Hotărârea nr. 93/2020

Hotărârea nr.93 – aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.93

din data de 18.02.2020

privind aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 1699/13.02.2020, precum și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 1699/14.02.2020, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov;

Văzând adresa Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 1699/13.02.2020;

La nivelul statului de funcții se propun spre aprobare modificări, în ceea ce privește transformarea unor posturi, având în vedere că în nota de fundamentare a instituției, se precizează că în luna ianuarie 2020 a avut loc examenul de promovare în grad profesional, pentru promovarea angajaților care au îndeplinit condițiile stipulate de legislația în vigoare; în aceeași notă se precizează că modificările au fost avute în vedere la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.49/20.02.2019 privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile cuprinse în titlul II din H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și prevederile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin.(2), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.49/20.02.2019 privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și J&Qâla Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu


Brașov.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU

STRADA LUNGA, NR.l


STAT DE FUNCȚII


PERSONAL DIDACTIC

FUNCȚIA DIDACTICA SI GRADUL

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad didactic

PROFESOR

4,17

S

1

PROFESOR

0,78

S

II

PROFESOR

5,89

S

Definitiv

PROFESOR

32,76

S

Debutant

PROFESOR

2,67

M

Debutant

PROFESOR

0,44

M

-

MAISTRU INSTRUCTOR

0,29

M

1

TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC

47,00

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC AUXILIAR Și NEDIDACTIC

FUNCȚIA

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad/Treaptă

Manager (director)

1

S

II

Contabil șef (administrator financiar)

1

S

II

Secretar șef

1

S

II

Administrator patrimoniu

1

S

I

Administrator financiar

1

S

II

Analist

1

S

I

Referent de specialitate

1

S

II

Casier-magaziner

1

M

îngrijitor

2

M,G

Muncitor calificat IV

1

M

NEDIDACTIC

11

TOTAL POSTURI:

58

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.CONTABIL SEF,

MIRCEA ANGELA-ELENA