Proces verbal din 24.03.2020

Proces verbal din 24 martie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod-F 16


HOTĂRÂREA NR.141 din data de 08.04.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, la data de 08.04.2020;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr.97/24.03.2020;

Âvând în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria JjMfmbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 24 martie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, marți, data de 24 martie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 24.03.2020. Rugămintea mea este să bifați anexa pe care o aveți în față. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind măsurile necesare organizării ședințelor Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență. Aveți 10 secunde pentru a bifa votul dumneavoastră. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.02.2020. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov si al unităților subordonate, pe anul 2020. Aici are colega noastră, Imelda Toaso, un amendament.

Dna. Imelda Toaso

Stimați consilieri, la anexa 3 intervine încă o modificare în sensul că la capitolul 74.02 - Protecția mediului, se diminuează cu suma de 48.000 de lei poziția Obiectiv de investiții: Sistem de Management Integrat al Deșeurilor și se suplimentează cu aceeași sumă la Obiectivul de investiții: Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a bideșeurilor de compostare individuală.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Aveți timpul necesar pentru a vota, cu acest amendament pe care ni l-a prezentat colega noastră Toaso? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție clinică Obstetrică-Ginecologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii Măgura Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată Casa Chris din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT Municipiul Codlea pentru anul 2020. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind validarea examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție -Secția Obstetrică Ginecologie I din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată „Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată „Sfântul Patrik” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu” în vederea semnării actului adițional la contractul de locuțiune încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții și terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată „Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de

Urgență „Domino” din cadrul Complexului de Servicii Măgura Codlea în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Social Telefonul Copilului pe lângă Centrul de Recuperare Micul Prinț + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii Cristian Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Telefonul Copilului. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind încadrarea unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum de interes local -drum comunal și trecerea imobilelor teren în suprafață de 37.996 mp, de 417 mp și 34.476 mp din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al UAT Viștea și administrarea Consiliului Local Viștea. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.7 din imobilul - monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului, nr.34. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.l din imobilul - monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.16. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2 din imobilul - monument istoric, situat în municipiul Brașov, Lungă nr.69. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificate, avize si autorizații eliberate de CJBV, taxe speciale si alte taxe si tarife pe anul 2020. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în CF nr.159817 către Spitalul Clinic pentru Copii Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021-2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, respective a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei Ia HCJ nr.40/2020 privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.31 proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2. Aveți timpul necesar pentru a vota? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov,, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect : SIPOCA/MySMIS nr.771/135887.

Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCJ nr.249/2011 pentru avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică “Grigore Moisil” și profesorilor pregătitori. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, aprobarea actului constitutiv și a statutului. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu 2 noi poziții a Anexei - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada martie-mai 2020. Am considerat de cuviință să dublăm alocarea pe care o facem referitor la stimulentele pentru medicii care sunt în linia întâi iar conducerile spitalelor vor avea posibilitatea de a recompensa medicii care fac acest lucru. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.40 proiect de hotărâre privind avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Vom trece la punctul nr. 1 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea prevenirii răspândirii COVID-19. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii nr.46/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare a acestuia. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind suspendarea programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități culturale și sportive pe anul 2020. Aveți timpul necesar pentru a vota? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Kadas Illuna Andrei Marius ca urmare a demisiei. Vă rog să votați. în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Cu acest punct am încheiat ordinea de zi a ședinței extraordinare pe care am avut-o astăzi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care ați răspuns acestei solicitări. Rugămintea mea este să transmiteți toate chestionarele către doamna secretar Dumbrăveanu Maria pentru a putea să le centralizeze și pentru a putea finaliza procesul verbal, în așa fel încât să putem ca o parte dintre aceste puncte care sunt urgente să devină operaționale. După cum ați văzut și dumneavoastră, cel mai important punct a fost rectificarea bugetului pe anul 2020. Am făcut în așa fel încât să răspundem solicitărilor tuturor unităților medicale. Am luat decizia de a achiziționa încă două echipamente de testare. Unul va fi la Spitalul Județean iar celălalt va fi la Maternitate și vom face în așa fel încât să asigurăm teste și să găsim soluția de a avea teste suficiente, în așa fel încât cele trei aparate să funcționeze la foc conținu. Pe viitor ne propunem să facem și alte rectificări bugetare și nu voi avea nici un fel de rezervă de a da chiar din bugetul altor investiții importante pe care le are Județul Brașov, în așa fel încât să acoperim necesarul unităților medicale din județul nostru. Vreau să vă mulțumesc și în cazul în care vom lua decizia de a avea o altă ședință extraordinară vom face în așa fel încât să vă anunțăm din timp și să vă ținem la curent cu toate problemele pe care le avem la nivelul executivului consiliului județean. Vreau să vă mulțumesc și să vă urez o zi bună. Și sănătate, evident.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Președinte, Adrian-Ioan Yes>


Secretar generâl al județului, Dumbrăyeanu Maria