CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 241 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 iulie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 iulie 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 iulie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează, Secretar general al județului, Maria DXnnbrăveanu


PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 10 iulie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, vineri, data de 10 iulie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, lipsește domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, vom începe ședința extraordinară. Avem pe ordinea de zi 5 puncte. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020. Aveți de făcut completări la procesul-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat. Vreau să vă dau câteva relații referitor la acest punct de pe ordinea de zi, ne pregătim pentru a aplica pentru un ghid pe fonduri europene, pentru COVID. Valoarea pentru care urmează să aplicăm este de 44.960.911,33 lei din care până la ora actuală au fost sume cheltuite atât cu materiale consumabile cât și cu echipamente în valoare de 17.859.000 de lei. De asemenea vom aplica pentru dotarea unității de terapie intensivă cu materiale și echipamente în valoare de 27.702.000 de lei. Dacă aveți întrebări sau aveți puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020. Aveți puncte de vedere? Deci practic printr-o finanțare care vine de la Ministerul Sănătății, atât pentru dotarea secției de cardiologie, bloc operator și neurochirurgie, vom cumpăra echipamente medicale și vom cofinanța acest proiect cu minim 10%. Avem puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat. Aici avem un proiect care este pe fonduri norvegiene în valoare de 4.708.000 de lei. După cum bine v-am spus în proiectul de hotărâre, vom asigura cofmanțarea cu 15.000 de Ron pentru această activitate. Avem puncte de vedere? Neavând, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Aceasta a fost ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi. Vreau să vă mai aduc la cunoștință faptul că am făcut inclusiv un comunicat de presă, prin care am transmis presei, că am avut controale de la Curtea de Conturi pe tot ce a însemnat achizițiile făcute pe perioadă de COVID, de toate unitățile medicale din județul Brașov, inclusiv Consiliul Județean Brașov. Nu am avut nici un fel de măsură lăsată, practic tot ce a însemnat procedură de achiziție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale. De asemenea am avut tot un control al Curții de Conturi, pe care îl avem anual și de asemenea Consiliul Județean Brașov nu a înregistrat nici un fel de prejudiciu, pentru tot ce însemna activitatea anului 2019. Mai vreau să vă mulțumesc pentru participare și să vă urez un week-end plăcut.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbrăvcanu Maria