Proces verbal din 18.02.2020

Proces verbal din 18 februarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 98

din data de 24.03.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar general al județului, Maria DUpdbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 18 februarie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, marți, data de 18 februarie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1200.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 18 februarie 2020 absentează dl. Dragoș Crăciun. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi vom începe ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov, pe luna februarie. Am considerat de cuviință că ar trebui să facem această ședință pe data de 18 fiindcă până pe data de 20 sunt foarte multe localități care trebuie să-și aprobe bugetul, data de 20 este termenul limită la care trebuie aprobat bugetul pe fiecare unitatea administrativ-teritorială și din acest motiv ședința nu s-a mai desfășurat joi pe datat de 20 și a trebuit să o desfășurăm pe data de 18 tocmai pentru a putea să dăm posibilitatea colegilor noștri din primăriile din județul Brașov, pentru a putea să-și aprobe bugetul. Supun la vot ordinea de zi precum și cele 6 puncte suplimentare care se află pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat. Deci ședința este statutară, din cei 35 de colegi avem prezenți 34.

Vom trece la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020. Avem puncte de vedere referitor la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Avem puncte de vedere? Mihai Donțu.

Dl. Mihai Donțu

Mulțumesc, stimați colegi Comisia 1 de buget-fmanțe a procedat în urmă cu două săptămâni la audierea tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Județean Brașov și am întocmit împreună cu executivul Consiliului Județean Brașov și conducerea fiecărei instituții bugetele, astfel încât ce pot să vă transmit este faptul că toate instituțiile subordonate au un buget corespunzător, cu excepția unei singuri poziții, toate aceste instituții au sumele acoperitoare pentru întregul an pentru activitatea curentă și pentru cheltuielile de investiții. Cu acea excepție sumele sunt mulțumitoare. Evident sumele pentru investiții ne dorim să fie mai mari dar conducerea, directorii acestor instituții au considerat că sunt mulțumitoare și pot să execute un buget corespunzător. Am un amendament la Direcția de Protecția Copilului, conducerea ne-a solicitat după momentul întocmirii bugetului o modificare și anume, per total suma este aceeași, dar în cadrul bugetului se modifică poziția de la capitolul bugetar 68.02.06 la capitolul bugetar 68.05.02, respectiv se diminuează sumele pentru reparații și se mărește cu aceeași sumă 1078,79 mii lei, suma pentru achiziția de hrană. Am făcut această modificare pentru a fi acoperitoare pentru întregul an, să poată să facă contracte pentru întregul an bugetar. Cu acest amendament vă propunem aprobarea bugetului propriu. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? După cum bine știți ieri a fost dezbaterea publică, au fost prezenți toți cei care au fost interesați, am avut reprezentanți și din partea presei și am răspuns întrebărilor. Dacă nu mai sunt alte amendamente supun la vot bugetul Județului Brașov pe anul 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozit pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare. Dacă avem puncte de vedere? Da.

Dl. Drăguțu lonuț

Eu nu votez.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci nu va vota. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Domestice în cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. loan-Aurel Sbârcea” Brașov, pentru perioada 2019-2022. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Vom vota secret. Culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție -Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov. Aceeași procedură, vom vota secret. Culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofînanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ”Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural ”Reduta”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km. CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, contract finanțat din bugetul local al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de % din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, situat în Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 29, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U8 Brașov, nr. cadastral top. (5667-5668/l)/l/I. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinație de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap. 56, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCJ nr. 522/2019 - privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 -Programul Promovarea Sportului de Performanță. Vă rog.

Dl. Anghel Robert-Ciprian

Comisia 8 de sport și tineret propune următorul amendament, introducerea în categoria cheltuielilor eligibile a taxelor de legitimare și transfer, taxe de închiriere și participare la competiții la competiții.

Dna. Maria Dumbrăveanu

De înscriere.

Dl. Anghel Robert-Ciprian

Da, de înscriere, îmi cer scuze.

Doamna secretar Maria Dumbrăveanu atrage atenția domnilor consilieri județeni asupra posibilelor cazuri de incompatibilitate.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles că există un cadru general de ghid. Cei care vor aplica pe acest ghid au libertatea și obligația în același timp de a respecta toate condițiile de eligibilitate care sunt în ghidul respectiv. Nu cred că are cineva astăzi previziunea că, știu eu, cine va putea participa și nu știu ce rudă va participa. Cu amendamentul Comisiei de sport supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 -Programul Sportul pentru Toți. Dacă aveți amendamente?

Dl. Anghel Robert-Ciprian

Introducerea ca și societate eligibilă a asociațiilor județene pe ramură de sport.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, împreună cu acest amendament supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020. Avem puncte de vedere? O rog pe colega mea doamna vicepreședinte Imelda să facă un amendament.

Dna. Imelda Toaso

La acest punct avem încărcat pe site un referat de îndreptare a erorii materiale în sensul că termenul de depunere a cererilor de finanțare va fi 20 martie iar termenul maxim al completărilor va fi de 25.03.2020. în rest documentul este același care s-a lansat și în dezbatere publică.

Dl. Adrian Gabor

La punctul acesta eu mă abțin și și domnul președinte.

Dl. Manea Ion

La fel, nici eu nu voi vota.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, deci 3 persoane nu vor vota. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 -Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 -Beneficiari de drept public. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Postolache Nicolae

Mulțumesc domnul președinte, eu vreau să fac o propunere, nu ține poate neapărat de ghid, depinde, știu eu, cum vede această propunere compartimentul juridic. Aș propune dacă este posibil să se reia tipărirea unei reviste de cultură sub egida consiliului județean, cum a fost pe timpuri de exemplu Dealul Melcilor. Sunt județe, de exemplu consiliul județean de la Cluj editează Tribuna, la Bihor Familia, la Arad Arca. A fost o revistă deosebită și este păcat că județul Brașov nu are o asemenea revistă unde tinerele talente sau profesorii din cadrul universității să se poată exprima în continuare, dar cred că este posibil. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

După cum bine știți, în cadrul județului Brașov, la inițiativa bibliotecii și a Muzeului Județean de Istorie funcționează revista Astra, o revistă care cred că apare trimestrial din câte îmi amintesc. Bine, o să ținem cont de recomandarea dumneavoastră. Supun la vot punctul nr. 28. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Carfîl Industrial Parc S.A. Brașov, pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii SC Compania Apa SA Brașov în vederea identificării bunurilor imobile care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre abrogarea poziției nr. 113 din Anexa Județului Brașov la Hotărârea Consiliului Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi. Propunerea mea este ca reprezentantul nostru să fie Alina Szasz. După cum bine știți ea este managerul public și se ocupă de turism în Consiliul Județean Brașov. Există o altă propunere? Neexistând altă propunere supun la vot secret. Culegem voturile, cu 33 de voturi pentru și un vot împotrivă s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare pe care le avem pe ordinea de zi, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitate de membru, pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Fiind asociații în care reprezentarea consiliului județean este făcută de președinte, de vicepreședinte, sau cum este cazul de ATOP, nu e vorba de ATOP Brașov, e vorba de ANATOP.( Având în vedere această precizare dl. președinte Adrian-Ioan Veștea, dl vicepreședinte Adrian Gabor și domnul consilier județean Vasile Ungureanu nu votează). Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, începând cu data de 01.03.2020, a Locuinței Protejate ”Venus” în cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea și a serviciilor integrate complementare - grup de suport și cabinet de consiliere vocațională - în cadrul Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale-Compartiment Management de caz violență domestică, precum și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Locuință Protejată ”Venus”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune în vederea organizării Festivalului Internațional Cerbul de Aur Brașov 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Vreau să vă mai fac următoarele precizări, am rugămintea de a participa fiecare dintre dumneavoastră la evenimentul care va avea loc la Colegiul Andrei Șaguna, vineri, începând cu ora 09:30. O să primiți fiecare dintre dumneavoastră invitații în acest sens, inclusiv colegii noștri din presă, inclusiv cetățenii Brașovului care doresc să participe la acest eveniment în care conform hotărârii de consiliu județean vom înmâna diplomele și plachetele domnului președinte al Academiei Române, domnului Ionel Aurel Pop și de asemenea înaltpreasfințitului Laurențiu Streza, părintele Ardealului. Ceremonia se va desfășura la Colegiul Andrei Șaguna. De asemenea vreau să vă informez că în prezent suntem în situația în care facem toate diligențele ca drumul dintre Săcele și Valea Doftanei să fie predat către Compania Națională de Investiții. Deja noi am înaintat o serie de materiale către Compania Națională de Investiții, în cazul în care va exista o urgență, vă voi solicita și vom fi prezenți într-o ședință de îndată. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această ședință și vă urez o zi bună.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbqayeanu Maria