Proces verbal din 17.01.2020

Proces verbal din 17 ianuarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 42 din data de 23.01.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar general al județului, Maria Ejjgmbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 17 ianuarie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, vineri, data de 17 ianuarie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 28 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința extraordinară din data de 17 ianuarie 2020 absentează dl. Băbuță Claudiu, dna. Femolend Caroline, dl. Mitric Radu-Teodor, dl. Postolache Nicolae, dna.

A

Mariana Sebeni-Comșa și dna. Mihaela Șoneriu. In cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi supun la vot ordinea de zi a Consiliului Județean Brașov. Este un singur punct, proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.

Fiind un singur punct o să vă spun referitor la acest lucru, modul în care s-a distribuit acest excedent bugetar. Avem suma de 209.262.528,73 milioane de lei din excedentul bugetului local al județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019. Astfel, repartizăm în felul următor: 20 de milioane pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli, pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare în anul 2020, suma de 189.262.528,73 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, astfel 1.785.475 pentru efectuarea unor lucrări de refacere ale infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în luna iunie și iulie 2018, sunt sume care au primit această destinație și sunt în implementare și se păstrează la acest capitol bugetar. Suma de 11.927.990 pentru obiectivul Aeroportul Internațional Brașov și de asemenea suma de 175.549.063 pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli la secțiunea de dezvoltare. Din acest buget de 175.549.063 veți vedea că cu ocazia întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, într-o măsură foarte mare, aș putea zice că peste 50% din această valoare, va merge către aeroportul de la Brașov. Banii vor merge către aeroportul de la Brașov, tocmai datorită faptului că în prezent, și am cerut o situație cu contractele care astăzi sunt semnate, contracte care includ atât lucrări cât și parte de dirigenție de șantier și alte lucruri care sunt necesare, valoarea acestora este de 251.380.730. Deci am ajuns să avem în implementare anul acesta o sumă record, o sumă pe care sper să o implementăm până la sfârșitul anului. Cam 140 de milioane, din ce îmi aduc aminte, sunt bani care vor merge către terminal, de asemenea avem undeva la 60 de milioane care vor merge către balizaj și sistematizarea pe verticală. De asemenea lucrările care sunt în continuare cu cele 9 obiecte și evident alte investiții care sunt în cadrul aeroportului, practic am considerat că din credit vom folosi 89.450.740 pentru aeroport. De asemenea din sumele de pe TVA, după cum bine știți, am primit de la Guvernul României 50 de milioane alături de acești 11 milioane și o să avem 61 de milioane plus încă 80 de milioane. O să facem în așa fel încât să îi acoperim din acest excedent bugetar, să ne apropiem de cei 250 de milioane. Poate nu o să fie chiar acolo, dar sigur va trebui să mai facem diligențe către Guvern și să vedem dacă fie cu ocazia rectificării bugetare, fie din rezerva care este la dispoziția Guvernului, ne vor putea aloca sume. Dacă aveți întrebări pe acest subiect? Dacă nu aveți întrebări vă supun la vot. Cine este A

pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această ședință. Vreau să vă invit săptămâna viitoare, joi, pe data de 23 ianuarie, zi în care vom avea ședința ordinară din această lună și cu siguranță pe parcursul acestui an vom avea foarte multe lucruri de dezbătut și de făcut împreună. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului, Dumbr^^anu Maria