Hotărârea nr. 97/2020

Hotărârea nr.97 – aprobarea organizării şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţean Braşov în cazul situaţiilor de urgenţă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-duI Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 -110 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.97

din data de 24 martie 2020

- privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Analizând referatul de aprobare nr.5151/24.03.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.ad 5151/24.03.2020 întocmit de către Secretarul General al Județului Brașov, prin care se propune aprobarea modului de organizare și desfășurare a ședințelor de plen în cazul ivirii unor situații excepționale, stare de urgență, în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor stabilite conform legislației în vigoare;

Având în vedere dispozițiile art. 33, art. 50, art. 50, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020;

Ținând cont de circulara Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Adminsitației, transmisă de Instituția Prefectului Județeului Brașov, înregistrată sub nr.5149/24.03.2020;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Pe perioada existenței unei situații excepționale, stare de urgență, ședințele Consiliului Județean Brașov, se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor în funcție, constatată conform art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale în funcție de specificul unității administrativ-teritoriale.

Art.2. - Pe perioada existenței unei situații excepționale, stare de urgență, ședințele de lucru ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov se pot defășura prin intemediul mijloacelor de comunicare de tip video conferință, e-mail, telefon, alte mijloace de comunicare stabilite de comun acord de membrii comisiilor de specialitate.

Președintele comisiei de specialitate va stabili de comun acord cu membrii comisiei modalitatea de comunicare și va transmite în numele comisiei rezultatul dezbaterii în cadrul ședinței comisiei de specialitate concretizat în emiterea avizului către secretarul general al județului.

Avizele adoptate în cadrul ședințelor de lucru ale comisiilor de specialitate vor fi transmise prin mijloace electronice către secretarul general al județului cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov.

La încetarea situației excepționale, secretarii comisiilor de specialitate vor depune la secretarul general al județului în format original avizele adoptate în perioada în cauză, precum și procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate.

Art.3. - Pe perioada existenței unor situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate în acest sens, ședințele Consiliului Județean Brașov se pot desfășura prin intermediul unei platforme on-line de tip video conferință sau alte mijloace de comunicare existente la dispoziția cosilierilor județeni în conformitate cu prevederile propuse a fi adoptate în Codul administrativ.

în vederea constatării îndeplinirii cvorumului necesar pentru întrunirea valabilă a ședinței Consiliului Județean Brașov în ședințele desfășurate în cazul situațiilor excepționale, își înregistrează prezența la aceste ședințe prin înregistrare electronică sau apel nominal efectuate prin mijloacele de comunicare on-line stabilite.

Art.4. Exprimarea votului deschis în cadrul ședințelor Consiliului județean Brașov desfășurate în situații excepționale se poate face fie prin apel nominal, fie prin transmiterea votului prin mijloacele electronice, video conferință sau alte mijloace aflate la dispoziția consilierilor județeni și acceptate ca suport pentru transmiterea votului.

Art.5. Consilierii județeni vor transmite electronic la sfârșitul ședinței validarea votului personal pentru fiecare punct de pe ordinea de zi printr-o adresă către secretarul general al județului. Acesta va lista comunicările transmise și le va atașa dosarului de ședință.

Art.6. Prezentele dispoziții se vor cuprinde în noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Președintele Consiliului Județean Brașov, Vicepreședinții Consiliului Județean Brașov și Secretarul General al Județului Brașov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.