 din data de 15.03.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, referatul nr. ad. 561/5337 din data de 8.04.2021 al Direcției Management Proiecte, precum și Raportul de specialitate nr. 561/2563 din data de 15.03.2021 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 - Programul Sportul pentru Toți;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, precum și de procesul-verbal nr. 561/5337 din data de 8.04.2021;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 și art. 18 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 5 și art. 8 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/6.09.2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” dinO.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art.196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021 - Programul Sportul pentru Toți, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vește:


\> Contrasemnează, j. Â Secretar general al județului £ j| Maria Dumbrăveanu

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pentru anul 2021

- Programul Sportul pentru toți -

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Management de Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe

B-dul Eroilor, nr. 5, Brașov, Județul Brașov

tel: 0268.410.777/int: 143; fax: 0268.475.576, email: sport@judbrasov.ro

 • • Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • • Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins

Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

 • 1.3. Principii:

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

 • 1.5. Priorități de finanțare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.2.1. Experiența solicitantului

 • 2.2.2. Personal de specialitate

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

 • 3.5. întocmirea bugetului

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Etapa 1 a procedurii de selecție

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

 • Cont estații

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligațiile contractuale ale beneficiarului

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților

Anexe

Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă din bugetul propriu finanțări nerambursabile pentru proiecte sportive ale persoanelor juridice de drept privat, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2019 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • • Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/05.07.2019;

 • • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Strategia de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 -2032; Ministerul Tineretului și Sportului, București, 2016;

 • • Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordin nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

 • • Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • • Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

 • • Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

 • • Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, actualizată, privind reglementarea activității de voluntariat in România

1.2. Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare nerambursabilă

alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor structurilor sportive de drept privat

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile)

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă

solicitant

structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare a certificatului de identitate sportivă (club sportiv, asociație județeană pe ramură de sport), care depune o cerere de finanțare pentru un program sportiv

solicitant eligibil

solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu implementarea proiectului

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare -UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

cofinanțare

cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2021).

15 Noiembrie 2021 reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile

valoarea maximă a finanțării

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului sportiv. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată cât și din cofinanțare (contribuția proprie asigurată de beneficiar)

structură sportivă

organizație de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv

certificat de identitate sportivă

act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă

proiect sportiv

plan sau intenție de a întreprinde/ organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment

sportiv secvențial din cadrul unui program/ calendar al unei structuri sportive;

sezon competițional

complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice de pregătire, promovare și închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere)

acțiune de pregătire sportivă

acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive

competiție sportivă

acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/ sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei

competiție sportivă internă

competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România

competiție sportivă internă de nivel național

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național

competiție sportivă internațională

competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări

 • 1.3. Principii:

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare de la bugetul județean a proiectelor sportive:

 • • libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

 • • eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • • transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • • tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • • excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • • neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;

 • • cofinanțarea, în sensul că atribuirea finanțării trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului, de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

 • • anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea, pentru evenimente sportive secvențiale;

 • • sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare, în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care sa acordat finanțarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

In cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente (cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete/taxe de participare, închiriere, etc./drepturi TV etc. - sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului).

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

UAT Județul Brașov va finanța în anul 2021 din bugetul propriu proiecte sportive în cadrul Programului Sportul pentru toți, program sportiv de utilitate publică.

Programul Sportul pentru toți reprezintă un program de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris în calendarul asociației județene „Sportul pentru toți” sau al Federației Române „Sportul pentru Toți“. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportive și competițiile sportive.

Prin Programul Sportul pentru toți se urmărește creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației de toate vârstele la activități sportive, în scopul menținerii unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

Programul se adresează sporturilor neolimpice și sporturilor olimpice dacă proiectul nu vizează performanța.

în respectarea principiului dezvoltării durabile, protejării mediului și a biodiversității, programul nu se adresează sporturilor auto-moto sau oricăror altor sporturi/ ramuri sportive care în practicarea lor implică utilizarea unui motor cu ardere internă. Excepția de la această prevedere o constituie sporturile de acest tip care se derulează pe piste / trasee oficiale omologate, deja amenajate sau/ și pe drumurile publice.

Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 • c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

 • d) dezvoltarea economică a comunităților locale din județ.

 • 1.5. Priorități de finanțare

Prioritățile de finanțare definite prin prezentul ghid sunt:

J proiecte care vizează organizarea de competiții internaționale și naționale,

J încadrarea: sportul pentru toți

O organizație poate primi finanțare pentru un singur proiect.

Prin organizare, în sensul prezentului ghid, se înțelege "organizare în județul Brașov”.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

Pot depune o cerere de finanțare solicitanții, așa cum sunt aceștia definiți în prezentul ghid, care depun o propunere de proiect ce prevede organizarea de competiții în județul Brașov.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele:

 • • Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

în scopul demonstrării eligibilității solicitanții vor prezenta următoarele documente: Anexa 1.6. Declarația de eligibilitate (original);

Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, însoțit de Extrasul din Registrul Special - nu mai vechi de 30 de zile

SAU

Statut, Act Constitutiv și încheierea Judecătorească ramasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive;

Certificatul de identitate sportivă;

Certificat de înregistrare fiscală;

 • - Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul curent.

Regulamentul competiției - avizat de Federația Română „Sportul pentru Toți“ sau Asociația județeană „Sportul pentru toți”.

Toate modificările ulterioare ale regulamentului vor fi avizate de federația de profil / forul tutelar superior și vor fi aduse la cunoștința autorității finanțatoare.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

  2.2.1. Experiența solicitantului

Solicitantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a organizat sau a fost partener în organizarea a cel puțin unei competiții sportive. în acest sens se va prezenta, în original Anexa 1.5. Experiența similară.

 • 2.2.2. Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să facă dovada că dispun de personal calificat în condițiile legii, în echipa responsabilă de derularea proiectului: coordonator, responsabil financiar, responsabil cu probleme tehnice (cadre tehnice), alți membri, după caz.

în scopul dovedirii se va depune Anexa 1.7. Curriculum Vitae pentru fiecare persoană nominalizată (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul de participare. în cazul voluntarilor se va prezenta doar tabelul nominal al volutarilor implicați în proiect.

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor proprii de finanțare ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, respectiv sponsorizări, donații sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți. Pentru aceasta se vor prezenta contracte de sponsorizare, scrisori de intenție.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă de minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. In acest sens se va depune Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea însoțită de un extras de cont în lei sau în valută. Acesta va certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului.

Nu se acceptă dovada cofinanțării în natură.

In cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofinanțarea este cel comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect sportiv este de:

 • - 60.000 lei pentru competițiile internaționale,

 • - 30.000 lei pentru competițiile naționale.

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

In afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți medicali, arbitri, observatori, voluntari, persoane necesare realizării obiectivelor propuse.

Notă: în situația implicării voluntarilor în proiect, doar în cazul bugetării de cheltuieli pentru aceștia, solicitanții vor depune contractele de voluntariat.

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

 • I. Transport

 • II. Cazare

 • III. Masă

 • IV. Alte categorii de cheltuieli

 • V. Materiale și echipament sportiv

 • VI. Cheltuieli de promovare a acțiunilor sportive în mediul online, pentru materiale publicitare și pentru pavoazare

 • VII. Premii sportivi

Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru categoriile de cheltuieli eligibile, sunt valabile pentru finanțarea nerambursabilă, pentru contribuția proprie, cât și cumulat, și respectă prevederile Hotărârii nr. 714 din 2018.

Valorile care depășesc plafoanele astfel stabilite vor fi trecute în bugetul proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și: - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

 • I. Transport

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli pentru transport:

 • a) Intern, pentru:

o Transport pentru arbitri, observatori, voluntari și membrii echipei de proiect de la locul de cazare la locul desfășurării evenimentului.

o Transportul materialelor și echipamentelor necesare organizării și derulării competiției;

 • b) Internațional - exclusiv pentru arbitri și observatori.

Transportul se poate efectua, după caz:

Pentru voluntari:

J cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii, cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea.

Pentru membrii echipei de proiect, arbitri, oficiali din România:

cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Z cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România.

J cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în fișa tehnică a vehiculului).

Taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de taxi nu sunt eligibile.

 • II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri, în limita sumei de 230 lei/ zi.

în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 • III. Masa

Cheltuielile de masă se vor bugeta la plafonul maxim de 20 lei/ zi. în această sumă pot fi incluse: apă, răcoritoare, energizante per sportiv/ zi etc.

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

 • IV. Alte categorii de cheltuieli

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive (inclusiv pentru utilizarea drumurilor publice pe durata competițiilor sportive), săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive, asigurarea serviciilor medicale pe durata competițiilor sportive (ambulanța, testare/teste SARS COV2 - COVID-19).

 • V. Materiale și echipamente sportiv

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv.

Exemple de materiale (fără a fi o enumerare exhaustivă): mingi de joc, numere de concurs, steaguri, fanioane pentru arbitraj și utilizări oficiale, elemente și materiale consumabile pentru marcarea, delimitarea, evidențierea traseelor sportive ș.a.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Cheltuielile cu echipamente si material sportiv nu pot depăși 15% din valoarea finanțării nerambursabile acordate.

 • VI. Cheltuieli de promovare a acțiunilor sportive în mediul Online, pentru materiale publicitare și pentru pavoazare

Se pot efectua cheltuieli privind promovarea online a acțiunilor și evenimentelor sportive organizate de beneficiar.

Se pot achiziționa panouri și materiale publicitare (afișe, flyere, bannere, mesh-uri, steaguri, bilete de intrare), precum și servicii de imprimare echipamente (elemente de identitate vizuală care promovează competiția, organizatorul, autoritatea finanțatoare etc.). Pentru achiziționarea de panouri și materiale publicitare se vor prezenta obligatoriu toate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

 • VIL Premii pentru sportivi

Premiile pentru sportivi se pot acorda fie în bani, fie în obiecte de mică valoare (maxim 200 lei/ premiu). Premiile în bani se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la valoarea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitate de acordare a acestora. în afara premiilor, la competițiile sportive organizatorii pot acorda medalii, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

Cheltuielile cu premiile pentru sportivi nu pot depăși 30% din valoarea finanțării nerambursabile acordate.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c) aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e) transportul intern în regim de taxi;

 • f) taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghid;

 • i) reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

 • 3.5. întocmirea bugetului

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • a) cheltuieli eligibile (cofinanțarea + finanțarea nerambursabilă solicitată);

 • b) cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului.

Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului, document pus la dispoziția solicitanților în format calcul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • a) cheltuielile sunt aferente perioadei de desfășurare a proiectului sportiv;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

 • c) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului sportiv;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e) sunt identificabile și verificabile;

 • f) bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i) sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte aferente).

în cazul în care în etapa evaluării se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului (sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”).

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr.

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

L

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

II.

Etapa 1 - procesul de selecție:

Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

11.1.

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare)

11.2.

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

 • <=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și

punctajul obținut

 • >=> proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestatii:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestatii

publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

<=> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

IV.

Etapa a 2-a - procesul de selecție LISTA FINALĂ, semnarea contractelor:

1V.1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

7 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

 • (*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax, electronică la adresa sport@judbrasov.ro.

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapa 1 Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.) la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor depune la registratura instituției, în plic sigilat, având specificată și mențiunea “Modificări”.

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 -[(etapal)OPIS]:

Nr.

Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare sport (Anexa 1.1.)

semnat

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț etc)

semnat

3)

Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

semnat

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

semnat

Nr.

Crt.

Tip document

Observații

5)

Raportul de activitate pentru anul / anii anterior/i

semnat

6)

Experiența similară (Anexa 1.5.)

semnat

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

semnat

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

semnat și datat de titular

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special SAU

- Statut și Act Constitutiv, ultima versiune - încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

 • - original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

 • - extrasul nu mai vechi de 30 de zile

- copii lizibile cu mențiunea “Conform cu originalul”

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

H)

Certificatul de identitate sportivă - CIS

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”, față/ verso

12)

Regulamentul competiției1

avizat de Federația “Sportul pentru toți” sau Asociația Județeană Sportul pentru toți

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor sportive / 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte )

conform precizărilor din prezentul ghid

14)

Tabel nominal voluntari

original, dacă este cazul

15)

CD/DVD/stick

să conțină:

-Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4- în format electronic editabil2 - oferte de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli

16)

împuternicire (Anexa 1.8.)

dacă documentele sunt semnate de o persoană împuternicită/ semnat

Toate documentele depuse vor fi asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a completat, în ordinea de mai jos [(etapa2) OPIS]:

Nr.

Tip document

Observații

1 Atenție! Modificarea regulamentului în perioada evaluării precum și în implementarea proiectului - în cazul atribuirii unui contract de finanțare - se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțită de următoarele: regulamentul modificat cu evidențierea tabelară a articolelor și prevederilor modificate.

2 Exemplu format: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx). Neconcordanța dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe suport de hârtie și cea depusă pe suport electronic conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

Crt.

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente

-copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa 2.1.)

- original

4)

Dovada existenței cofinanțării, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

5)

Formular de identificare financiară (Anexa

2.2.)

 • - original

 • - se va depune formularul semnat de bancă sau nesemnat de bancă, dar însoțit de extras de cont

6)

împuternicire (Anexa 1.8.)

dacă contractul de finanțare se va semna de o altă persoană decât reprezentantul legal -original - în 3 exemplare semnat

7)

Copie după documentul de identitate al persoanei împuternicite

3 exemplare

8)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original - în 3 exemplare

Toate documentele depuse vor fi asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor sportive se face de către comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor sportive.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor sportive, în funcție de criteriile de evaluare. Evaluarea se face pe baze competitive și concurențiale, și a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare.

4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENȚIE!

A Se vor solicita clarificări la documentele depuse - dacă este cazul, precum și completarea cu eventualele documente lipsă.

A Lipsa Anexelor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului atrage după sine descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dovedește că acesta:

 • • se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • • a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • • nu a respectat prevederile contractelor de finanțare din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

 • - existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a restului documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cererilor depuse (punctaj).

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți, iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare proiect conform va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acordat. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Pentru asigurarea cofinanțării minime obligatorii de 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate, punctajul acordat este de 0 pct. Cofmanțarea minimă obligatorie de 10% reprezintă criteriu de eligibilitate.

Criterii de evaluare

Nr.

Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

Nr. pct. (max)

1.

P.l.l. Numărul de participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale

Pentru fiecare participant - 1 pct.

(pentru 30 sau mai mulți participanți - max. 30 pct.)

30

P.1.2. Numărul de participanți la competiția sportivă pentru

Pentru fiecare participant - 0.1 pct.

(pentru 300 sau mai mulți participanți - max. 30

30

Nr.

Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

Nr. pct. (max)

sporturi de echipă

pct.)

2.

P.2 Anvergura proiectului(*)

Internațional -max. 25 pct., în funcție numărul de țări reprezentate, astfel:

 • - 2...4 țări - 10 pct.

 • - 5...7 țări - 15 pct.

 • - 8... 10 țări - 20 pct.

 • - peste 10 țări - 25 pct.

25

3.

P.3 Maturitatea proiectului / număr de ediții realizate cu succes

Ediția 2-5 pct.

Ediția 3 sau mai mult - 10 pct.

10

4.

P.4 Diversitatea participanților și atingerea coeziunii sociale (din total participanți) (**)

Min. 10% cu vârsta mai mică de 18 ani - 5 pct. Min. 10% cu vârsta mai mare de 50 ani - 5 pct. Organizare probe pentru persoane cu dizabilități (min. 1 probă, cel puțin 10 participanți) - 5 pct.

15

5.

P.5 Măsura în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1% contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

20

Punctaj total = P.l.l. + P2 + P3 + P4 + P5 sau P.1.2. + P2 + P3 + P4 + P5 maxim puncte:

100

(*) Nerespectarea numărului de țări participante la competiție asumat prin cererea de finanțare conduce la aplicarea de corecții financiare, respectiv reducerea valoarii finanțării nerambursabile acordate, astfel:

 • - dacă numărul de țări participante conduce la obținerea unui punctaj cu 5 puncte mai mic față de punctajul acordat la evaluare, se va aplica o corecție financiară de 15% la valoarea finanțării nerambursabile;

 • - dacă numărul de țări participante conduce la obținerea unui punctaj cu 10 sau mai multe puncte mai mic față de punctajul acordat la evaluare, se va aplica o corecție financiară de 30% la valoarea finanțării nerambursabile;

 • - dacă numărul de țări participante conduce la obținerea unui punctaj mai mic față de punctajul acordat la evaluare, iar acest lucru poate conduce la o nouă ierarhie a proiectelor selectate, în detrimentul altui solicitant respins, se va aplica o corecție financiară de 100% din valoarea finanțării nerambursabile.

(**) Punctele de la acest criteriu se acordă dacă este atinsă sau depășită ponderea minimă respectiv organizarea a cel puțin unei probe pentru persoanele cu dizabilități. Punctele se pot cumula până la maximul celor acordate la acest criteriu.

în situația egalității de puncte pentru ultimii clasați, departajarea se va face prin analizarea criteriilor P.2, P.3 - în această ordine (poziționat superior va fi solicitantul care se departajează la primul/ al doilea criteriu). Dacă nici în urma analizei acestor criterii nu pot fi departajați solicitanții, ultimul criteriu analizat va fi P.5 (va fi declarat câștigător solicitantul care asigură o cofinanțare netă mai mare, în lei).

Acte dovet

itoare necesare pentru aplicarea criteriilor de evaluare

Criteriu:

Acte necesare/ act doveditor:

P.l

Raportul de competiție pentru anul anterior susținut prin documente doveditoare privind numărul de participanți (liste participanți etc.)

SAU

Document centralizator cu participanții înscriși la competiția pentru care se solicită finanțare.

P.2

Anexa 1.1 - Cererea de finanțare și Anexa 1.4 Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

P.3

Anexa 1.5 - Experiența similară

P.4

Document centralizator cu participanții înscriși la data depunerii cererii de finanțare și structura acestora conform criteriului de punctaj (ponderi din total). Se vor corela datele de la acest criteriu cu datele menționate în Anexele 1.1. și 1.4.

în situația în care până la data depunerii cererii de finanțare nu au fost făcute înscrierile sau acest proces este nefinalizat pentru punctaj vor fi luate în calcul ponderile din cererea de finanțare (Anexa 1.1.) care automat vor deveni și indicatori (Anexa 1.4.)

Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea sumelor facându-se în limita bugetului disponibil.

Lista cuprinzând:

 • - proiectele sportive selectate pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile acordate

 • - proiectele sportive care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

 • - proiectele sportive care nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate conform ghidului solicitantului

 • s e publică de comisie în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de evaluare și selecție pe site-ul www.iudbrasov.ro.

După publicarea listelor, solicitanții care au fost respinși pot solicita grilele de evaluare și motivația care a stat la baza respingerii. De acest drept se pot bucura toți participanții la procedura de selecție și evaluare a proiectelor sportive.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea listei cu rezultatele sesiunii de finanțare - etapa I se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/ transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, alții decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

Membrii comisiei vor analiza contestațiile și vor reevalua proiectele contestate conform procedurii care a stat la baza evaluării și punctării proiectului în cauză. Dacă soluția propusă în urma reevaluării elementelor contestate este diferită de cea a comisiei de evaluare și selecție, se va întocmi o nouă grilă de evaluare. In final, se va întocmi un raport privind rezultatul analizării contestațiilor și reevaluării proiectelor. Fiecărui contestatar i se va comunica decizia comisiei privind aspectele contestate.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • • Datele de identificare ale contestatarului

 • • Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului

 • • Obiectul contestației

 • • Motivele de fapt și de drept

 • • Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor, solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție vor completa documentația cu documentele menționate la punctul 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție - etapa a 2-a de selecție. Reprezentanții autorității finanțatoare verifică existența și conformitatea documentelor depuse conform solicitărilor de mai sus.

Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile proiectele care respectă termenul de depunere și conțin documentele prevăzute.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care documentele sunt incomplete și/ sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare anterior ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțare, în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.8. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitanții vor depune la semnarea contractului de finanțare, în original, Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete, sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Pe parcursul implementării proiectului autoritatea finanțatoare are dreptul de a monitoriza implementarea proiectului, în sensul respectării contractului de finanțare. în acest sens, reprezentanții autorității vor întocmi Anexa 5. Fișa de monitorizare, consemnând aspectele constatate. în situația în care se vor constata aspecte ce încalcă prevederile contractuale, se va întocmi Anexa 6. Alerta de neregulă.

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare 9

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune prelungirea contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie. Aceasta se va depune la Registratură - camera 10, parter, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - pregătire/ participare -perioada și locul de desfășurare a activităților, se notifică autorității finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către autoritatea finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data aprobării. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

 • 5.3. Obligațiile contractuale ale beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul sportiv în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul sportiv pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare sau dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens, sau de a reduce valoarea finanțării nerambursabile. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite conform contractului de finanțare.

Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a promova denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofînanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

în vederea asigurării vizibilității proiectului, beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a promova acțiunile prin intermediul platformei digitale gratuite www.brasovtourism.app (Secțiunea Evenimente), dezvoltată de UAT Județul Brașov. în acest sens, este necesară crearea unui cont de utilizator pe numele organizației beneficiare a finanțării nerambursabile. Autoritatea finanțatoare va oferi sprijin în utilizarea aplicației prin Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe utilizând adresa de email sport@judbrasov.ro.

Nerespectarea prevederilor privind promovarea se sancționează prin diminuarea cu maxim 10% a finanțării nerambursabile acordate.

în cazul organizării unei competiții, în materialele publicitare va fi promovată și denumirea localității/ ariei protejate în care aceasta se desfășoară.

în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data finalizării activităților se va trimite autorității finanțatoare raportul final. Nerespectarea termenelor specificate în contractul de finanțare conduce la aplicarea de sancțiuni financiare.

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare, o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • • cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • • cheltuiala a fost realizată pentru proiectul sportiv (este dovedită legătura directă cu proiectul sportiv);

 • • cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului sportiv, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • • beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată în copie, conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • • beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi acceptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:

 • • Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • • Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • • Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului;

 • • Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnătura);

 • • Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • • Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

 • • Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării sau către participanții la proiect se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română semnată pe proprie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele vor fi depuse în copie, cu mențiunea "conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia( RC03_Formular de raportare sport, RC04_Formular Decont).

 • 2. Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după caz, poate solicita clarificări, iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitările de clarificări în condițiile și termenul limită specificate. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsuri, în limitele contractului de finanțare.

 • 3. în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală).

 • 4. După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (RC02_Adresa inaintare factura sport), prin Registratură, în original.

 • 5. Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

 • • Notă: Verificarea decontului se va face pentru toate sursele de finanțare, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

 • 5.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în trei tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturilor emise de acesta, însoțite de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare, și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Tranșa a doua se acordă după depunerea raportului intermediar de implementare a proiectului, după validarea de către autoritatea finanțatoare și nu poate fi mai mare de 55% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Tranșa finală va reprezenta diferența până la valoarea finanțării nerambursabile validate de autoritatea finanțatoare, rezultate în urma finalizării decontului.

Beneficiarul poate opta pentru reducerea numărului de tranșe.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. Experiența similară

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament participare inclus)

Anexa 1.8 împuternicire

(etapal )_Eticheta biblioraft - SPORT

(etapal) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) _OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă

RCOP Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

3 Secțiunea ”Rambursare&Comunicare”, anexe - Ghidul Solicitantului

Președinte, Adrian-loanA/EȘTI


Secretar Generafgffudetului, Maria DUJ^AVEANU

(parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.1. [spt]

CERERE DE FINANȚARE - CADRU

'             Informații și date de bază - OBLIGATORII:

Titlul proiectului:

-y,.,,,..".. ;           ....... , ;                   ------ J                                                                      ------------------

încadrarea proiectului în funcție de prioritățile de finanțare:

Nivel internațional

Nivel național

(se bifează)


Număr de țări reprezentate în competiție:


(se notează numărul)


A. Date privind organizația/ solicitantul:

1. Denumirea structurii sportive:

2. Adresa:

3. Certificat de identitate sportivă -CIS

(nr./data):

4. Cont bancar:

IBAN:.....

Deschis la:.....

5. Cod fiscal:

6. Alte date de contact ale organizației:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

7. Echipa responsabi

ă de derularea proiectului:

Poziția

Nume, prenume

Funcția în organizație

Telefon

E-mail

Coordonator

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după caz

••

B. Date privind proiectul1:

Denumirea proiectului

Scopul

Obiective*

(*) Obiectivele vor fi formulate SMART (specifice, măsurabile, abordabile, relevante, încadrate în timp).

1 Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următoare: Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Acțiunile, activitățile (...), Anexa 1.4.-Scopul, obiectivele (...). Aceste anexe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

Denumirea activității/ acțiunii:

Loc desfașurare(*l)

Perioada de derulare (*2)

Participanți (*3) (numărul și calitatea)

Al - ...

An - ...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calanedaristică sau perioada de la ... zz/11... - până la ... zz/11 ...

(*3) - Participanții sunt definiți în Ghidul solicitantului la subcapitolul 3.1 Participanții la acțiunile sportive. Se va trece un număr minim estimat care se va regăsi și în Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare și în Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului.

Denumirea activității/ acțiunii:

Descrierea pe scurt a activităților / rezultate urmărite*:

Al - ...

An- ...

 • (*) în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, privind: derularea activității, eventuale riscuri în implementare, rezultate așteptate precum și orice alt fel de date considerate importante de solicitant. Se va menționa numărul de produse/ echipamente ce vor fi achiziționate, dacă este cazul, detaliat pe categorii de vârstă. în anexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiectului, produsele de același tip se vor evidenția cumulat.

în situația în care organizați probe, reuninuni sau concursuri pentru tineri cu vârsta mai mică de 18 ani, persoane peste 50 de ani sau persoane cu dizabiliăți notați explicit ponderile acestora din numărul total al participanților (respectiv numărul persoanelor cu dizabilități pentru probele dedicate acestei categorii de persoane). Aceste ponderi asumate / estimate (nr. persoane) sunt criterii de punctaj și se vor regăsi și la indicatori - Anexa 1 A.

Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități și surse de finanțare)

Nr. crt.

Acțiunea/ activitatea(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri proprii ale structurii sportive

1.

Al - Acțiunea/activitatea....................

2

A2 - Acțiunea/activitatea....................

n

An - Acțiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii,activității din cadrul proiectului.

... n...

 • C. Resurse umane și financiare ale organizației, angrenate în realizarea acțiunilor/ activităților din cadrul proiectului:

Cl-Pentru cluburile sportive (de drept privat fără scop patrimonial)

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

............, din care antrenori......

1.2. Număr de secții pe ramură de sport

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții (detailați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

Total secții:.....

Total sportivi: ...

C2-Pentru asociațiile județene pe ramură de sport:

1.

Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la asociație pe ramură de sport județeană

................

1.3. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociație pe ramură de sport județeană

................

2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent (lei):

- donații, sponsorizări

- venituri din activități economice (* 1)

- cotizații, taxe, penalități etc.

- alte venituri

TOTAL:

(*1) închirieri, prestări de servicii, reclamă/ publicitate, etc.

NOTE:

A Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații.

•A Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentul format.

J La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu documentele solicitate prin Ghid - etapa 1.

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data întocmirii

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Șef


serviciu Î.C.T.S.C.R.E.


Nicoleta IUREȘ


Președinte, Adrian-loanJÎ'ESIAnexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiectului


Titlul proiectului:___________________________________________


Secretar General al județului,


Maria D


1AVEANU


I

A

B

c

D

Total (lei):

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PUNCTAJ Ponderi elieibile (%):

100.00

#DIV/0!

#DIV/0!

CONTRACT Total & (%) eligibile:

0.00

100.00

#DIV/0!

#DIV/0!


Nr. crt. (linia de buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Detaliere cheltuiala

Unitatea de măsură -UM

Nr.

UM

Valoarea UM lei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE-

ELIGIBILE -

ELIGIBILE -

B. Cofinanțare proprie a structurii sportive

A. Valoare totala (TVA inclus)

C. Finanțare nerambursab ilă solicitată

14

5

(>

2 8

9

19

11

12

13

14

15

Io

17

18

19

20


0.00       :

0 00

0.09

9.00

0.00                        2 >

0.90

0.09

0.90

0.00'              1 ■ ■               •

0.09

9.00

0.90

0.00        :

9.00

0.90

9.00

0.09

0.90

0.09

0.00

0.00

0.90

0 00

0.09

0.00

'                             0.90

9.00

9.09

0.00

0.00

0.90

0.09

0.00

0.90

9 00

0.90

0 00

■ ■      ■                                                     0.00

0.00

0.00


Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Nume, prenume și semnătura.............................................Șef serviciu Î.C.T.S.GtR.E. Nicoleta IUREȘ/


Categorii cheltuieli l.transport 2.cazare 3.masa

 • 4 .alte categorii de cheltuieli

 • 5 .materiale si echipament sportiv

 • 6 .cheltuieli de promovare a acțiunilor sportive în mediul Online, pentru materiale publicitare și pentru pavoazare 7.premii sportivi

Total

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO

Finanțare nerambursabila

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IURE$


Secretar Gen/ra} al județului, Maria DUMBRÂVEANU

(parte integrantă a contractului de finanțare)   Anexa 1.3. [spt]

Structura sportivă...................


Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului.......................................

programul „Promovarea sportului pentru toți” în anul 2021

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității și tipul acesteia

Locul de desfășurare (*1)

Perioada acțiunii (*2)

Nr. de participanți

Costul acțiunii - lei (RON) -

Alte mențiuni

1

2

3

(*1) - adresa exactă (localitate, str„ nr„ denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ lună /oră și intervalul orar sau perioada (de la ziua .... până la ziua, inclusiv, între orele ....)

Noi, structura sportivă, ne angajăm ca orice modificare a datelor/ perioadelor de desfășurare și a locațiilor activităților apărută pe parcursul derulării proiectului va fi comunicată Consiliului Județean Brașov astfel:

 • a) Pentru amânarea/ schimbarea locației unei activități: înainte cu cel puțin 24 ore față de ora de debut a activității așa cum a fost planificată inițial. Notificarea pentru acțiunile de la sfârșit de săptămână sau/și sărbători legale se înaintează cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea zilelor libere, până la ora 1200. Se aplică similar pentru schimbarea locației unei activități (orarului, după caz).

 • b) Pentru devansarea unei activități: cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării activității (se menționează în notificare: zi/perioadă, locație, oră de începere).

Numele și prenumele.............................................................

Funcția..........................................

Semnătura..............................................................................

Data întocmirii............................

Director executiv D.M.P.

Sef serviciu Î.C.T.S.C.R.E Nicoleta IUREȘ


Imelda TOASO

__ / I . I


Secretar Generdfâl județului, Maria DUMBRĂVEANU

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.4. [spt]

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare

A. Identificare proiect și beneficiar:

1

Denumirea completă a structurii sportive:

2

Titlul proiectului:

B. Scop și obiective:

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

I.-Indicatori de rezultat OBLIG ATORII - vizează proiectul și rezultatele acestuia!

1

Indicatori de eficiență: ......(min. 1 indicator)...........

2

Indicatori fizici: ......(min. 1 indicator)..............

3

Indicatori de rezultat: ......(min. 1 indicator)...........

4

Nr. TOTAL participanți:

nr.

5

Nivel competițional:

- Național

- Internațional_____

(nr. țări participante)

nr.

6

3.1 Participanți cu vârsta mai mică de 18 ani (*)

%

3.2 Participanți cu vârsta mai mare de 50 ani

%

3.3 Număr probe pentru persoane cu dizabilități

Nr.

7

Nr. probe, concursuri, reuniuni derulate:

Nr.

8

Nr. zile derulare manifestări:

Nr. zile

II.-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității finanțatoare (conf. art. 5, alin. 12. din Contractul de finanțare)

1

... (min. 1 indicator)...

III.-Alti indicatori (Ia alegerea solicitantului):

...

(*) se calculează procent din TOTAL participanți

Numele și prenumele............................................................. Funcția.................................................................................... Semnătura.............................................................................. Data întocmirii............................

1

Sef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘ


Anexa 1.5 [sptj


Solicitant__________________________

EXPERIENȚA SIMILARĂ

 • 1. Titlul proiectului________________________________________________________________________________

 • 2. Perioada de derulare a proiectului:______________________________________________________

 • 3. Locația în care s-a derulat proiectul:___________________________________________________

 • 4. Scopul și obiectivele proiectului:_______________________________________________________

 • 5. Indicatorii relevanți ai proiectului (număr de sportivi, anvergură):

Multiplicați formatul de mai sus pentru fiecare dintre proiectele menționate de dvs.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Numele și prenumele.................................................

Funcția..........................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii..............................

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul ........................................................................................, reprezentant legal al

structurii sportive ..............................................................................., declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, respectiv:

 • a) este oganizație recunoscută în condițiile legii;

 • b) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent,

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect sau aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent, iar în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;

 • j) nu a beneficiat/ a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanțare nerambursabilă de la instituția .........................., în sumă de..........................lei.

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - CONTRACT CADRU Privind Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor structurilor sportive pentru anul 2021 - Sportul pentru toți și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni.

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................

Semnătura..............................................................................

Data întocmirii............................

Șef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘ


Secretar Gen Maria D


aj?județului,


AVEANU


Anexa 1.7.


ewQpass


Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)


Informații personale

Nume / Prenume


Adresă(e) Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)


Nume, Prenume

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Mobil:


Național itate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matemă(e) Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare           înțelegere                   Vorbire           Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimar conversație                   e scrisă

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost


tehnice dobândite.


Competențe și aptitudini de


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost


utilizare a calculatorului


dobândite.


Alte competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost


dobândite.


Permis(e) de conducere Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.


Informații suplimentare


Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.


Anexe Enumerați documentele anexate CV-ului.


Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziției menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumirea

proiectului)                     ...................................................................................................

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................


Director executiv D.M.P. Imelda TOASOPreședinte,                                     Secretar Gen^raJ/aJ județului,

Adrian-loan^ESTEA^*                        Maria^wMBRĂVEANU

/                                                               Anexa 1.8

/

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa , cu sediul în , CUI , reprezentată legal prin , în calitate de , împuternicim prin prezenta pe , domiciliat în , identificat cu B.L/C.I. seria ____ nr.

, eliberat de , CNP  având funcția de , să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare a proiectelor sportive - Sportul pentru toți organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în anul 2021.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este delegat să aducă la îndeplinire următoarele:

 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

 • a) Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • b) Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c) Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • d) Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e) Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • f) Să semneze contractul de finanțare;

 • g) Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h) Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și faptele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (carte de identitate, pașaport).

Numele și prenumele...............................................................

Funcția...........................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii..............................


Consiliul Județean Brașov

9                            9

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura

Brașov, România

Denumirea solicitantului:

Denumirea proiectului:

ora


A nu se deschide înainte de data

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)

Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor sportive

Sportul pentru toți 2021

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO[spt] Opis etapa 1 / i

OPIS ETAPA 1

Solicitant:

Titlul proiectului:

Nr. crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

1 -n

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc.)

n+1 - ...

3)

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

... - ...

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

... - ...

5)

Raportul de activitate pentru anul competițional anterior

6)

Experiența similară (Anexa 1.5.)

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

Statutul și Actul Constitutiv actualizate, inclusiv ultima încheiere

Judecătorească

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

11)

Certificatul de identitate sportivă - CIS

12)

Regulamentul competiției avizat de Federația Sportul pentru toți sau Asociația județeană Sportul pentru toți

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive

14)

Tabel nominal voluntari(dacă este cazul)

15)

împuternicire (Anexa 1.8) - (dacă este cazul)

16)

CD/DVD/stick

Toate documentele depuse trebuie asumate prin semnătură!

Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagini). Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / beneficiar de finanțare (în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

Director executiv D.M.P.

Imelda TOASO

_ I II


Șef serviciu Î.C.T.S.C.R.E Nicoleta IUREȘAnexa 2.1.


Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul , posesor al CI seria , nr. , eliberat de , la data de  cod numeric personal , în calitate de  (reprezentant legal/ împuternicit) al , cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ______________________________________________________în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de ........................ lei, reprezentând ..............% din

valoarea finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțare;

 • 2. să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare totală de

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de

Numele și prenumele........................................................................

Funcția..........................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii..............................

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Anexa 2.2.


IDENTIFICARE FINANCIARĂ

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

Cod fiscal

BANCA

Denumire

Sucursala/ filiala/ agenția

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Cod IBAN

Data și Semnătura reprezentantului băncii

Data și Semnătura titularului contului

Sef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘ,

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal/ împuternicit al ................................................................................................ în ceea ce privește implementarea proiectului ............................................................ , mă oblig să iau toate măsurile

preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:__________________________________________________

Funcția:____________________________________________________

Semnătura:________________________________

Data:__________________________________________

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


[spt]


Solicitant:...................................................................................................................................

Titlul proiectului:......................................................................................................................

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Șef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘ/


Nr.

Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

3)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

4)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

... - ...

5)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3)

... - ...

Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Categorie buget

Modalitate de decont

1. Transport

Transportul rutier:

 • - cu mijloace destinate transportului în comun (microbuz, autobuz etc):

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bilet/ chitanță/ bon fiscal.

 • - cu autoturismul/ microbuzul sau autocarul beneficiarului:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul)

 • - tabel care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului, semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării;

 • - bon de combustibil.

 • - cu autoturismul proprietate personală:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bon de combustibil.

Transport feroviar;

 • - delegație/ ordin de deplasare;

 • - tichete/ bilete de transport.

Transport aerian;

 • - bilete de avion

 • - dovada plății: ordin de plată și extras de cont

 • - factura (dacă biletele au fost achiziționat prin agenție).

Servicii de transport:

 • - contract prestări servicii sau comandă;

 • - tabel care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta, semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării;

 • - factura;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont.

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

 • - bonuri taxe autostradă

2. Cazare

 • - contract de prestări servicii sau comandă;

 • - factură

 • - diagrama de cazare cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei

Categorie buget

Modalitate de decont

cazării și a tarifului perceput/ noapte/ persoană);

Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

 • - proces verbal de recepție

3. Masa

 • - factură detaliată sau bon fiscal;

 • - contract sau comandă (dacă au fost încheiate)

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar sau

ordin de plată și extras de cont.

 • - proces verbal de recepție a serviciilor

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare

4. Alte categorii de cheltuieli

 • - contract de închiriere, în care se vor preciza obligatoriu obiectul și durata de închiriere;

 • - contract de prestări servicii;

 • - proces verbal de predare - primire a spațiului, aparaturii;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

 • - proces verbal de recepție a serviciilor

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract (dacă a fost încheiat);

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a produselor;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportive către membrii echipei.

6. Cheltuieli de promovare a acțiunilor sportive în mediul online, pentru materiale publicitare și pentru pavoazare

 • - contract

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

Pentru publicitatea online:

 • - raportul analitic pentru publicitatea online

 • - proces verbal de recepție a serviciilor

Materiale publicitare și pentru pavoazare:

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea gratuită și afișarea materialelor de promovare, precum și destinatarii acestora

Categorie buget

Modalitate de decont

7. Premii sportivi

 • - regulament de premiere stabilit de beneficiarul finanțării prin care vor fi prevăzute condițiile de acordare și cuantumul premiului/ participant

 • - procesul verbal al comisiei pentru acordarea premiilor

 • - Premiile pot fi:

 • a. în natură (obiecte de mică valoare maxim 200 lei/ premiu):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul sau factura detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal, ordin de plată, extras de cont;

 • - tabel cu premianții, confirmat cu semnătură de beneficiarul finanțării.

 • b. în bani:

 • - statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor premiate, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului/ tutorelui, dispoziția de plată (în cazul plății în numerar), filă registru de casă sau ordinul de plată (în cazul plății prin bancă), extras de cont;

 • - dovada virării impozitului reținut

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Șef serviciu Î.C.T.S.C.R.E Nicoleta IUREȘ #
Secretar Gen^aFăl județului, Maria DUjKBRĂVEANU

CONTRACT de finanțare nerambursabilă nr..............din....................

în conformitate cu HCJ nr......................, prin care se aprobă Ghidul solicitantului -

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor sportive - Programul Sportul pentru toți pe anul 2021,

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0592 000X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Ș>

........................................................ structură sportivă, cu sediul în localitatea......................, str................................ nr........., județul......................,  telefon ..................,  cont bancar

................................... deschis la ..........................................., Certificat de identitate sportivă nr. (dacă este cazul) .......................,  cod fiscal ..................................... reprezentată prin

................................................, denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului ..........................................................,

denumit în continuare PROIECT.

CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform H.C.J. nr............, a acțiunilor/activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și cu anexele la aceasta (Anexele 1.1, 1.2, 1.3., 1.4.).

 • (2) Costul total al Proiectului este:

  Costul total al proiectului - lei -

  Cheltuieli eligibi

  e - lei -

  Cheltuieli neeligibile - lei -

  Total cheltuieli eligibile, din care: - lei -

  Contribuția proprie și/sau atrasă a Beneficiarului - lei -

  Finanțarea nerambursabilă - lei -

  1=2 + 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

Art. 2. (1) Valoarea contractului este de ...................  reprezentând  finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din totalul

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de Beneficiar.

 • (3) In cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de Beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea Beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, Beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Art. 3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de................................

 • (2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este.................................., conform cererii de finanțare depuse.

CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Art. 4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului în trei tranșe, în baza facturilor emise de Beneficiar pentru fiecare tranșă și a solicitării scrise a acestuia, după următoarea procedură:

 • • Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de..................lei (dar nu mult de 30% din valoarea

totală a finanțării nerambursabile).

 • • Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 zile de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se finalizează contractul.

 • • Tranșa a doua, în sumă de ................... (dar nu mai mult de 55% din valoarea totală a

finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțatoare. Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile de la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia).

 • • Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând diferența până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comunicată Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea acestor documente.

 • • Beneficiarul poate opta pentru depunerea doar a raportului final.

CAP. III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor trei tranșe, în termenii stipulați în contract.

Pagina 2 din 6 fsptl

 • (3) Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și anexele acestuia, să utilizeze sumele primite exclusiv pentru finanțarea activităților, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritatea Finanțatoare.

 • (4) Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibilitatea monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) In cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (6) Să cofinanțeze în procent de................% cheltuielile eligibile din cadrul proiectului.

 • (7) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (8) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenele stabilite la Capitolul II, raportul intermediar și cel final (anexe RC01, RC02, RC03, RC04 și RC05), însoțite de deconturi și documente justificative.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.

Raportul final de activitate va cuprinde toate activitățile Proiectului și toate cheltuielile efectuate (înglobându-le și pe cele din raportul intermediar). In formularele de decont RC03 și RC04 depuse la raportarea intermediară se vor completa în continuare secțiunile pentru raportarea narativă a proiectului si cheltuielile efectuate până la finalizarea proiectului.

Beneficiarul va respecta prevederile din Ghidul solicitantului, subcapitolele 5.4. Decontarea cheltuielilor și 5.5. Efectuarea plăților.

 • (9) Să restituie Autorității Finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea nr. 207/2015.

 • (10) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea rapoartelor finale și să le atașeze la raportul final (ex: articole de presă, fotografii ale locațiile Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor organizate, liste de prezență etc.).

 • (11) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (12) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar și de promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:

„Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema județului Brașov este pusă la dispoziția Beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

Pe echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatorului: „Consiliul Județean Brașov”.

 • (13) Să promoveze proiectele sportive finanțate prin intermediul platformei județului Brașov www.brasovtourism.app.

 • (14) în cazul organizării de competiții, să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduvele de război conform legislației în vigoare.

 • (15) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (16) Să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată, dacă este cazul;

 • (17) Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • (18) Să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să respecte normele de pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (19) Să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită;

 • (20) Să obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile ori asimilate acestora solicitate de legislația în vigoare, de regulamente locale ș.a. pentru organizarea de competiții.

 • (21) Să depună în maxim 10 zile de la termenul stabilit la art. 3 (2) raportul final (anexe RC01, RC02, RC03, RC04 și RC05), însoțite de deconturi și documente justificative.

Art. 6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă termenii contractuali (inclusiv cererea de finanțare). Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (7) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (8) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (9) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul învățământ, Cultură,. Turism, Sport, Culte, Relații Externe, privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

CAP. IV. FORȚA MAJORĂ

 • Art. 7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

 • - executare;

 • - ajungerea la termen

 • - acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract. în situația nerespectării prevederilor contractului de finanțare, beneficiarul finanțării nerambursabile va fi exclus din procesele de evaluare și selecție viitoare.

Art. 10. (1) Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea nr. 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art. 10 (1).

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 5 (12,13) privind promovarea imaginii și denumirii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nerespectarea termenului menționat la art. 5 (21) se sancționează prin diminuarea cu 5% a finanțării nerambursabile acordate.

Art. 11. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAP. VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (2) In situația în care, din motive obiective, Beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțiunii activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VIII. LITIGII

Art. 14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • (2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare pentru Autoritatea finanțatoare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                     Beneficiar,

Director executiv D.M.P. Imelda TOASOȘef serviciu Î.C.T.S.C.R.E..

Nicoleta IUREȘ nFisă monitorizare


Fișă monitorizare PROIECTE SPORTIVE

Secțiunea A - Informații despre beneficiar și contract:

Al. Beneficiar:

A2. Titlul Proiectului

A3. Contract nr./data:

A4. Data monitorizării:

Secțiunea B - Activitatea monitorizată:

Nr. / denumirea activității din cadrul proiectului:

Reprezentati:

Autoritatea finanțatoare, prin

(nume, prenume, semnătura)


Beneficiar contract, (nume, prenume, semnătura)


Secțiunea C - Observații / Rezultatele monitorizării: _____________S_________________________________________________________________1---------------------------------------------------------------------------------------------------

CI. Participanți:

C2. Derularea activității:

C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:

C4. Fotografii

=> Pentru DA, notați locația pe server unde au fost descărcate fotografiile:

DA

NU

C5. Anexe

Pentru DA enumerați anexele sau notați locația pe server unde au fost salvate (daca sunt în format electronic):

DA

NU

Observatii: »Nr./ data_________________________


Alertă de neregulă

 • B.l. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă

 • B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli


A. Elementele notificării:

Al Programul de finanțare

A2. Beneficiar:

Denumire

Adresa

Reprezentant legal

A3. Titlul Proiectului

A4. Contract nr./ data:

A5. Natura cheltuielii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

CJBV/ Beneficiarul/ Altă instituție / Persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ Nr. documentului și data

Verificări la fața locului

Monitorizare/ control

Altă instituție:...........................

O

jservatii: ...


B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată

(suspiciune)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/ identificării neregulii)

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință +

scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

B.5. Natura cheltuielii

Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul

B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/ în caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:______________________

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă


Secretar Gejp£râl al județului, Maria DtJMBRĂVEANU


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:


Nr.din_______________________


Notificare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAPORT

Justificare avans + Raport intermediar

Final + Raport final


Către Consiliul Județean Brașov,

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract .

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../...........

Prin prezenta vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris

Obiectul

Motivația >

Numele și prenumele_________________________

F uncția_________________________________

Semnătura_____________________

Data întocmirii____________________

Director executiv D.M.P. Imelda TOASO


Șef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘSecretar GentfjrâLăl județului, Maria Dl/^RĂVEANU

FACTURA

Avans

Tranșa 2

Finală

Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.din_______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                        9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract

Beneficiar:__

Titlul Proiectului:__

Contract nr./data:      Nr........../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, în vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

- pe factură menționați:

- exemplu:


numărul de contract, titlul proiectului și „avans”, „tranșa II” sau „tranșafinală” după caz;

« Finanțare nerambursabilă conform contract nr. 111 din data

11.05.2021, Proiectul „Sportpentru toți”, avans »

Numele și prenumele__________________________

Funcția______________________________________

Semnătura______________________

Data întocmirii_________________________


Secretar GenstraLal județului, Maria DUWBRĂVEANU

Formular de raportare Sportul pentru toti

Formular de raportare

IDENTIFICARE BEN1

EFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Tip raport

Intermediar:

De la............până la........

Final

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Cerere act adițional

I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

 • - Se completează la raportarea INTERMEDIARĂ și FINALĂ (la raportarea finală se includ toate activitățile, inclusiv cele din raportul intermediar)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, nr. spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale locației, fotografii ale evenimentelor organizate sau la care beneficiarul a participat etc.)

Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare1 2; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derulării proiectului de finanțare:

Al/... perioada ... / Loc desfășurare - ...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

- NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ -

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiective:

1.

2.

Nivel internațional

Nivel național


Număr de țări participante în competiție:

Țări participante (obligatoriu).................................................

2.2. Indicatori:

- NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ -

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare m Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizată

1

2

3

. . •

Z Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2

 • 3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 5, (12,13) — Contractul de finanțare / anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole online, link promovare eveniment sau prinț screen platforma online etc.)

 • - NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ -

 • 4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente /fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

 • 5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor)'.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit....................................................................

Semnătura și ștampila.................................

Data întocmirii............................................

II. Raport financiar

Tip raport

Intermediar

Final

Date despre finanțare:

Lei

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

Suma primită în cadrul finanțării

Suma justificată prin documentele atașate:

Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice a

tă dovadă considerată

a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele3:

 • 1. Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2. Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de:lei,

după cum urmează:

Nr.

crt.

Sursa venitului (* 1)

Valoarea (lei)

Documente doveditoare (*2)

1

(*1) - bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare etc., diverse/altele

(*2) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul).

Numele și prenumele....................................................................

Funcția....................................................................

Semnătura............................................

Data întocmirii............................................R4_Formulare rambursare SPORT


Secretar Gene//! aj^udetului, Maria DUW1AVEANU


Titlul Proiectului:_______________________________________________


LEV Procente

Buget aprobat (lei); .........

Procent finanțare contract (%)

TOTAL CHELTUIELI

13,260.00

TOTAL ELIGIBILE

13,260.00

Cofinanțare proprie

4,960.00

37.41

Finanțare nerambursabilă 8,300.00 62.59

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli suplimentare

Cheltuieli efectuate (lei):

0.00

0.00

- w----

o.oo

0.00 :

Procent (co)fînantare cheltuit (%)

M0IV/0I

Wbtv/oi

Recalculare sume


Plata din linia de

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Categorie cheltuiala

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data platii

T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei

A-ELIGIBILE-

B- ELIGIBILE-

C- NEELIGIBILE

D - Cheltuieli

Cofinanțare proprie (lei)

Finanțare nerambursabilâ (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

hiigel nr.:

suplimentare -lei

1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

6.66

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

0.00

15

0.00

16

0.00

17

0.00

18

0.00

19

0.00

20

0.00

21

0.00

Director executiv D.M.P.


Imelda TOASO

—7


Nume, prenume, semnătura.............................................


Sef serviciu Î.C.T.S.C.R.E. Nicoleta IUREȘ zSecretar General af județului, Maria DUWlBRAVEANU

Contract finanțare nerambursabilă nr......................../.

5

OPIS

Dosar decont

Nr.

Crt.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De la pag..... la ... pag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare Sport - partea I și partea Il-a) - în format PRINȚ, semnat si în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/și trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) in format PRINȚ, semnat si în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/și trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de cont’

1

11.

12.

Factură fiscală

n

13.

Notă de recepție

n

14.

Bon de consum

n

15.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

16.

Listă de prezență

n

17.

Contract

n

18.

Ordin plată

n

19.

Extrase de cont

n

20.

Note:

 • 1 ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2 ...), cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2. Adăugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3. La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a. Anexa 3 - Cerințe decont

 • b. Ghidul solicitantului

1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului.

Sugestie: pentru o buna evidențiere notați în dreptul plății din extras linia de rambursare incidența (cifra)


Șef

1

1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.3

2

2 Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

2

3

în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații

Director executiv D.M.P.

Imelda TOASO / / r