Hotărârea nr. 11/2021

Hotărârea nr. 11 – privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.11 din data de 28 ianuarie 2021

- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.20584 din data de 04.01.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.20584 din data de 04.01.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2021;

Luând în considerare adresa nr.10773 din data de 11.12.2021 a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “a” și “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Sumele la care se face referire la art.l vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2021, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

  • Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov.

PREȘEDINTE _________

Adriap^K^n Veștea r                   Contrasemnează,

/l//L           : /              Secretar General al Județului

/]Maria D^brăveanu

ANEXA la HCJ Brașov nr. /// 2024

PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

AnexaMaria


brăveanu


privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, din fonduri de la Ministerul Sănătății- anul 2021

- MII LEI -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului Sănătății -90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

incubator deschis performant

5

154,42

137,00

17,42

2

incubator deschis tip masă de reanimare

4

186,20

166,00

20,20

TOTAL

340,62

303,00

37,62

Director executiv DSAM,

Adelina Văsioiu


Director executiv Dir.Economică,

\ Gabriela Agafîței