Hotărârea nr. 109/2021

Hotărârea nr.109 – privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.109 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brașov pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad.561/4200/08.04.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad.561/4200/08.04.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov nr.2499/30.03.2021 și nota de fundamentare nr. 2477/29.03.2021, precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 171/11.03.2021 privind numirea domnului Emil Mailat ca manager interimar al Spitalului Clinic de Boli infecțioase Brașov, începând cu data de 13.03.2021, până la revocarea unilaterală din funcție sau până la ocuparea funcției prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al unității sanitare nr. 1/28.01.2021, de procesele verbale ale ședințelor din 28.01.2021, respectiv, din 19.02.2021, de Hotărârea Comitetului Director nr. 1/25.01.2021, precum și de procesele verbale din 25.01.2021, respectiv, din 01.02.2021 ale ședințelor comune ale Comitetului director -Consiliului medical;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 69/31.03.2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură Iară personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. l,pct. 26 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1374/2016 privind stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile art.l, pct. 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, dispozițiile pct.l din Anexa aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 863/2004 privind aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 434/2021 privind probarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COV1D-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COV1D-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, precum și art. 187, alin. (10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/18.02.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vește;Contrasemnează, Secretar Gtuferal al Județului Maria lidmbrăveanu

Anexă la HCIBV nr.

Director executiv

Mihaela Adelina Văsioii

AprobaV^- 1 ""h— Președinte ConsiljjuHVdețean Brașov

iăn loarr Vește

Secretar genere! al județului Maria Duwjbrăveanu

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV r                              r

2021

'f? e^X^Wan^erinterirnar, c'’\^',v^?Er^il Mailat

Nr. 2477/29.03.2021


Către Consiliul Județean Brașov

în atenția doamnei Director Executiv Adelina Văsioiu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ACTUALIZAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE, ÎN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL GENERAT DE PANDEMIA COVID-19 (2021)

Spitalul funcționează conform Ordinului 555/2020 ca și spital Covid-19 de faza I cu 74 de paturi, în saloane supraaglomerate, cu 3-4 mp /pat, majoritatea saloanelor nu au grup sanitar propriu. Secția de copii funcționează pe același palier, la etaj, cu adulții, într-o zonă recent igienizată dar cu 8 saloane și un singur grup sanitar (un WC si un duș). Clădirea nu are lift fapt ce nu permite cazarea pacienților greu transportabili la etaj. La parter funcționează in locul terapiei pentru acuți (3 saloane cu 8 paturi) Compartimentul de Terapie Intensivă 5 paturi cu ASF temporar de la DSP.

Spitalul nu are Autorizație ISU.

Ca urmare a celor menționate mai sus s-a actualizat planul strategic de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase incluzând toate obiectivele și activitățile ce presupun autorizarea sanitară și ISU cu scopul îmbunătățirii condițiilor hoteliere și de siguranță pentru pacienți și personal cât și creșterea calității actului medical și accesibilitatea la îngrijiri medicale de performanță.

Astfel, au fost efectuate următoarele actualizări:

Ca urmare a lansării în data de 19 martie 2021 a tipului de Finanțare POIM a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale" s-a modificat modalitatea de finanțare din Subvenții CJ în Fonduri Europene Nerambursabile a următoarelor obiective:

 • • Execuție modernizare instalații electrice;

 • • DALI+PT modernizare instalații electrice

 • • Modernizare și suplimentare rețele gaze medicale;

 • • Sistem staționar de monitorizare continua a Oxigenului

  29.03.2021ACTUALIZAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE, ÎN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL GENERAT DE PANDEMIA COVID-19

(2021)

1. Descrierea situației actuale a spitalului

Spitalul funcționează conform Ordinului 555/2020 ca și spital Covid-19 de faza I cu 74 de paturi, în saloane supraaglomerate, cu 3-4 mp /pat, majoritatea saloanelor nu au grup sanitar propriu. Secția de copii funcționează pe același palier, la etaj, cu adulții, într-o zonă recent igienizată dar cu 8 saloane și un singur grup sanitar (un WC si un duș). Clădirea nu are lift fapt ce nu permite cazarea pacienților greu transportabili la etaj. La parter funcționează in locul terapiei pentru acuți (3 saloane cu 8 paturi) Compartimentul de Terapie Intensivă 5 paturi cu ASF temporar de la DSP. In cadrul spitalului funcționează Centrul Antirabic, în afara circuitelor pacienților Covid, alături de Cabinetul HIV și hepatite cronice. în containere împrumutate de sponsori pe perioada stării de urgență si de alertă se desfășoară activitatea de evaluare a pacienților Covid pozitivi. într-un alt grup de containere modulare funcționează TESA.

Cazurile critice de Covid sunt îngrijite pe compartimentul nou înființat de ATI iar cei care necesită intubare sunt transportați la ATI-ul desemnat în acest scop din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Consulturile interdisciplinare pentru pacienții cu comorbididăți și Covid se realizează foarte greu, cu insistențe, lungi discuții si lămuriri la telefon.

Pe perioada pandemiei cu COVID-19 personalul din Laboratorul de analize medicale și Radiologie s-au mobilizat în scopul asigurării unei continuități a serviciilor medicale, între 8-17, inclusiv sâmbătă-duminică 8.00 - 11.30. Acest lucru însă nu poate fi permanent, cele două laboratoare nu au personal suficient pentru a asigura 24 de ore din 24, 7/7 zile si nici nu justifică volumul de analize și radiografii gardă, astfel, în afara pandemiei, spitalul nu asigură continuitate în investigații medicale, nu există servicii de laborator de la ora 13 până la 8 dimineața și nici sâmbătă, duminică sau sărbători legale.

O altă situație neconformă este lipsa punctului de transfuzii din spital. Cazurile care necesită urgent transfuzii de sânge sunt trimise la Spitalul Clinic Județean de Urgentă prin același circuit greoi de transfer, telefoane, rugăminți.

Infrastructura actuală nu permite conformarea din Autorizația Sanitară de Funcționare anterioară pandemiei care se baza pe o structură organizatorică de 107 paturi și 10 paturi de spitalizare de zi. Această Autorizație Sanitară de Funcționare nereală stă la baza Contractului cu CASS, situație menținută din 2014. Toate aceste nereguli cât și lipsa procedurilor operaționale sau neactualizarea acestora, fac imposibilă acreditarea spitalului pentru ciclul II cu toate că a fost achitată taxa de acreditare ANMCS.


Deși este spital de specialitate boli infecțioase nu există o analiză de antibiorezistență, politici de antibioterapie

Structura spitalului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov este un spital de monospecialitae, categoria IIM care deservește populația municipiului Brașov. Este Centru Regional HIV pentru județul Brașov, Covasna și Harghita.

Pe perioada pandemiei, conform Ord. 555/2020 este desemnat spital Covid-19, faza I.

Cele mai frecvente afecțiuni pentru care se adresează populația spitalului, pe perioada pandemiei sunt: diferitele forme ale infecției Covid-19. Menționăm că asigurăm în continuare, pe perioada pandemiei, tratamentul și consilierea pacienților HIV, cei cu hepatite cronice, tratamentul preventiv, antirabic.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este un spital public, ordonator secundar de credite, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Are Autorizație Sanitară de Funcționare pe 107 paturi din 2016 cu vize anuale (59 paturi secția Clinică de adulți, 38 paturi secția de copii, 10 paturi compartiment HIV, 12 paturi spitalizare de zi, cabinete de boli infecțioase, HIV, hepatite cronice și camera de gardă) și o Autorizație Sanitară de Funcționare temporară cu 74 paturi destinate pacienților Covid-19 (din care 5 paturi ATI). (ASF Nr. 0130EV/07.08.2020, valabilă până la data 31.12.2022 prin notificarea DSP nr. 14897/21.12.2020)

Menționăm că în urma reabilitărilor din anii anterior s-au pierdut din număr paturi, astfel în locația actuală nu încap decât 74 de paturi iar una dintre recomandările DSP -ului din Planul de Conformare cu termen iulie 2020 a fost reducerea numărului de paturi la 51 spitalizare continuă cu respectarea normelor din Ordinul 914/2006.

Resurse umane

La data 08.12.2020 SCIBV are un număr de 150 angajați: 18 medici, 56 asistente, 38 infirmiere/ îngrijitoare, 20 TESA, 6 muncitori, 5 alt personal cu studii superioare și 4 cu studii medii.

Dotări

Laborator analize medicale dotat cu VITEK, RT-PCR, laboratorul de imagistica dotat cu ecograf aparat nou de radiologie, secțiile au în dotare infuzomate, monitoare EKG portabile. Compartimentul ATI este dotat cu 5 ventilatoare, 5 monitoare, un defibrilator, EKG portabil. Punctul de transfuzii pe care dorim să-l reînființăm are achiziționate în luna decembrie 2020, centrifugă, incubator, 2 frigidere.

Indicatori - analiza gradului de realizare în anul 2019-2020

A. Indicatori de management ai resurselor umane

Nr.

Indicator

Val. asumată

2019

Val. realizată

2019

Val. realizată

2020

1

Numărul mediu de bolnavi externați pe un medic

365

326.68

219,58

2

Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu;

4400

5060

2698

3

Numărul mediu de consultații pe un medic în camera de gardă/UPU/CPU;

2325

2323.09

3801.5

4

Proporția medicilor din totalul personalului;

11%

9,5%

10,53%

5

Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;

59%

59%

57,89%

6

Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical.

54.5%

54%

55,68%

B. Indicatori de utilizare ai serviciilor

Indicator

Val. asumata

2019

Val. realizată 2019

Val. realizată 2020

1

Numărul de bolnavi externați total și pe secții;

TOTAL

3600

3649

2635

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

2000

1894

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

1500

1603

Covid

COMPARTIMENT HIV

100

152

Covid

O-//-

Indicator

Val. asumata

2019

Val. realizată 2019

Val. realizată 2020

2

Durata medie de spitalizare, pe spital și pe fiecare secție

TOTAL

6.3

6.28

9.04

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

7

7.24

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

5.1

5.06

Covid

COMPARTIMENT HIV

8.5

6.96

Covid

3

Rata de utilizare a paturilor, pe spital și pe fiecare secție

TOTAL

60

59.33

73.51

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

69

64.65

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

56

58.86

Covid

COMPARTIMENT HIV

36

29.75

Covid

4

Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital și pe fiecare secție

TOTAL

1.6154

1.6370

1.4052

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

1.4626

1.4333

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

1.5454

1.5282

Covid

COMPARTIMENT HIV

5.200

5.2787

Covid

5

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale;

NA

6

7

K.

Proporția bolnavilor internați cu programare din total bolnavi internați, pe spital și pe fiecare secție;

FSZ

TOTAL

46

46.22

27.80

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

35

47.86

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

1

-

Covid

COMPARTIMENT HIV

0

89.11

Covid

Proporția urgențelor din total bolnavi internați, pe spital și pe fiecare secție;

TOTAL

90

93.16

73.53

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

85

91.80

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

90

94.37

Covid

COMPARTIMENT HIV

98

97.35

Covid

Indicator

Val. asumata

2019

Val. realizată 2019

Val. realizată 2020

8

Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din total bolnavi internați, pe spital și pe fiecare secție;

TOTAL

10

6.40

1.02

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

10

7.99

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

5

4.88

Covid

COMPARTIMENT HIV

1

2.65

Covid

9

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu;

4425

5060

2698

10

Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicești acordate, pe spital și pe fiecare secție;

TOTAL

71

73.85

83.07

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

72

67.91

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

50

65.95

Covid

COMPARTIMENT HIV

95

95.47

Covid

C. Indicatori economico - financiari

Indicatorul

Valoar e asumat ă 2019

Val. realizat ă 2019

Val. realizată 2020

Val. realizată

2020

1

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

77

83,13

83,87%

83,87%

2

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

43

41,69

47,17%

47,17%

3

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile

81%

77,53%

93.30%

93.30%

medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul MS cu această destinație;

4

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

33%

30,27%

26,09%

26,09%

5

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

32%

43,89%

40,30%

%

40,30%%

6

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secție;

TOTAL

550

592,5

506,2

506,2

SECȚIA CLINICĂ ADULTI

550

546,6

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

520

576,77

Covid

COMPARTIMENT HIV

1000

1292,64

Covid

I VENITURI 2019, 2020

SURSA DE FINANȚARE

Cod indicator

încasări realizate 2019

Încasări24 realizate 2020

VENITURI PROPRII

Venituri din prestări de servicii

26,272.00

5,050.00

Alte venituri din prestări serv

6,498.00

3,034.88

Amenzi penalități

21,858.00

-

CAS

Venituri din ctr CAS

10,528,757.00

10,016,284.16

DSP

331030

8,171,227.00

14,189,901.34

DSP

Stimulente de risc

40,000.00

POCU

421070-

36,612.00

34,132.69

48100201

196,455.00

173,053.87

48100202

31,455.00

39,410.56

CAS INFLUENTE SALARIALE

431033

6,153,960.00

8,548,430.00

CASJ stimulente de risc

431040

-

542,500.00

CONSILIUL JUDEȚEAN

stimulente

17,590.00

120,256.36

Investiții

1,751,727.00

1,303,715.18

Materiale sanitare, echipamente de protecție Covid-19

2,624,843.28

bug. de stat pt aparatura

172,000.00

SPONSORIZĂRI

371001

-

579,709.00

TOTAL

27,114,411.00

38,220,321.32

1


II PLATI 2019, 2020

= LEI=

DESTINAȚIA

Cod indicator

Plăți efectuate 2019

Plăți efectuate 2020

SALARII ANGAJAȚI

10

13,286,004.00

17,840,405.00

BUNURI ȘI SERVICII

20

12,358,090.00

18,428,171.61

POCU

58

280,466.00

249,527.94

FOND DE HANDICAP

59

93,089.00

101,062.00

INVESTIȚII

71

2,470,885.00

1,394,792.00

Plăti recuperate din anii precedenți

85

-6,121.00

-194,282.00

TOTAL

28,482,413.00

37,819,676.66


Diferența între venituri și cheltuieli la sfârșitul lunii decembrie 2019 este de -1.368.002 lei


Situație excedent


sold inițial 2019 utilizat 2019 sold la 31.12.2019


3,860,411.27

1,368,001.80

2,492,409.47


Din excedentul de la finele anului 2019 in valoare de 2492409,47 a fost repartizat astfel:

- Secțiune de funcționare              2,470,495.47

- Secțiune de dezvoltare                 21,914.00


Diferența între venituri și cheltuieli la sfârșitul lunii decembrie 2020 este de - 400.644,66 Iei


Situație excedent


Sold inițial 2020 utilizat 2020 sold la 31.12.2020


2,492,409.47

400,644.66

2,893,054.13


Din excedentul de la finele anului 2020 în valoare de 2,893,054.13 a fost repartizat astfel:

- Secțiune de funcționare - Secțiune de dezvoltare

2,858,054.13

35,000.00


Total venituri încasate 2019,2020

D. Indicatori de calitate

Indicator

Valoare

asumata 2019

Val. realizata 2019

Val. realizata 2020

1

Rata mortalității intra spitalicești, pe total spital și pe fiecare secție;

TOTAL

0.27

0.30

1.59

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

0.40

0.48

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

0.40

-

Covid

COMPARTIMENT HIV

1.80

1.32

Covid

2

Rata infecțiilor nozocomiale, pe total spital și pe fiecare secție;

TOTAL

0.30

0.55

1.94

SECȚIA CLINICĂ ADULȚI

0.40

1.08

Covid

SECȚIA PEDIATRIE

0.05

0.06

Covid

COMPARTIMENT HIV

0

Covid

3

Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare;

3

3.75

2.39

4

Indicele de concordanță între diagnosticul la internare si diagnosticul la externare;

85

39.57

20.08

5

Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați;

2.65

2.94

10.67

6

Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate.

4

4

Viziunea spitalului, misiune, valori

Viziune: implementarea unui model integrat de furnizare de servicii de sănătate

Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale și așteptările viitoare ale pacienților și familiilor acestora.

Valorile promovate:

 • • Transparent decizională, implicarea personalului în organizarea serviciilor de sănătate

 • • Asigurarea accesului la serviciile esențiale de sănătate,

 • • Standarde ridicate de calitate: îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale pe care le oferim

 • • Servicii medicale cu costuri eficiente, bazate pe nevoi și rezultate

 • • Dedicare, empatie și respect pentru demnitatea personală (pacient și personal)

 • 2.Analiza SWOT- Spital Clinic Boli Infecțioase Brașov

  Puncte tari:

spital clinic,

 • - centru regional HIV, derulează PN- HIV, laborator cu dotări modeme, acreditat RENAR, cu un compartiment de biologie moleculară și bacteriologic,

 • - personal medico - sanitar bine pregătit și instruit

 • - înființarea unui compartiment ATI

 • - achiziția echipamentelor și angajarea unui medic specialist de laborator care a absolvit cursul necesare înființării unui punct de transfuzii

Consumul lunar foarte mare de oxigen (apx. 2200-2500 butelii) rezolvat prin închirierea unui stocator de 11000 1 oxigen

Puncte slabe:

spațiu insuficient pentru îndeplinirea standardelor și normativelor de autorizare sanitară (pentru a respecta legislația sanitară în vigoare, dată fiind structura clădirii, spitalul ar trebui să funcționeze cu un număr de 51 paturi spitalizare continuă)

spitalul a funcționat cu un număr de paturi mai mic decât cel prevăzut în structura organizatorică aprobată - 107 paturi spitalizare continuă

supra normarea personalului la nivelul secțiilor cu paturi, în condițiile în care spitalul nu a funcționat cu numărul de paturi aprobat în structură

lipsa autorizării 1SU

 • - necesitatea consolidării clădirii lipsa lift cu targă

 • - competență limitată de gestionare a cazurilor complexe (adulți și copii), care necesită intervenția unor echipe multidisciplinare

 • - compartimentarea inadecvată pentru gestionarea pacienților infecțioși (număr mic de saloane de tip izolator cu grup sanitar propriu)

 • - nivel scăzut al indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale în perioada anterioară declanșării pandemiei (rata utilizare paturi, durata medie de spitalizare), sub media valorilor medii naționale pentru acest tip de spital

spitalul se află într-un dezechilibru financiar considerabil, din perioada anterioară pandemiei

in 2019 nu s-a realizat contractul cu CASJ Brașov la DRG, compensat doar parțial prin spitalizare de zi;

 • - cheltuieli materiale sanitare în top, peste media celorlalte spitale;

 • - probleme cu inventarul, necompletarea documentației specifice de gestiune lipsa de transparenta fata de ONG-uri (3 procese pe rol, câștigate ulterior de printr-o nouă abordare)

spațiu pentru desfășurarea activității administrative impropriu, supraîncărcare birouri

 • - echipamente IT depășite, identitate vizuala on-line neprietenoasa și neupdatată,

 • - Comunicare defectuoasă a consumului și necesarului de echipamente, dezinfectanți pe secții

 • - Există un feedback nesatisfacător al pacientului din articolele de presa și de pe rețelele sociale cu privire la condițiile hoteliere - lipsa grupurilor sanitare din saloane

 • - Există un management greoi în rezolvarea pacientului critic cauzat de birocrație excesivă, lipsă echipă multidisciplinară,

Plan strategic anterior nerealist, cu obiective focusate pe alte nevoi decât cele ale pacientului sau personalului medical (vezi îngrijiri la domiciliu, telemedicină, etc,

 • - Lipsa UTS (punct de transfuzii)

 • - Creșterea cheltuielilor prin majorarea salariilor și a sporului de periculozitate conform modificărilor legislative raportate la veniturile negociate cu CASS Nerespectarea prevederilor Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperire și sancționarea faptelor de corupție.

Oportunități:

 • - reorganizarea/restructurarea unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov

 • - posibilitatea includerii celor două secții de boli infecțioase, adulți și copii, în structura Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, cu păstrarea locației actuale;

 • - redistribuirea personalului excedentar către celelalte unități sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov

 • - înființare UTS

Amenințări:

9

 • - imposibilitatea obținerii autorizației sanitare de funcționare pentru un număr de 107 paturi

 • - restructurarea personalului prin normarea acestuia la un număr redus de paturi, în funcție de structura clădirii și normele sanitare în vigoare

reducerea drastică a numărului de paturi contractabile cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, ceea ce ar duce la prăbușirea veniturilor spitalului

 • - spitalul ar putea intra în incapacitate de plată după pandemie

creșterea riscului de infecții asociate asistentei medicale prin nerespectarea normelor igienico-sanitare cu privire la mp/pat din saloane și lipsa izolatoarelor (saloane cu 1-2 paturi si grup sanitar propriu)

'     . insatisfacția pacientului cu privire la condițiile hoteliere- lipsa grupurilor sanitare

 • - pasibili de amenzi DSP și anularea Autorizației Sanitare de Funcționare dacă nu respectam planul de conformare cu privire la reducere număr paturi la 51 după pandemie.

 • - Neacreditarea spitalului de către ANMCS, proceduri neimplementate, necunoscute de către personal, lipsă personal pe Biroul de Management al Calității.

Identificarea problemelor critice

 • 1. Nerespectarea planului de conformare emis de DSP pentru obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare definitive: spațiu insuficient pentru îndeplinirea standardelor și normativelor de autorizare sanitară (pentru a respecta legislația sanitară în vigoare, dată fiind structura clădirii, spitalul ar trebui să funcționeze cu un număr de 51 paturi spitalizare continua), compartimentarea inadecvată pentru gestionarea pacienților infecțioși (număr mic de saloane de tip izolator cu grup sanitar propriu), lipsa lift cu targă, lipsă stație de epurare ape uzate, lipsă circuite separate pentru pacienții cu HIV, hepatite cronice, cei care necesită profilaxie antirabică.

 • 2. Spitalul se află într-un dezechilibru financiar considerabil din perioada anterioară pandemiei. în perioada pandemiei CASJ Brașov decontează, conform OMS nr.555/2020 la cheltuială efectivă, după

 • 3. Spațiu pentru desfășurarea activității administrative impropriu, supraîncărcare birouri.

 • 4. Lipsa UTS (punct de transfuzii).

 • 5. Lipsa autorizării ISU ( rețea electrică veche, lipsa Nurse Caii, lipsă documente necesare autorizării ISU, întocmire și proiectare documentație arhitectură si alte specifice)

 • 6. Nerespectarea prevederilor Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperire și sancționarea faptelor de corupție.

Activități - propuse de Consiliul Medical pornind de la nevoile pacienților Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

 • 1. Adaptarea structurii organizatorice ale spitalelor la nevoile reale ale populației deservite (50 paturi de boli infecțioase adulți din care 10 paturi compartiment HIV si cu 5 paturi terapie intensivă, punct de transfuzii în locația de pe str. Mihai Viteazu și 30 paturi de boli infecțioase copii)

 • 2. Creșterea accesabilității pacientului de boli infecțioase la consultul interdisciplinar și investigații modeme

 • 3. Modificarea structurii organizatorice conform normelor în vigoare și planului de conformare.

 • 4. Dezvoltarea activității clinice, centru Lyme de diagnostic, tratament și monitorizare

 • 5. Igienizare subsol locație str. Mihai Viteazu în vederea organizării unor săli dedicate activității didactice

 • 6. Asigurarea permanenței în oferirea serviciilor de radiodiagnostic și de laborator de analize medicale.

 • 3. Prezentare obiective generale și specifice, activități, resurse, responsabilități, rezultate așteptate, indicatori de evaluare și monitorizare

Activități propuse pentru rezolvarea problemelor critice

Pentru remedierea condițiilor hoteliere și igienico-sanitare pentru obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare fără plan de conformare propunem:

 • - montarea unui lift exterior cu targa

 • - montarea în fiecare salon a unui grup sanitar (wc, duș chiuvetă), amenajarea a două saloane ATI cu presiune negativă

 • - prin fuziunea spitalului cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov se eliberează spațiile destinate administrativului și crește aria utilă destinată pacientului și actului strict medical

 • - achiziția de noptiere, paturi și saltele, dulapuri pentru lenjerie, pentru oficiu medical și medicamente,

 • - achiziția nebulizatoare aeromicroflorei, monitor funcții vitale, achiziția de sistem staționar de monitorizare continuă a oxigenului și Nurse Caii în ceea ce privește siguranța pacientului

 • - proiectare, achiziționare și montare stație de preepurare ape uzate

Pentru rezolvarea dezechilibrului financiar al spitalului și pentru amenajarea unor spații adecvate desfășurării activității administrative propunem:

fuziunea spitalului cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Pentru rezolvarea lipsei UTS propunem:

 • - înființarea punctului de transfuzii, achiziție de congelator

Pentru a rezolva lipsa autorizării ISU propunem:

 • - întocmirea DALI+PT modernizare instalații electrice

 • - execuție modernizarea rețelei electrice și modernizare și suplimentare rețele gaze medicale,

 • - achiziție sistema Nurse Caii,

 • - întocmire și proiectare documentație arhitectură si alte documente specifice obținerii ISU

 • - achiziția de scaune cu rotile și tărgi pentru evacuarea pacienților în caz de incendiu, modificări interioare în vederea obținerii aviz securitate în incendii

 • - legalizare construcții realizate fără Autorizație de construcție, recompartimentări interioare

Pentru respectarea prevederilor Legii nr.78/2000, propunem:

 • - desființare și fuziunea spitalului cu alt spital (Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov)

Pentru a crește accesabilitatea pacientului de boli infecțioase la consultul interdisciplinar și investigații moderne propunem:

 • - achiziția de aparatură modernă de laborator, analize medicale și de radiologie

Pentru a dezvolta activitățile clinice, pentru a înființa centru Lyme de diagnostic, tratament și monitorizare propunem:

 • - achiziția de aparatură modernă de laborator analize medicale și de radiologie aparat radiologie mobil digital, RMN (CT are Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov), centrifuga de laborator, extractor automat, RT-PCR pentru hepatite si HIV, electrocardiograf portabil

Pentru a organiza sala dedicată activităților didactice propunem:

 • - igienizare subsol

 • - debarasarea obiectelor mari de inventar din subsol si depozitarea lor in garaje amenajate si igienizate

Pentru a asigura permanența în oferirea serviciilor de radiodiagnostic și de laborator de analize medicale propunem:

 • - desființare și fuziunea spitalului cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și organizare liniei de gardă prin comasarea celor două laboratoare.

Scopul planului:

 • - îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacientului Covid-19 pozitiv, oferite de sistemul de sănătate de stat brașovean

Obiectiv principal:

 • - implementarea strategiei locale de sănătate publică și management, bazate pe nevoile pacientului brașovean pe perioada pandemiei

 • A. Obiectiv general- Creșterea accesibilității la serviciile medicale, din care:

Asigurarea permanenței serviciilor de radiodiagnostic și de laborator de analize medicale și montarea unui lift pentru targă, înființare UTS.

Al. Obiectiv specific- Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea cu aparatură/ echipamente medicale RMN, RT-PCR pentru hepatite si HIV, extractor

automat, centrifuga laborator, aparat radiologie mobil digital, achiziție lift, autorizare UTS

ANUL 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

Reabilitarea,

Montarea

CD,

Dec.

87470 lei

Subvenții

în curs de

1.

modernizarea secțiilor de spital

unui lift pentru targă si dotarea saloanelor cu grupuri sanitare,

compartiment administrative si tehnic

2021

225250

lei

CJ

aprobare listă de investiții

Montare stație de

Proiectare si

Șef

Dec.

360886,64

Subvenții

în curs de

2.

preepurare și refacere instalație de canalizare

montare

Achiziție stație preepurare

administrativ

2021

lei

390152,06 lei

CJ

aprobare

Intrare          in

Realizare

Șef

Dec.

Subvenții

în curs de

3.

legalitate (legalizare construcție realizată      fără

autorizație     de

construcție, recompartimentări )           clădire,

întocmire       si

proiectare documentație arhitectura, instalatii          si

documente ISU.

documentație tehnică

administrativ

2021

507880,1 lei

CJ

aprobare listă de investiții

Dotarea cu

RMN cu

CD,

Dec.

3.885.083

Subvenții

în curs de

4

aparatură de înaltă performanță

amenajare spațiu

compartiment administrative si tehnic

2021

lei

339030 lei

CJ

aprobare listă de investiții

cofinantarel0%

RT-PCR ptr. HIV, hepatite

5

Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

extractor automat, centrifuga laborator, aparat

radiologie mobil digital,

achiziție și montaj lift,

CD, compartiment administrative si tehnic

Dec.

2021

488030 lei, 22140 lei, 762790 lei

156290 lei

Subvenții CJ

in curs de aprobare listă de investiții

6

înființare UTS

Obținere autorizație DSP

CD, medic responsabil

Iun.

2021

organizare, emitere decizii UTS

A2. Obiectiv specific- Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale - s-a înființat compartimentul ATI, tehnic, urmează punctul de transfuzii

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (nr. personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Angajare personal medico -sanitar pe secții și compartimente

înființare UTS, angajare 2 medici ATI, angajare tehnic

CD, RUNOS

Martie 2021

Surse proprii din fondul de salarii

înființare posturi

Am angajat medic laborator pentru autorizarea UTS, am angajat om tehnic, am înființat post electrician, am angajat cu timp parțial 3 medici ATI

A3. Obiectiv specific - Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților- s-a înființat compartimentul ATI, propunere pentru centru de diagnostic și tratament Lyme, finalizare înființare UTS

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi

înființare centru Lyme

Consiliul medical, CD

Dec.

2021

Surse proprii

După pandemie obținerea avizului MS

Pe Programul Național

Inițierea dotării laboratorului cu aparatura necesară

2

înființare UTS

Autorizare UTS

Medic responsabil UTS

06.2021

Surse proprii

Finalizarea cursului UTS

Dotarea liniei

UTS

3

UTS

Instruire personal UTS

Medic responsabil UTS

06.2021

Surse proprii

Finalizarea cursului UTS

Dotarea liniei

UTS si angajare medic de laborator

A4. Obiectiv specific- Creșterea gradului de informare alpacienților

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în

Stadiul de realizare

^ZZ

realizarea obiectivului

1

Informare pacienți

Update site-ul spitalului

BMC și responsabil

IT

06.2021

Surse proprii

crearea unei interfețe prietenoase


A5. Obiectiv general- Creșterea ca ității serviciilor medicale


A 5. Obiectiv specific-Asigurarea continuității actului medical prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator, pe laboratorul de analize medicale si radiologie


Anul 2021Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Angajarea a doi medici in ambulator cu contract atât pe ambulator cât și pe spital

CD, CM

03.2021

Surse proprii

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate în ambulator

Programarea evaluărilor pentru pacienții Covid

CM,CD

permanent

Surse proprii

Contractarea cu CASS a celor doi medici atât pe spital cât și în ambulator

Realizat

3

Fuziunea spitalului cu SCPFBv

înființarea liniilor de gardă pe laboratorul de analize medicale si radiologie,

CM,CD

Iul. 2021

Surse proprii

Contractare cu CASS

Dotarea laboratoarelor și înaintare către MS a cererii de fuziune


Achiziții aparat RX mobil

Dec. 2021

Dec. 2021

762790 lei

Achiziție

RMN

3885083 lei

Achiziție centrifuga laborator, extractor, RT-PCR

22070 lei

4880301ei

339030 lei

A 6. Obiectiv specific- îmbunătățirea condițiilor de îngrijire, de siguranță și hoteliere din perspectiva obținerii acreditării si autorizării ISU

Creșterea numărului de saloane izolatoare, achiziție Nurse Caii, montaj lift cu targă, achiziție tărgi și cărucioare pentru pacienți, achiziția de dulapuri cu seif, monitoare funcții vitale, modernizare și suplimentare gaze medicinale, frigidere, întocmire și proiectare documentație arhitectură, instalații și documente ISU, modernizare instalație electrică

Anul 2021


Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Surse de finanțare (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivulu i

Stadiul de realizare

1

Amenajarea grupurilor sanitare in saloane

Obținerea creșterii satisfacției pacienților si conformarea la normele igienico-sanitare și

CD, BMC, CPIAAM, șef administrativ

Dec.2021

Subvenții CJ

225250 lei

Achiziție lucrare

Evaluare permanentă a satisfacției
obținerea acreditării

2

Pregătirea spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Achiz. Nurse Caii pentru siguranța pacienților

CD, CM, achiziții

Dec. 2021

Subvenții CJ

103370 lei

Achiziție

Acreditare

3

Autorizarea

ISU

Achiziții de cărucioare, tărgi pentru evacuare pacienți, întocmire si proiectare documentație arhitectura, instalații și documente

ISU,

întocmire DALI+PT instalație electrică

Execuție,mode mizare instalație electrica,

Modernizare rețele gaze medicinale

Sistem staționar de monitorizare continua a oxigenului

CD, CM, achiziții, tehnic

Dec. 2021

Subvenții CJ

30720 lei

507880,1 lei

35700 lei

142800 lei

786450 lei

146613,95 lei

Achiziție

Creste siguranța pacientului

Fonduri

Europene Nerambursa bile

Fonduri Europene Nerambursa bile

Fonduri Europene Nerambursa bile

Fonduri Europene Nerambursa bile

4

Tratare structură susținere acoperiș cu

Achiziție de servicii specializate

Șef administrativ

Dec. 2021

Proprii

Achiziție

Propunere

19
materiale rezistente la foc

5

îmbunătățire Condiții igienico -sanitare

Montare lift

Achiziții paturi si saltele, noptiere, troliu, frigidere

CD, CM, achiziții, tehnic

Dec.2021

Subvenții CJ

156290 lei

298001ei, 65000 lei, 4950 lei 7050 lei 5950 lei 3960 lei, 1100 lei, 2380 lei

Achiziție

Crește siguranța și satisfacția pacientului

6

Siguranța pacientului

Reparații curente,

CD, CM, achiziții, tehnic

Dec.2021

206820 lei

Achiziție

Crește siguranța și satisfacția pacientului

Echipament pentru presiune negativa -2 saloane

249460 lei

Scade rata infecțiilor nosocomiale

Nebulizatoare 2, aeromicrofloră

5200 lei

Dulapuri lenjerie și medicamente, masă inox

5900 lei

42400 lei

2980 lei

Igienizare subsol și garaj, amenajare spațiu didactic

5840 lei

Proiectare si montaj

360886,64 lei

preepurare ape uzate

Achiziție stație de preepurare ape uzate

390152,06 lei

A. 7. Obiectiv general - rezolvarea dezechilibrului financiar contabil și respectarea Legii nr. 78/2000

A. 7. Obiectiv specific- fuziunea spitalului cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Demararea documentației de desființare si fuziune spital

Echilibrare financiară

CJ

06.2021

Surse proprii

Emitere HG pentru desființare si fuziune

Acte trimise la MS

2

Digitalizare magazie spital

Control pe ieșiri și intrări-gestiune electronică

CD, Administrativ

03.2021

Surse proprii

25000 lei

Achiziție sistem de cititor bare

Căutare oferte

 • B. Obiectiv general- îmbunătățirea finanțării spitalului

,; \ - 1 ! Obiective specifice: - fuziune cu SCPFBv

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Demararea documentației de desființare si fuziune spital

Echilibrare financiară

CJ

06.2021

Surse proprii

Emitere HG pentru desființare si fuziune

Acte trimise la MS

C- Realizarea planului de achiziții

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

Continuitate în aprovizionare

Achiziții

Permanent

Surse proprii

întocmire de PAP

în curs de implementare

2

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție de destinația lor -pe spital și pe fiecare secție

Transparentă si control

CD, BFC, șefi de secție

permanent

Surse proprii

întocmire rapoarte

întocmire documente

3

Aprobarea BVCcu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior

transparentă

CD, BFC

03.2021

întocmire documentație

în curs de implementare

4

A

Aprobarea repartizării BVC pe

Transparență si asumare

CD, CM, BFC

03.2021

Surse proprii

întocmire documentație

în curs de implementare

structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor acestor structuri

5

Urmărirea execuției BVC pe structurile spitalului

Transparență, asumare

BMC, BFC, CD

permanent

Resurse proprii

Viza CFP

în curs de implementare

D. Obiectiv general - Creșterea nivelului de satisfacție al pacienților

Dl. Obiectiv specific- Monitorizarea satisfacțieipacienților

Anul 2021

Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

70 % din pacienți să completeze chestionarul

CD, As. Șefe , BMC

Permanent

Proprii

Completarea chestionarului la externare

Implementat

2

Număr reclamații de la pacienți

10/an

CD, BMC, Șefi de secție s compartimente

Dec.2021

Proprii

Scăderea numărului de reclamații

în curs de îmbunătățire condiții hoteliere si de îngrijire

D2. Obiectiv specific- Reducerea și prevenirea infecțiilor asociate actului medical

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsab iii

Termene

Resurse (previziun e bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Angajare medic responsabil

CD

06.2021

Surse proprii

Scoatere la concurs post

înființare post

2

Respectarea circuitelor funcționale și destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

Achiziția de lift, amenajare grupuri sanitare in salon

Tot personalul

Permanent

Subvenții, surse proprii

îmbunătățirea circuitelor

în curs de aprobare listă de investiții

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

Achiziție de nebulizatoare aeromicroflor ă

Tot personalul

Permanent

Subvenții, surse proprii

îmbunătățirea circuitelor

In curs de aprobare listă de investiții

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

supraveghere și control IAAM

CPIAAM

Permanent

Proprii

Scade riscul nosocomialității, angajare medic CPIAAM

Implementat

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea

sau

Scade rata

IAAM

CPIAAM, CM

Permanent

Proprii

Implicarea întregului personal in supravegherea IAAM

Implementat

îndepărtarea acestora

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asocate asistenței medicale

Scade rata IAAM, creste consumul de dezinfectanți si echipamente de protecție

CPIAAM, CM

Permanent

Proprii

Implicarea întregului personal in supravegherea IAAM,

Implementat

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Scăderea cazurile multidrog rezistente

CPIAAM, CM

Permanent

Proprii

Implicarea întregului personal in supravegherea IAAM, amenajare grupuri sanitare in fiecare salon

Implementat

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

supraveghere și control IAAM

CPIAAM, medici prescriptor i, infecționișt ii

Permanent

Proprii

Scade riscul nosocomialității,

în curs de implementare

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganis melor

Supraveghere și control IAAM

întreg personalul

Permanent

Proprii

Scade riscul nosocomialității, crește consumul de echipamente de protecție și dezinfectanți

Implementat

10

Supravegherea microbiologic ă a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Nebulizatoare

CPIAAM, laboratorul

Permanent

Proprii

Identificarea zonelor si deprinderilor la risc

Implementat

11

X;,

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor

Modernizare si suplimentare gaze medicale

CD, As. Șefe, Tehnic

Permanent

786447,2 lei

Modernizare instalație gaze medicinale si respectarea

Implementat și in curs de implementare

$                                                                                             25

sanitare, nesanitare și a echipamentele r medicale

programului de dezinfecție

modernizare instalație

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD)

Nebulizare si PO si achiziție de dezinfectanți

întreg personalul

Permanant

Proprii și subvenții CJ

Mediu sigur de spitalizare

implementat

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

Supraveghere si control IAAM

CPIAAM

Permanent

Proprii

Mediu sigur de spitalizare

Implementat

14

Implementare a codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

Supraveghere si control IAAM

CPIAAM, As. Șefe, Medici șefi de secție

Permanent

Proprii

Mediu sigur de spitalizare

Implementat

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere periculoase

Supraveghere și control IAAM

CPIAAM, As. Șefe, medici șefi de secție

Permanent

Proprii

Mediu sigur de spitalizare

Implementat

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare

Supraveghere și control IAAM

CPIAAM, As. Șefe, Medici șefi de secție

Permanent

Proprii

Mediu sigur de spitalizare, întocmire de procese verbale de instruire lunar

Implementat

medicală continuă cu finanațare europeană

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

Supraveghere si control

IAAM, instuiri periodice

CPIAAM, as. Șefe, medici șefi de secție

Permanent

Proprii

Mediu sigur de spitalizare, întocmire de procese verbale de instruire lunar

Implementat

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Supraveghere și control IAAM,

CD,

Permanent

proprii

Mediu sigur de spitalizare, întocmire de procese verbale de instruire lunar

Implementat

19

Vaccinarea personalului

Antigripal si antiCovid-19

CPIAAM

Permanent

Proprii și fonduri MS

Mediu sigur de spitalizare

Implementat

D3. Obiectiv specific- Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate

Anul 2021


Nr crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsa bili

Termene

Resurse (previziun e bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Angajare medici

CD, RUNOS

03.2021

Ctr. CAS

Demersuri ocuparea posturilor prin interviu

Posturi aprobate

2

i

Realizarea indicatorilor de calitate

Autoevaluare cu indicatori implementați

RUNOS

01.2021

îmbunătățirea indicatorilor

în curs de implementare


și parțial implementate

parțial implementare


Grafic Gantt 2021