Hotărârea nr. 104/2021

Hotărârea nr.104 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.03.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 104 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.04.2021;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE, Adrian- loanPROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 202 din 24.03.2021, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, miercuri, data de 31 martie 2021. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian - loan Veștea constată că sunt prezenți toți cei 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov. Astfel sunt îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua stimați colegi, vom începe ședința ordinară de astăzi. O parte dintre colegi sunt în sală și o parte sunt online. Ședința este statutară. Trecem la ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 februarie 2021. Dacă aveți de făcut completări la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur loan Codruț, ca urmare a demisiei. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Metrom Industrial Parc SA pe anul 2021. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA pe anul 2021. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art38, pct.29 și pct.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții “Spitalul Regional de Urgență Brașov”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov pentru realizarea proiectului: “Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Brașov”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura DGASPC Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PAL Community — Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la demararea la nivelul Județului Brașov a unui proiect pilot privind operaționalizarea unui program local de informare și suport pentru mamele aflate în depresie și anxietate perinatală (pre și post natală). Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului /examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție- Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator - Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locuțiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov str. Stejerișului -Calea Poienii f.n. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.14. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 54, județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea includerii imobilului teren în suprafață de 741mp, situat în Orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, înscris în C.F. nr.100879 în domeniul public al Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019, Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.l și art.2 din HCJ nr.l44/2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația “Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Toamnei nr.8. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Scheilor nr.23. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele str. Barajului nr.84, aflat în domeniul public al Județului Brașov către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă

“Brădet”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Brașov în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str.

Ecaterina Varga nr.23, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021. Puncte de vedere?

Dl. Marius Bălășescu

Da domnul președinte, mă auziți?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă ascult.

Dl. Marius Bălășescu

Stimați colegi, o observație aici, dăm niște bani și nu sunt chiar puțini. Este o sumă de peste 5 milioane de lei către asociații și fundații cu care Consiliul județean are diverse raporturi, relații. Cred că ar fi bine ca pe viitor să fi prinse niște rapoarte de activitate și/sau de execuție bugetară din care să reiasă cum au fost cheltuiți banii pe proiectul respectiv și evident să reiasă beneficiile consiliului județean din relația cu fiecare organizație în parte. Cred că ar fi interesantă o asemenea analiză. Poate unele organizații ar merita să primească mai mult, altele mai puțin sau deloc. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mulțumesc și eu, după cum bine știți am mai avut un punct pe ordinea de zi la începutul anului, dacă nu mă înșel la începutul lunii ianuarie, în care am discutat și am aprobat aceste cotizații. Ceea ce a apărut astăzi este punctul suplimentar referitor la Agenția de Dezvoltare Regională Centru unde Consiliul Județean Brașov, dacă stați să faceți o evaluare, să faceți o analiză, este campion în accesarea de fonduri europene pe drumuri județene, a aplicat pe foarte multe proiecte pentru unitățile medicale, atât pe ambulatorii cât și pe unitățile de primiri urgențe. Deci astăzi este o completare a listei cu această situație. Evident sunt rapoarte de activitate iar dacă vă referiți că trebuie dat mai mult sau mai puțin trebuie să ținem cont că se numesc cotizații. Dăm conform statutului fiindcă facem parte din acea asociație și ne raportăm la acea cotizație care este stabilită. Mulțumesc.

Dl. Marius Bălășescu

Domnul președinte, felicitări pentru toate realizările, este ok, nu avem nimic împotrivă. Nici nu mă refeream la ADR Centru.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Este vorba doar de ADR Centru.

Dl. Marius Bălășescu

La Proiectul de Hotărâre 32.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Eu vă spun că am mai aprobat și am ținut cont de lucrul acesta și vor fi rapoarte pe fiecare asociație. Numai că astăzi suplimentăm sau completăm fiindcă am omis aprobarea cotizație pentru ADR Centru și din acest punct de vedere a trebuit să punem acest punct suplimentar.

Dl. Marius Bălășescu

Am înțeles, mulțumesc. Asta vream să aflu, dacă pe viitor vor apărea asemenea rapoarte ca să le vedem și noi.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul președinte, nu pot să votez acest punct în ceea ce privește ANATOP România, întrucât încă sunt vicepreședinte național. în rest da, sunt de acord. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bine, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? (Domnul consilier județean Ungureanu Vasile nu votează) Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților și Județul Brașov. Puncte de vedere?

Dl. Bucur Valentin-Florin

Eu aș dori să intervin domnule președinte. Vă rog să se consemneze că mă abțin la vot la acest punct având în vedere calitatea mea de președinte la această asociație. Nu votez acest punct.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bine, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? ( domnul consilier Bucur Valentin-Florin nu votează) Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială - ACCES și Județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) și Județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav. Vă propun ca acest punct să fie amânat pentru o ședință ulterioară fiindcă ieri a avut loc ședința Comisiei Tehnico-Economice și au solicitat materiale suplimentare. Vom face în așa fel încât, în momentul în care aprobăm bugetul probabil, o să punem și alte puncte pe ordinea de zi. Amânăm acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2. Puncte de vedere?

Dl. Dobrinoiu Dumitru-Emanuel

Domnule președinte, stimați colegi, după cum bine știți situația financiară a Consilprest este una dificilă spre critică, având în vedere că vine cu niște datorii istorice către Consiliul județean, ANAF și către furnizori, în ciuda eforturilor făcute de actuala conducere a acestei societăți. Aceste lucruri ar putea duce în scurt timp la probleme financiare și considerăm că nu este oportun să încheiem contractul acesta pe un an de zile și propunem un amendament ca acest contract să fie încheiat până în data de 31 octombrie, atunci când se termină perioada de tenis și atunci să demarăm proceduri de a găsi o soluție de administrare a bazei și să nu ne trezim în mijlocul verii că societatea poate intra în faliment și suntem luați prin surprindere.

Deci vreau să propun un amendament ca să scurtăm perioada contractuală. Propune grupul consilierilor USR-Plus.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Păstrăm în continuare punctul de pe ordinea de zi la modul în care a fost formulat de către executiv urmând ca în perioada în care vedem cum parcurgem toate aceste etape vom lua decizii în consecință și o să revenim în consiliul județean. Deci este propunerea exact cum este formulată în cadrul materialelor de plen și este avizată de comisii. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

Dl. Agache Aurel Dionisie

Eu, Agache Aurel Dionisie sunt împotrivă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, abțineri? Șapte abțineri. Cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 39 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor. Propun amânarea ultimelor 4 puncte fiind vorba de vot secret la finele ședinței fiindcă mai avem punctul nr. 43 cât și cele 3 puncte suplimentare.

Propun să trecem la punctul nr.43 Informare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov asupra nivelului de asigurare a securității civice a comunității din județul Brașov pe anul 2020. Este practic o informare. Materialul a fost prezentat ca și material pe site-ul Consiliului Județean Brașov.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Ecoturism din România și Județul Brașov și a Regulamentului de organizare și funcționare al parteneriatului pentru

dezvoltare locală (PDL) de Ia nivelul Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirea anexei de la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.63/28.02.2018 privind aprobarea contractării și garantării unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.3 proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru cheltuielile de funcționare, precum și cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2022-2024. Puncte de vedere? După cum bine știți acest material este necesar pentru a aloca aceste sume la fiecare comunitate în parte pentru a putea să își întocmească bugetul și am considerat de cuviință că ar fi bine să îl prindem în această ședință. A fost discutat în Comisia economică, s-a discutat și în celelalte comisii și cred că cu toții sunteți edificați. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la celelalte puncte cu vot secret. Practic eu vi le citesc urmând ca dumneavoastră să aduceți buletinele de vot. Aceasta este procedura pe care am agreat-o în așa fel încât să avem legalitate pe aceste puncte.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor. Tot din partea executivului avem o propunere. Dacă mai sunt și alte propuneri din partea dumneavoastră? Este vorba de Ciubotaru Mariana, de doamna Viorica Olteanu și doamna Broscățan Ramona. Este vorba de o comisie de persoane care au pregătirea necesară pe domeniul de activitate respectiv iar la comisia de contestații doamna Marcu Anca, Boicu Delia și Solzia Marcela. Dacă aveți alte propuneri? Neavând alte propuneri rugămintea mea este să votați pe buletinele care au fost tipărite. Hotărârea a fost aprobată cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Ca și procedură domnul președinte, am pregătit pentru fiecare consilier județean un plic cu patru buletine de vot și dacă sunteți de acord să dați citire, ulterior o să primească fiecare consilier pe semnătură un plic și să depună în urnă plicul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este vorba de domnul Gabor Adrian și domnul Ungureanu Vasile.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci este vorba de activitatea mandatului trecut și atunci am ales două persoane care sunt consilieri din mandatul trecut, Gabor Alexandru și Ungureanu Vasile. Aveți alte propuneri? Neavând și acestea sunt redactate și pregătite. Hotărârea a fost aprobată cu 24 de voturi pentru și un vot împotrivă pentru domnul consilier județean Vasile Ungureanu și 22 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă pentru domnul consilier județean Gabor Alexandru Adrian.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație Ia S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov. Doamna luga, doamna Belu și doamna Crăciun Claudia. Directorul și directorul adjunct al Direcției juridice și doamna Belu care este la resurse umane. Aveți puncte de vedere sau alte propuneri? Hotărârea a fost aprobată cu 24 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind propunerea unor candidați la funcția de administratori provizorii la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. până la finalizarea procedurii de selecție. Avem aceeași structură care a fost selectată conform procedurilor în vigoare Petru Petru, Hogea Călin, Oprică Adrian Antonin, Mitrea Gheorghe Viorel și Varga Nandor. Aveți buletinele de vot, rugămintea mea este să vă exercitați drept de vot dar nu înainte de a îl asculta pe domnul Joliff. Hotărârea a fost aprobată cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Dl. Joliff Erwan Francois Michel Mărie

Mulțumesc domnul președinte, stimați colegi au trecut deja 6 luni de când am preluat acest mandat. Ca membru în Comisia de sănătate și protecția copilului și a persoanelor adulte am luat la pas județul nostru și am vizita deja o bună parte din obiectivele legate de spitale și alte centre care depind de DGASPC. Am stat de vorbă, de asemenea și cu o serie de actori implicați din societatea civilă care lucrează în sănătate și protecția socială în județul Brașov. Ce o să vă spun acum se încadrează perfect în categoria interpelări. Dacă vă uitați acum pe site-ul consiliului județean și deschideți folderul DSAM veți găsi un document care face referire la o ședință din 20 ianuarie 2016 care ne dovedește că a existat la vremea respectivă dorința de a defini o strategie de sănătate publică pentru județul nostru. Recent am primit de asemenea, din partea colegului nostru, domnul vicepreședinte Șerban Todorică o analiză foarte pertinentă de 80 de pagini realizată de Universitatea Transilvania în 2018, despre situația pe partea de sănătate în județul nostru. M-am bucurat de asemenea să aflu că luna viitoare vom putea cu toții să citim în sfârșit un document în care ni se va prezenta finalizarea acestui lung proces de câțiva ani de dezbatere publică și analiză privind sănătatea. Vreau să vă spun că după tot ce am văzut în teren, speranța mea este că vom avea în curând o schimbare și o direcție clară în care o să mergem pe termen mediu și lung, pentru a îmbunătății situația, să știm cum să cheltuim banii noștri în mod eficient și să stopăm orice decizie, mișcare lipsită de viziune pe termen mediu și lung. Mă bucur alături de toți brașovenii că proiectul unui nou spital regional începe să prindă contur prin semnarea unui protocol între Primăria Brașov, Consiliul Județean Brașov și Ministerul Sănătății în vederea obținerii de fonduri. Este un pas înainte pe care ne dorim cu toții să-l susținem, însă mi se pare important să reamintim că inițiativa acestui proiect este înainte de toate inițiativa societății civile brașovene, a unor personalități din lumea medicală care s-au luptat și implicat pentru acest proiect de an de zile prin intermediul asociației Noul Spital Brașov. Sper și îmi doresc să poată să fie în continuare asociați ai acestui proiect, expertiza lor este extrem de prețioasă, tocmai pentru că sunt oameni competenți pe care îi avem printre noi și care au viziunea și strategia de care vorbeam mai devreme, pentru a îmbunătății sistemul de sănătate în județul nostru. în sfârșit, dacă tot vorbim de construcția spitalului aș vrea să vă povestesc despre vizita pe care am facut-o la Secția de psihiatrie de la Eminescu. Cunosc România de 30 ani și am sentimentul că nimic nu mă mai poate surprinde, însă după această vizită convingerea mea este că condițiile pe care le oferim pacienților de la psihiatrie în județul nostru, nu sunt tocmai demne, ca să rămân diplomat. Acești pacienți pot fi părinții noștri sau chiar noi la un moment dat din viața noastră. Cum se pot face bine acești oameni în suferința, în condițiile pe care le oferim într-o clădire cum este cea din Eminescu. Situația dramatică și putem spune inadmisibilă a acestor pacienți nu este de astăzi sau de ieri, dar de mulți ani din păcate și îmi pare rău că nu s-a făcut până acum nimic pentru îmbunătățirea ei. Eu personal, ca consilier județean, membru în Comisia de sănătate nu pot să rămân indiferent la această situație și m-aș considera vinovat să tac din gură. îmi doresc ca secția de psihiatrie din județul nostru să nu fie Cenușăreasa medicinei din Brașov. Putem considera că 10% din populație poate avea pe perioada vieții îngrijire în psihiatrie. Asta ar însemna vreo 50.000 de persoane pentru județul nostru. Mi-aș dori să vedem în strategia noastră pentru următorii ani o reală îmbunătățire față de situația actuală și vă spun sincer că și în cazul acesta aș vrea să vorbim de un spital nou de psihiatrie în Brașov, în care să avem o abordare modernă față de problemele privind sănătatea mentală. Vă mulțumesc pentru atenție.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, dacă mai sunt alte puncte de vedere?

Dl. Agache Aurel Dionisie

Mai sunt domnule președinte, dacă îmi permiteți.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog.

Dl. Agache Aurel Dionisie

Vă solicit să îmi comunicați în scris stadiul implementării și nivelul îndeplinirii măsurilor în ceea ce privește planul de menținere a calității aerului în județul Brașov, pentru perioada 2018-2021, planul fiind valabil până în 2022. Totodată vă rog să vă îndepliniți și obligația de a informa opinia publică pe pagina de web a Consiliului Județean Brașov cu privire la aceste aspecte. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Nemaifiind alte puncte de vedere îmi permit să vă dau câteva detalii despre solicitările pe care dumneavoastră le-ați formulat. După cum bine știți domnule Agache, această responsabilitate aparține domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov - Zoltan Szenner. Cu siguranță că în urma unui dialog pe care îl veți avea cu dumnealui puteți să vă împărtășiți cât mai multe dintre aceste informații. Evident că vă va comunica și în scris, probabil va afișa și pe site-ul Consiliului județean aceste informații. Referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră, după cum bine știți Spitalul de Psihiatrie din Brașov face parte din cadrul unității medicale Neurologice și Psihiatrie. La începutul fiecărui exercițiu financiar bugetar alocăm sumele necesare în urma solicitării făcute de managerii instituțiilor respective. Clădirea respectivă este astăzi în chirie, nu este proprietatea Consiliului Județean Brașov. încă din anii trecuți am luat decizia de a muta această unitate medicală la Sânpetru. în prezent derulăm un proiect extrem de amplu de eficiență energetică la Sânpetru unde urmează să fie relocată această unitate medicală, din fonduri europene. Cu siguranță că se vor crea condiții mult mai bune în momentul în care ai proprietate asupra imobilului și ai posibilitatea să faci investiții în cadrul acelui imobil. Eu vă mulțumesc și vă urez o zi bună.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbjpayeanu Maria