Hotărârea nr. 1/2021

Hotărârea nr. 1 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.01.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.1 din data de 28.01.2021

 • - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Dispoziția nr. 64/21.01.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28.01.2021, ora 1100;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea domnului Șerban Todorică-Constantin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, de scoatere a punctelor nr. 19 și nr. 23 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 ianuarie 2021.

 • Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 28 ianuarie 2021, conform Dispoziției nr. 64/21.01.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28.01.2021, ora 1100.Contrase Secretar gen Maria


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roPREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.64

din data de 21.01.2021

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28.01.2021 ora 11

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. “a” și ale art.196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 ianuarie 2021, ora 11, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.12.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu lonuț-Sorin, ca urmare a demisiei.

 • 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2021.

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare - Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2021.

 • 11. Proiect de hotărâre privind emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2021.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Comuna Bod pentru anul 2021.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului pod peste pârâul Cozd din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 13IA aflat în domeniul public al Județului Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C4, C5, C7, C9, CIO, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții CI, C2, C3, C8, CI 1 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Școala Profesională Specială Codlea.

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35.

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3.

 • 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 8 situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.15.

 • 19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în municipiul Brașov str. Pictor Luchian nr.26B și declararea acestuia de interes județean.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelului Consiliului Județean Brașov, în unele litigii, pentru anul 2021.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024.