Hotărârea nr. 92/2020

Hotărârea nr.92 – aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate “VENUS” în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea şi a serviciilor integrate complementare – grup de suport şi cabinet de consiliere vocaţională – în cadru Biroului Management de Caz Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale – Compartiment Management de caz violenţă domestică, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social Locuinţa Protejată “Venus”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


.TnnHȚUi. Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.92


din data de 18.02.2020

- privind aprobarea înființării Locuinței Protejate “VENUS” în cadrul Complexului de Servicii "Măgura” Codlea și a serviciilor integrate complementare - grup de suport și cabinet de consiliere vocațională - în cadru Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale - Compartiment Management de caz violență domestică, precum și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social Locuința Protejată “Venus”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, înregistrat cu nr.ad.1804/12.02.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.Ad. 1804/11.02.2020, prin care se propune aprobarea înființării Locuinței Protejate “VENUS” în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea și a serviciilor integrate complementare - grup de suport și cabinet de consiliere vocațională - în cadru Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale -Compartiment Management de caz violență domestică, precum și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social Locuința Protejată “Venus”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.416/28.11.2019 și Hotărârea nr.l/și nr.2 din data de 31.01.2020 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza Ordinului Ministrului muncii și justiției sociale nr.28/03.01.219 privind aprobarea standardelor minimelor de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 3 - Standardele specifice minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuințe protejate pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD-III;

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.8 lit.”a”, art. 173 alin.l lit.”a” și “d”,alin.2 lit.”b”, alin.5 lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 alin.2 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.03.2020 se înființează Locuința Protejată “VENUS”, cod serviciu social 8790 CR -VD-III, în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 6 locuri.

Art.2. - începând cu data de 01.03.2020 se înființează serviciile integrate complementare - grup de suport și cabinet de consiliere vocațională - în cadru Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale - Compartiment Management de caz violență domestică.

Art.3.- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Social Locuința Protejată “Venus”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială și Direcția Generală de Asistență SQcialîȚși Protecția Copilului Brașov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.                        Z


Contrasemnează,

Secretar Gentil al Județului Mariafmjnbrăveanu

2 9 IAN. 2020 JCONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov

»tr. lullu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod GOOOO1

Tdofon/fOMl 02Si.417.100, omalll ofTicoQdgtaspcbv.ro

wobaltat H'arM'.afoMpcSr./v Cod flocali M76339


Aprobat conf. Hot. CJ Bv
DirectQt executiv, .

ADELINA VĂSIOIU"

(\ă\,        vV

f

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința Protejată „Venus” pentru victimele violenței domestice

AVIZAT

COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr. 02/31.Ol.2020

ART. 1

DEFINIȚIE

 • (1) Locuința Protejată „Venus” pentru victimele violenței domestice, denumit în continuare Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice, este unitate de asistență socială de interes public, organizată în regim rezidențial pe durată nedeterminată, fără personalitate juridică, înființată conform Proiectului „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC Brașov), cu sediul în județul Brașov, este partener. Având în vedere prevederile standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței domestice, pentru asigurarea protecției victimelor violenței domestice împotriva agresorilor, locul unde se află centrul este secret pentru public.

 • (2) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov nr............/........................., în vederea asigurării funcționării

acestuia, cu respectarea standardelor de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere și serviciile oferite.

 • (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații locuinței protejate, și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

 • (4) Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice întocmește și respectă procedurile operaționale pentru fiecare tip de activitate desfășurată, avizate de către președintele Comisiei privind sistemul de control intern/managerial al DGASPC Brașov și aprobate prin Dispoziție de către directorul general al DGASPC Brașov.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • a) Serviciul social Locuința protejată ”Venus” pentru victimele violenței domestice, cod serviciu social 8790 CR-VD-III, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov - acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 013040 - în calitate de partener în proiectul : ”VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ !” și funcționează ca și componentă funcțională fără personalitate juridică, într-o locație din județul Brașov.

 • b) Locuința protejată ”Venus” pentru victimele violenței domestice este organizată ca și componentă funcțională în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la nivelul Complexului de servicii "Măgura” Codlea, în urma aprobării participării acestei instituții, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.416/28.11.2018, în calitate de partener, în proiectul : ”VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ !”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, obiectiv specific 4.4;unitatea se află în curs de licențiere.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

« •

Scopul serviciului social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice

este de a asigura protecția victimelor împotriva agresorului și servicii de cazare pe durată


determinată (de până la 1 an), supraveghere, îngrijire, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică, reabilitare și inserție socio-profesională pentru o viață independentă, de activități de grup/socializare cu scopul combaterii marginalizării sociale.

Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice este destinată cu precădere victimelor care nu au o locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viață independentă.

Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice poate găzdui minim 6 persoane.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Locuinței Protejate „Venus“ pentru victimele violenței domestice îi este aplicabil ORDINUL nr. 28 din 3 ianuarie 2019, anexa 3, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 bis din 5 februarie 2019.

 • (3) Serviciul social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice este

înființat prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr............/........................., și funcționează în

cadrul DGASPC Brașov, în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică.

 • (4) Prin serviciul social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice, DGASPC Brașov, în calitate de partener în Proiectul „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, garantează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală' și

întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • e) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament la sediul DGASPC Brașov, excepție făcând abuzatorul

 • f) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • g) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • h) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;


 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) primordialitatea responsabilității persoanei, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • m) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială;

 • n) principiul legalității;

 • o) principiul celerității;

 • p) principiul parteneriatului.

r) principiul respectării drepturilor omului și a libertărților fundamentale

s) principiul legalității

t) principiul respectării demnității umane;

u) principiul prevenirii săvârșirii actelor de violență domestică;

 • v) principiul celerității;

w) principiul parteneriatului;

 • x) principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

y) principiul protecției vieții și siguranței victimei;

z) principiul abordării integrate.

(3) Principiile directoare pentru furnizarea de servicii în cadrul Locuinței Protejate „Venus“ pentru victimele violenței domestice sunt următoarele:

 • a) Promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente;

 • b) Abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice;

 • c) Creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor violenței;

 • d) Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice;

 • e) Asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în toate activitățile adăpostului;

 • f) Cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente.

 • g) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc și derularea activităților.

 • h) Furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenția unitară, integrată și în rețea.

ART. 6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice sunt

 • a) adulți victime ale violenței domestice.

 • b) cupluri părinte/reprezentant legal - copil/copii

Accesul copiilor în cadrul locuinței protejate pe perioada celor minim 3 ani de funcționare în cadrul proiectului „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” se va realiza numai în măsura în care spațiul permite cazarea acestora, iar toate cheltuielile aferente găzduirii lor vor fi suportate din bugetul aprobat pentru măsurile de protecție a copilului abuzat sau neglijat.

 • (2) Capacitatea Locuinței este de 6 locuri.

 • (3) Condițiile de acces/ admitere în Locuință sunt următoarele:

 • a) Admiterea beneficiarilor în Locuință se face prin selecția dosarelor de către Comisia de admitere și selecție.

 • b) Acte necesare pentru admitere:

 • -   acte de identitate original sau copie,

 • -   sesizare (din partea victimei, altor instituții/ profesioniști/ persoane, autosesizare),

 • -   formular de înregistrare a grupului țintă completat / semnat de beneficiar;

 • -   după caz: certificat medico - legal/ alte acte medicale/anchetă socială/plângere înregistrată la poliție. In situația în care documentele nu pot fi prezentate la solicitarea de admitere în Locuință, acestea se vor întocmi ulterior, cu sprijinul specialiștilor DGASPC Brașov.

 • c) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • -   să fie victime ale violenței domestice,

 • -   să se afle într-o situație de risc,

 • -   să aibă domiciliul/reședința în județul Brașov.

 • d) Documentația care este necesară pentru admiterea în Locuință, precum și criteriile de eligibilitate, sunt cuprinse în procedura de admitere în centru.

 • e) Accesul beneficiarilor în Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice se face prin dispoziția de admitere a directorului general al DGASPC Brașov.

 • f) Locuința protejată întocmește un registru special de evidență privind admiterea beneficiarilor, care este disponibil la sediul Locuinței, în care se consemnează: data și ora primirii, numele și prenumele beneficiarului, data nașterii/vârsta acestuia și, după caz, organizația/instituția care l-a referit.

 • g) Admiterea în Locuință se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat cu beneficiarul în termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor. Contractul se încheie pe o perioadă de până la 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Contractul de furnizare servicii sociale se redactează și semnează în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului, câte unul pentru fiecare parte.

 • h) Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii sociale este stabilit de DGASPC Brașov, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

 • i) Beneficiarii Locuinței nu plătesc contribuție pentru serviciile sociale prestate în favoarea acestora.


 • (4) Condițiile de încetare/suspendare a acordării serviciilor:

 • a) încetarea/suspendarea acordării serviciilor se realizează în baza unei proceduri proprii de încetare a serviciilor, elaborată de furnizor și adusă la cunoștința beneficiarilor.

 • b) Principalele situații în care încetează/se sistează furnizarea serviciilor sunt următoarele:

 • -   la încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare servicii;

 • -   în cazul părăsirii Locuinței de către beneficiar, prin proprie voință;

 • -   în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • -   în caz de transfer într-un alt centru/adăpost, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare reintegrare socială pe perioadă determinată;

 • -   în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului etc.), caz în care se stabilește împreună cu beneficiarul și instituțiile/profesioniștii implicați în cazuri, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar;

 • -   în caz de deces al beneficiarului;

 • -  în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat, care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;


 • -   când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

 • -   la schimbarea domiciliului/reședinței pe raza altui județ

 • c) Ieșirea din centru se face în baza dispoziției directorului general al DGASPC Brașov. Locuința protejată întocmește un registru special de evidență privind ieșirea beneficiarilor, care este disponibil la sediul Locuinței, în care se consemnează: data și ora ieșirii, numele și prenumele beneficiarului, data nașterii/vârsta acestuia, motivele încetării/sistării furnizării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistență socială, destinatarii notificărilor.

 • d) Personalul de specialitate al Locuinței se asigură că se respectă prevederile standardelor de calitate privind ieșirea din centru a beneficiarilor și procedurile de lucru.

 • e) Dosarul beneficiarului se arhivează la sediul Locuinței, în condițiile legii. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal se pune la dispoziția acestuia/acestora.

 • (5) Beneficiarii Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari ai locuinței protejate și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • b) dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional;

 • c) dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opiniile;

 • d) dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • e) dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • f) dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale;

 • g) dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • e) dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • f) dreptul de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • g) dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • h) dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • i) dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare;

 • j) dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • k) dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • l) dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;

 • m) dreptul de a practica cultul religios dorit;

 • n) dreptul de a nu desfășură activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinței lor;

 • o) dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • p) dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru;

r) dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

s) dreptul la respectarea personalității, demnității și a vieții sale private;

t) dreptul la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;

u) dreptul la protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale;

 • v) dreptul la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei legi;

w) dreptul la consiliere și asistență juridică gratuită, în condițiile legii.

 • (6) Beneficiarii Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice au următoarele obligații:

 • a) obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individual de intervenție;

 • b) obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • c) obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenție;

 • d) obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • e) obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare, normele interne de funcționare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

 • f) să păstreze confidențialitatea privind locul unde se află centrul, atât pe perioada șederii în centru, cât și ulterior încetării furnizării serviciilor sociale, pentru protejarea victimelor violenței în familie din locuința protejată.

ART.7

ACTIVITĂȚI SI FUNCȚII

,       »                           f

 • 1. Principalele funcții ale serviciului social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  Consiliere psihologică și suport emoțional

 • 2.  Supraveghere

 • 3.  Consiliere juridică

 • 4.  Reintegrare familială și comunitară

 • 5. Găzduire pe perioadă determinată

 • 6. Masă

 • 7.  îngrijire medicală

 • 8.  Inserție/reinserție socială

 • 9. Terapie ocupațională

 • 10. Consiliere și informare

 • 11. Orientare vocațională

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin:

 • 1. punerea la dispoziție de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. afișarea programului de vizită (vizitele se vor desfășura la sediul DGASPC Brașov, pentru păstrarea confidențialității locației centrului), acces la mijloace de comunicare (telefon, calculator cu internet) pentru facilitarea menținerii legăturilor cu membrii familiei, prieteni, persoane față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament, fără a le pune în pericol viața, integritatea, demnitatea și siguranța proprie și a celorlalți beneficiari ai centrului;

 • 3. asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale;

 • 4. asigurarea planificării serviciilor furnizate pentru fiecare beneficiar, cuprinzând activități și servicii specifice nevoilor acestuia;

 • 5. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 6. elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali cu privire la serviciile și facilitățile oferite. • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin:

 • 1. organizarea de întâlniri de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • 2. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, asupra drepturilor și obligațiilor lor;

 • 3. luarea măsurilor necesare pentru cunoașterea de către întreg personalul a legislației și procedurilor legate de intervenția în situații de violență domestică;

 • 4. desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație nonformală, recuperare, terapii ocupaționale, de socializare, recreative și de petrecere a timpului liber, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor și obligațiilor, a valorilor promovate în comunitate, pregătire pentru viața independentă, acces la formare vocațională și profesională;

 • 5. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali, după caz, cu privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații/plângeri.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. întocmirea documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislației în vigoare;

 • 4. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, precum și alte instituții cu atribuții de control.

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin:

  • 1. funcționarea locuinței protejate, conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

  • 2. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare,


materiale și umane ale centrului;

 • 3. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului locuinței protejate: clădiri, instalații, dotări, aparatură;

 • 4. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității locuinței protejate;

 • 5. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului locuinței protejate și asigurarea pregătirii și instruirii personalului.


ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORII DE PERSONAL

 • (1) Serviciul social Locuința Protejată „Venus“ pentru victimele violenței domestice funcționează cu următoarele categorii de personal:

 • a) personal de conducere: 1 post- șef de centru

 • b) personal de îngrijire: 5 posturi (5 îngrijitoare);

 • c) personalul de specialitate este reprezentat de personalul din cadrul grupului și cabinetului vocațional (psihologi), ale căror atribuții se regăsesc în cadrul Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale.

ART.9

PERSONAL DE CONDUCERE


 • (1) Personalul de conducere este: Șef de centru

 • (2) Atribuțiile acestuia sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de

organizare și funcționare;

 • l) reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în limitele de competență trasate de directorul general;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a

prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

8


 • o) se asigură că pentru fiecare beneficiar se semnează de către părți contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE ȘI AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate din cadrul Locuinței Protejate „Venus” pentru victimele violenței domestice, înființată prin proiectul Proiectul „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!" este format din:

 • a) îngrijitoare (532104)

 • b) psihologi (263411) din cadrul grupului de suport și cabinetului vocațional, ale căror atribuții se regăsesc în cadrul Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale.(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor de calitate;

 • d) sesizează situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului prestat și a respectării legislației;

 • g) colaborează cu echipa multidiciplinară din cadrul Biroului Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială, respectiv Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale, înainte de admiterea beneficiarilor în Locuință, în timpul furnizării serviciilor și la încetarea furnizării serviciilor;

 • h) participă la activitatea de elaborare/îmbunătățire a procedurilor de lucru ale Locuinței, conform legislației în vigoare;

 • i) alte atribuții prevăzute în standardul de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență din cadrul Locuinței Protejate „Venus” pentru victimele violenței domestice, pe specialități:

a) Psihologul practicant/debutant (263411)

 • •  Participă la realizarea și buna implementare a activității “A3. Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice

 • •  Asigură selectarea și includerea victimelor violenței domestice în cadrul grupurilor de suport;

 • •  Planifică realizarea ședințelor grupurilor de suport și asigură comunicarea informațiilor necesare către victimele violenței domestice;

Asigură cadrul de lucru adecvat desfășurării ședințelor de grup, în care fiecare victimă a violenței domestice să poată lucra cu ea însăși, în sensul de surprindere ad-hoc a reacțiilor, stărilor, trăirilor generate prin și în interacțiunea cu ceilalți membrii ai grupului;

Pregătește și asigură desfășurarea întâlnirilor grupurilor de suport, conform planificării;


responsabilul de servicii sociale;

 • •  Raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale;

 • •  Păstrează confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor beneficiare, în acord cu legislația în vigoare.

b) Psihologul cu atribuții de consilier vocațional

 • • Participă la buna implementare a activității ,,A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională

 • • Asigură colaborarea permanentă cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, precum și cu organizațiile sindicale și patronale, în scopul corelării serviciilor oferite de către aceasta cu nevoile beneficiarelor, în sensul facilitării accesului beneficiarilor la diferite tipuri de servicii de informare/formare/angajare;

 • • Identifică aptitudinile, interesele, competențele victimelor violenței domestice și evaluează nivelul de dezvoltare vocațională prin proceduri metodologice specifice, conform inventarelor aptitudinale, testelor și instrumentelor specifice;

 • • Elaborează profilul vocațional al victimelor violenței domestice în baza aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice, performanțelor și eșecurilor anterioare rezultatelor obținute la probele aplicate;

 • • Identifică traseul potențial de dezvoltare vocațională, ținând cont de aptitudini, motivație, nivel școlar, sfera de interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu și lung ale victimelor violenței domestice dar și de caracteristicile psiho-fizice și contextul sociocultural;

 • • Elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este necesar împreună cu victimele violenței domestice ținând cont de competențele dobândite, de capacitățile psiho-fizice, oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și de obiective personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu și/sau lung;

 • • Sprijină victimele violenței domestice în vederea obținerii unui loc de muncă, ținând cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice individualizate;

 • • Colaborează cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante și stabilirea condițiilor generale și specifice ale postului;

 • • Identifică locuri de muncă vacante, ținând cont de tipul angajatorului, cerințele și solicitările victimelor violenței domestice și mediul de lucru;

 • • Oferă susținere motivațională victimelor violenței domestice, prin oferirea de alternative în vederea fundamentării, în mod autonom, a propriului traseu vocațional;

 • • Asigură consiliere post-angajare, prin gestionarea relației dintre victimele violenței domestice și angajator, în vederea acomodării și adaptării acestora la locul de muncă și particularizării locului de muncă la posibilitățile lor;

 • • întocmește dosare privind participarea fiecărui beneficiar la consiliere vocațională;

 • • Colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și cu responsabilul de servicii sociale;

 • • Raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale

 • c) îngrijitor (532104)

 • • Asigură realizarea activităților auxiliare serviciului social: menaj, igienizare etc.;

 • • Asigură curățenia spațiilor (exterioare și interioare) din Locuință și răspunde de starea de

igienă a spațiilor comune: birouri, cabinete, bucătărie, grupuri sanitare, etc.;

• Selectează utilajele și produsele pentru curățenie ce vor fi folosite, în corelație cu scopul urmărit, tipul spațiului de curățat, natura murdăriei și posibilitatea de înlăturare a acesteia, factorii temperatura, acțiunea mecanică) și desfășoară activități educative cu beneficiarii în acest sens;

care influențează curățirea (concentrația soluției de curățat, timpul de acțț • • Derulează activități de igienizare a cazarmamentului și echipamentului beneficiarilor, precum și a dotărilor de pe module;

 • • Acordă suport la supravegherea beneficiarilor;

 • • Aplică și respectă sarcinile prevăzute în Programul de întreținere și reparații, de menținere a siguranței, curățeniei și igienei din Locuință; realizează activități de înfrumusețare a Locuinței;

 • •  Sprijină beneficiarii, dacă este necesar, în realizarea activităților de bază.

 • • Participă și la alte activități gospodărești din Locuință, în limita competenței și pregătirii profesionale;

 • • Participă la activități privind formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor din centru.

ART.ll


DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL Locuința Protejată „Venus” pentru victimele violenței domestice

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea;

adoptă o atitudine colegială care permite construirea unei relații de cooperare pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor de serviciu, fără aducerea de injurii colegilor și folosirea unui limbaj corespunzător în discuțiile cu aceștia;

- creează, în relațiile cu beneficiarii, o atmosferă caldă, familială, de sinceritate, înțelegere și încredere reciprocă, menită să asigure încredere și optimism.

(2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • a) pentru asigurarea protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Locuinței Protejate „Venus“ au următoarele obligații:

prelucrează datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne în vigoare la nivelul DGASPC Brașov;

 • -  păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

nu dezvăluie datele personale pe care le prelucrează altor persoane decât cele în privința cărora le este permis, prin procedurile interne și fișele posturilor;


 • -  prelucrează datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • -  participă la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul DGASPC Brașov;

 • -   informează de îndată, detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul DGASPC Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date, de care ia cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace;

 • b) nerespectarea obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind sănătatea si securitatea în muncă: toți angajații Locuinței au, în conforrnițate cu prevederile Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, următoarele obligațtpgtfii&rălez

 • -   asigură buna întreținere și funcționare a obiectelor de inventar, a dispozitivelor, aparatelor și a instalațiilor și de a anunța imediat șeful ierarhic superior de orice defecțiuni sau disfuncționalități apărute în sectorul de activitate, sau în orice altă parte în instituție;

își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

utilizează corect mașinile, aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte echipamente de muncă;

 • -  nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, ale echipamentelor de muncă și să utilizeze corect aceste echipamente;

 • -  comunică imediat șefului de centru și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care există motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

aduce la cunoștința șefului de centru accidentele suferite de propria persoană;

dă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă;

 • -  își însușește și respectă normele de securitate a muncii și măsurile de aplicare ale acestora, aduse la cunoștință de șeful de centru sau de persoanele desemnate de către aceasta;

aduce la cunoștință șefului de centru orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • -  își însușește și aplică în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul de evacuare, în caz de apariție a unei stări de pericol grav sau iminent de accidentare;

să participe, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linia securității și sănătății în muncă, să-și însușească tematica prelucrata și să susțină testele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (4) Obligații specifice pentru toți angajații:

 • -  nu efectuează modificări nepermise la echipamente, aparate, precum și alte echipamente de muncă;

nu pătrunde în zonele de restricție sau în locurile de muncă pentru care nu a fost instruit; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului de centru

are obligația de a menține în permanență locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curățenie;

 • -   nu acceptă executarea unor activități pentru care nu este pregătit profesional și instruit pe linie de securitate a muncii, precum și executarea unor lucrări în afara atribuțiilor de serviciu; respectă interdicțiile privind fumatul si utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de aprindere a materialelor și a substanțelor combustibile și inflamabile;

 • -   cooperează, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, cu persoanele fizice sau juridice cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

 • (5) Atribuții pe linia PSI: salariatul are următoarele obligații principale generale în domeniul PSI, conform Legii nr.307/2006:

 • -  cunoaște și respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor;

întreține și folosește, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției;

 • -   nu efectuează modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului inițial al construcției/instalației/echipamentului/dispozitivului/mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare;

 • -   aduce la cunoștința șefului de centru orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;


comunică, imediat după constatare, șefului de centru orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 • -  cooperează cu salariații desemnați de conducătorul instituției, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

acționează, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă și cu legislația în domeniu, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

 • -   furnizează persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

 • (6) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

efectuează controlul intern după fiecare operațiune efectuată, conform atribuțiilor de serviciu, asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate; cunoaște și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția adulților cu dizabilități, literatura de specialitate, participă la pregătiri ce vizează ridicarea nivelului profesional;

participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov ;

respectă prevederile ROF DGASPC Brașov, ale prezentului ROF, ale Codului Etic, ale Regulamentului de Ordine Interioară al DGASPC Brașov, ale procedurilor interne în vigoare; răspunde, pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul în care își defășoară activitatea;

promovează interesul superior al beneficiarilor, prin toate acțiunile;

respectă confidențialitatea cazurilor;

respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor;

abordează beneficiarii în mod nedescriminatoriu;

oferă informațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

asigură confidențialitatea locației Locuinței

 • (7) Privind serviciul de permanentă:

 • -   respectă graficul de lucru;

predă și preia tura prin verificarea și semnarea procesului verbal;

nu părăsește locul de muncă până la predarea serviciului.

ART.12

FINANȚAREA Locuința Protejată”Venus”pentru victimele violenței domestice

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor locuinței protejate se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • -  Prin Proiectul „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, în care DGASPC Brașov este partener

 • -  Prin bugetul DGASPC Brașov, conform prevederilor HCJ Brașov nr. 498/28.11.2019 privind asigurarea sustenabilității proiectului;

ART.13

DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștință atât beneficiarilor, cât și personalului Locuinței Protejate „Venus” pentru victimele violenței domestice, pe bază de semnătură, persoanele ante-menționate având obligația de a-1 cunoaște și de a-1 aplica întocmai.

 • (2) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislației în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament

  AVIZAT


Serviciul Juridic Contenciosîntocmit,

Șef Complex de Servicii „Măgura“ Codlea,

Lăcătușu Mirela


ANEXA 1 la articolul nr. 4

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1. Legea nr. 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • 2. Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • 3. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

 • 4.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • 5. Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 6. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal.

 • 7.  Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 bis din 5 februarie 2019.

 • 8. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • 9. Hotărârea de Guvern nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • 10. Metodologia de selecție pentru grupul țintă - Proiect POCU 465/4/4/128038 „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ IN SIGURANȚĂ!”, cu nr. 645/30.09.2019, avizată de experții Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați.