Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea nr.96 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 martie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 96 din data de 24.03.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 24.03.2020;

Analizând Dispoziția nr. 166/23.03.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, pentru completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 163/2020 privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020;

Ținând cont de:

- măsurile dispuse prin Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 164/2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență

-ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, privind măsurile necesare organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență și a unui număr de patru puncte la punctul nr. 39 „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 24.03.2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data 24.03.2020 conform Dispoziției 166/23.03.2020 pentru completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 163/2020 privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020.Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Piimbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: > 40 268 410 777, Fax: <40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR, 166 din data de 23.03.2020

pentru completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 163/2020 privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020

Președintele Consiliului Județean Brașov;

Tînând cont de:

- măsurile dispuse prin Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 164/2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență

-ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 24 martie 2020, ora ll00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.02.2020.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov si al unităților subordonate, pe anul 2020.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție clinică Obstetrică-Ginecologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii Măgura Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare ‘'Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată Casa Chris din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT Municipiul Codlea pentru anul 2020.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind validarea examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție - Secția Obstetrică Ginecologie I din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.LA. Sbârcea”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată „Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată „Sfântul Patrik” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu” în vederea semnării actului adițional la contractul de locațiune încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții și terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată „Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” din cadrul Complexului de Servicii Măgura Codlea în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Social Telefonul Copilului pe lângă Centrul de Recuperare Micul Prinț + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii Cristian Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Telefonul Copilului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind încadrarea unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilelor teren în suprafață de 37.996 mp, de 417 mp și 34.476 mp din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al UAT Viștea și administrarea Consiliului Local Viștea.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.7 din imobilul

 • - monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului, nr.34.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 1 din imobilul

 • - monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2 din imobilul

 • - monument istoric, situat în municipiul Brașov, Lungă nr.69.

 • 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificate, avize si autorizații eliberate de CJBV, taxe speciale si alte taxe si tarife pe anul 2020.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în CF nr. 159817 către Spitalul Clinic pentru Copii Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrațiv-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021-2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, respective a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCJ nr.40/2020 privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 29. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov,, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect : SIPOCA/MySMIS nr.771/135887.

 • 31. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCJ nr.249/2011 pentru avizarea extemalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean.

 • 32. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică “Grigore Moisil” și profesorilor pregătitori.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”, aprobarea actului constitutiv și a statutului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr. 100/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu 2 noi poziții a Anexei - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr. 100/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienți infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada martie-mai 2020.

 • 38. Proiect de hotărâre privind avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital.

 • 39. Diverse.

Art.2. - Ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 24 martie 2020, ora 11 se va desfășură prin intermediul platformei onlin _ Ide Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare.