Hotărârea nr. 102/2021

Hotărârea nr. 102 – redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională Pentru Alimente Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.102 din data de 6.04.2021

privind redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională pentru Alimente Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 6.04.2021;

Analizând referatul de aprobare nr.561/4835 din data de 5.04.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 561/4835 din data de 5.04.2021, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională pentru Alimente Brașov;

Văzând Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 285/01.04.2021 precum și procesul verbal al comisiei de recepție cantitativă și calitativă;

în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3125/29.01.2020 privind structura anului școlar 2020-2021, modificat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3.558 din data de 29.03.2021;

Luând în considerare dispozițiile art. II alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 52/24.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, conform procesului-verbal anexat, către Asociația Banca

Regională pentru Alimente Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecție

PREȘEDINTE

Contrasemnează,


Secretar genial al județului Marig^umbrăveanu


^Adrjan-J^n Veștea CQv/

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR

încheiat astăzi, 02.04.2021

Comisia de recepție cantitativă și calitativă, înființată în baza Ordinului Prefectului nr. 285 din 01.04.2021, compusă din:

Membri:     Necula Gabriel

Nechifor Moraru Petru

Iureș Nicoleta

Popa Sandu

Atanasiu Constantin,

a efectuat recepția produselor aparținând S.C. AGROPAN STAR S.R.L., în calitate de furnizor în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2020-2021, la adresa: Hălchiu, DN 13, Km. 10+800.

Recepția s-a efectuat prin verificarea fizică a produselor aflate în proprietatea S.C. AGROPAN STAR S.R.L. și a prevederilor contractuale referitoare la produsele furnizate.

Au fost recepționate următoarele produse:

Produs

Număr de porții

Data producției

Data durabilității minimale / Data limită de consum

Iaurt

c c

c                   1

. f h . < t i

Concluzii și propuneri

în urma verificării fizice s-au constatat următoarele:

Produsele se aflau în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare, (Ordinul nr. 3.558/29.03.2021) pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020)

NU

Produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziționate în scopul distribuirii conform prevederilor Hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, pentru anul școlar 2020-2021.

NU

Produsele corespund întocmai, din punctul de vedere al denumirii și caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/ acordurile-cadru de furnizare.

^DAy

NU

Produsele sunt gata de consum și nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepția merelor care pot fi spălate și ambalate, fără ca aceste operațiuni să conducă la creșterea prețului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare.

(DA

NU

Produsele au putut fi inventariate cantitativ și calitativ, atât faptic, cât și scriptic, în baza documentelor de evidență a gestiunii la adresa indicată de furnizor.

l ^DA

NU

Data durabilității minimale a produselor nu este depășită.

( DA/

NU

Produsele recepționate pot fi redistribuite conform legislației în vigoare (Hotărârea nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene):          [ ] NU

Aceste concluzii și propuneri vor fi înaintate spre aprobare consiliului județean pentru a se lua decizia finală.

Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Comisia de inventariere:

Responsabil: Moldovan Gheorghe, administrator S.C. AGROPAN STAR S.R.L.


Membri:


Necula Gabriel


Nechifor Moraru Petru

Iureș Nicoleta Popa Sandu / Atanasiu Constant

Data: