Hotărârea nr. 105/2021

Hotărârea nr.105 – aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 06.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 105 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 6 aprilie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.04.2021;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 6 aprilie 2021;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 6 aprilie 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 06 aprilie 2021

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 229 din 05.04.2021, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată pentru astăzi, marți, data de 06 aprilie 2021. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectul de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul vicepreședinte Șerban Todorică Constantin constată că sunt prezenți 30 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov. Astfel sunt îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Șerban Todorică Constantin

Bună ziua, deci avem un număr de 30 de consilieri județeni prezenți la această ședință, avem cvorum, putem începe ședința. Stimați colegi supun aprobării ordinea de zi a ședinței de îndată din data de 06.04.2021. Vă rog cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul și singurul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională Pentru Alimente Brașov. Dacă sunt discuții, dacă aveți intervenții, dacă vreți să primiți lămuriri suplimentare? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă și sănătate multă.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbirayeanu Maria