Hotărârea nr. 106/2021

Hotărârea nr.106 – pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2021 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 106

din data de 16 aprilie 2021

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 4/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând referatul de aprobare nr. ad. 19509/2021 și raportul de specialitate nr. ad. 19509/2021 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune utilizarea modificarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;

Luând în considerare dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1), art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 4/2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, care va avea următorul cuprins:

”Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 64.219.473,16 lei, din excedentul bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, astfel:

  • • suma de 14.000.000,00 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în anul 2021;

  • • suma de 50.219.473,16 lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2021, astfel:

  • • suma de 3.624.880,83 lei, pentru efectuarea unor lucrări de remedieri pe drumuri județene și poduri aferente drumurilor județene afectate de calamități naturale produse, alocate cu destinație specială din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, Județului Brașov, prin HG 563/24.07.2018, HG 531/09.07.2020, respectiv HG 718/30.08.2020;

  • • suma de 46.594.592,33 lei, pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE,                    Contrasemnează,

Adrian- loan        VT>373 * SeCretar general județului,