Hotărârea nr. 107/2021

Hotărârea nr.107 – privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 107

Din data de 16.04.2021

- privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 561/5398/09.04.2021, precum și referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 561/5399/09.04.2021, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, precum și nota de completare înregistrată sub nr. ad. 561/5398/12.04.2021, nota ad.564/5907/15.04.2021 și nota ad. 561/5907/16.04.2021;

Ținând cont de propunerea formulată de domnul Șerban-Todorică-Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. ‘‘c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare : adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR TRZ -2991/18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3180/18.03.2021, adresa nr. BVR TRZ -3021/18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3194/18.03.2021, adresa nr. BVR TRZ -3067/19.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3384/22.03.2021, adresa nr. 3666/24.03.2021 primită de la Autoritarea Națională pt Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 4/28.01.2021, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 ;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, ale art.19 alin.l lit. “a” și “b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, conform anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, secțiunea de funcționare, conform anexei nr. la, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, detaliat pe instituții publice, secțiuni (funcționare și dezvoltare), capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor nr. 1.1 — 1.9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 - secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele.de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 - secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, detaliat pe instituții publice, secțiuni (funcționare și dezvoltare), capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor 2.1 - 2.19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2021, creditele de angajament și estimările pe anii 2022 - 2024, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2021, creditele de angajament și estimările pe anii 2022 - 2024, detaliat pe secțiunea de dezvoltare, capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexei nr. 3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, a creditelor de angajament și estimările pe anii 2022 - 2024, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, a creditelor de angajament și estimările pe anii 2022 - 2024, detaliat pe secțiunea de dezvoltare, capitole, titluri, articole, alineate, conform anexelor nr. 4.1 - 4.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se aprobă numărul de personal neclerical și cuantumul sprijinului sub formă de contribuții la salarizarea personalului neclerical de la bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2021, creditele de angajament și estimările pe anii 2022 - 2024, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - Se aprobă situația privind numărul de personal și fondul de salarii de bază al Consiliului Județean Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. - Se aprobă programul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pe anul 2021, creditele de angajament și estimări pe anii 2022 - 2024, pe surse de finanțare, conform anexelor nr. 7.a - 7.d, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. - Se aprobă programul de investiții pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, pe surse de finanțare, conform anexelor nr.8a, 8b, 2c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Contrasemnează,


PREȘEDINTE, AdryyuJxtaiyV eștea


Secretar genera^ al județului, 1 Maria Bwmbrăveanu

Anexa nr. 1SECRETAR GENEI


MARI.


L AL JUDEȚULUI, RĂVEANU


Propuneri buget local al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL VENITURI

0,00

576.222,89

0,00

378.214,00

300.841,00

305.613,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.150,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

129.741,00

140.846,00

152.883,00

165.390,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul .pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

18.164,00

35.493,00

38.527,00

41.679,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11,02,01

65.175,00

67.687,00

67.777,00

67.866,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

1.963,00

6.963,00

6.963,00

6.963,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

41.595,00

26.399,00

20.758,00

15.117,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.743,00

1.743,00

1.743,00

1.743,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

358,00

358,00

358,00

358,00

Venituri din proprietate

30.02

0,00

792,07

0,00

792,00

792,00

792,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

0,00

588,02

0,00

285,00

285,00

285,00

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

0,00

459,00

0,00

459,00

459,00

459,00

Donatii si sponsorizări

37,02,01

9,73

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-30.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

30.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39,02

0,00

17,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

50.219,47

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

0,00

86.638,40

16.173,00

4.659,00

3.961,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

2.125,00

2.125,00

2.125,00

2.125,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

1.836,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01 -SF

301,33

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02 -SD

2.177,17

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare

Locală

42.02.65

54.892,26

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

25.306,64

12.212,00

698,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

0,00

177.606,27

0,00

80.016,00

4.637,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

0,00

168.146,00

0,00

73.961,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

163.527,05

73.770,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

4.618,95

191,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

0,00

9.372,36

0,00

6.055,00

4.637,00

7,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

8.370,72

6.055,00

4.637,00

7,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1.001,64

APC - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,15,01

0,00

87,91

TOTAL CHELTUIELI

397.201,60

576.222,89

0,00

378.214,00

300.841,00

305.613,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

79.950,38

0,00

82.823,00

83.323,00

84.323,00

j- cheltuieli materiale

20

0,00

63.586,58

0,00

96.671,00

93.440,00

99.383,00

- dobânzi

30

0,00

4.336,86

0,00

9.310,00

8.532,00

7.696,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

36.422,98

0,00

41.005,00

47.005,00

51.005,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

24.680,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.199,93

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ajutoare sociale

57

0,00

14.761,00

0,00

14.761,00

14.761,00

14.761,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

218.300,54

120.737,54

0,00

92.228,00

5.335,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

26.224,51

0,00

28.663,00

28.663,00

28.663,00

- cheltuieli de capital

71

118.816,59

205.768,42

0,00

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

60.084,47

10.767,47

0,00

11.753,00

18.782,00

18.782,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF

85,01,01

0,00

-1.246,56

0,00

0,00

0,00

0,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD

85,01,02

0,00

-12.396,82

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

3.859,61

45.351,76

0,00

44.390,00

44.000,00

44.000,00

- cheltuieli de personal

10

23.284,14

25.000,00

25.000,00

25.000,00

■ - cheltuieli materiale

20

10.006,47

10.000,00

10.000,00

10.000,00

; alte transferuri

55 SF

49,93

- proiecte cu finanțare FEN

58

1.885,61

1.495,61

0,00

390,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

8.541,51

9.000,00

9.000,00

9.000,00

- cheltuieli de capital

71

1.974,00

1.974,10

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

88,00

3.744,56

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

402,00

0,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

92,85

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației nublice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.074,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

3.161,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.074,71

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

87,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

88,00

126,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

38,35

- cheltuieli de capital

71

88,00

88,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

Alte acțiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

0,00

456,50

0,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

54,50

- cheltuieli de capital

71

Județul Brașov - Fond rezerva

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- fond rezerva bugetara

50

Cap. 55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTUL

0,00

4.356,40

0,00

9.328,00

8.548,00

7.710,00

-comisioane

20

0,00

19,54

0,00

18,00

16,00

14,00

-dobânzi

30

0,00

4.336,86

0,00

9.310,00

8.532,00

7.696,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

163,00

1.830,41

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

1.667,34

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- cheltuieli de capital

71

163,00

163,07

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta Tara Barsei)

281,00

609,95

0,00

300,00

300,00

300,00

- cheltuieli materiale

20

328,50

300,00

300,00

300,00

- cheltuieli de capital

71

281,00

281,45

CAP. 65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

2.359,50

17.315,41

0,00

15.658,00

15.329,00

15.408,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

3.316,91

0,00

3.201,00

3.281,00

3.360,00

- ajutoare sociale

57

0,00

11.831,00

0,00

11.831,00

11.831,00

11.831,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

800,51

391,51

0,00

409,00

0,00

0,00

- burse

59

0,00

190,00

0,00

190,00

190,00

190,00

- cheltuieli de capital

71

1.558,99

1.558,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

303,00

1.918,51

0,00

1.487,00

1.500,00

1.513,00

- cheltuieli materiale

20

650,60

523,00

536,00

549,00

- ajutoare sociale

57

834,44

834,00

834,00

834,00

- burse

59

130,47

130,00

130,00

130,00

- cheltuieli de capital

71

303,00

303,00

Centrul școlar de educație incluziva

Fagaras

0,00

1.724,44

0,00

1.782,00

1.809,00

1.836,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

1.021,23

1.078,00

1.105,00

1.132,00

- ajutoare sociale

57

674,67

675,00

675,00

675,00

- burse

59

28,54

29,00

29,00

29,00

Școala profesionala speciala Codlea

1.255,99

2.644,27

0,00

1.288,00

1.310,00

1.329,00

- cheltuieli materiale

20

946,82

846,00

868,00

887,00

- ajutoare sociale

57

441,46

442,00

442,00

442,00

- cheltuieli de capital

71

1.255,99

1.255,99

Centrul școlar pentru educație incluziva Rrndet Sarde

0,00

561,79

0,00

615,00

625,00

636,00

- cheltuieli materiale

20

356,37

410,00

420,00

431,00

- ajutoare sociale

57

174,43

174,00

174,00

174,00

- burse

59

30,99

31,00

31,00

31,00

Centrul județean de resurse si asistenta ednratinnala Rrasnv

800,51

760,40

0,00

780,00

379,00

388,00

- cheltuieli de personal

10

27,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

341,89

344,00

352,00

361,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

800,51

391,51

409,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

9.706,00

0,00

9.706,00

9.706,00

9.706,00

- ajutoare sociale in natura (produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

9.706,00

9.706,00

9.706,00

9.706,00

CAP. 66.02 SANATATE

49.454,86

78.365,92

0,00

39.755,00

38.460,00

43.467,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

14.053,32

0,00

13.870,00

21.301,00

26.308,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

15.181,50

0,00

17.159,00

17.159,00

17.159,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

22.045,62

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

46.718,95

37.992,95

0,00

8.726,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.735,91

2.735,91

0,00

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:

85,01,01

0,00

-1.246,56

0,00

0,00

0,00

0,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:

85,01,02

0,00

-12.396,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

49.454,86

41.138,80

0,00

22.596,00

21.301,00

26.308,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

14.053,32

13.870,00

21.301,00

26.308,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

46.718,95

37.992,95

0,00

8.726,00

0,00

0,00

bugetul de stat 13%

9.183,04

9.085,04

98,00

2%

751,86

751,86

UE 85%

28.451,30

27.894,30

557,00

neeligibile

8.332,75

261,75

8.071,00

- cheltuieli de capital

71

2.735,91

2.735,91

)-rambursari de credite

81

0,00

0,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:

85

0,00

-13.643,38

0,00

0,00

0,00

0,00

SF

85.01.01

0,00

-1.246,56

SD

85.01.02

0,00

-12.396,82

Unitatea de Asistenta Mcdico-Sociala Sanpetru

0,00

1.916,00

0,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.916,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

6.586,84

0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.155,33

3.100,00

3.100,00

3.100,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

3.431,51

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

2.689,59

0,00

255,00

255,00

255,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

255,25

255,00

255,00

255,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.434,34

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

14.902,04

0,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

- transferuri intre unitati ale administrației ,publice - transferuri curente

51 SF

4.940,11

8.500,00

8.500,00

8.500,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

9.961,93

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie DR. LA. SBARCEA Brașov

0,00

4.898,75

0,00

114,00

114,00

114,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

114,00

114,00

114,00

114,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

4.784,75

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

2.194,95

0,00

354,00

354,00

354,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.441,47

354,00

354,00

354,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

753,48

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

4.038,95

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.359,34

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

679,61

CAP. 67.02

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

2.580,00

42.823,01

0,00

43.661,00

51.161,00

57.161,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

5.340,60

0,00

6.500,00

7.000,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.564,49

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SF

0,00

14.320,44

0,00

17.000,00

23.000,00

27.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

16.181,00

0,00

18.161,00

18.161,00

18.161,00

- cheltuieli de capital

71

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

2.580,00

9.918,59

0,00

8.500,00

10.000,00

12.000,00

- cheltuieli de personal

10

5.340,60

6.500,00

7.000,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

1.564,49

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- alte cheltuieli

59

17,00

- cheltuieli de capital

71

2.580,00

2.996,50

Consiliul Județean- propriu

0,00

3.950,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

- cheltuieli materiale

20

- alte cheltuieli

59

3.950,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

- cheltuieli de capital

71

Culte religioase + Reparatii biserici

0,00

12.214,00

0,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

- alte cheltuieli, din care:

59

0,00

12.214,00

0,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

- reparatii biserici

59,12

1.000,00

- salarii personal neclerical

59,15

11.214,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

Muzeul de Arta

0,00

1.492,51

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.440,84

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

51,67

Muzeul Județean de Istoric

0,00

5.263,25

0,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.545,75

4.000,00

5.000,00

6.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.717,50

Muzeul de Etnografie

0,00

2.831,77

0,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.467,77

3.000,00

4.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

364,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.491,69

0,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.391,69

2.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

100,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

2.995,78

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.963,97

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

31,81

Centrul Cultural Reduta

0,00

2.665,42

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.510,42

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

155,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI si ASISTENTĂ SOCIALĂ

24.048,38

86.974,62

0,00

75.721,00

74.327,00

69.149,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

49.104,02

0,00

49.104,00

49.104,00

49.104,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

11.958,26

0,00

11.957,00

11.957,00

11.957,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SF

0,00

3.846,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.930,00

0,00

2.930,00

2.930,00

2.930,00

- alte cheltuieli

59

0,00

1.312,00

0,00

1.312,00

1.312,00

1.312,00

-rambursați de credite

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri externe nerambursabilc

58

21.048,38

9.298,38

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.000,00

8.397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

4.398,84

5.398,84

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-rambursări de credite

81

0,00

0,00

0,00

0,00

- Programe FEN

58

1.398,84

1.398,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

0,00

3.974,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.846,33

3.846,00

3.846,00

3.846,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

128,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

19.649,54

77.601,45

0,00

70.875,00

69.481,00

64.303,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

49.104,02

0,00

49.104,00

49.104,00

49.104,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

11.958,26

0,00

11.957,00

11.957,00

11.957,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.930,00

0,00

2.930,00

2.930,00

2.930,00

- alte cheltuieli

59

0,00

312,00

0,00

312,00

312,00

312,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

19.649,54

7.899,54

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

5.397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

0,00

1.735,00

0,00

1.730,00

1.730,00

1.730,00

- cheltuieli de personal

10

1.192,00

1.192,00

1.192,00

1.192,00

- cheltuieli materiale

20

503,00

503,00

503,00

503,00

- asistenta sociala

57

35,00

35,00

35,00

35,00

\ - alte cheltuieli

59

- cheltuieli de capital

71

5,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

22.338,44

0,00

17.966,00

17.966,00

17.966,00

- cheltuieli de personal

10

11.540,00

11.540,00

11.540,00

11.540,00

- cheltuieli materiale

20

4.049,41

4.049,00

4.049,00

4.049,00

- asistenta sociala

57

2.295,00

2.295,00

2.295,00

2.295,00

- alte cheltuieli

59

82,00

82,00

82,00

82,00

- cheltuieli de capital

71

4.372,03

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

18.546,74

34.366,57

0,00

33.647,00

32.288,00

27.110,00

- cheltuieli de personal

10

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

- cheltuieli materiale

20

5.390,60

5.390,00

5.390,00

5.390,00

- asistenta sociala

57

600,00

600,00

600,00

600,00

- alte cheltuieli

59

120,00

120,00

120,00

120,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

18.546,74

6.831,74

0,00

6.537,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

424,23

0,00

0,00

0,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1.102,80

19.161,44

0,00

17.532,00

17.497,00

17.497,00

- cheltuieli de personal

10

15.372,02

15.372,00

15.372,00

15.372,00

- cheltuieli materiale

20

2.015,25

2.015,00

2.015,00

2.015,00

- alte cheltuieli

59

110,00

110,00

110,00

110,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

1.102,80

1.067,80

0,00

35,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

596,37

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

0,00

4.697,12

0,00

1.974,00

1.974,00

1.974,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

819,72

0,00

819,00

819,00

819,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

155,00

0,00

155,00

155,00

155,00

- transferuri

55 SF

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

1.142,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

1.497,12

0,00

974,00

974,00

974,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

819,72

0,00

819,00

819,00

819,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

155,00

0,00

155,00

155,00

155,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

522,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

3.200,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

7.133,89

6.813,89

0,00

163,00

157,00

0,00

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

417,67

97,67

163,00

157,00

- cheltuieli de capital

71

6.716,22

6.716,22

CAP. 83.02

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA SI VANATOARE

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

972,90

0,00

973,00

973,00

973,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

7

- cheltuieli materiale

20

0,00

118,00

0,00

118,00

118,00

118,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

- cheltuieli de personal

10

972,90

973,00

973,00

973,00

- cheltuieli materiale

20

118,00

118,00

118,00

118,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

306.913,50

281.586,08

0,00

141.745,00

61.094,00

60.953,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

19.934,90

54.052,00

42.312,00

42.171,00

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

147.109,56

71.169,56

75.940,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

99.719,47

179.714,15

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

60.084,47

10.767,47

0,00

11.753,00

18.782,00

18.782,00

AEROPORT (84,02,06,02)

30.000,00

31.847,67

0,00

2.000,00

1.520,00

1.379,00

- cheltuieli materiale

20

1.847,67

2.000,00

1.520,00

1.379,00

- cheltuieli de capital

71

30.000,00

30.000,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK AEROPORT (84,02,06,02)

19.409,73

283,73

0,00

4.476,00

7.325,00

7.325,00

- rambursați de credite

81

19.409,73

283,73

0,00

4.476,00

7.325,00

7.325,00

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT (84,02,06,02)

27.407,00

9.621,00

0,00

4.162,00

6.812,00

6.812,00

- rambursări de credite

81

27.407,00

9.621,00

0,00

4.162,00

6.812,00

6.812,00

DRUMURI (84,02,03,01)

69.719,47

87.806,70

0,00

52.052,00

40.792,00

40.792,00

- cheltuieli materiale

20

18.087,23

52.052,00

40.792,00

40.792,00

- cheltuieli de capital

71

69.719,47

69.719,47

Proiecte cu Finanțare FEN (84,02,03,01)

58

147.109,56

71.169,56

0,00

75.940,00

0,00

0,00

PNDL (84,02,03,01)

71

0,00

76.369,79

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

76.369,79

Fond de intervenție (84,02,03,01)

71

0,00

3.624,89

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond intervenție cf HG 563/2018

3.624,89

Rambursări BCR DRUM (84.02.03.01)

5.893,16

86,16

0,00

1.359,00

2.224,00

2.224,00

- rambursări de credite

81

5.893,16

86,16

0,00

1.359,00

2.224,00

2.224,00

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

7.374,58

776,58

0,00

1.756,00

2.421,00

2.421,00

/- rambursări de credite

81

7.374,58

776,58

0,00

1.756,00

2.421,00

2.421,00

CAP. 87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

319,86

662,86

0,00

28,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

371,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

319,86

291,86

0,00

28,00

0,00

0,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafițci f\
Propuneri buget local al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 Secțiunea de funcționare

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

236.003,15

0,00

285.986,00

295.506,00

305.613,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

0,00

129.741,00

0,00

140.846,00

152.883,00

165.390,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

0,00

18.164,00

0,00

35.493,00

38.527,00

41.679,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11,02,01

0,00

65.175,00

0,00

67.687,00

67.777,00

67.866,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

0,00

1.963,00

0,00

6.963,00

6.963,00

6.963,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

0,00

41.595,00

0,00

26.399,00

20.758,00

15.117,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

0,00

1.743,00

0,00

1.743,00

1.743,00

1.743,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

0,00

358,00

0,00

358,00

358,00

358,00

Venituri din proprietate

30.02

0,00

792,07

0,00

792,00

792,00

792,00

Venituri din prestări de servicii si alte activi ta ti

33.02

0,00

588,02

0,00

285,00

285,00

285,00

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

0,00

459,00

0,00

459,00

459,00

459,00

Taxe speciale

36.02.06

0,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizări

37,02,01

0,00

9,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

0,00

2.125,00

0,00

2.125,00

2.125,00

2.125,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

1.836,00

0,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01 -SF

0,00

301,33

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

60.084,47

236.003,15

0,00

285.986,00

295.506,00

305.613,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

79.950,38

0,00

82.823,00

83.323,00

84.323,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

63.586,58

0,00

96.671,00

93.440,00

99.383,00

- dobânzi

30

0,00

4.336,86

0,00

9.310,00

8.532,00

7.696,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

36.422,98

0,00

41.005,00

47.005,00

51.005,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.199,93

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- ajutoare sociale

57

0,00

14.761,00

0,00

14.761,00

14.761,00

14.761,00

- alte cheltuieli

59

0,00

26.224,51

0,00

28.663,00

28.663,00

28.663,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

60.084,47

10.767,47

0,00

11.753,00

18.782,00

18.782,00

85,01,01

0,00

-1.246,56

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

0,00

41.882,05

0,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

23.284,14

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

10.006,47

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

49,93

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

8.541,51

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

3.569,56

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

402,00

0,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

92,85

0,00

0,00

0,00

1      0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unita ti ale administrației

51 SF

0,00

3.074,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

3.074,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.074,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

0,00

38,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

38,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

0,00

456,50

0,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

402,00

0,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

0,00

54,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTUL

0,00

4.356,40

0,00

9.328,00

8.548,00

7.710,00

-comisioane

20

0,00

19,54

0,00

18,00

16,00

14,00

-dobânzi

30

0,00

4.336,86

0,00

9.310,00

8.532,00

7.696,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

0,00

1.667,34

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.667,34

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta Tara Barsei)

0,00

328,50

0,00

300,00

300,00

300,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

328,50

0,00

300,00

300,00

300,00

CAP. 65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

0,00

15.364,91

0,00

15.249,00

15.329,00

15.408,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

3.316,91

0,00

3.201,00

3.281,00

3.360,00

- ajutoare sociale

57

0,00

11.831,00

0,00

11.831,00

11.831,00

11.831,00

- burse

59

0,00

190,00

0,00

190,00

190,00

190,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

0,00

1.615,51

0,00

1.487,00

1.500,00

1.513,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

650,60

0,00

523,00

536,00

549,00

- ajutoare sociale

57

0,00

834,44

0,00

834,00

834,00

834,00

- burse

59

0,00

130,47

0,00

130,00

130,00

130,00

Centrul școlar de educație incluziva Fagaras

0,00

1.724,44

0,00

1.782,00

1.809,00

1.836,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.021,23

0,00

1.078,00

1.105,00

1.132,00

- ajutoare sociale

57

0,00

674,67

0,00

675,00

675,00

675,00

- burse

59

0,00

28,54

0,00

29,00

29,00

29,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

1.388,28

0,00

1.288,00

1.310,00

1.329,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

946,82

0,00

846,00

868,00

887,00

- ajutoare sociale

57

0,00

441,46

0,00

442,00

442,00

442,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

0,00

561,79

0,00

615,00

625,00

636,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

356,37

0,00

410,00

420,00

431,00

- ajutoare sociale

57

0,00

174,43

0,00

174,00

174,00

174,00

- burse

59

0,00

30,99

0,00

31,00

31,00

31,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

0,00

368,89

0,00

371,00

379,00

388,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

341,89

0,00

344,00

352,00

361,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

9.706,00

0,00

9.706,00

9.706,00

9.706,00

- ajutoare sociale in natura (produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

0,00

9.706,00

0,00

9.706,00

9.706,00

9.706,00

CAP. 66.02 SANATATE

0,00

27.988,26

0,00

31.029,00

38.460,00

43.467,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

14.053,32

0,00

13.870,00

21.301,00

26.308,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

15.181,50

0,00

17.159,00

17.159,00

17.159,00

85,01,01

0,00

-1.246,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

0,00

14.053,32

0,00

13.870,00

21.301,00

26.308,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

14.053,32

0,00

13.870,00

21.301,00

26.308,00

85,01,01

0,00

-1.246,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

1.916,00

0,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

1.916,00

0,00

1.836,00

1.836,00

1.836,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

3.155,33

0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.155,33

0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

255,25

0,00

255,00

255,00

255,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

255,25

0,00

255,00

255,00

255,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

4.940,11

0,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

4.940,11

0,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie DR. I.A. SBARCEA Brașov

0,00

114,00

0,00

114,00

114,00

114,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

114,00

0,00

114,00

114,00

114,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

1.441,47

0,00

354,00

354,00

354,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

1.441,47

0,00

354,00

354,00

354,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

3.359,34

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.359,34

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

CAP. 67.02

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

0,00

37.406,53

0,00

43.661,00

51.161,00

57.161,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

5.340,60

0,00

6.500,00

7.000,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.564,49

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SF

0,00

14.320,44

0,00

17.000,00

23.000,00

27.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

16.181,00

0,00

18.161,00

18.161,00

18.161,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

6.922,09

0,00

8.500,00

10.000,00

12.000,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

5.340,60

0,00

6.500,00

7.000,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.564,49

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- alte cheltuieli

59

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean- propriu

0,00

3.950,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

- alte cheltuieli

59

0,00

3.950,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Culte religioase + Reparatii biserici

0,00

12.214,00

0,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

- alte cheltuieli, din care:

59

0,00

12.214,00

0,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

- reparatii biserici

59,12

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- salarii personal neclerical

59,15

0,00

11.214,00

0,00

13.161,00

13.161,00

13.161,00

Muzeul de Arta

0,00

1.440,84

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

1.440,84

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

Muzeul Județean de Istorie

0,00

3.545,75

0,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.545,75

0,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

Muzeul de Etnografie

0,00

2.467,77

0,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

2.467,77

0,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.391,69

0,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

1.391,69

0,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

2.963,97

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

2.963,97

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

2.510,42

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

2.510,42

0,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

0,00

69.150,61

0,00

69.149,00

69.149,00

69.149,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

49.104,02

0,00

49.104,00

49.104,00

49.104,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

11.958,26

0,00

11.957,00

11.957,00

11.957,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SF

0,00

3.846,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.930,00

0,00

2.930,00

2.930,00

2.930,00

- alte cheltuieli

59

0,00

1.312,00

0,00

1.312,00

1.312,00

1.312,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- alte cheltuieli

59

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

0,00

3.846,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

3.846,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

0,00

64.304,28

0,00

64.303,00

64.303,00

64.303,00

3

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

0,00

49.104,02

0,00

49.104,00

49.104,00

49.104,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

11.958,26

0,00

11.957,00

11.957,00

11.957,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.930,00

0,00

2.930,00

2.930,00

2.930,00

- alte cheltuieli

59

0,00

312,00

0,00

312,00

312,00

312,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

0,00

1.730,00

0,00

1.730,00

1.730,00

1.730,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

1.192,00

0,00

1.192,00

1.192,00

1.192,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

503,00

0,00

503,00

503,00

503,00

- asistenta sociala

57

0,00

35,00

0,00

35,00

35,00

35,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

17.966,41

0,00

17.966,00

17.966,00

17.966,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

11.540,00

0,00

11.540,00

11.540,00

11.540,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

4.049,41

0,00

4.049,00

4.049,00

4.049,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.295,00

0,00

2.295,00

2.295,00

2.295,00

- alte cheltuieli

59

0,00

82,00

0,00

82,00

82,00

82,00

c) Asistenta sociala ptfamilie si copii

0,00

27.110,60

0,00

27.110,00

27.110,00

27.110,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

5.390,60

0,00

5.390,00

5.390,00

5.390,00

- asistenta sociala

57

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

- alte cheltuieli

59

0,00

120,00

0,00

120,00

120,00

120,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

0,00

17.497,27

0,00

17.497,00

17.497,00

17.497,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

15.372,02

0,00

15.372,00

15.372,00

15.372,00

(- cheltuieli materiale

20

0,00

2.015,25

0,00

2.015,00

2.015,00

2.015,00

- alte cheltuieli

59

0,00

110,00

0,00

110,00

110,00

110,00

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE

PUBLICĂ

0,00

2.124,72

0,00

1.974,00

1.974,00

1.974,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

819,72

0,00

819,00

819,00

819,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

155,00

0,00

155,00

155,00

155,00

- transferuri

55 SF

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

974,72

0,00

974,00

974,00

974,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

819,72

0,00

819,00

819,00

819,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

155,00

0,00

155,00

155,00

155,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CAP. 83.02

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA ȘI VANATOARE

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

972,90

0,00

973,00

973,00

973,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

118,00

0,00

118,00

118,00

118,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

972,90

0,00

973,00

973,00

973,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

118,00

0,00

118,00

118,00

118,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

60.084,47

30.702,37

0,00

65.805,00

61.094,00

60.953,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

19.934,90

0,00

54.052,00

42.312,00

42.171,00

- rambursări de credite

81

60.084,47

10.767,47

0,00

11.753,00

18.782,00

18.782,00

AEROPORT (84,02,06,02)

0,00

1.847,67

0,00

2.000,00

1.520,00

1.379,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.847,67

0,00

2.000,00

1.520,00

1.379,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK AEROPORT (84,02,06,02)

19.409,73

283,73

0,00

4.476,00

7.325,00

7.325,00

- rambursări de credite

81

19.409,73

283,73

0,00

4.476,00

7.325,00

7.325,00

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT (84,02,06,02)

27.407,00

9.621,00

0,00

4.162,00

6.812,00

6.812,00

- rambursați de credite

81

27.407,00

9.621,00

0,00

4.162,00

6.812,00

6.812,00

DRUMURI (84,02,03,01)

0,00

18.087,23

0,00

52.052,00

40.792,00

40.792,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

18.087,23

0,00

52.052,00

40.792,00

40.792,00

Rambursări BCR DRUM (84.02.03.01)

5.893,16

86,16

0,00

1.359,00

2.224,00

2.224,00

- rambursări de credite

81

5.893,16

86,16

0,00

1.359,00

2.224,00

2.224,00

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

7.374,58

776,58

0,00

1.756,00

2.421,00

2.421,00

- rambursați de credite

81

7.374,58

776,58

0,00

1.756,00

2.421,00

2.421,00

CAP. 87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

0,00

371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA ECONOMICA


Anexa nr. l.b


SERVICIUL BUGET


PREȘEDINTE, ADRIAN - lOANA^d


SECRETAR GENERAL AL'JUDEȚULUI, MARIA i/uMbRĂVEANU

Propuneri buget local al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 Secțiunea de dezvoltare

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

credite bugetare destinate stingerii

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

340.219,74

0,00

92.228,00

5.335,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39,02

0,00

17,93

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39,02,01

0,00

17,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

50.219,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02 -SD

0,00

2.177,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare

Locală

42.02.65

0,00

54.892,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

25.306,64

0,00

12.212,00

698,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preflnantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

0,00

177.606,27

0,00

80.016,00

4.637,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

0,00

168.146,00

0,00

73.961,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

163.527,05

0,00

73.770,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

4.618,95

0,00

191,00

0,00

0,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

0,00

9.372,36

0,00

6.055,00

4.637,00

7,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

8.370,72

0,00

6.055,00

4.637,00

7,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

1.001,64

0,00

0,00

0,00

0,00

APC - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,15,01

0,00

87,91

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

337.117,13

340.219,74

0,00

92.228,00

5.335,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

24.680,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

218.300,54

120.737,54

0,00

92.228,00

5.335,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

118.816,59

205.768,42

0,00

0,00

0,00

0,00

85,01,02

0,00

-12.396,82

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

3.859,61

3.469,71

0,00

390,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

1.885,61

1.495,61

0,00

390,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.974,00

1.974,10

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

credite bugetare destinate stingerii

2022

2023

2024

0

I

2

3

4

5

6

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

88,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitari ale administrației

51 SD

0,00

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

163,00

163,07

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

163,00

163,07

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta Tara Barsei)

281,00

281,45

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

281,00

281,45

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

2.359,50

1.950,50

0,00

409,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

800,51

391,51

0,00

409,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.558,99

1.558,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

303,00

303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

303,00

303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Școala profesionala speciala Codlea

1.255,99

1.255,99

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.255,99

1.255,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

800,51

391,51

0,00

409,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

800,51

391,51

0,00

409,00

0,00

0,00

CAP. 66.02 SANATATE

49.454,86

50.377,66

0,00

8.726,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

22.045,62

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

46.718,95

37.992,95

0,00

8.726,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.735,91

2.735,91

0,00

0,00

0,00

0,00

85,01,02

0,00

-12.396,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

49.454,86

28.332,04

0,00

8.726,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

46.718,95

37.992,95

0,00

8.726,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.735,91

2.735,91

0,00

0,00

0,00

0,00

85,01,02

0,00

-12.396,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

3.431,51

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

3.431,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

2.434,34

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

2.434,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

9.961,93

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

9.961,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie DR. LA. SBARCEA Brașov

0,00

4.784,75

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

4.784,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

753,48

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

credite bugetare destinate stingerii ~ix ♦: i - -

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitari ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

753,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

679,61

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

679,61

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 67.02

CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE

2.580,00

5.416,48

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul de Arta

0,00

51,67

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

51,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul Județean de Istorie

0,00

1.717,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

1.717,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul de Etnografie

0,00

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tibcriu Brediceanu"

0,00

31,81

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

31,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ

24.048,38

17.824,01

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației

51 SD

0,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri externe nerambursabile

58

21.048,38

9.298,38

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.000,00

8.397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

4.398,84

4.398,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58

1.398,84

1.398,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

0,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

19.649,54

13.297,17

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

Programe din Fondul Social Eurppean FSE

58

19.649,54

7.899,54

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

5.397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

4.372,03

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

4.372,03

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Asistenta sociala ptfamilie si copii

18.546,74

7.255,97

0,00

6.537,00

5.178,00

0,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

18.546,74

6.831,74

0,00

6.537,00

5.178,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

424,23

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1.102,80

1.664,17

0,00

35,00

0,00

0,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

1.102,80

1.067,80

35,00

0,00

_________0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET 2021

Estimări

Total credite dc angajament

Total credite bugetare

credite bugetare destinate stingerii

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

0,00

596,37

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

0,00

2.572,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

1.142,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

522,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

522,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

7.133,89

6.813,89

0,00

163,00

157,00

0,00

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

417,67

97,67

0,00

163,00

157,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.716,22

6.716,22

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

246.829,03

250.883,71

0,00

75.940,00

0,00

0,00

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

147.109,56

71.169,56

0,00

75.940,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

99.719,47

179.714,15

0,00

0,00

0,00

0,00

AEROPORT (84,02,06,02)

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DRUMURI (84,02,03,01)

69.719,47

69.719,47

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

69.719,47

69.719,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare FEN (84,02,03,01)

58

147.109,56

71.169,56

0,00

75.940,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

147.109,56

71.169,56

0,00

75.940,00

0,00

0,00

PNDL (84,02,03,01)

71

0,00

76.369,79

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

0,00

76.369,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de intervenție (84,02,03,01)

71

0,00

3.624,89

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond intervenție cf HG 563/2018

0,00

3.624,89

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

319,86

291,86

0,00

28,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

319,86

291,86

0,00

28,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafitei/\

ȘEF SERVICIU BUGET, RamomvBrascățan
Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.1BUGETUL


SECRETAR GEI


MARIA


,L AL JUDEȚULUI


BRAVEANU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 51,02 Autoritati Publice si Acțiuni Externe

Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinat

e stingerii plăților

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.859,61

45.351,76

0,00

44.390,00

44.000,00

44.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

41.882,05

0,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

41.882,05

0,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

23.284,14

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

22.763,84

0,00

Salarii de baza

10.01.01

18.311,84

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

2.180,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

120,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

880,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

35,00

0,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

700,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

537,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,30

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

0,30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

520,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

520,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

10.006,47

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

6.573,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

200,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

750,00

0,00

DENUMIREA INDICATORII. OR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

am care credite bugetare destinat

e stingerii plăților

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

210,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

98,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

200,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

560,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.500,00

0,00

Reparatii curente

20.02

441,26

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

180,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

672,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

402,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

270,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

30,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

168,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

480,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

1.462,21

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

194,49

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

35,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

42,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

12,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.178,72

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

49,93

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

3,92

Alte transferuri curente interne

55.01.18

3,92

B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internaționale) (cod

55.02

46,01

0,00

Contribuții și cotizații la organisme nternaționale

55.02.01

46,01

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59

59

8.541,51

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Asociatii si fundatii

59.11

5.790,51

0,00

Despăgubiri civile

59.17

2.607,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

144,00

0,00

DENUMIREA INDICATORIL 0 R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

am care credite bugetare destinat e

stingerii plăților

111 LUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58

1.885,61

1.495,61

0,00

390,00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.885,61

1.495,61

0,00

390,00

0,00

Finanțarea națională

58.02.01

282,24

225,24

0,00

57,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1.603,37

1.270,37

0,00

333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.974,00

1.974,10

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.974,00

1.974,10

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

1.974,00

1.974,10

0,00

Construcții

71.01.01

1.102,05

1.102,05

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

452,47

452,57

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

185,14

185,14

0,00

Alte active fixe

71.01.30

234,34

234,34

0,00

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan


JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚ

Instituție publica: Județul Brașov


PRESEDIN ADRIAN-IO


SECRETAR GEi

MARIA 2


Anexa 1,1,2


U. AL JUDEȚULUI RAVEANU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

88,00

3.744,56

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

3.569,56

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

3.569,56

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0,00

402,00

0,00

400,00

400,00

400,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0,00

390,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

390,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

12,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

12,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0,00

92,85

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

59,19

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

2,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

2,00

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

14,40

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

2,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

1,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

37,79

0,00

Reparatii curente

20.02

0,00

8,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

1,50

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

1,50

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

10,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

10,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0,00

2,40

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

20.30

0,00

11,76

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

10,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

1,76

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

3.074,71

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.

51.01

0,00

3.074,71

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0,00

3.074,71

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

88,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0,00

87,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții cublice

51.02.29

0,00

87,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

88,00

88,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

88,00

88,00

0,00

Director executiv,

Gabriela Agafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan

JUDEȚUL: BRAȘOV

Anexa nr. 1.1.3Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL

BRAȘOV

Instituția publicăJUDETUL BRAȘOV

55,02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,356.40

0.00

9,328.00

8,548.00

7,710.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,356.40

0.00

9,328.00

8,548.00

7,710.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

I0+20+30+40+50+5ISF+55SF+57+59)

01

4,356.40

0.00

9,328.00

8,548.00

7,710.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

19.54

0.00

18.00

16.00

14.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

19.54

0.00

18.00

16.00

14.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

19.54

0.00

18.00

16.00

14.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

4,336.86

0.00

9,310.00

8,532.00

7,696.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod

30.01.01+30.01.02)

30.01

4,336.86

0.00

9,310.00

8,532.00

7,696.00

1 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

4,336.86

0.00

9,310.00

8,532.00

7,696.00

Director executiv, Gabriela Agafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona-Broscatan


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.4SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

MARIA


RAVEANU


PE TITLU DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 60,02 AP ARARE NAȚIONALA - CENTRUL MILITAR ZONAL

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

163,00

1.830,41

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

1.667,34

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

1.667,34

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0,00

1.667,34

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

225,34

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

32,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24,34

0,00

Reparatii curente

20.02

1.428,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

20.30

9,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

163,00

163,07

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

163,00

163,07

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

163,00

163,07

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

65,45

65,45

0,00

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

47,64

47,64

Alte active fixe

71.01.30

49,91

49,98

0,00

Director executiv,

Gabriela Agafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan

CAPITOL 61,02 Ordine Publica si Siguranța Nationala-lnspectoratul pt Situatii de Urgenta                Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

281,00

609,95

0,00

300,00

300,00

300,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

328,50

0,00

300,00

300,00

300,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

328,50

0,00

300,00

300,00

300,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia

20

328,50

0,00

300,00

300,00

300,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

223,35

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

35,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,65

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

24,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

18,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,70

0,00

Reparatii curente

20.02

65,50

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

6,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

6,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

13,65

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

13,65

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

281,00

281,45

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

281,00

281,45

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

281,00

281,45

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

281,00

281,45

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

273,00

273,20

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

8,00

8,25

0,00

Director executiv,

Gabriela ^gafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan

JUDEȚUL: BRAȘOV

Anexa nr. 1.1.6ȘEDINȚE oan VesteaLJUDEȚULUI iu Maria


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2021


CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

9,706.00

0.00

9,706.00

9,706.00

9,706.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

9,706.00

0.00

9,706.00

9,706.00

9,706.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

9,706.00

0.00

9,706.00

9,706.00

9,706.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

9,706.00

0.00

9,706.00

9,706.00

9,706.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

9,706.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

9,706.00

0.00

Vizat:Șef serviciu buget - BroscățariBamona

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 66.02

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

49.454,86

78.365,92

0,00

39.755,00

38.460,00

43.467,00

SECpUNEADEFUNCJIONARE (cod

0,00

^7J?88>|

<' . 0,00

31.029,00

38460,00

'43.467,00

C^CTu'ffiffCTRENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

29.234,82

0,00

31.029,00

38.460,00

43.467,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0,00

14.053,32

0,00

13.870,00

21.301,00

26.308,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAtl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

15.181,50

0,00

17.159,00

17.159,00

17.159,00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+

51.01

0,00

15.181,50

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

1.916,00

X

X

X

i laiisieiuii uiii uugeteie locaie peniiu finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

13.265,50

X

X

X

IUL

PRE

UL X1X PLATI EFECTUATE IN ANII CEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

X

-1.246,56

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

-1.246,56

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

-1.246,56

X

X

X

X

kt

,'î]Ț                   .IT------------ ”

. '.-(0

l          . .

■jh’Z'ț'.VW

L

Lf.^1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51 SD

0,00

22.045,62

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0,00

22.045,62

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

51.02.28

22.045,62

X

X

X

IUL exte finan 58 Of

UL Â Pfdiădtă du tinânțărd din fdndun *ne nerambursabile aferente cadrului ciar 2014-2020 (cod 58.01 la î+58 11+58 12+58 15+58 16+58 30+58 331

58

46.718,95

37.992,95

0,00

8.726,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

45.616,52

36.890,52

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.01.01

9.769,53

9.671,53

98,00

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

27.514,24

26.957,24

557,00

X

X

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

8.332,75

261,75

8.071,00

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.102,43

1.102,43

0,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Finanțarea națională

58.02.01

165,37

165,37

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

937,06

937,06

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.735,91

2.735,91

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINaNCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.735,91

2.735,91

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.735,91

2.735,91

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

2.735,91

2.735,91

X

X

X

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-12.396,82

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(COD.85.01.02+85.01.05)

85.01

-12.396,82

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a buaetului local

85.01.02

-12.396,82

Vizat: Șef Serviciu Buget Ramona Broscățan


Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOVAnexa nr. 1.1.8BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


- mu lei -

jDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

32.904,42

0,00

35.161,00

41.161,00

45.161,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

30.484,44

0,00

35.161,00

41.161,00

45.161,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

30.484,44

0,00

35.161,00

41.161,00

45.161,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

14.320,44

0,00

17.000,00

23.000,00

27.000,00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51

.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

14.320,44

0,00

0,00

0,00

0,00

| Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.320,44

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + >08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22

59

16.164,00

0,00

18.161,00

18.161,00

18.161,00

><sociatii si fundatii

59.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59.12

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

11.214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadr;

59.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

2.419,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Director executiv, Gabrikla Agafiței

Vizat: Șef serviciu buget - RamonazBroscatan

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituție publica: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.398,84

9.373,17

0,00

4.846,00

4.846,00

4.846,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

4.846,33

0,00

4.846,00

4.846,00

4.846,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

4.846,33

0,00

4.846,00

4.846,00

4.846,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

3.846,33

0,00

3.846,00

3.846,00

3.846,00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

51.01

0,00

3.846,33

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

0,00

3.846,33

0,00

X

X

X

TITL 59.0

ULX ALTE CHELTUIELI (cod

1 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.

59

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

59.11

1.000,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

4.398,84

4.526,84

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

128,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0,00

128,00

0,00

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

128,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

1.398,84

1.398,84

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

1.229,17

1.229,17

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.01.01

184,37

184,37

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

1.044,80

1.044,80

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

169,67

169,67

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.02.01

25,46

25,46

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

144,21

144,21

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.000,00

3.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.000,00

3.000,00

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

3.000,00

3.000,00

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Agafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan


JUDEȚUL:BRASOV


Maria


JUDEȚULUI irăveanu


U G ET U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTlbOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAP. 70.02 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,697.12

0.00

1,974.00

1,974.00

1,974.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,124.72

0.00

1,974.00

1,974.00

1,974.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,124.72

0.00

974.00

974.00

974.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

819.72

0.00

819.00

819.00

819.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30»

10.01

781.72

0.00

Salarii de baza

10.01.01

544.91

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

76.00

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

45.81

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

115.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

38.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator centru anoaiati

10.03.05

16.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

22.00

0.00

TITL

20.0

UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 5+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

155.00

0.00

155.00

155.00

155.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

52.32

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.30

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.53

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10.71

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28.78

0.00

Reparatii curente

20.02

5.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

7.00

0.00

Medicamente

20.04.01

3.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

4.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

68.18

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

30.70

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37.48

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.50

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55.02)

55 SF

1,150.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

1,150.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1,150.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2,572.40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+5

5.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.69)

55.01

1,430.00

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

1,430.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,142.40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .Of la 71.03)

71

1,142.40

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,142.40

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

522.40

0.00

Alte active fixe

71.01.30

620.00

0.00

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Brsscatan


AL AL JUDEȚULUI ■VEANU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 74.02 -Protecția Mediului

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.133,89

7.133,89

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111LUL X FrdieCte cu tinănțâre din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58 05+58 11+58 12+58 15+58 16+58 30+58 331

58

417,67

97,67

0,00

163,00

157,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Director executiv, Gabriela A&afiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Broscățan Ramona

CAP. 84,02 - TRANSPORTURI

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Total credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306.913,50

281.586,08

0,00

141.745,00

61.094,00

60.953,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

60.084,47

30.702,37

0,00

65.805,00

61.094,00

60.953,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

19.934,90

0,00

54.052,00

42.312,00

42.171,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

19.934,90

0,00

54.052,00

42.312,00

42.171,00

Reparatii curente

20.02

0,00

15.548,10

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

4.386,80

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

4.386,80

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

60.084,47

10.767,47

0,00

3.115,00

4.645,00

4.645,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

60.084,47

10.767,47

0,00

11.753,00

18.782,00

18.782,00

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

60.084,47

10.767,47

0,00

Rambursan de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

60.084,47

10.767,47

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

246.829,03

250.883,71

0,00

75.940,00

0,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014* 2020 (cod 58.011a

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

147.109,56

71.169,56

0,00

75.940,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

147.109,56

71.169,56

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

34.338,00

17.022,84

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

110.299,42

52.910,65

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2.472,14

1.236,07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

99.719,47

179.714,15

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

99.719,47

179.714,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

99.719,47

179.714,15

0,00

Construcții

71.01.01

97.547,23

177.421,91

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.172,24

2.172,24

0,00

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: Județul Brașov


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

MARIA.


IBRAVEANU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 87,02 Alte Acțiuni Economice

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

319,86

662,86

0,00

28,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

371,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

371,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

371,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

247,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

247,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

7,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Alte cheltuieli (cod zu.ju.ui la

20 30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

20.30

0,00

117,00

X

X

X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

117,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.3

58

319,86

291,86

0,00

28,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

319,86

291,86

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

48,76

43,76

0,00

5,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

271,10

248,10

0,00

23,00

Director execatiw

Gabriela Agimei

Vizat: Șef Serviciu Buget - RamonzTBroscatan


JUDEȚULUI Marja


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

303.00

1,918.51

0.00

1,487.00

1,500.00

1,513.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

1,615.51

0.00

1,487.00

1,500.00

1,513.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

1,615.51

0.00

1,487.00

1,500.00

1,513.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

650.60

0.00

523.00

536.00

549.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

445.11

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

245.56

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

Piese de schimb

20.01.06

12.00

Transport

20.01.07

13.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

104.17

Reparatii curente

20.02

161.49

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

3.00

0.00

Medicamente

20.04.01

1.50

Materiale sanitare

20.04.02

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

20.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

1.00

0.00

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

Protecția muncii

20.14

7.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

0.00

2.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

834.44

0.00

834.00

834.00

834.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

834.44

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

604.44

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

230.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+

59

0.00

130.47

0.00

130.00

130.00

130.00

Burse

59.01

130.47

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

303.00

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

303.00

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEPINĂNClARE (cod 71.01 la 71.03)

71

303.00

303.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

303.00

303.00

0.00

Construcții

71.01.01

303.00

303.00

Director executiv,

Gabriela Agafiței


Vizat:Șef serviciu buget - BroscățamRemona

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Bepscățanecutiv, fiței


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLEDINTE an VesteaI ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2022

2023

2024

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

1,724.44

0.00

1,782.00

1,809.00

1,836.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

1,724.44

0.00

1,782.00

1,809.00

1,836.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

1,724.44

0.00

1,782.00

1,809.00

1,836.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0.00

1,021.23

0.00

1,078.00

1,105.00

1,132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

899.27

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

28.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

632.91

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

46.20

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

7.50

Piese de schimb

20.01.06

0.00

3.50

T ransport

20.01.07

0.00

8.20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

21.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

43.96

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

96.00

Reparatii curente

20.02

0.00

108.07

Bun 20.0,

jri de natura obiectelor de inventar (cod

5.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

2.49

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

2.49

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

2.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5.80

Protecția muncii

20.14

0.00

3.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

674.67

0.00

675.00

675.00

675.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

674.67

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

326.87

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

347.80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.

59

0.00

28.54

0.00

29.00

29.00

29.00

Burse

59.01

0.00

28.54


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV Instituție publica: ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA Q

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,255.99

2,644.27

0.00

1,288.00

1,310.00

1,329.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

1,388.28

0.00

1,288.00

1,310.00

1,329.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

1,388.28

0.00

1,288.00

1,310.00

1,329.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

946.82

0.00

846.00

868.00

887.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

711.78

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

339.74

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

27.00

Piese de schimb

20.01.06

11.40

Transport

20.01.07

12.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

278.64

Reparatii curente

20.02

221.10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

2.34

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.34

Pregătire profesionala

20.13

8.00

Protecția muncii

20.14

3.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

441.46

0.00

442.00

442.00

442.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

441.46

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

441.46

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1,255.99

1,255.99

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,255.99

1,255.99

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,255.99

1,255.99

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,255.99

1,255.99

0.00

Construcții

71.01.01

1,219.99

1,219.99

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

26.60

26.60

Mobilier, aparatură birotică și alte active coroorale

71.01.03

9.40

9.40

Director executiv,

Gabriela A

âafițeiVizat:Șef serviciu buget - Broscățan RamonaPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

561.79

0.00

615.00

625.00

636.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

561.79

0.00

615.00

625.00

636.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

561.79

0.00

615.00

625.00

636.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

356.37

0.00

410.00

420.00

431.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

342.39

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

177.25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

3.00

Transport

20.01.07

3.14

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

42.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60.00

Reparatii curente

20.02

3.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

1.00

0.00

|Dezinfectanti

20.04.04

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

1.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.50

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

Pregătire profesionala

20.13

2.98

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

5.50

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

Chirii

20.30.04

2.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

174.43

0.00

174.00

174.00

174.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

174.43

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

109.43

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

65.00

TITL 59.0-

ULX ALTE CHELTUIELI (cod +59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+5

59

0.00

30.99

0.00

31.00

31.00

31.00

Burse

59.01

30.99

Director executiv,  Gabriela A^fițeiUnitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: CJRAE BRAȘOV

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Ș

ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024


CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

800.51

760.40

0.00

780.00

379.00

388.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

368.89

0.00

371.00

379.00

388.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

368.89

0.00

371.00

379.00

388.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

27.00

Cheltuieli salariate in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0.00

26.40

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

17.40

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.60

0.00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0.60

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

341.89

0.00

344.00

352.00

361.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

313.87

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

53.12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

53.45

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

32.10

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

30.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

130.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

10.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5.00

Pregătire profesionala

20.13

12.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

800.51

391.51

0.00

409.00

0.00

0.00

111 lul a rroiecte cu nnanțare am ronauri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58 05+58 11+58 12+58 15+58 16+58 80+58 331

58

800.51

391.51

0.00

409.00

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

800.51

391.51

0.00

Finanțarea națională

58.02.01

119.80

58.80

61.00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

680.71

332.71

348.00


Vizat:Șef serviciu buget - Broscațai

imona


JUDEȚUL:BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


- mu lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

2.580,00

9.918,59

0,00

8.500,00

10.000,00

12.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.922,09

0,00

8.500,00

10.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.922,09

0,00

8.500,00

10.000,00

12.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

5.340,60

0,00

6.500,00

7.000,00

8.000,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03

Ia 10.01.17 +10.01.30)

10.01

5.233,60

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.668,60

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

5,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

325,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

235,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

107,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

107,00

0,00

TITLUL n BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.564,49

0,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

602,49

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter fnnrfrnnal

20.01.09

100,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functior

20.01.30

140,49

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparatii curente

20.02

69,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

240,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

608,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

0,00

Chirii

20.30.04

588,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20

+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40)

59

17,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

17,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.580,00

2.996,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.580,00

2.996,50

0,00

Construcții

71.01.01

2.580,00

2.580,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

360,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

56,50

0,00

Vizat: Șef serviciu buget - Ra a Broscatan

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.8


Instituție publica: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI

PREȘED Vestea


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

CAPITOL 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                    Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19.649,54

77.601,45

0,00

70.875,00

69.481,00

64.303,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

64.304,28

0,00

64.303,00

64.303,00

64.303,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

64.304,28

0,00

64.303,00

64.303,00

64.303,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

0,00

49.104,00

49.104,00

49.104,00

10

0,00

49.104,02

10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01

0,00

47.956,52

0,00

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

Salarii de baza

10.01.01

0,00

34.358,45

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

0,00

5.895,00

0,00

X

X

X

Alte sporuri

10.01.06

0,00

3.413,90

0,00

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita tii

10.01.12

0,00

235,97

0,00

X

X

X

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

13,90

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

0,00

3.267,09

0,00

X

X

X

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

772,21

0,00

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

1.147,50

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

1.147,50

0,00

X

X

X

TITL

UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la '

20

0,00

11.958,26

0,00

11.957,00

11.957,00

11.957,00

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

5.085,13

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

135,00

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

277,80

0,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

2.395,00

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

453,00

0,00

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

144,25

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

180,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

311,12

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

1.188,96

0,00

X

X

X

Reparatii curente

20.02

0,00

1.133,79

0,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

3.671,84

0,00

X

X

X

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

3.671,84

0,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

580,00

0,00

X

X

X

Medicamente

20.04.01

0,00

243,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

175,00

0,00

X

X

X

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

162,00

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

592,32

0,00

X

X

X

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

118,50

0,00

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

77,27

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

396,55

0,00

X

X

X

Dep 20.0

asari, detasari, transferări (cod 6.01+20.06.02)

20.06

0,00

21,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

21,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

0,00

150,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

20.14

0,00

1,40

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, ootrivit disoozitiilor leaale

20.25

0,00

10,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

712,78

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

22,23

0,00

X

X

X

Chirii

20.30.04

0,00

500,55

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

190,00

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

2.930,00

0,00

2.930,00

2.930,00

2.930,00

Aj'utoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0,00

2.930,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

109,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

2.821,00

0,00

X

X

X

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.

59

0,00

312,00

0,00

312,00

312,00

312,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

50,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

262,00

0,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

19.649,54

13.297,17

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

111LUL X Proiectă Cu tihăhțătă din tbndun externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+Ș8 12+58 15+58 16+58 30+58 331

58

19.649,54

7.899,54

0,00

6.572,00

5.178,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

19.649,54

7.899,54

0,00

X

X

X

-inanțarea națională

58.02.01

3.019,53

1.211,53

0,00

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

16.630,01

6.688,01

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

5.397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod7l.0i la 71.03)

71

0,00

5.397,63

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

5.397,63

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

0,00

3.888,10

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

1.012,67

0,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

332,44

0,00

X

X

X

Alte active fixe

71.01.30

0,00

164,42

0,00

X

X

X

Vizat:Șef serviciu buget-Raorfoha Broscățan

CAPITOL 83.02 AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VÂNĂTOARE

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credit e de angaja ment

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELI UIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

1.090,90

0,00

1.091,00

1.091,00

1.091,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0,00

972,90

0,00

973,00

973,00

973,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0,00

951,45

0,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

789,24

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

99,40

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

62,81

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

21,45

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

21,45

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0,00

118,00

0,00

118,00

118,00

118,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

75,50

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7,50

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25,00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

6,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

Credit e de angaja ment

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25,00

X

X

X

Reparatii curente

20.02

6,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

8,50

0,00

X

X

X

Uniforme si echipament

20.05.01

4,50

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

X

X

X

Dep 20.0

asari, detasari, transferări (cod 5.01+20.06.02)

20.06

0,00

13,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0,50

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

5,50

X

X

X

Protecția muncii

20.14

4,50

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

20.30

0,00

4,50

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,50

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Ag^țiței

Vizat:Șef serviciu bugat-Ramona

Broscătan / /


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

maria/dumbrăveanu


Propuneți bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2021

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

880.381,45

0,00

911.842,00

940.762,00

966.321,00

VENITURI PROPRII

0,00

785.698,79

0,00

870.837,00

893.757,00

915.316,00

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

0,00

3,50

3,00

3,00

3,00

Direcția de Pază și Ordine

5.479,65

5.479,00

5.479,00

5.479,00

Școala Profesională Specială Codlea

0,00

1,60

1,00

1,00

1,00

SPITALE

0,00

758.849,64

864.081,00

887.001,00

908.560,00

BIBLOTECA

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

UNITĂȚI DE CULTURĂ

0,00

1.195,85

1.186,00

1.186,00

1.186,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

85,51

85,00

85,00

85,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01 + 40.10.15.02

20.081,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0,00

424,22

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii

43.10

0,00

61.103,58

0,00

41.005,00

47.005,00

51.005,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

23.157,48

23.846,00

29.846,00

33.846,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0,00

13.265,50

17.159,00

17.159,00

17.159,00

Subvenții din bugetele locale pentru Finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0,00

22.045,62

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.634,98

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

0,00

33.154,86

0,00

0,00

0,00

0,00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0,00

30.717,77

0,00

0,00

0,00

FSE Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0,00

2.044,05

0,00

0,00

0,00

FSE Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0,00

5,62

0,00

0,00

0,00

FSE Prefinantare

48.10.02.03

0,00

225,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

48.10.11

162,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

1.822,00

880.381,45

6.806,01

911.842,00

940.762,00

966.321,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

572.505,80

0,00

611.991,00

628.872,00

641.512,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

243.642,29

6.806,01

296.416,00

308.922,00

321.054,00

- proiecte finanțare FEN

58

162,00

33.678,08

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

4.265,54

0,00

3.435,00

2.968,00

3.755,00

- cheltuieli de capital