Proces verbal din 23.01.2020

Proces verbal din 23 ianuarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 52

din data de 3.02.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 ianuarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 3.02.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 ianuarie 2020;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) dinO.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 ianuarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contrasemnează,
Secretar gener'al Maria Brjtm


al județulu brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 23 ianuarie 2020

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 23 ianuarie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 32 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 23 ianuarie 2020 absentează dna. vicepreședinte Toaso Imelda și dna. consilier județean Mihaela Șoneriu. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Vestea »

Stimați colegi vom trece la ordinea de zi. Din punct de vedere statutar suntem prezenți 32 de consilieri județeni, deci există cvorum. Supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu cele 10 puncte suplimentare care sunt pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.12.2019. Avem de făcut completări? L-ați citit? Neexistând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.457/2018 prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.l și art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.384/2019 aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr.cad.104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr. cad.104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr cad.104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia -Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov a terenului înscris în CF nr.161476 Brașov, cu suprafața de 1899 mp. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului teren în suprafață de 2657mp, înscris în CF nr.161480 Brașov, nr.cad 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1.537 mp, înscris în CF nr.161481, în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru?

A

Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr.519/2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA. Trebuie o nominalizare. Te rog.

Dl. Kadas -Huna Andrei-Marius

Aș vrea să-1 propun pe domnul Anghel în această comisie, în locul domnului Pascu care este delegat în altă comisie.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Anghel Alexandru de la aeroport? Am înțeles. Votăm secret. Culegem voturile, cu 25 de voturi pentru, două abțineri și 3 voturi împotrivă, s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania Apa SA Brașov. Aici a fost Mihail Veștea și îl propun pe Mihai Donțu. Are cineva ceva împotrivă? Sau aveți altă propunere? Supunem la vot, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al regiei autonome Aeroportul Internațional Brașov RA pentru mandatul 2020-2024. Vă fac următoarele propuneri, președinte Claudia Duicu, fiindcă este vorba de personal, de asemenea Gabriela Agafiței și din partea consilierilor județeni pe Adrian Gabor. Sau sunt cei propuși? Bine, atunci păstrăm pe cei care au fost nominalizați. Credeam că nu sunt nominalizați și trebuie să facem nominalizări. Păstrăm propunerile făcute acolo. Supunem la vot, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru, 3 abțineri și 3 voturi împotrivă s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Domnul consilier județean Kovacs Attila a ieșit din sală.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu 01.01.2020. Vă rog domnul Mitric.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnule președinte, înainte de această ședință am avut mai multe discuții cu angajați ai consiliului județean din aparatul executiv, care și-au exprimat nemulțumirea datorită faptului că salariile lor, în acest moment, sunt calculate după minimul pe economie de acum 2 ani de zile, respectiv acum salariul minim pe economie începe de la 2330 de lei. Aș fi vrut o lămurire din partea doamnei director Agafiței, dar pentru că dânsa nu este aici poate mă lămurește cineva în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă puteam lămuri și în particular dar dacă doriți să fiți prezent cu o astfel de opinie vă stau la dispoziție. Vă rog domnul consilier.

Dl. Iatan Adrian

Domnule președinte aș vrea să vă spun că grupul PSD va vota împotriva acestui proiect de hotărâre deoarece consideră că prin acest proiect de hotărâre se face o diminuare mascată a salariilor, prin plafonarea acestora la nivelul anului 2019, o diminuare, dacă îmi dați voie, de 8%, dacă calculați cu cât a fost salariul în 2019 de 2080 de lei, respectiv în 01.01.2020 cel de 2330 de lei. Dacă socotim și nivelul inflației aferent lui 2019, ajungem la o diminuare reală de aproximativ 12%.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, am lucrat zilele acestea, mi s-a întâmplat ca și luni și marți să plec la 22 noaptea din instituția asta și să fac în așa fel încât să fac o analiză pe buget. Partidul pe care cu onor dumneavoastră îl reprezentați, Partidul Social Democrat, în Codul Fiscal de anul trecut a luat decizia, și este bine să știți acest lucru, ca tot ce a înseninat excedentul bugetar, cele 200 de milioane de lei, să fie preluate de către bugetul de stat prin Codul fiscal din anul 2019, în condițiile în care ne-au transferat o serie de atribuții de asistență socială și practic noi tot acest buget pe care îl aveam prevăzut în excedentul bugetar, era prevăzut la o serie de investiții pe care județul Brașov și le propune să le dezvolte. Atât din punct de vedere al aeroportului și știm cu toții că anul acesta avem o sarcină foarte grea, deja avem contracte în derulare de peste 250 de milioane de lei cât și partea de cofinanțare. Sunt foarte multe proiecte pe care le avem în implementare pe Programul Operațional Regional, fie pe parte de drumuri, fie pe parte de sănătate. Este o povară foarte mare partea de asistență socială și astăzi pe salariile care sunt prevăzute pentru tot aparatul propriu atât la nivel de instituție, consiliul județean, cât și toate instituțiile subordonate. Această creștere ar crea niște situații în care va trebui să diminuăm sumele de la investiții, de la aeroport, fiindcă din bugetul curent, nu putem să ne permitem acest lucru. Am mers pe următoarea rațiune și dacă eu nu sunt o persoană echilibrată care de 16 ani de zile sunt ordonator de credite, vă rog să mă contraziceți. Cred că sunt cele mai bune salarii care au existat vreodată în administrația publică, salariile Consiliului Județean Brașov sunt similare Primăriei Brașov, care și ei au foarte multă activitate și sunt într-o implicare continuă, mai mult decât atât, Consiliul Județean Brașov are un drept câștigat de 15% pentru indemnizația de condiții vătămătoare. Deci pe lângă salariile respective, mai este și acel 15%. Acum eu am văzut că foarte mulți apropiați din zona dumneavoastră critică faptul că există un nivel de salarizare foarte mare și că de fapt dacă ne raportăm în raport cu mediul privat, mediul public a luat-o puțin cam în față și cred că dacă stăm să ne raportăm la salariile care sunt, din contră, nu cred că sunt oameni care vor să plece de la consiliul județean ci din contră, cred că și dumneavoastră mi-ați putea face două-trei recomandări. Eu cred că este o măsură corectă, este o măsură care se răsfrânge asupra bugetului, iar dacă la nivel central s-a gândit înghețarea acestei situații, vă rog să mă credeți că nu le este greu la nici unii. S-au luat tichetele de vacanță, s-au primit aceste salarii cu aceste sporuri, deci eu cred că astăzi, dacă suntem sinceri cu noi și nu vrem să facem demagogie, este o situație corectă pe care am analizat-o foarte bine. Dacă aveți alte puncte nu aveți decât să vă exprimați prin vot.

Dl. Iatan Adrian

Domnul președinte aș dori să vă mai întreb dacă v-ați consultat cu organizația sindicală sau cu reprezentanții salariaților înainte de a iniția acest proiect de hotărâre.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Organizația sindicală era condusă de către domnul Popa. Vorbisem cu domnul Fănică Gabor care este afiliat al sindicatului, sindicatul nostru este afiliat la Cartel Alfa. Astăzi sindicatul este în reorganizare, am avut discuții de fiecare dată și le purtam și acum și 100% îi convingeam de realitatea aceasta, numai că acum în prezent, ieșind la pensie domnul Popa, sunt în reorganizare.

Dl. Iatan Adrian

Deci să înțeleg că nici cu reprezentanții angajaților, deci nu neapărat cu sindicatul dar puteați să vă consultați și cu reprezentanții angajaților.

DI. Adrian-Ioan Veștea

M-am consultat, vă rog să mă credeți, în momentul în care conduc această instituție mă consult cu toată lumea și fac în așa fel să derulez toate aceste proiecte și să fac în așa fel încât să îmi asum toată această stare și am stat de vorbă, le-am prezentat realitatea și consultările până la urmă sunt bazate pe realitate și realitatea cred că o puteți privi cu toții. Haideți să nu facem dialog, deci dacă aveți o opinie, să nu facem talk show pe povestea asta, nu aveți decât, știu că sunteți montați de la partid și poate că aveți o anumită părere.

Dl. Iatan Adrian

Nu, nu sunt montat de la partid. Este părerea grupului PSD și dacă îmi dați voie să o și expun. Da, mai aveam ceva de spus. Vream să vă citesc articolul 11 din Legea 153/2017 care spune așa: pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și din consiliile locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se hotărăsc prin hotărâri ale consiliului local sau consiliului județean, în urma consultării organizației sindicale, reprezentative la nivel de unitate. Dacă nu ați consultat organizația sindicală, noi considerăm că ați inițiat acest proiect de hotărâre cu încălcarea legii

DI. Adrian-Ioan Veștea

Puteți cumva să citiți întregul paragraf? în cazul în care există unități sindicale? Acum vă dau răspunsul. Mai aveți ceva de spus? Deci în cazul în care există unități sindicale și sunt organizate și funcționează foarte bine în instituțiile respective, ca să ai cu cine să te consulți și în momentul în care sunt în reorganizare, fiindcă faptul că sindicatul avea obligația, noi suntem la începutul anului bugetar, suntem dacă bine știm, în luna ianuarie, când noi deja trebuie să dăm salariile pe luna ianuarie și nu cred că astăzi mai trebuie să găsim tot felul de argumente, deci sindicatul nu avea decât să se reorganizeze, să-și pună o conducere legitimă și să se prezinte. Deci astăzi în instituția noastră nu există un sindicat ales legitim, dacă mă fac înțeles.

Dl. Iatan Adrian

Am înțeles. Ne puteți spune care sunt reprezentanții cu care ați discutat? Cu care v-ați consultat? Nominal dacă se poate.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am vorbit cu toți directorii de instituții și le-am prezentat acest lucru. Deci directorii pe care îi avem în aparatul propriu, le-am prezentat, în momentul în care am elaborat acest buget, l-am elaborat pe baza unei realități și asta încerc să vă spun și o să vedeți în momentul în care aprobăm bugetul, fiindcă presiunea este foarte mare doar pe funcționare ori obligația noastră, ca și consiliu județean, este de a lăsa în urma noastră niște obiective și v-am prezentat care sunt obiectivele și care este astăzi situația referitor la plățile pe care trebuie să le derulăm în decursul acestui an, iar ceea ce vă pot asigura și dacă dumneavoastră, putem să discutăm și în particular și cu reprezentanții presei, salariile din consiliul județean sunt niște salarii care au un plafon corespunzător muncii pe care o desfășoară fiecare dintre ei. înțelegeți? Fiindcă în momentul în care am aprobat acum doi ani de zile, mai aveți ceva de spus? Eu vă dau un răspuns la ceea ce mi-ați spus. Deci în momentul în care le-am aprobat acum doi ani de zile, puteam să le aprobăm și mai mici și mai mari. Plus de asta există o comisie de stabilire a salariilor care este printr-o dispoziție dată de președinte consiliului județean. înțelegeți? Deci pe lege și referitor la legalitate, vă asigur că am parcurs toate etapele legale. Vom trece la vot și vom vota secret acest punct de pe ordinea de zi. Vă rog.

Dl. Iatan Adrian

Nu merge și ne puteți spune și de ce votăm electronic?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

în trecut toate voturile se luau secret.

Dl. Iatan Adrian

Acum suntem în prezent din câte știu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot secret fiindcă așa considerăm de cuviință. Voturile se pot face și secret, fiindcă este vorba de persoane, luăm decizia de a vota secret.

Dl. Iatan Adrian

Ne puteți spune și care este motivația din spatele deciziei?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Este un vot.

Dl. Iatan Adrian

Votul se poate face și

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Votul este secret.

Dl. Iatan Adrian

Am înțeles dar ne puteți spune și motivația votului secret?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ca să nu puteți să raportați la partid care sunt persoanele care votează împotrivă. E bine? Culegem voturile, 16 voturi pentru, două abțineri și 11 voturi împotrivă.

Dl. Iatan Adrian

Să le creșteți dumneavoastră cu cât este în grila de salarizare, conform Legii 153. Doamna secretar vă rog să țineți cont de vot.

Dl. Adrian Ioan Veștea

Consider că acest vot nu este real. Deci avem 31. Există o opțiune de a ne abține, de a vota împotrivă sau de a vota pentru. Rugămintea mea este ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți o astfel de opțiune.

Dl. Iatan Adrian

La votul dinainte nu ați avut același punct de vedere. La fel s-a votat. Au fost 6 persoane care nu au votat. Nu ați avut același punct de vedere.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci sunt 3 persoane care se vor abține de la vot, exact cum am stabilit(dl. Dragoș Crăciun, dl. Ionuț Drăguțu și domnul Kadas Iluna Andrei-Marius). Supunem la vot. Deci nici acum nu merge. Culegem voturile, 16 voturi pentru, două voturi împotrivă și 12 persoane care nu au votat.

Dl. Iatan Adrian

Doamna secretar, vă rog să țineți cont de primul vot. Deci nu cred că putem vota de atâtea ori până când convine cuiva cum iese votul. Așa cum am ținut cont și la celelalte puncte de vot cu acele persoane care nu au votat și s-a ținut cont, vă rog să țineți cont și de acesta.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

După cum ați văzut instalația nu a funcționat.

Dl. Iatan Adrian

Instalația a funcționat perfect domnule preșdinte.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

După cum ați văzut a durat o perioadă de timp iar o parte dintre colegi, fiindcă votul este un drept al fiecăruia dintre noi

Dl. Iatan Adrian

Pe care dumneavoastră îl obstrucționați acum, nu vă supărați pe mine.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Nu-1 obstrucționez.

Dl. Iatan Adrian

Am votat o dată și s-a votat o dată da? Acum votăm de câte ori până vă convine dumneavoastră?

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Este dreptul nostru să votăm.

Dl. Iatan Adrian

Păi nu te supăra, înainte de ce nu ai avut același punct de vedere?

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

La fel am avut.

Dl. Iatan Adrian

Păi și de ce nu ai spus-o atunci și o spui acum?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bine, atunci vom vota deschis. Cine este pentru? 16 voturi pentru și 13 voturi împotrivă. Eu v-am explicat. Din punct de vedere financiar nu consider că există posibilitatea de a face creșterile salariale în bugetul existent. Consider că plafonarea este o soluție. Dacă voi considerați că veți găsi, vă rog în momentul în care voi veni cu bugetul, să-mi spuneți că vom tăia banii de la aeroport și vom da la toate instituțiile subordonate și vom crește. Este decizia voastră și vă rog să găsiți soluțiile.

Dl. Iatan Adrian

Acum nu vă supărați, punctul dumneavoastră de vedere este demagogic. Dacă spuneți că tăiați de la aeroport ca să dați. Să nu uitați că ați avut un excedent bugetar de 40 de milioane de lei

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Excedentul bugetar este folosit pe investiții iar pentru prima dată consider că județul Brașov are investiții foarte mari și este obligația noastră să le implementăm

Dl. Mareș Ioan

Pe un subiect se vorbește o singură dată. Avem pretenții ca consilierii județeni să respecte regulamentul. Vă ridicați, vă înscrieți și luați cuvântul conform regulamentului.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Domnul președinte vă rog frumos să mutăm politica sindicală în stradă. Mulțumesc frumos.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, vom trece la punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov începând cu 01.01.2020. Puncte de vedere?

Dl. Iatan Adrian

Avem același punct de vedere ca la punctul anterior.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mulțumim. Vot deschis. Cine este pentru? Cu 18 voturi pentru a trecut acest proiect de pe ordinea de zi.

Dl. Iatan Adrian

Mai avem și abțineri și voturi împotrivă, vă rog frumos.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am zis că a trecut, după aceea, abțineri două persoane și 11 voturi împotrivă.

Trecem la punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov începând cu data de 01.01.2020. Cine este pentru? Tot 18 voturi pentru, două abțineri și 11 voturi împotrivă.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Dl. Iatan Adrian

Vream să ne specifice doamna dacă ce discutasem la camera 117, dacă este aceeași situația ca la punctele precedente, deoarece este puțin ambiguu. Nu era specificat în proiect. Vă mulțumesc frumos.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Da, este cu aplicare de la 1 ianuarie 2020.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot cine este pentru? Tot 18 voturi pentru, două abțineri și 11 voturi împotrivă.

Dl. Iatan Adrian

Doamna secretar dacă îmi dați voie.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Nu știu dacă știți după atâția ani de zile dacă știți cui să cereți. Ședința este condusă de președintele consiliului județean, iar dumneavoastră trebuie să cereți voie la respectivul. Vă rog, aveți cuvântul.

Dl. Iatan Adrian

Vream să mă adresez doamnei secretar direct, de aceea. îmi cer scuze, aveți dreptate. La voturile anterioare au votat și persoane care au spus că se abțin din motive de incompatibilitate sau așa ceva.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu au votat pentru că erau rude de gradul 1 sau afini, la celelalte instituții nu se aplică același lucru, nu este cazul pentru domnii consilieri și atunci au putut să-și exprime dreptul la vot.

Dl. Iatan Adrian

Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

S-a votat la punctul nr. 16 înțeleg, trecem la punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de

A vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concus și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul /concursul pentru ocuparea funcției vacante specifică comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Comisia nr. 7 pentru sănătate vă roagă să amânăm acest punct de pe ordinea de zi. Am solicitat câteva informări privind strategia pe 2020-2021 și le așteptăm. Mulțumim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă aveți și alte puncte de vedere? Neavând supun spre amânare acest punct. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef laborator -Laboratorul de Analize Medicale. Vot secret, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concus și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul /concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dna. Colțea Gabriela

Comisia de sănătate propune la Ginecologie 1 și 3 pe domnul Noaghea Nelu Petre, la Ginecologie 4 pe doamna Ciubotaru Maria și la Neonatologie pe doamna Mariana Sebeni-Comșa.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Avem vot secret. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru perioada 2019-2023. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar, al acestor stimulente. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ105 -alunecare de teren pe DJ105, km 9+400”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT I CAȚA”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT II TICUȘ”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT III VIȘTEA”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km0+000-4+380” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman - Podul Olt - Lim.Jud Covasna km 7+210” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi

A împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Refacere pod DJ 103A km 16+000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - expertiză tehnică + DALI” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + SF + PT + DDE Amenajarea intersecției DJ 112A - DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) - Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ112A)-Holbav-Paltin (DJ 106A), km 0+000 -6+505”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI DJ103D VIȘTEA DE JOS (DN1) - VIȘTEA DE SUS - VIȘTIȘOARA, km 0+000 - 9+320”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelului Consiliului Județean Brașov, în unele litigii, pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT - Comuna Bod pentru anul 2020. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la diverse, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.01.2020. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine

A este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea preluării imobilului teren, în suprafață de 1500 mp, înscris în CF nr.106337 Făgăraș, nr. cad 106337, din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.175/2016 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr.l la HG nr. 972/2002. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad.101743 cu suprafața de 3 mp, cu nr.cad.101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr.cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia -Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.l identificat în CF nr.123744 Brașov, conform documentației cadastrale. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” IPS Laurențiu Liviu Streza Mitropolitul Ardealului. Vă rog.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Pentru punctul nr. 7 domnul președinte, dacă mă poate ajuta cineva cu niște informații legate de motivele care au stat la baza acestei propuneri? Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

A

In primul și în primul rând am considerat ca în cei 4 ani de zile ca două personalități ale județului nostru să fie făcute cetățeni de onoare, din următoarea justificare : primul este domnul mitropolit înaltpreasfinția Sa Laurențiu Streza. Este cetățean al Brașovului, s-a născut la Sâmbăta de Sus, a făcut colegiul la Radu Negru iar în tot parcursul dumnealui a ocupat diverse poziții în ierarhia Mitropoliei devenind Mitropolitul Ardealului, cred că prin implicarea de care a dat dovadă în cursul timpului fiind permanent prezent în rândul comunității brașovene și datorită implicării și în activitățile sociale și în evenimentele culturale care s-au derulat în decursul timpului în județul nostru se justifică ca înaltpreasfinția Sa să primească acest titlu. Cea de a doua personalitate este președintele Academiei Române, domnul Ionel Aurel Pop care este absolvent al Colegiului Andrei Șaguna, are o vastă activitate științifică, este unul dintre cetățenii județului Brașov care reprezintă cu cinste mediul academic, este persoana care de fiecare dată vorbește la superlativ de învățământul din județul Brașov și cred că este o mare bucurie și onoare pentru noi că avem astfel de personalități care au plecat din rândurile noastre. De altfel mă gândesc și la un eveniment la care veți fi invitați cu toții unde se vor decerna aceste titluri de cetățean de onoare. Acest eveniment ne propunem să aibă loc pe data de 21 februarie în sala festivă a Colegiului Național Andrei Șaguna unde de altfel, după cum bine știți în anul acesta Academia Română sărbătorește 140 de ani de la nașterea sociologului academician Dimitrie Guști, o altă personalitate a lumii academice care s-a implicat și a promovat foarte bine județul nostru prin documentarele pe care le-a făcut. De asemenea ne propunem ca anul acesta, întrucât și la nivel național este declarat ca și anul satului românesc, să facem o serie de evenimente culturale și chiar să prindem în cadrul ghidurilor culturale astfel de inițiative fie din partea administrațiilor locale, să pună în valoare patrimoniul nostru din satele brașovene, sau poate prin aceste ghiduri pot fi finanțate și organizații nonguvemamentale care au în vedere implementarea unor astfel de proiecte. Dacă mai aveți întrebări? Neavând întrebări vă supun la vot. Fiind vorba de persoane, vot secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului academician Ioan Aurel Pop, președinte al Academiei Române. Vot secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru și un vot împotrivă s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 20-23 februarie 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind închirierea imobilului construcție înscris în CF nr.l22630 situat în municipiul Brașov, str. Eroilor nr.5, imobil aflat în domeniul public al Județului Brașov. Mihai Donțu.

Dl. Mihai Donțu

Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi înainte de a vota acest lucru vă propun o analiză și mai exact să amânăm acest punct în sensul în care din câte am văzut, colegii noștri, din imobilul vis-a-vis de Universal își desfășoară activitatea într-o zonă total improprie. Poate analizăm posibilitatea transformării acestui imobil în spațiu administrativ, eventual cu o extindere și o integrare cu actuala clădire și cu cealaltă clădire, astfel încât zona de administrație și de birouri ale consiliului județean să fie extinsă și din ce se întâmplă acum în fostele celule de la închisoarea vis-a-vis de Universal, să putem transforma și extinde zona de birouri. Deci amânarea propun. Mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

Da, și eu vin cu o propunere, la fel vin să susțin propunerea domnului Donțu pentru că zilele trecute am primit și aprobarea de la primăria Brașov și a Prefecturii. Noi în cursul anului 2019 am intabulat clădirile, cele două clădiri și am și demarat procedura pentru dezmembrare ca să putem să luăm și terenul de sub cele două clădiri, de fapt sunt 4 imobile, ieri am făcut efectiv împărțeală, ce revine Primăriei Brașov, spații verzi, trotuare, clădirea în care ne aflăm noi astăzi, prefectura și cele două clădiri, respectiv cantina și Muzeul de Etnografie, ca să intrăm din punct de vedere legal și cu terenul ca să putem să demarăm în continuare dacă vrem proiecte. Știm ce spune domnul Mihai Donțu, pentru a face clădire administrativă ne trebuie terenul ca să putem depune pe fonduri europene sau alte fonduri. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte opinii? Să știți că veți vedea în momentul în care voi veni cu bugetul și voi veni și cu lista de investiții, avem în vedere ca clădirea care este în prezent restaurant să o integrăm ca și clădire administrativă alături de celelalte clădiri care vor intra într-un amplu proiect de reabilitare și în același timp de punere în valoare ca și clădiri care să țină de partea administrativă. Consider că sunt suficient de multe localuri publice care țin de mediul privat iar rolul nostru, al administrație publice locale, este acela de a identifica soluții de funcționare, fiindcă vedem că pe zi ce trece avem tot mai multe responsabilități, tot mai multe instituții sunt descentralizate și urmează să asigurăm spațiile necesare de funcționare. Cine este pentru amânare ? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Te rog Vasile.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul președinte, la punctul de mai devreme privitor la aparatul propriu al consiliului județean, au fost 16 voturi. Doamna secretar susține că ar fi trebuit majoritate calificată. Nu este vot de patrimoniu, este un vot normal. Am fost 31 în sală, 16 cu 16 este 32. Deci noi am avut majoritatea necesară.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu aveți.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Lucrurile acestea cred că nu ar mai trebui să le detaliem, este datoria noastră ca până data viitoare să îl validăm pe domnul consilier Pop care vine în locul domnului Mihail Veștea, să asigurăm cvorumul necesar fiindcă vom avea atât alocările de bani pentru localități cât și bugetul Județului Brașov. Vă mulțumesc și vă asigur că mă voi preocupa direct de lucrurile astea.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbrăvenii Maria