Hotărârea nr. 10/2021

Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-duI Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 28.01.2021

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Analizând referatul de aprobare nr. ad. 159/5.01.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 159/5.01.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 246/27.12.2016 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 974/2.06.2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și conducere, dispozițiile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. “d”, precum și prevederile alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 246/27.12.2016, privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează,


Secretar genoyaLal județului Maria Dumbrăveanu


Secretar General al Județului,

Maria Dumwaveanu

CRITERII de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual

 • I. Pentru funcțiile de execuție

 • 1. Cunoștințe și experiență profesională

 • 2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

 • 3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

 • 4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

 • 5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normativele de consum

 • 6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate

 • 7. Condiții de muncă

 • II. Pentru funcțiile de conducere se vor utiliza suplimentar și următoarele criterii de evaluare

 • 1. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității

 • 2. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea

 • 3. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii

 • 4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri

Director executiv DSAM,

Adelirja Văsioiu «-—-Unitatea (denumirea)

Aprob,

Conducătorul instituției publice, (numele și prenumele, funcția)

FIȘA DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de execuție

Numele Prenumele

Funcția_____________________________________________________

Numele și prenumele evaluatorului___________________________________________________

Funcția______________________________________________________

Perioada evaluată__________________________________________

Nr. crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

0

1

2

1.

Cunoștințe și experiență profesională

2.

Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

3.

Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

4.

Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

5.

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normative de consum

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate

7.

Condiții de muncă

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I______________________________________

Calificativul acordat:_________________________________________

 • 1 .Numele și prenumele evaluatorului:

Funcția_________________________________________________________

Semnătura evaluatorului_________________________________________

Data______________________________________________________

 • 2 .Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate.

Numele și prenumele persoanei evaluate

Funcția____________________________________________________________________

Semnătura persoanei evaluate____________________________________________

Data_______________________________________________________________

 • 3 .Contestația persoanei evaluate:

Motivația_______________________________________________________________

Semnătura persoanei evaluate____________________________________________

Data_______________________________________________________________

 • 4 .Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele și prenumele persoanei care a modificat aprecierea:

Funcția acesteia:______________________________________________________________

Modificarea adusă aprecierii________________________________________________

Semnătura_________________________________________________________

Data______________________________________________________________

 • 5 .Am luat cunoștință de modificarea evaluării

Numele și prenumele:_________________________________________________

Funcția acesteia:______________________________________________________________

Semnătura_________________________________________________________

Data______________________________________________________________

Director executiv DSAM,

AdelinjLVasioju^v

Secretar General al Județului,


Maria Di^brăveanu

Unitatea (denumirea)

Aprob,

Conducătorul instituției publice, (numele și prenumele, funcția)

FIȘA DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere

Numele


Prenumele

Funcția_________________________________________________________________________

Numele și prenumele evaluatorului________________________________________________

F uncția_____________________________________________________________________________

Perioada evaluată__________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

0

1

2

1.

Cunoștințe și experiență profesională

2.

Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

3.

Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

4.

Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

5.

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normative de consum

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate

7.

Condiții de muncă

I.

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Nr. crt.

Criterii de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcții de conducere

Nota

1.

Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității

2.

Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea

3.

Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii

4.

Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri

II.

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcții de conducere

Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct.

I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2

Calificativul acordat:______________________________________

 • 1 .Numele și prenumele evaluatorului_________________________________________

Funcția____________________________________________________________________ Semnătura evaluatorului_____________________________________________________

Data_________________________________________________________________

 • 2 .Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate.

Numele și prenumele persoanei evaluate

Funcția____________________________________________________________________

Semnătura persoanei evaluate_______________________________________________

Data________________________________________________________________

 • 3 .Contestația persoanei evaluate:

Motivația_________________________________________________________________

Semnătura persoanei evaluate_______________________________________________

Data________________________________________________________________

 • 4 .Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele și prenumele persoanei care a modificat aprecierea:

Funcția acesteia:________________________________________________________________

Modificarea adusă aprecierii__________________________________________________

Semnătura___________________________________________________________ Data

 • 5 .Am luat cunoștință de modificarea evaluării.

Numele și prenumele__________________________________________________

Funcția acesteia:________________________________________________________________

Semnătura___________________________________________________________

Data________________________________________________________________

Director executiv DSAM,

AdelinaVăsioiu . _