Hotărârea nr. 95/2020

Hotărârea nr.95 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.95 din data de 18 februarie 2020

- privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.2640 din data de 17.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.2640 din data de 17.02.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului;

Văzând adresa nr. 2494/13.02.2020 a Societății Române de Televiziune;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.5, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile ari. 173, alin. (1), lit. „e”, alin.(5) lit. “d” și alin.(7), lit.“a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020;

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului prevăzut la art. 1.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.