Hotărârea nr. 99/2020

Hotărârea nr.99 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.99 din data de 24.03.2020

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad 5017/20.03.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad 5017/20.03.2020 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020, precum și propunerile formulate de d-na vicepreședinte Toaso Imelda;

Văzând Hotărârea nr.97/24.03.2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Decretul nr.195 /2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și ale OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 10, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- loan VeșteContrasem nează, Secretar general al județului Maria Djumbrăveanu

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

0,00

TRIM II

10,00

TRIM III

TRIM IV

10,00

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-71.563,33

3.561,93

-800,00

-1.730,00

-70.531,40

Titlul - Bunuri și servicii

20

46.083,40

880,00

0,00

0,00

46.963,40

Titlul - Fonduri de rezerva

50

4.350,00

-2.735,07

0,00

0,00

1.614,93

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

35.803,44

6.185,00

-800,00

-1.730,00

39.458,44

Titlul - Alte cheltuieli

59

25.338,05

-1.000,00

0,00

0,00

24.338,05

CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.952,74

-2.735,07

0,00

0,00

5.217,67

Titlul - Fonduri de rezerva

50

4.350,00

-2.735,07

0,00

0,00

1.614,93

54.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul - Fonduri de rezerva

50

4.350,00

-2.735,07

1.614,93

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

14.629,76

6.170,00

-800,00

-1.730,00

18.269,76

Județul Brașov, din care:

14.629,76

6.170,00

-800,00

-1.730,00

18.269,76

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

14.629,76

6.170,00

-800,00

-1.730,00

18.269,76

66.02.06.01 - Spitale generale

11.774,22

6.170,00

-800,00

-1.730,00

15.414,22

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

11.774,22

6.170,00

-800,00

-1.730,00

15.414,22

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

3.985,45

2.530,00

-800,00

-1.730,00

3.985,45

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

1.052,20

20,00

1.072,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

30,70

2.600,00

2.630,70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

533,50

1.020,00

1.553,50

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

37.232,69

-1.000,00

0,00

0,00

36.232,69

Titlul - Alte cheltuieli

59

15.950,50

-1.000,00

0,00

0,00

14.950,50

67.02.06 - Servicii religioase

12.214,00

-1.000,00

0,00

0,00

11.214,00

Titlul - Alte cheltuieli

59

12.214,00

-1.000,00

11.214,00

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

47.519,96

1.137,00

0,00

0,00

48.656,96

Titlul - Cheltuieli de personal

10

232,00

0,00

0,00

232,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

4.899,52

880,00

0,00

0,00

5.779,52

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

3.560,04

15,00

0,00

0,00

3.575,04

Județul Brașov, din care:

12.784,21

15,00

0,00

0,00

12.799,21

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale

51

3.561,53

15,00

0,00

0,00

3.576,53

68.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

3.561,53

15,00

0,00

0,00

3.576,53

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru )

51

3.561,53

15,00

3.576,53

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

42.959,92

1.122,00

0,00

0,00

44.081,92

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.899,52

880,00

0,00

0,00

5.779,52

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.423,60

50,00

0,00

0,00

1.473,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

250,00

50,00

300,00

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

11.626,14

622,00

0,00

0,00

12.248,14

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8.208,27

232,00

8.440,27

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.839,90

380,00

2.219,90

Titlul - Ajutoare sociale

57

1.482,97

10,00

1.492,97

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

21.807,67

350,00

0,00

0,00

22.157,67

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.217,62

350,00

2.567,62

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

8.102,51

100,00

0,00

0,00

8.202,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

592,00

100,00

692,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.563,33

-3.561,93

800,00

1.730,00

70.531,40

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

333,57

161,31

494,88


SECRETAR GENI

Maria □


g AL JUDEȚULUI, răveanu


Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

26.879,59

-3.400,62

800,00

1.730,00

26.008,97

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

24.118,43

-3.400,62

800,00

1.730,00

23.247,81

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

24.118,43

-3.400,62

800,00

1.730,00

23.247,81

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

-3.400,62

800,00

1.730,00

-870,62

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51.02.28

24.118,43

-3.400,62

800,00

1.730,00

23.247,81

Spitalul Clinic Județean de Urgență

13.967,79

-3.714,72

1.984,72

1.730,00

13.967,79

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

1.026,26

241,10

1.267,36

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.745,37

-1.184,72

1.560,65

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

478,00

73,00

551,00

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

2.929,71

0,00

0,00

0,00

2.929,71

Titlul - Active nefinanciare

71

310,75

0,00

0,00

0,00

310,75

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

310,75

0,00

0,00

0,00

310,75

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul - Active nefinanciare

71

310,75

0,00

310,75

Construcții

71.01.01

0,00

148,75

148,75

Alte active fixe

71.01.30

148,75

-148,75

0,00

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Și ASISTENȚĂ SOCIALĂ

16.684,49

0,00

0,00

0,00

16.684,49

Titlul - Active nefinanciare

71

7.389,55

0,00

0,00

0,00

7.389,55

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

4.349,55

0,00

0,00

0,00

4.349,55

Titlul - Active nefinanciare

71

4.349,55

0,00

0,00

0,00

4.349,55

Construcții

71,01,01

3.130,89

-226,37

2.904,52

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01,02

510,46

510,67

1.021,13

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

534,10

-281,00

253,10

Alte active fixe

71,01,30

174,10

-3,30

170,80

Cap. 74.02 - Protecția mediului

3.849,24

0,00

0,00

0,00

3.849,24

Titlul - Active nefinanciare

71

3.849,24

0,00

0,00

0,00

3.849,24

74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

3.313,24

0,00

0,00

0,00

3.313,24

Titlul - Active nefinanciare

71

3.313,24

0,00

0,00

0,00

3.313,24

Construcții

71.01.01

0,00

438,01

438,01

Alte active fixe

71.01.30

3.313,24

-438,01

2.875,23

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Broscățan Ramona


SECRETAR GENERAL Al JUDEȚULUI Maria Du/nbrăveanu

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

0,00

13,70

0,00

0,00

13,70

Muzeul de Artă Brașov

0,00

10,20

10,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

3,50

3,50

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24.029,22

15,00

0,00

0,00

24.044,22

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.415,58

15,00

6.430,58

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

11.774,22

6.170,00

-800,00

-1.730,00

15.414,22

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1.052,20

20,00

1.072,20

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

533,50

1.020,00

0,00

0,00

1.553,50

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

3.985,45

2.530,00

-800,00

-1.730,00

3.985,45

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

30,70

2.600,00

0,00

0,00

2.630,70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

465.833,62

180,00

0,00

0,00

466.013,62

Titlul - Bunuri si servicii

20

163.911,98

6.018,70

-800,00

-1.730,00

167.400,68

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

600.064,15

6.173,50

-800,00

-1.730,00

603.707,65

Titlul - Cheltuieli de personal

10

180,00

0,00

0,00

180,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

145.495,13

5.993,50

-800,00

-1.730,00

148.958,63

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

95.768,59

2.530,00

-800,00

-1.730,00

95.768,59

Titlul - Bunuri si servicii

20

27.584,69

2.530,00

-800,00

-1.730,00

27.584,69

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

31.191,74

1.020,00

0,00

0,00

32.211,74

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27.049,00

60,00

27.109,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

3.965,74

960,00

4.925,74

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

33.338,33

2.603,50

0,00

0,00

35.941,83

Titlul - Cheltuieli de personal

10

15.486,36

100,00

15.586,36

Titlul - Bunuri si servicii

20

14.671,13

2.503,50

17.174,63

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

297.669,28

0,00

0,00

0,00

297.669,28

Titlul - Bunuri si servicii

20

87.311,53

0,00

0,00

0,00

87.311,53

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

82.234,95

20,00

0,00

0,00

82.254,95

Titlul - Cheltuieli de personal

10

70.067,90

20,00

70.087,90

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

15.810,85

10,20

0,00

0,00

15.821,05

Titlul - Bunuri și servicii

20

3.868,76

10,20

0,00

0,00

3.878,96

Muzeul de Arta

1.454,66

10,20

0,00

0,00

1.464,86

Titlul - Bunuri si servicii

20

388,07

10,20

398,27

CAP.68.10-ASIGURARI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3.561,53

15,00

0,00

0,00

3.576,53

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.561,53

15,00

0,00

0,00

3.576,53

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.082,11

15,00

1.097,11

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

-13.112,68

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.14

24.118,43

-3.400,62

800,00

1.730,00

23.247,81

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

1.026,26

241,10

0,00

0,00

1.267,36

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

478,00

73,00

0,00

0,00

551,00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

2.760,97

-1.184,72

0,00

1.576,25

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

13.967,79

-3.714,72

1.984,72

1.730,00

13.967,79

Titlul - Active nefinanciare

71

28.414,96

-3.400,62

800,00

1.730,00

27.544,34

CAP. 66.10-SĂNĂTATE

25.993,57

-3.400,62

800,00

1.730,00

25.122,95

Titlul - Active nefinanciare

71

25.653,80

-3.400,62

800,00

1.730,00

24.783,18

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

15.027,33

-3.714,72

1.984,72

1.730,00

15.027,33

Titlul - Cheltuieli de capital

71

15.005,43

-3.714,72

1.984,72

1.730,00

15.005,43

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3.078,84

0,00

-1.184,72

0,00

1.894,12

Titlul - Active nefinanciare

71

2.760,97

-1.184,72

0,00

1.576,25

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

4.069,19

0,00

0,00

0,00

4.069,19

Titlul - Active nefinanciare

71

4.069,19

0,00

0,00

0,00

4.069,19

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.418,84

171,36

0,00

0,00

3.590,20

Alte active fixe

71.01.30

171,36

-171,36

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.026,26

241,10

0,00

0,00

1.267,36

Titlul - Active nefinanciare

71

1.026,26

241,10

1.267,36

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

481,14

73,00

0,00

0,00

554,14

Titlul - Active nefinanciare

71

481,14

73,00

554,14

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI //

Vizat: Șef Serviciu: Ramona Broscățan

Anexa 3


Secretar Generai al Județului Maria IJumbrăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 18.02.2020

Valoarea propusă martie 2020

Influențe +/-

Capitolul 74 TOTAL

3008,00

3008,00

0,00

CJ BRAȘOV

3008,00

3008,00

438,01

B - Obiective noi

0,00

438,01

438,01

1

Achiziție lucrări- depozit de deșeuri neconforme orașul Rupea

0,00

438,01

438,01

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

3008,00

2569,99

-438,01

1

Achiziție lucrări- depozit de deșeuri neconforme orașul Rupea

438,01

0,00

-438,01

2

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

2.409,34

2361,34

-48,00

3

Studiu privind estimarea potențialului de colectare separate a bideseurilor si a potențialului de compostare individuala

160,65

208,65

48,00

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona

1

I

Anexa 4


Secretar Genafal al Județului Maria Emjnbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

mii lei

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 18.02.2020

Valoarea propusă martie 2020

Influențe

+/-

«A.

< -870,62

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

0,00

73,00

73,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

73,00

73,00

1

Stație de oxigen - serv. ATI -1 buc

0,00

48,00

48,00

2

Analizor POC de hemoleucogramă automat - serv ATI -1 buc

0,00

25,00

25,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

681,40

681,40

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

681,40

681,40

0,00

1

Echograf staționar 3D/4D de ultima generație cu doppler carotidian si doppler transcranian 1 buc

535,50

0,00

-535,50

2

Hota microbiologica clasa II 2 buc (ramane 1 buc)

47,60

23,80

-23,80

3

Centrifuga de laborator cu capacitate mica 1 buc

16,19

0,00

-16,19

4

Aparat de terapie cu infrarosii 1 buc

14,28

0,00

-14,28

5

Roata pentru umăr mobila 1 buc

14,28

0,00

-14,28

6

Lampa frontala cu lumina LED, fara fir, cu acumulatori reincarcabili, focusabila 5 buc

23,80

0,00

-23,80

7

Lampa chirurgicala de examinare cu LED, mobila 10 buc (raman 4 buc)

29,75

11,90

-17,85

8

Sistem Extracție Acizi Nucleici IVD

0,00

442,00

442,00

9

Analizor Real Time PCR

0,00

203,70

203,70

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

0,00

241,10

241,10

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

241,10

241,10

1

Ventilator mecanic fix - 2 buc

0,00

186,00

186,00

2

Analizor de gaze în sânge -1 buc

0,00

55,10

55,10

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

1.184,72

0,00

-1.184,72

B- Obiective noi

76,34

0,00

-76,34

1

Ansamblu containere modulare pentru extindere spațiu farmacie - 2 buc

76,34

0,00

-76,34

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1.108,38

0,00

-1.108,38

1

Sistem automat de imunologie -1 buc

222,77

0,00

-222,77

2

Centrifuga Laborator -1 buc

17,69

0,00

-17,69

3

Linie automată de electroforeză pe gel de AGAROZA -1 buc

107,46

0,00

-107,46

4

Aparate de aer condiționat cu montare inclusa - 30 buc

93,00

0,00

-93,00

5

Calandru calcatorie - 2 buc

40,00

0,00

-40,00

6

Echipamente de reducere a bioriscurilor in boli infectioase cu contagiozitate crescută - 1 buc

300,00

0,00

-300,00

7

Grup de dozare a hipoclorului de sodiu -1 buc

2,52

0,00

-2,52

8

Aparat pentru determinare rapida (Point of Care) a proteinei C reactive -1 buc

12,20

0,00

-12,20

9

Aparat de nebulizare Q Jet compact Sanosil -1 buc

17,62

0,00

-17,62

10

Canapea pentru consultație medicala cu telecomanda si suport pentru rola de hârtie -1 buc

9,52

0,00

-9,52

11

SF stație de epurare ape reziduale -1 buc

142,80

0,00

-142,80

12

Reparație capitala a rețelei de telefonie si date - parter si secția Pediatrie -1 buc

142,80

0,00

-142,80

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "LA. SBARCEA"

1.53535

1.53535

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1.535,35

1.53535

0,00

1

Statie centrala de monitorizare cu 13 buc monitoare funcții vitale incluse -1 buc

892,50

0,00

-892,50

2

Mese de operație - 3 buc

642,85

0,00

-642,85

3

Ventilatoare neonatale convenționale - 5 buc

0,00

496,83

496,83

4

Ventilator mecanic cu umidificator - ATI adulți -1 buc

0,00

129,71

129,71

5

Ventilator mecanic cu umidificator -ATI

0,00

313,81

313,81

6

Sistem automat de RT PCR -1 buc

0,00

595,00

595,00

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona