Proces verbal din 23.04.2020

Proces verbal din 23 aprilie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 170 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE,


Adrian- loaiRVeșteaf


Contrasemnează, Secretar generalul județului Maria Duittbrăveanu

PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 23 aprilie 2020

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată pentru astăzi, miercuri, data de 23 aprilie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, vom începe ședința ordinară din această lună. Pentru început vă supun la vot ordinea de zi plus cele 3 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.04.2020. Are cineva de făcut vreo completare la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.2 proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2020, conform Dispoziției nr. 244/14.04.2020. Aici aș dori să vă fac o precizare. Pentru a nu mai convoca o ședință de plen, săptămâna trecută am emis o dispoziție în care am suplimentat atât partea de venituri cât și partea de cheltuieli. Nu sunt bani care nu au venit dar sunt bani care conform normelor de la Trezorerie ne-au permis să facem acest lucru tocmai ca să asigurăm cazarea din fonduri propri, pentru medicii din județul Brașov, contractul să fie făcut direct de către consiliul județean, urmând ulterior să decontăm aceste sume prin Direcția de Sănătate Publică și am suplimentat aceste sume. Despre aceasta este vorba la acest punct. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020. Fiindcă acest punct a venit cu întârziere pentru că am lucrat foarte mult la indicatorii tehnico-economici ai spitalului modular, aș vrea să vă detaliez ce înseamnă această modificare bugetară. Deci practic, valoarea pe care noi o aveam prevăzută la venituri de 7.301.082 este compusă din următoarele : un milion jumătate pentru cazare, au fost bani pe care i-am alocat inițial unităților sanitare iar ulterior a apărut această normă prin care se permite ca noi să putem face aceste achiziții și atunci banii respectivi nu au mai ajuns la spitale și i-am preluat în cadrul acestei rectificări și de asemneea, după cum bine v-am spus, am prevăzut ca 5.800.000 de lei să îi luăm de la Drumuri, tocmai pentru a putea să ne permitem să mergem mai departe cu investițiile în sănătate și aici vă pot spune locul unde au ajuns aceste sume. La Spitalul de Boli Infecțioase ar fi trebuit să suplimentăm bugetul cu 82.000 de lei, banii respectivi reprezentând instalația electrică. Deci un corp din clădirea Spitalului de Boli Infecțioase a fost reabilitat, inclusiv reabilitarea instalației electrice, iar în acest moment vom aproba suplimentar indicatorii tehnico-economici. La Spitalul de Copii avem două rectificări. Una se referă la posibilitatea de a achiziționa și această unitate medicală un real time PCR și de asemenea pentru un distilator iar valoarea de 6.981.000 de lei va merge către Spitalul Județean pentru spitalul modular și pentru terapie intensivă. Noi vom aproba la sfârșit, ca și punct suplimentar, indicatorii tehnico-economici, iar în urma aprobării acestor indicatori și rectificării bugetare banii vor merge la unitățile medicale pentru a le permite să facă achizițiile publice. Dacă aveți nelămuriri la acest punct de vedere vă ascult. Neavând nelămuriri supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.4 proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.115 din 28.03.2019 și nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din subordinea

Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind validarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VH. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii a 3 imobile (aprtamente) în Lista - ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.

100/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind darea in administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind modificarea lungimii drumului județean DJ 103D, situat in județul Brașov. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan” Șercaia, prin reorganizarea serviciului social al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicii managerului Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungirea contractul de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov. Aici aș avea un amendament, îl împuternicim să exercite acest mandat, dar cu păstrarea valorii pe care am avut-o în contractul anterior, respectiv 10.000 de euro. Ceea ce vă pot spune este că am făcut o adresă prin care am solicitat, ținând cont că este stare de urgență, să se țină cont de acest lucru și să se prelungească chiria. Oricum urmează ca și decizie a noastră, să relocăm această unitate medicală în perioada următoare, pentru că este o unitate medicală în care noi funcționăm astăzi în chirie. Este păcat faptul că în urmă cu mulți ani când a existat dreptul de preemțiune, nu s-a uzat de acel drept de preemțiune și nu s-a achiziționat imobilul la vremea respectivă și că au înstrăinat acel imobil când jumătate aparținea consiliului județean. Merita să se facă un efort pentru a se păstra pentru unitatea medicală, dar este o moștenire pe care o avem și acest lucru va trebui să-l reglementăm pe viitor noi. Aveți puncte de vedere? Vă rog.

Dl. latan Adrian

Domnul președinte aș dori să fac un amendament. Dacă aceste negocieri nu vor avea un rezulta convenabil nouă, să cerem rechiziționarea imobilului pentru stare de urgență.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ne-am pregătit și pentru această variantă și o avem aici prezentă pe doamna Dumbrăveanu care vă va da toate lămuririle referitor la legalitatea acestui act și la modul încare se poate implementa.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Bună ziua, rechiziționarea imobilului se poate face în condițiile Decretului de Stat nr.240 coroborat cu Legea privind rechiziționarea de bunuri și prestări servicii de interes public nr. 132/1997. Procedura de rechiziționare se stabilește de către Comisa mixtă pentru rechiziții județeană la momentul în care se declară stare de urgență. Nu era cazul pentru că în cadrul consiliului județean avem acest contract de închiriere între proprietarul privat și consiuliul județean, iar acel spațiu avea deja destinația de spital și intrau în categoria mijloacelor care sunt deja stabilite pentru asigurarea funcționării serviciilor de sănătate publică. Ce vreau să specific în plus, că această procedură, dacă am iniția-o acum, nu mai este timp să o efectăm în două săptămâni. Aproximativ până în 15 mai se termină starea de urgență, moment în care ar trebui să intrăm în același cadru organizatoric și contractual. în plus vreau să vă specific că rechiziționarea ar trebui făcută prin ordinul prefectului, că în timpul rechiziționării tot ar trebui să plătim chiria proprietarilor, conform prevederilor prevăzute de Legea 132/1997 cu modificările și completările ulterioare. Este beneficiarul unei părți a chiriei în condițiile în care indiferent care ar fi actele juridice prin care am încheia aceste contracte, tot ar trebui să plătim această chirie. Acestea sunt precizările pe care doream să vi le fac, iar în ceea ce privește acel art.64 din Decretul 240, acel imobil din câte se știe în cadrul consiliului județean este liber de orice sarcini, deci nu se poate aplica acel articol pentru că nu face parte din bunurile care sunt supuse sechestrului asigurător.

Dl. latan Adrian

Dacă îmi dați voie, încă o precizare, în art. 64 punctul 12 spune că pe perioada stării de urgență, bunurile în privința cărora au fost instituite măsuri asigurătorii și sunt necesare prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID-19, pot fi rechiziționate.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Se face în condițiile Legii 132, asta spune. Pe durata stării de urgență. Noi avem contractul până în data de 30 aprilie valabil. Starea de urgență care ar rămâne descoperită decretată prin Decretul 240 va expira în 15 mai. Deci ar trebui să acoperim o secvență de timp de 15 zile în care tot ar trebui să plătim chirie, chiria tot trebuie renegociată și tot trebuie plătită.

Dl. latan Adrian

Nu, chiria nu se negociază în continuare, acea chirie se stabilește de către stat și cu siguranță nu va fi de 20.000 de euro.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nici nu se pune problema să fie de 20.000 de euro.

Dl. latan Adrian

Așa am spus la acest punct, în cazul în care vor eșua aceste negocieri.

Dl. Mareș loan

E vorba de contractul de închiriere, cred că apare și forța majoră care poate să amendeze unele clauze contractuale și eu cred că ei au pretenții mai mari pentru chiaria pentru perioada următoare.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Perioada în care suntem sub contract expiră în 30 aprilie, urmează perioada următoare până când vom reuși să relocăm acel spital iar negocierile presupun că oricum ar dura cu toate actele care sunt la baza unui contract de rechiziție publică, în care ar trebui emis ordinul prefectului sau hotărâre de guvern, nu s-ar încheia în 15 zile și nu cred că procedural am putea încheia demersurile privind rechiziția imobilului înainte de momentul încheierii stării de urgență.

Dl. latan Adrian

în caz de rechiziție nu se fac negocieri.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu este vorba de negocieri, este vorba de tot ce înseamnă demersuri efectuate. Deci există o prevedere în care Comisia mixtă pentru rechiziții județene, care este condusă de către prefect și de către domnul Urecheatu și de serviciile speciale, fac toate materialele, se întâlnește cu proprietarul, se dă destinația spațiului, destinația practic există.

Dl. latan Adrian

Dar nu se negociază.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am înțeles. Să sțiți că nu există o hotărâre de guvern care să stabilească exact care este prețul.

Dl. latan Adrian

Prețul îl va stabili comisia. Așa spune în lege.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Bun, comisia care va avea nevoie de un evaluator ANE VAR care să îi stabilească chiria, dar astea sunt lucruri într-adevăr care țin de demersuri, care repet, din punctul nostru de vedere și din punct de vedere legal, necesită desfășurare de timp.

Dl. latan Adrian

Rechiziționarea se poate face și după încetarea stării de urgență, de fapt rechiziționarea se face în timpul stării de urgență și poate continua și după încetarea stării de urgență

Dna. Maria Dumbrăveanu

Rechiziționarea este conform art. 28 la împlinirea termenului sau încetarea cauzelor care au determinat rechiziția, bunurile se restituie.

Dl. latan Adrian

Exact ce am spus și eu. Cred că pandemia de COVID nu se va încheia în data de 15 mai.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Da, dar primul articol îmi stabilește clar, cauza rechiziționării este decretarea stării de urgență.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc, doresc să îl întreb pe colegul nostru care propune rechiziționarea, în primul rând este vorba de două săptămâni cu siguranță. Dacă dorește pentru două săptămâni să demareze toată această procedură, inclusiv Guvernul ar trebui să se exprime în privința aceasta.

Dl. latan Adrian

Rechiziționarea poate dura și după terminarea stării de urgență.

Dl. Vasile Ungureanu

Nu am terminat, iar ceea ce ar însemna după, depinde de ceea ce s-ar da de președintele României prin decret. Nu este obligatoriu să continue această stare de urgență.

Dl. latan Adrian

Dacă îmi dați voie, rechiziționarea poate continua și după încheierea stării de urgență, conform legii.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu, rechiziționarea conform Legii 132 nu poate continua după terminarea stării de urgență, pentru că rechiziționarea se face în momentul în care fiind în stare de urgență sau în stare de război, trebuie să asiguri bunuri și mijloace pentru asigurarea serviciilor, utilităților, funcționării instituțiilor publice.

Dl. Mareș loan

Haideți să trecem la vot. Unii dintre colegii noștri au citit ceva zilele astea și acum ...

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ascultați-mă, haideți să nu mai facem dialog. Ați avut un punct de vedere din partea doamnei secretar care reprezintă Guvernul în cadrul consiliului județean. Ea semnează pentru toate aceste hotărâri în privința legalității, v-a argumentat toate aceste lucruri, în cazul în care aveți mai multe argumente vă rog să le prezentați în scris. Supun la vot acest punct împreună cu amendamentul pe care l-am spus, că are mandat de a purta negocieri dar nu mai mult decât suma care a fost în vechiul contract. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.”. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.82, înscris în CF nr.l32866-Cl-U3 Brașov, nr. topografîc/cadastral [(707,708,709, 710)/l]/V. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.2 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”. Ați avut cu toții și ați văzut care sunt indicatorii tehnico-economici pentru această secție exterioară. Din totalul de 5.866.308 de lei, aceștia sunt compuși din execuție care înseamnă asitență tehnică din partea proiectantului, este 0, pentru că după cum bine știți acest proiect a fost primit gratuit și vreau să le mulțumesc pe această cale asociației Hera, doamnei Claudia Clem, care s-a implicat și ne-a ajutat pe parte de proiectare. Avem partea de construcții care se compune din următoarele articole: containere cu transport și montaj 1.702.319, instalații de gaze fluide 773.166 de lei, instalații sanitare 294 și de asemenea hbg -ul care este de 2.987.563. Acest spital modular nu are dotările necesare, urmează ca în perioada următoare să existe sume prevăzute atât pentru partea de paturi, ventilatoare, injectomate, monitoare, infuzomate și tot ceea ce mai este necesar în unitatea de terapie intensivă. De asemenea va trebui în perioada următoare să facem branșamente la tot ceea ce înseamnă utilități și mai este un aspect, pe care ar trebui să îl prevedem pentru data viitoare, o stație de epurare în interiorul acestei secții, care să epureze toate apele care provin din cadrul terapiei intensive. Sumele după cum v-am spus vor fi virate și Spitalul Județean va începe procedurile de achiziții. Am obținut autorizația de construcții, am primit aviz de principiu de la Direcția de Sănătate Publică, de asemenea am obținut un aviz de principiu de la pompieri. Deci practic acum putem spune că suntem în linie dreaptă și că putem să implementăm acest proiect.

Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.3 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase”. V-am prezentat și în cadrul rectificării bugetare, am bugetat cu acea sumă de 82.000 de lei tot ceea ce înseamnă acest proiect și sperăm că cât mai repede, să dăm în funcțiune acele spații care au fost reabilitate. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

înainte de a vă mulțumi că ați participat la această ședință, vreau să vă spun că astăzi este una din zilei frumoase pe care le avem în calitate de consilieri județeni, tocmai datorită faptului că vom avea șansa ca timp de 20 de ore consecutiv să fie turnat, să existe lucrări de turnare a betoanelor la aeroport, practic se vor turna 1000 de metri cubi, iar acest lucru ne dă credința și speranța că proiectul este într-o direcție bună. De asemenea vreau să vă anunț că am dat ordinul de reîncepere al lucrărilor pentru cele 9 obiecte iar referitor la balizaj și sistematizarea pe verticală suntem în linie dreaptă, urmează ca în perioada următoare să emitem ordinul de începere și pentru acest obiectiv. Am toată convingerea că anul acesta, mai ales văzând implicarea constructorilor noștri, vom ajunge la acel progres pe care vi l-am prognozat de 90% în ceea ce înseamnă realizarea aeroportului. Văd că avem un punct de vedere.

Dl. Vasile Ungureanu

Vă mulțumesc domnul președinte, nu în privința a ceea ce ați spus dumneavoastră, vă felicit și sunt perfect de acord cu tot ce se întâmplă și susțin așa cum pot eu, dacă îmi permiteți doresc să vă vorbesc din calitate de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Se poate?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Te ascult.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc. Stimați colegi, așa după cum știți în această perioadă de stare de urgență avem în continuare atributul de a monitoriza activitatea forțelor de ordine. Le mulțumim în primul rând cadrelor medicale, începând de la șoferi și ambulanțieri până la medici, pentru tot ceea ce fac ei zilele astea. Consiliul județean participă cu sufletul și mai ales cu bani. Acum Autoritatea de Ordine Publică monitorizează așa cum poate, în special în mediul online, ceea ce se petrece pe teritoriul județului Brașov. Din fericire activitatea forțelor de ordine din județul Brașov nu a ridicat probleme de excese. După cum știm cu toții înainte de paștele ortodox și în timpul paștelui ortodox, au fost evenimente la care forțele de ordine au trebuit să intervină în forță. Punctul meu de vedere, și o să facem o analiză în cadrul ATOP-ului, că s-a intervenit foarte bine atunci când a fost cazul și să se știe de către toți colegii mei că au fost cadre din rândul forțelor de ordine care au fost rănite destul de grav, avem chiar un premiat al Autorității de Ordine Publică de acum 2 ani, care a fost rănit în Teliu, drept pentu care după ce se va termina această stare de urgență, ATOP-ul va propune consiliului județean să premiem acei eroi, în primul rând cei care au fost răniți. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc tuturor, rugămintea mea este să completați materialele ședinței și să le înaintați doamnei Dumbrăveanu în așa fel încât să putem să finalizăm tot ceea ce înseamnă această documentație. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbrăyeianu Maria