Hotărârea nr. 110/2021

Hotărârea nr.110 – privind darea în administrare a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.33, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov pentru o perioadă de 10 ani.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr; 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off I ce @j u d b ra sov. ro, www.j ud b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.110 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului „Casa Baiulescu”, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr.33, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, aflat în proprietatea Județului Brașov - domeniul public, pe o perioadă de 10 ani, către Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.561/4282/07.04.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 561/4282/07.04.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a imobilului „Casa Baiulescu”, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr.33, județul Brașov, înscris în CI. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, pe o perioadă de 10 ani, către Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov: se precizează că în acest imobil funcționează 8 secții de specialitate ale Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, cu depozite de documente ale bibliotecii aferente;

Ținând cont de adresa Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov nr. 1244/29.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561 4282 '31.03.2021, precum și de contractul de administrare nr. 1441/01.03.2016;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016 privind darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor , nr. 33, aflat în proprietatea Județului Brașov - Domeniul Public, identificat prin C.F. nr. 141300-Brașov, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/31.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.867, art. 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.”c” și alin. (4), lit. „a”, art.297, art. 298-301 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului „Casa Baiulescu”, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr.33, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, cu valoare de inventar de 3607678,59 iei aflat în proprietatea Județului Brașov - domeniul public, către Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

Art.2.- Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilul descris în prezenta hotărâre, conform legislației în vigoare.

Art.3.- Predarea-primirea imobilului „Casa Baiulescu” se va face pe bază de proces-verbal, încheiat între U.A.T. Județul Brașov și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, care va fi anexă la contractul de administrare, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/