Hotărârea nr. 103/2021

Hotărârea nr.103 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 aprilie

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.103 din data de 16.04.2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 aprilie 2021;

Analizând Dispoziția nr. 233/08.04.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 16 aprilie 2021, ora 1100;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 4 puncte la punctul nr. 18 -..Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.04.2021.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 16.04.2021, conform Dispoziției nr. 233/08.04.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 16 aprilie 2021, ora 11()0.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Diimbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.233

din data de 08.04.2021

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 16.04.2021 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art.196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 16 aprilie 2021, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, la data de 06 aprilie 2021.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2021 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

 • 5. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021.

 • 7. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraților, din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.33, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov pentru o perioadă de 10 ani.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de activități culturale pe anul 2021 pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept public.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021 - beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru Toți.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Promovarea Sportului de Performanță.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final și a listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.168 din 30.05.2018 de numire a reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 18. Diverse.  Contrasemnează,


Secretar General al Județului MariaJDtlmbrăveanu