Proces verbal din 28.05.2020

Proces verbal din 28 mai 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

Office(®judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 210 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 mai 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 mai 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 mai 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINȚI-

AdriamTOanV eșt


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria /hrmbrăveanu

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 28 mai 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată pentru astăzi, joi, data de 28 mai 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, vom începe ședința ordinară din această lună. Pentru început vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Cele care sunt cu votul secret o să vă rog să le supuneți la vot ultimele.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci cele care vor fi cu vot secret o să le supunem la vot ultimele și vom urma procedura care v-a fost transmisă de către doamna Dumbrăveanu.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.04.2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul nr.3 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020 a bugetului Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.145/08.04.2020 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 se amână și îl vom vota la final. Punctul nr. 8 și punctul nr. 9 la fel.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2020 - 2021. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.12 proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor modificate de acțiuni culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială

pentru Persoane fără Adăpost în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „COMPLEX AGREMENT BRAȘOV” (REABILITARE CLĂDIRE ȘI TEREN DE SPORT AFERENT). Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind abrogarea pozițiilor nr.373-381 din Anexa Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren și construcția - casă de cărămidă, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr.32, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 și a pivniței din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.10,

județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr.5 și nr.6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga nr.4, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov str. Stejerișului - Calea Poenii f.n. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664mp, înscris în CF nr. 104095 Tărlungeni, nr. cad.104095 în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664mp, înscris în CF nr.104093 Tărlungeni, nr. cad.104093 în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4453/08.07.2005, pentru apartamentul din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Metalurgiștilor, nr. 9. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46. Avem puncte de vedere?

Dl. Vasile Ungureanu

Da eu, se poate? Cred că este o greșeală de redactare în proiectul de hotărâre pentru că după cum se vede în contract este clar vorba de o garsonieră, locuință de serviciu. Nu înțeleg de ce Dumnezeu îl dăm numai pe o perioadă de trei luni.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul consilier județean veți primi un punct de vedere de la doamna vicepreședinte.

Dna. Imelda Toaso

Anul trecut am aprobat un regulament în ședința de plen a consiliului județean de alocare a acestor spații cu destinația locuință de serviciu. Conform regulamentului contractele aflate în vigoare nu se vor prelungi decât în condițiile noului regulament. Acum am ținut cont și de faptul că am fost în stare de urgență și ulterior în stare de alertă iar după ce expiră această perioadă vom aplica regulamentul și tocmai din acest motiv am cerut o prelungire doar pe trei luni.

Dl. latan Adrian

Mai am o observație domnnule președinte. în toate punctele de pe ordinea de zi, de exemplu dumneavoastră aveți punctul 26 eu am punctul nr. 25.

Dna. Imelda Toaso

Pe buletinul de vot primul punct este votarea ordinii de zi. De aceea se decalează toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. latan Adrian

Cred că este o greșeală.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu, nu este o greșeală dar dumneavoastră aveți în față formularul de vot deschis care la primul punct are votul privind ordinea de zi. Domnul președinte vă prezintă punctele așa cum ele au fost dispuse în dispoziția de convocare a plenului și din cauza aceasta primul punct din dispoziție devine punctul nr.2.

Dl. latan Adrian

Am înțeles, îmi cer scuze pentru greșeală

DI. Adrian-Ioan Veștea

Bun, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș, a imobilului teren situat în Făgăraș, str. Combinatului nr.l, în suprafață de 21.614 mp. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Homorod a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al UAT Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor- limita județ Harghita km 0+000-18+250”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr 29 proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Vă propun ca punctul nr. 29 să fie tratat la sfârșit pentru că avem aici invitată atât pe doamna director Neculau de la Direcția de Sănătate Publică cât și pe Adelina Văsioiu și o să discutăm un pic despre ceea ce se dorește pe parte de reorganizare a spitalelor și o să vă dea dumnealor explicațiile necesare și atunci vă propun să amânăm pentru la sfârșit acest punct de pe ordinea de zi.

Trecem la punctul nr. 1 suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și dr. Banu Monica pentru cota de Vi din cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2A din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr.24, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 28.872 Iei cu care figurează debitor S.C. CONSAL SRL Brașov, precum și a majorărilor de întârziere aferente debitorului, urmare soluționării dos. nr. 1142/62/2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ107E din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al județului Brașov în domeniul public al comunei Ucea. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila în anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind declararea obiectivului Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean - Luța - Ludișor km 0+000-9+084 ca bun de utilitate publică de interes județean. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dos. nr. 4194/62/2011 și nr. 1751/62/2015. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.167/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere o rog pe colega noastră Andreea Rădulea să ne explice.

Dna. Andreea Rădulea

Bună ziua, în 24 aprilie s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul demarat de fundația Hera. Spitalul Clinic Județean în urma discuțiilor cu proiectanții care au făcut acest proiect a dorit lucrări suplimentare în vederea îmbunătățirii funcționalității spitalului modular, respectiv un sistem integrat pentru tratamentul deșeurilor infecțioase.

Dl. Adrian- loan Vestea

Deci până în prezent nu exista un sistem pentru tratamentul deșeurilor infecțioase. Exista un contract la Spitalul Județean cu o firmă care venea și prelua aceste deșeuri.

Dna. Andreea Rădulea

Un sistem pentru refrigerare, să fie separat.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci s-a dorit să existe o morgă separată cu 28 de locuri de refrigerare pentru persoanele care au probleme infecțioase, respectiv în cazul de față, Coronavirus.

Dna. Andreea Rădulea

Fundație tehnologică și canalizare menajeră deoarece canalizarea spitalului nu prea suporta eliminarea deșeurilor. Proiectanții au revizuit devizul general și s-a ajuns la un total de 10.299.510 lei. Spitalul a demarat achiziția, a stabilit un câștigător dar nu poate semna contractul de execuție până nu se aprobă actualizarea indicatorilor și suplimentarea listei de investiții. în urma solicitării spitalului pentru rectificarea listei de investiții, respectiv renunțarea la o parte din sumele alocate pe lista de investiții a Spitalului Județean și mutarea acestei sume la poziția construcție spital modular

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci ați aprobat înainte, au existat alte propuneri de rectificare și banii care erau prevăzuți la început de an bugetar pentru anumite investiții au fost preluați. Dacă aveți neclarități vă rog să mă întrebați. Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Urmează să trecem la cele 3 puncte în care va trebui să avem vot secret și de asemenea la punctul nr.29 pe care l-am amânat. Facem o scurtă pauză după care revenim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O să dau cuvântul doamnei Adelina Văsioiu de la Direcția de Sănătate și Asistență Medicală

Dna. Adelina Văsioiu

Bună ziua, în proiectul de hotărâre supus atenției plenului consiliului județean privind desființarea Unității de Asistență Medico-Socială, această propunere a avut la bază rezultatele evaluării efectuate de două comisii, o comisie de analiză având drept scop evaluarea eficienței, oportunității și necesității referitoare la reorganizarea acestei unități și o altă comisie interinstituțională formată din specialiști din cadrul furnizorului public de servicii sociale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială. Evaluarea multidisciplinară a fiecărui beneficiar din cadrul unității de Asistență Medico-Socială a avut ca scop verificarea particularităților de integrare și incluziune socială pe baza patologiilor medicale și sociale ale fiecăruia. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că rezultatele acestei analize efectuate au reliefat următoarele: un raport cost eficiență mult prea mare și indicatori reduși de utilizare a paturilor, astfel încât deși unitatea este avizată pentru un număr de 110 paturi, în ultimii ani gradul de ocupare a scăzut de la 68 la 50%. Pot să vă spun că aferent lunii aprilie 2020 costul unui beneficiar în această unitate de asistență medico-socială este 11.525 de lei. Pot să mai adaug că unitatea a funcționat până în luna martie 2020 fără licență de funcționare pe servicii sociale. Evaluarea beneficiarilor a scos în evidență faptul că doar o parte din aceștia, aproximativ 28% se înscriau în profilul unității iar restul beneficiarilor ar fi putut să beneficieze de servicii specializate oferite de centrele rezidențiale pentru vârstnici sau centrele pentru persoane cu handicap. 48% dintre beneficiari îndeplinesc condițiile legale pentru încadrarea în grad de handicap și aceasta a dus la lipsirea persoanelor de drepturile prevăzute de Legea nr.448 pentru persoane cu dizabilități. Vă precizez că propunerea pentru desființarea acestei unități are în vedere continuitatea asigurării de servicii medicale și/sau sociale pentru toți beneficiarii prin furnizorul public de servicii sociale la nivelul județului prin înființarea unui serviciu social pentru persoane fără adăpost de reintegrare socială în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Victoria, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare socială, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologi, secțiile cu cronici sau secțiile de îngrijiri paleative și în cadrul secțiilor de psihiatrie cronică de la Spitalul de Neurologie și Psihiatrie.

în privința resurselor umane, în funcție de domeniul în care activează, se are în vedere preluarea prin transfer pe locurile vacante în cadrul sistemului sanitar la Spitalul de Pneumo, la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie și la Spitalul Județean și/sau în cadrul sistemului de asistență socială. Vă rog să aveți în vedere faptul că această decizie a conturat și contextul unei situații foarte grave din punct de vedere patrimonial cu care se confruntă unitățile sanitare publice : Spitalul de Psihiatrie și

Spitalul de Pneumoftiziologie. Această problemă este cu atât mai gravă cu cât adresabilitatea pacienților pe specialitatea de psihiatrie a crescut în ultimii ani ajungând la 87% rata de utilizare a paturilor la psihiatrie. Prin acest proiect de hotărâre se propune ca patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială să fie preluat de Spitalul Clinic de Psihiatrie mutându-se astfel secțiile de psihiatrie de pe Eminescu la Sânpetru.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

9

Bun, dacă sunt întrebări?

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Am o întrebare domnul președinte. Am înțeles că la unitatea din Sânpetru pentru clădirea respectivă este în derulare un proiect cu bani europeni pentru restaurarea clădirii, amenajarea clădirii. Se pierd acești bani pentru acest proiect?

Dna. Adelina Văsioiu

Cu privire la contractul de finanțare creat de UAT Județul Brașov în parteneriat cu Unitatea de Asistență Meico-Socială s-au efectuat demersuri către Agenția de Dezvoltare Regională pentru înlocuirea partenerului. în funcție de condițiile impuse prin contractul de finanțare, prin act adițional se poate modifica acest contract de finanțare.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul președinte referitor la ceea ce a spus domnul Wittstock mai devreme am avut și eu această nelămurire și l-am contactat pe domnul Daniel Gligoraș care după cum se știe este unul dintre cei mai mari specialiști în lucrul cu fondurile europene din județ și poate din România. Mi-a confirmat că deja există aprobarea de la ADR Centru pentru această schimbare și că nu se schimbă în nici un fel destinația medicală și nici măcar indicatorii tehnico-economici care au fost aprobați. Deci tot ceea ce se face pe fonduri se îndeplinește mai departe. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Nemaiexistând alte puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Vom trece la cele 3 puncte de pe ordinea de zi 7,8 și 9.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA”. Veți vota secret. ( Cu 21 de voturi pentru s-a aprobat)

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de

Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. ( Cu 21 de voturi pentru s-a aprobat)

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. unde reprezentantul nostru este domnul Noaghea Nelu Petre. Recomandarea noastră este cum a spus și doamna Dumbrăveanu, să procedați la vot secret.( Cu 21 de voturi pentru s-a aprobat)

Acum încheindu-se ordinea de zi aș ruga-o pe doamna doctor Neculau să vină la prezidiu pentru a discuta referitor la strategia pe parte de sănătate care este un proiect inițiat de Direcția de Sănătate Publică. Am văzut foarte multe opinii ale diverselor persoane în spațiul public. Cred că este normal să ținem cont de specialiști, de persoanele care au pregătirea necesară care pot autoriza spre funcționare anumite unități medicale și este foarte bine să înțelegeți că de fapt nimeni nu vrea să desființeze absolut nimic, ba din contră, se dorește o reeficientizare a sistemului de sănătate în funcție de patrimoniul pe care astăzi județul Brașov îl are la dispoziție, în așa fel încât să avem o eficiență și mai bună. Vă rog doamna doctor.

Dna. Andreea Neculau

Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că m-ați primit aici printre dumneavoastră și că mă faceți parte la proiectele acestui județ. Privitor la strategia de sănătate a acestui județ vreau să atrag atenția că în urmă cu niște ani, de fapt direcțiile de sănătate publică au rămas doar niște entități teoretice, pâinea și cuțitul fiind la consiliile județene, de aceea părerea mea aici este o părere de expert care vă poate spune că planificarea în sănătate pornește de la mai multe premise, între care una esențială este nevoia de servicii medicale. Această epidemie ne-a arătat foarte clar ce nevoie de servicii medicale avem, mai clar poate decât înainte și unele dintre ele au fost semnalate de către cetățenii acestui județ, care au avut neșansa să ajungă în spitalele brașovene în această perioadă în care cu toții ați văzut condițiile de spitalizare neadecvate. Ele sunt datorate faptului că multe dintre clădirile acestor spitale sunt clădiri vechi cu un statut patrimonial neclar în care nu se pot face investiții adecvate cu standardele de îngrijire. De aceea cred că acesta este un moment foarte important pentru noi ca țară dar în special ca și comunitate brașoveană să luăm niște decizii foarte ferme și foarte clare. Ce ne dorim? Ne dorim să creștem calitatea îngrijirilor medicale. Acesta este un lucru foarte clar. Acest lucru trebuie însă să se încadreze într-o strategie județeană și una națională. Ea depinde foarte mult de ceea ce avem loco, pentru că nu putem construi spitale peste noapte. Din nefericire nu le-am putut face până acum, acum probabil că este și mai greu. Dar ceea ce avem trebuie să folosim în mod optim. Suntem în fața unor decizii destul de importante și sigur că toată comunitatea trebuie să aibă o opinie. Eu susțin aici punctul de vedere al sănătății publice și al legalității din punct de vedere al organizării spitalelor și vă spun că foarte multe spitale nu îndeplinesc standardele, că închidem ochii și dăm autorizații sanitare pe termene de conformare care nu se îndeplinesc. în această situație se află și Spitalul de Boli Infecțioase, un spital care ar trebui să fie o emblemă pentru acest gen de patologie în județul nostru și pe care ni l-am dori foarte mult să îl avem ca pe o floare. Din păcate însă suntem în situația de a avea un spital mic ale cărui paturi de ani de zile sunt prezentate în mod supradimensionat față de standardele pe care noi le-am putea accepta. Acest standard supradimensionat le-a asigura însă supraviețuirea și finanțarea. Până când vom face acest lucru? Până când pacienții noștri vor umple facebook-ul cu reclamații din spitale, cum stau ei grămadă în saloane? Saloane care nu au nici măcar geam? Nici măcar aerisire? Deci acesta este un semnal al meu din punct de vedere al autorității de sănătate publică către comunitatea brașoveană, să luăm decizii corecte, care decizii sunt de luat împreună. Acum aici avem o propunere, o propunere pe care am susținut-o și o susțin, de reorganizare a acestui spital și de transformare a sa ca secție internă a Spitalului Județean. Sigur că pot exista plusuri și minusuri și o analiză a acestei decizii este importantă de luat de către dumneavoastră și întreaga comunitate. însă sunt argumente medicale, sunt argumente financiare care susțin că ar fi mai bine pentru noi să facem în acest fel. Eu sunt aici și pot să vă răspund întrebărilor punctual dar acesta este cadrul general în care am susținut și susțin proiectul de reorganizare care nu privește doar infecțioasele, ați văzut și în presă, am comunicat un proiect mult mai larg care cuprinde și alte schimbări în alte spitale.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, aș vrea și eu să mai spun câteva lucruri și acest lucru cred că îl cunoaștem cu toții fiindcă de 4 ani de zile am fost colegi, unii în executivul consiliului județean ceilalți în legislativul consiliului județean și știm cu toții că în decursul timpului am făcut în așa fel încât din punct de vedere patrimonial să reușim să reglementăm situația juridică a mai multor spitale și aici vreau să vă dau câteva exemple. în momentul în care am devenit președintele consiliului județean, Spitalul Județean din punct de vedere patrimonial nu era reglementat și am făcut demersuri în acest sens și pot să spun că astăzi suntem o unitate invincibilă pe fonduri europene. Am avut mari probleme când am predat amplasamentul către Compania Națională de Investiții pentru corpul B al Spitalului Județean. Știm cu toții că și Spitalul de Copii a trecut printr-o etapă în care de asemenea nu aveam o situație juridică certă, a trebuit să o reglementăm și am avut șansa ca la finele anului 2018 să aprobăm indicatorii tehnico-economici în urma faptului că am avut o situație patrimonială bună și am putut să aplicăm pentru un ambulatoriu pe fonduri europene. Același lucru s-a întâmplat și la Spitalul de Neurologie unde de asemenea a trebuit să reglementăm situația juridică pentru a aplica pe fonduri europene. Din păcate în vecinătatea Spitalului de Boli Infecțioase nu există o suprafață de teren pe care să pregătești o extindere și să poți să creezi o strategie de dezvoltare a acestui imobil, iar referitor la sumele pe care noi cu toții le-am aprobat în bugetele consiliului județean, am pornit în anul 2016 înainte de a fi președintele consiliului județean, cu 8 milioane de lei, am alocat anul următor aproximativ 15, ulterior 27 de milioane. Anul trecut am alocat 32 de milioane pentru ca anul acesta să alocăm undeva la 52 de milioane. Toate aceste sume au ajuns la managerii spitalelor fiindcă activitatea medicală nu o desfășoară consiliul județean. Toate aceste strategii atât pe partea de tehnologizare, echipamente medicale specifice, cât și partea de reabilitări și modul de a gândi fluxul din interiorul spitalelor, le-au făcut managerii noștri, ai spitalelor, din județul Brașov. Aceste precizări erau necesare și trebuie știute fiindcă cu toții ne dorim condiții medicale mai bune în județul Brașov. Dacă aveți și dumneavoastră puncte de vedere noi le ascultăm, dar era necesar să știți că vom pregăti pentru data următoare o astfel de strategie pe care vă o vom prezenta dumneavoastră și va trebui să luăm o decizie în acest sens. Dacă credeți că lucrurile trebuie să rămână cum au rămas până acum ca să nu deranjăm o anumită persoană și să ne complăcem în anumite stări, decizia vă aparține.

Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere vă mulțumesc că ați participat. O să declarăm ședința închisă în momentul în care veți vota și dumneavoastră și se vor număra voturile pe cele trei puncte unde am avut vot secret. Vă mulțumesc.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte.


Secretar general al județului,

Adrian-Ioan Vei


Dumbrăyei


u Maria