Hotărârea nr. 91/2020

Hotărârea nr.91 – aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.91

din data de 18 februarie 2020

- privind aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 18 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.2432 din data de 12.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.2432 din data de 12.02.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin.(l), lit.d, alin.(5), lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,5. -Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2020, pentru Școala Populară de Artă și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.- Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov să aprobe prin dispoziție modificarea programelor de acțiuni culturale, în condițiile în care nu se modifică suma totală aprobată, la propunerea direcției de specialitate și solicitarea unităților de cultură.

Art.9 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează,


al Județului brăveanu


Consiliul Județean Brașov Instituția: Muzeul de Artă Brașov


PROGRAM ACȚIUNI CULTALE PE ANUL 2020


/Secretar,

Maria DujnVrăveanu


Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Buget prevăzut (mii lei)

Spațiul alocat

Responsabil/ curator

Observații

1.

10 Aprilie-31 mai 2020

Pictură, instalație

Expoziția Andrei Popa „Fluo Immersion”

Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), cazare invitați (1x2 nopți cazare)

1,5

2 săli

Radu Tătaru

2.

16 mai 2020

Eveniment

Noaptea Muzeelor a XVI-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale (afișe, banner)

0,5

Radu Tătaru

3.

31 mai-29 iulie

2020

Pictură, grafică, sculptură

Hans Mattis-Teutsch.

Sub semnul avangardei

Transport, asigurare

3

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Național de Artă al Moldovei Chișinău

4.

12 iunie - 9 august 2020

Pictură, grafică

Eternitatea modernității - patru generații din familia artistului Mattis-Teutsch

Indemnizație curator, Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), tipărire catalog

21

3 săli

Sînziana Dumitrescu

5.

21 august -11 octombrie 2020

Grafică

„Arta de a dărui. Grafică europeană din colecția

Catalog, cazare, materiale promoționale (invitații, afișe, banner),

11

3 săli

Radu Popica

Salvador Dali

Gustav Klimt

Pablo Picasso

vreorge Șerban”

materiale expoziție (roll-up, etichete)

Henri Matisse

6.

2 octombrie-1 noiembrie 2020

Pictură, grafică

Hans Mattis-Teutsch.

Sub semnul avangardei

Transport, asigurare

3

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Municipiului București

7.

30 octombrie 2020-28 februarie 2021

Pictură

Pictura transilvăneană interbelică

Asigurare, transport, materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), cazare invitați

26

3 săli

Radu Popica

8.

Iunie, septembrie, octombrie 2020

Eveniment

Conferințele muzeului de artă (3 conferințe despre arhitectura și arta Brașovului)

Indemnizații conferențiari, cazare(lx 2 nopți), materiale promoționale

3,5

Radu Popica

(Datele exacte vor fi confirmate de conferențiari)

9.

Ianuarie -decembrie 2020

Educație muzeală

Programe educative („Muzeul pe înțelesul tuturor”, „Cunoaște-i pe artiștii brașoveni!", „Detectivi în artă”, „Ateliere creative”, „Literatura și arta”)

Materiale promoționale, materiale activități educative

4

Sânziana Dumitrescu

10.

Octombrie-noiembrie 2020

Publicație

Album 5 secole de pictură brașoveană

Tipărire album pictură

16

Radu Popica

11.

Iunie-iulie 2020

Promovare

Promovare ofertă muzeu în rândul turiștilor

Flyer promovare (A4/3 - 6000 buc.)

1

Radu Tătaru

TOTA1

L 905

---------------------------A-xv/.--------rti\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Șef Serviciu-Secțjă Artă, itaru


Director ExicutivDMP Nicolae Să

Șef Serv. ICTSCRE

Nicolcta Iureș


Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL CASA MUREȘENILORSecretar,

Maria^^^B


RĂVEANU


PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1

„Cultura și civilizație la Casa Mureșenilor” Program educație muzeală

Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă.

16

Joc, comunicare, înv ățare (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

1500

Subvenție CJ Brașov

Promovarea patrimoniului și a muzeului prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Vacanța artelor la muzeu (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

1500

Subv enție CJ

Brașov

Educarea tinerilor, cultivarea, promovarea și răspândirea culturii și tradițiilor românești, crearea unui climat propice dezvoltării tinerilor prin dans, muzică, educație fizică, prin deprinderea practică a coregrafiei dansului ROMANA și creșterea gradului de cunoștințe cu privire la dansul de societate ROMANA.

Cursuri de dans de societate

ROMANA

(responsabil Cristina Seitz)

4000

Subvenție CJ Brașov

Familiarizarea cu funcțiile muzeului cu accent pe cea de conserv are și restaurare. Importanța conservării și modalitățile de restaurare, restaurarea unei copii a unui document din arhivă.

Copiii restauratori (responsabil Lorena Domocos)

500

Subvenție CJ Brașov

Familiarizarea elevilor de gimnaziu și de liceu cu folosirea alfabetului chirilic in scrierea limbii române în trecut - studiu de caz ..Gazeta de Transilvania", precum și cu începuturile publicității în presa scrisă - studiu de caz "Gazeta de Transilvania"

Poveștile Gazetei (responsabil Marinela Loredana Bama)

1000

Subvenție CJ Brașov

Familiarizarea elevilor cu personalitățile familiei Mureșianu și cu istoria costumului în secolul al XlX-lea.

Dinastia Mureșenilor (responsabil Marinela Loredana Bama)

1200

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Familiarizarea elevilor cu istoria serv iciilor poștale de-a lungul timpului și a poștei brașovene.

Serviciile poștale - trecut și prezent

(responsabil Marinela

Loredana Bama)

500

Subvenție CJ Brașov

Susținerea educației nonformale. Fiecare atelier în parte își propune să dezvăluie copiilor, prin intermediul jocului și al artelor, obiecte din patrimoniul muzeului. Un atelier aparte este Povestea scrisului, o incursiune in lumea scrisului. în care se pune accent pe perioada de început (scrierea cuneiformă și scrierea hieroglifică).

Mic și Mare la Muzeu (responsabil Bianca Luminița Micu)

1500

Subvenție CJ Brașov

Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. In cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

Aeromodelism

(responsabil Traian Constantin Dumbrăveanu)

500

Subvenție CJ Brașov

Integrarea și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la instituțiile de cultură și educație.

Educație incluziv ă (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

800

Subvenție CJ Brașov

Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor vizuale.Tehnica constă în săparea, incizarea. perforarea sau obturarea prin diverse procedee fizice a unei suprafețe de regulă plane, în vederea imprimării și multiplicării ulterioare a imaginii, fie pentru obținerea unui obiect artistic de sine stătător.

Atelier de linogravură (responsabil Ioana Alina Borcan)

1000

Subvenție CJ Brașov

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: Să inventăm un personaj! (elevii vor imagina personaje, le vor crea biografii sau le vor afla cele mai ascunse secrete). Poezia despre mine ( un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei). Atelierul de povești (elevii vor inventa propria poveste pornind de la istoriile culturale ale unor simboluri naționale).

Gramatica fanteziei (responsabil Roxana Cornea)

700

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Promovarea patrimoniului și a secției de literatură ..Ștefan Baciu" prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Arte și meserii în vacanță -Casa „Ștefan Baciu’" (responsabil Roxana Comea)

500

Subvenție CJ Brașov

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: 1. poezia despre mine (un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei/ rescriere în manieră personală a poeziei Autoportret de Ștefan Baciu); poveste S.F. scrisă în 10 pași; atelier de scris scrisori; o zi din viața lui Ștefan Baciu.

Poezie și dans (responsabil Roxana Comea)

1000

Subvenție CJ Brașov

Susținerea și dezvoltarea creativății adolecenților, îmbunătățirea dicției, dezvoltarea discursului personal prin intermediul teatrului.

Teatru la Casa Baciu (responsabil Roxana Comea)

2000

Subvenție CJ Brașov

Activitate pedagogică cu elevi de școală gimnazială, desfășurată în colaborare cu două profesoare de la Facultatea de muzică din Brașov. Prin jocuri și cu ajutorul unor instrumente elevii vor fi inițiați în tainele muzicii.

„Jocurile muzicii"

(responsabil Traian Constantin Dumbrăveanu)

3000

Subv enție CJ Brașov

2

Program expozițional „Blockbuster”

Expoziție multimedia interactivă în cadrul proiectului A.F.C.N. ..Istorii 1877 Stories."' Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare. Perioada: ianuarie-martie 2020

8

„Istorii 1877 Stories’" la Casa Mureșenilor (responsabil Lorena Domocos)

0

Subvenție CJ Brașov

Colecția Cristian Dumitru. Perioada: aprilie-mai 2020

„Jurnale, oracole, amintiri și jucării din anii comunismului’" la Casa Mureșenilor (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

10000

Subvenție CJ Brașov

Expoziție de fotografie, arh. Tcofil Mihăilescu. Perioada: 25 mai-

25 august 2020

„Camino del Rey - De laRoma la Compostella"’ la Casa Mureșenilor (responsabil Cristina Scitz)

5000

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Expoziția de pictură a lui Damo Istvan. Perioada: septembrie 2020

Expoziție de pictură la Casa Mureșenilor (responsabil Ioana Borcan)

6000

Subvenție CJ Brașov

Expoziție cu steaguri ale breslelor medievale bistrițene. Partener: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Perioada: octombrie 2020-februarie 2021

„Ecouri medievale -expoziție de artă textilă” la Casa Mureșenilor (responsabil Marinela Loredana Bama)

10000

Subvenție CJ

Brașov

Expozițe itinerată la Muzeul Național al Aviației Române, Casa Memorială "Hermaim N. Oberth", Mediaș în perioada 4 aprilie-30 mai 2020.

„ARIPI - Expoziție interactivă despre istoria aviației”

0

Subvenție CJ Brașov

Expozițe itinerată la Muzeul de Istorie Sighișoara în perioada 15 aprilie-30 mai 2020.

„50 de ani de aviație brașoveană, 1968-2018”

0

Subvenție CJ

Brașov

Expozițe itinerată la Muzeul Aeronauticii Moldovei din Tecuci în perioada iunie-septembrie 2020.

„50 de ani de aviație brașoveană, 1968-2018”

0

Subvenție CJ

Brașov

3.

„Shovvmuz”

Promovarea culturii naționale

7

15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale

1000

Subvenție CJ Brașov

Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic.

Concurs muzeal „24

Ianuarie 1859” (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

3500

Subvenție CJ

Brașov

Debut artistic

Concurs muzeal „Andrei Mureșanu - concurs de poezie” (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

2100

Subvenție CJ Brașov

Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

„Recitalul de la ora 5” (responsabil Lorena Domocos)

10000

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Promovarea tinerelor talente, absolvenți ai Conservatorului și Școlii de Muzică din Brașov, respectiv susținerea unor concerte de muzică clasică având în repertoriu operele compozitorilor brașoveni și internaționali.

..Muzică și poezie" (responsabil Traian Constantin Dumbrăveanu)

1500

Subvenție CJ Brașov

3romovarea muzeului, a patrimoniului local.

„Noaptea muzeelor” (responsabil Bianca Luminița Micu)

6000

Subvenție CJ Brașov

Promovarea literaturii prin intermediul muzicii contemporane

„Muzică și voie bună” (responsabil Roxana Comea)

1000

Subvenție CJ Brașov

5

Program cercetare „Țara Bârsei”

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XlX-a, 21-22 mai 2020. Participarea a 50 de specialiști din muzeele și institutele de cercetare din țară și prezentarea cercetărilor acestora în legătură cu tema propusă.

4

Sesiunea științifică „Țara Bârsei”

(responsabili Ovidiu Constantin Savu. Marinela Loredana Barna)

20000

Subvenție CJ Brașov

Țara Bârsei, nr. 19 - revista științifică

Publicarea în revista științifică a muzeului a cercetărilor susținute de către specialiștii din muzeele și institutele de cercetare din țară, lucrări prezentate în cadrul sesiunii.

Revista științifică „Țara

Bârsei” (responsabil

Cristina Seitz)

10000

Subvenție CJ Brașov

Valorificarea cercetării științifice a specialiștilor în domeniul geoștiințelor. Sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei cu accent pe contribuția la realizarea României Mari.

Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

„Mari geografi brașoveni”, ediția a XV-a (responsabil Marinela Loredana Barna)

2000

Subvenție CJ Brașov

Harta cimitirului Groaveri, ediția a II-a revăzută și adăugită

Harta cimitirului Groaveri (responsabil Marinela Loredana Barna)

4000

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

6

„Muzeul vine la tine!”

Familiarizarea elevilor cu personalitățile brașovene.

1

..Muzeul vine la tine!”. Deplasări în școlile din județul Brașov unde se susțin ateliere educaționale de către specialiștii muzeului. (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

2000

Subvenție CJ Brașov

7.

Proiecte cu finanțare nerambursabilâ

Digitalizarea (catalogarea și scanarea) a 13440 de bunuri culturale de patrioniu din Arhiva Mureșenilor

1

E-Cultura

0

TOTAL, din care:

115300

Subvenție Consiliul Județean Brașov

115300

Finanțare nerambursabilă

0


Contabil șef,

Tatiana^HjORGHE


Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV


Secretă!,

Maria Durifhrăveanu


PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr Proiecte

Denumirea proiectului în cadrul programului

Scurta descriere a proiectului

Buget

1

Programul Cercetarea științifică și evidența patrimoniului

Documentare prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale;

6

1.1 Etnologia de urgență

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale jud.Brașov pentru completarea colecțiilor si imbogatirea arhivei de martori etnologici ai muzeului

Cercetări de teren de tip monografic in sate din Tara Oltului,Tara Barsei si zona Rupea: Voivodeni, Ludișor, Luța

3000 lei

1.2 Programul Proetnicultura

Continuarea cercetărilor de urgenta in sate cu populație mixta pentru conservarea in muzeu a aspectelor identitare specifice

Cercetări de teren in sate cu populație mixtă: sași, ceangăi, rromi (costume, obiceiuri);

Documentare prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in satele sasesti din zona Rupea si din zona Sacele

2000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial inscris

in Lista reprezentativa UNESCO

1.3 Tradiții ecvestre în

f

civilizațiile pastorale din Europa

Includerea obiceiului Junii din Șcheii Brașovului și Brașovechi - fenomen viu pe lista patrimoniul reprezentativ UNESCO

Cercetări comune privind performarea unor ritualuri similare ecvestre în Sardinia, Italia, Polonia și Cehia; analogii cu practicarea obiceiului Junilor din Șcheii Brașovului

8.000 lei

Colaborare cu ONG-uri din Sardinia și muzee;

1.4 Transhumanța românească - moștenire culturală comună f

Cercetări de teren în satele mocanilor săceleni privind transhumanța si identificarea lor în sudul Basarabiei - proiect multianual de cercetare internațională

Cercetări de teren extinse în Republica Moldova, privind urmele mocanilor săceleni în Basarabia.

Analiza arborelui genealogic a familiilor de mocani

Anul 3

Completarea cercetării de teren în sudul Republicii Moldova; înregistrări de repertoriu muzical pastoral si înregistrări video);

- rezultatele cercetării vor fi folosite la extinderea tematică a Muzeului Etnografic Sacele privind mocanii si expoziții temporare la Cahul.

15.000 lei colab.

Univ. Cahul (Republica Moldova)

1.5 Meșteșuguri și meserii de     Cercetare de teren si arhiva

odinioară                         i privind ateliere de pălarieri si

Programul aduce in atentia        de reparat umbrele din Brașov

publicului tanar                   > si Fagaras

meseriile artizanale pe cale de dispariție: oameni, materii prime, instrumentar, produse realizate in mediul rural si urban.

Ateliere de altadată de palarieri si de reparat umbrele din Brașov si Fagaras

2000 lei

l.b


Subprogramul Evidența științifica

2.


Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

1.6 Reprezentări urbane; locuri, oameni, mod de viață

Documentare de arhivă si in colecții private privind personalități tradiții, obiceiuri, asociații cu impact in societatea urbană in sec.XIX -XX

ASTRA si simbolul junilor brașoveni in afirmarea identității românești transilvănene

Recuperarea si restituirea unui episod din cooperarea dintre junii brașoveni si Casa Regală

2000 lei

l.b.l. Digitizarea pieselor din colecțiile muzeale

Programul de digitizare a colecțiilor va fi continuat, cât si activitatea de realizare de fișe DOCPAT

l.b.2. Clasarea                  j Programul de clasare la

patrimoniului muzeal          categoriile FOND și TEZAUR

: va continua și în următorii 3 ani

l.b.3. Sistematizarea arhivei    Continuarea sistematizării

de specialitate Martori         \ arhivei de martori etnologici

etnologici                          (transcrieri de casete, imagini

și filmări de teren); se va implementa un soft de căutare tematică

l.b.4. îmbogățirea patrimoniului

Mărirea colecțiilor prin

■ achiziții si pe teren cât și donații la sediu.

Se va pune accent pe colecțiile de reprezentare urbana si cu specific din zona Săcele;

40.000 lei

2.b

Subprogramul Conservare preventivă

2

2.c

Subprogramul

Restaurarea patrimoniului muzeal

1

3.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

3.b

Subprogram expozitional

2.b.l Controlul permanent al pieselor expuse si depozitate în colecții muzeale pentru evitarea factorilor de degradare

Măsuri de conservare preventivă a pieselor din colecțiile muzeale; dotări pentru depozite; cursuri de formare pentru resursa umană

2.b.2 Reabilitarea si refuncționaliza-rea Muzeului etnografic Sacele și Centrul de Conservare, Restaurare si Resurse - proiectare si demarare execuție lucrări

Anul II

Stabilirea unui plan operațional prioritar pentru lucrări de conservare la Muzeul Etnografic Săcele

Demararea acțiunii de retragere din expunere a pieselor de la Muzeul Săcele și inițierea unor acțiuni de conservare a viitoarelor exponate

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Săcele

Restaurări de piese privind instrumentarul pastoral, costume și recuzita rituală

Proiect expozitional

Aduce în atenția publicului meseriile artizanale, oamenii specializați și atelierele lor

Proiect expozitional

Valorificarea patrimoniului textil din Banat

1

Proiect expozitional

Aduce în atenția publicului ritualuri, recuzită ritualică, piese de harnașament unice în România

Proiect expozitional

Valorificarea cercetărilor comune cu Rep.Modova privind transhumanta

1

Proiect expozitional

Proiect pedagogic muzeal de cunoaștere a manifestărilor rituale la sărbătorile Crăciunului

1

Proiect expozitional

Proiect expozitional

Valorificarea moștenirii culturale a noilor brașoveni

Prezentarea unor tradiții ecvestre europene

T

3.b.l Organizarea expoziției temporare Meșteșugul cojocăritului în zona Rupea; Meșteșugul cojocăritului în Țara Bârsei

Piese din colecție, imagini de arhiva, interviuri despre memoria locurilor și a meșterilor;

6000 lei

3.b.2 Organizarea expoziției temporare Patrimoniul textil din

Banat

Expunere piese de costum din colecția privata Marius Matei -Timișoara

3000 lei

3.b.3 Organizarea expoziției temporare Caii Junilor și împodobirea lor.

Se prezintă în premieră elemente de harnașament specifice cailor Junilor din Brașov (recuzita rituală);

1000 lei

3.b.4 Expoziție itinerantă

Muzeul Brăilei

Mocanii săceleni

Se prezintă in premiera istoria unor familii de mocani identificați in sudul Basarabiei, proveniti din zona Sacele

4.000 lei

3.b.5 Organizarea evenimentului ' Cunoașterea de către elevi a obiceiului colindatului la lată vin colindătorii!            . Q-acjun Învățarea de

colinde, imagini de la

’ colindat) - concurs interactiv

3.500 lei

Școli din zonă

3.b.6 Ia si cămașa de acasa       Valorificare patrimoniu

; textil public si privat in expoziție -atelier

2000 lei

3.b.7 Organizarea expoziției temporare Obiceiuri de primăvară din Europa.

Cavalcada din Sassari; ediția 1;

Valorificarea patrimoniului

i prin colaborarea cu parteneri din Italia (Sardinia); imagini cu scene rituale, muzică tradițională din

15.000 lei

Activitati metamuzeale si apariții editoriale

Apariții editoriale

Activitati metamuzeale

4.


Pedagogie muzeală


Sardinia; proiect expozițional internațional;

3.C.1 Publicarea

"Corespondenta Guști”

Dr.Zoltan Rostas

- documente inedite din colecția MEBV

10.000 lei

3.C.2 Noaptea Muzeelor

Vizite ghidate în MCU si

MEBv

5.000 lei

3.c. 3 Târgul Meșterii și artizanii Transilvaniei

Activitate de promovare a meșteșugarilor și artizanilor din sud-estul Transilvaniei

2000 lei

Colab. Agenția Metropolitană

3.c. 4 Atelier demonstrativ cu public

între meșteșug și artă: Filigranul din argint

Recuperarea unui meșteșug vechi care a făcut faima Brașovului medieval; demonstrații de realizare a unor nasturi din argint specific portului tradițional din Brașov și ateliere de inițiere a unor tineri și adulți în tehnici de modelare și l lipire a filigranului;

2500 lei

Colaborare meșter din satul Piscu;

4. 1 Povestea vorbei             \ Ateliere pedagogice pe

diverse teme coordonate de

1 meșteri și artizani; pornind

s de la explicarea unui

; proverbe și zicători se prezintă anumite meșteșuguri dispărute sau pe cale de

16.000 lei

dispariție (ex. Bate fierul cât e cald!) Fierăritul

4.2 Mândru June Brașovean

f

Organizarea unor ateliere de inițiere a copiilor din ciclul primar și gimnazial în jocurile specifice junilor (Hora junilor și Brașoveanca); videoproiecții despre jocurile și obiceiurile junilor; angrenarea copiilor în activități de promovare; parteneriat cu Societatea Junilor Brasovecheni

3000 lei

Parteneriat colaborarea Societatea Junilor din Brașovechi

4.3 Poveștile Brașovului

-atelier de povești pentru părinți

copiii și bunici     (program

interactiv    cu    o    tematică

multiculturală            dedicat

familiilor);

- lecturi publice, insotite de videeproiectii cu ilustrații ale unor legende locale si mituri urbane; oferirea unor chei de lectura si interpretare a miturilor si reprezentărilor din imaginarul brașovean

4000 lei

Colaborarea cu Biblioteca Județeană

G. Barițiu, Asociația Libris Brașov

4.4 Școala Altfel ISJ Brașov

Vizite ghidate

4.5 Sa învățăm diversitatea I

Ateliere de educație j nonformală dedicate publicului tânăr prin care patrimoniul imaterial și ! mobil al etniilor conlocuitoare din județul Brașov este adus in atentia publicului prin metode interactive (jocuri de rol, ; proiecții video, parada de ; costume);

7000 lei colab.

animatori

culturali

4.6 Șezătoare în Muzeul de

Atelier de inițiere în cusut și brodat semne și simboluri

2500 lei

5.

Subprogramul de promovare turistică

Etnografie

magice din zona județului Brașov; pentru organizarea atelierelor se vor realiza niște kit-uri de cusut care vor cuprinde ac, mulinetă de ață, etamină sau pânză, o planșă cu instrucțiuni pentru realizarea unui obiect cusut cu un simbol (perniță cu lavandă, perniță de ace etc.) (ediția I);

grupul

Șezătoare în Șcheii Brașovului; Grupul Motive și simboluri din Țara Bârsei;

4.7 Zilele Muzeului de Etnografie

Program de promovare a activitatilor culturale, de pedagogie muzeala si de promovare a patrimoniului imaterial

4000 lei

5.7 Etnoturismul si muzeele

-Itinerarii europene

-Destinații culturale de excelenta

-rețeaua EDEN

Inserarea ca atracție turistică a MEBv în circuitele și itinerariile europene (Via Sancti Martini, Medievalia, Transhumance), organizarea de briefing-uri pentru turiști în MCU (promovarea prin videoproiecții a patrimoniului cultural al județului); Promovarea patrimoniului imaterial, mobil și imobil din destinațiile culturale de excelență la nivel european (rețeaua EDEN) din județul Brașov (Colinele Transilvaniei, , Făgărașul, Șcheii Brașovului și I Brașovechi);

5.2 Muzeul de lângă tine!

Campanie de publicitate și educație culturală în spații alternative, externe;

Continuarea promovării prin materiale video și spoturi pe displayurile proprii și pe cele ale partenerilor Immochan (Coresi Mall), RatBv, centrele de informare turistică din Brașov, Codlea și Predeal;

TOTAL: 170.000 lei

'KlE£âpdnj Stănescu ''/

<£CKj^X£CUtiv DMP

&$18£>S.ă6


Contabil sef,

Balca lia Gheorghița
Șef serviciu ÎCTSCRE

Nicoleta Iureș //


MUZEUL JUDETERN DE ISTORIE BRRSOV aPROPUNERI PROGRAM DE ACȚIUNI CULTURALE 2020

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte/ program

Denumirea proiectului

Buget prevăzut/ lei

Sursa de finanțare

PROGRAMUL științificii șl evidența patrimoniului cultural

Protejarea, conservarea, restaurarea, cercetarea și extinderea colecțiilor de bunuri culturale sunt direcțiile de acțiune clasice ale muzeului.

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologicii sistematicii

Muzeul Județean de Istorie Brașov este singura instituție a Județului Brașov care cercetează, protejează și controlează siturile arheologice din județul Brașov. Cercetările sistematice și descoperirile întâmplătoare demonstrează că județul Brașov are un potențial arheologic excepțional.

2

59910

1.1.1

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava

54500

CJ

1.1.2

Cercetări arheologice în situl Rotbav - Pădurea Dumbrava (Valea Seacă), comuna Feldioara, jud. Brașov

5410

CJ

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

Este un program de cercetare destinat comunităților județului Brașov, în contextul istoriografiei sărace a județului (există puține lucrări inclusiv privind istoria orașului Brașov).

4

5000

a

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

5000

a

1.2.2

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

0

a

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

0

a

1.2.4

Istoria muzeelor din Brașov

0

a

2.

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Direcția de acțiune privind valorificarea patrimoniului piintr-un discurs muzeal personalizat comunității brașovene, interacțiunea cu publicul și adaptarea muzeului la strategiile și politicile culturale naționale este dezvoltată în primul rând prin Programul „Valorificarea patrimoniului cultural".

65000

2.1

Subprogramul Expoziții

Include continuarea documentării expoziției permanente „Identitatea istorică a Brașovului" și realizarea de expoziții temporare

4

35000

2.1.1

Expoziția temporară

Brașov 1987

0

Parteneri: Asociația 15 Noiembrie 1987, TVR, Penitenciarul București -Jilava, Institutul de

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2019 - 2024.

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, CNSAS, Agenția Națională de Presă AGERPRES, I.S.U. „Țara Bârsei" al Jud. Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov. Finanțator în 2018: CJ

2.1.2

Expoziția temporară Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la St. Petersburg

0

Finanțatori: CJ, Arhivele Naționale ale Rusiei și Centrul Rus de Știință și Cultură din România

2.1.3

Expoziția temporară Familia Regală Româna în arhivele Rusiei

20000

Finanțatori: CJ, Arhivele Naționale ale Rusiei și Centrul Rus de Știință și Cultură din România

2.1.4

Expoziții temporare outdoor BRAȘOV 100 +2

15000

CJ

Parteneriat Primăria Brașov

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Criteriile de selecție pentru anul 2019 sunt popularizarea istoriei locale și susținerea activității științifice

2

30000

2.2.1

Monografia

Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului (IV-lea a. Chr -1 p. Chr).

0

2.2.2

Albumul Istorii din '89 în benzi desenate istorice

- ediție în limba franceză

30000

3.

PROGRAMUL

Educație muzeală

Un obiectiv general este creșterea accesului și participării tinerilor ia activitățile muzeului prin constituirea unui portofoliu de proiecte de educație muzeală ținând cont de necesitățile comunității locale.

4

19750

3.1

Arta mozaicului

6000

a

3.2

Inițiere în arheologie

250

a

3.3

Casa Sfatului pe înțelesul copiilor

6000

a

3.4

Brașovul 3 M

7500

a

PROGRAMUL culturală

Afirmarea muzeului ca un adevărat operator cultural pe plan local, național șl internațional

10

153500

4.1

Noaptea Muzeelor

3500

a

4.2

Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov -ediția a V-a.

50000

CJ

4.3

Proiectul de cercetare, restaurare și conservare

Bate fierul la Bastion

35000

CJ

Parteneri: Asociația PRO PATRIMONIO

4.4

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare, prezentări de film)

5000

Coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

4.5

Tabăra de creație BID Brașovul istoric desenat

20000

a

4.6

Proiectul internațional Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești - expoziția de deschidere Maryhill Museum 80th anniversary

30000

Finanțatori:

CJ, Maryhill Museum of Art Parteneri: ALIANȚA, Ambasada României în S.U.A., Asociația Forums

4.7

Albumul Istorii din '89 în benzi desenate - acțiuni de promovare (organizare de lansări, participări la târguri de carte)

10000

CJ

4.8

Festivalul internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov, ediția a ll-a

0

Parteneriat Festivalul internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov

4.9

Festivalul montan ALPIN FILM FEST

0

Parteneriat ALPIN FILM FEST

4.10

Festivalul Etnovember 2020

0

Parteneriat Universitatea „Transilvania" din Brașov

TOT)

U. ACȚIUNI CULTURALE 2020

303.160Contabil Șef, Sburlea Maria
Director DMR, Săcuiu Nicolâfe


Șef serviciu ICTSCRE,

Iureș Nicoleta         x


Secretar Consiliul Județean Brașov,

MARI A DUMBRÂVEJMW

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE

pe anul 2020 - Biblioteca Județeană "GEORGE BARIȚIU" Brașov

Nr.crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. Proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

1.

REVISTA ASTRA

Editarea acestui periodic este pentru bibliotecă una din cele mai importante activități, biblioteca fiind editoarea singurului periodic cultural al județului.

3

-Revista istorie

- Supliment.

Literatura, arte și idei -Suplimente carte

130.000

2.

BIBLIOTECA

PENTRU / ÎN COMUNITATE

Programul     Biblioteca     pentru/în

comunitate vizează proiecte și activități culturale, informative, educaționale și de divertisment.

5

- Serile George Barițiu -Universul artelor -Multiculturalitatea în spațiul bibliotecii -SCIEFEST 2020 -Expoziție panouri Casa Baiulescu

30.000

3.

BIBLIOTECA EXTRA MU ROS

Programul Biblioteca extra muros însumează    toate    activitățile    și

evenimentele organizate de bibliotecă în afara spațiilor ei proprii, în comunitate, prin intermediul bibliotecilor sau cooperând direct cu comunitatea, atât în oraș, din județ.

3

 • - Concursul jocurile

tradiționale        ale

Brașovului, ediția a cincea

 • -  Biblioteca centru metodologic

 • -  Hamacul cititor/ Lecturi pentru alinare

15.000

4.

BIBLIOTECA-CENTRU DE EXCELENȚĂ

Acest program are în vedere organizarea de acțiuni culturale care contribuie în mod direct la educația pentru dezvoltare a tuturor categoriilor socio-profesionale și de vârstă ale publicului în mod general și a copiilor și tinerilor în mod special.

4

 • -  Educație pentru

dezvoltare -Biblioteca cluster cultural           al

patrimoniului imaterial

 • -  Biblioteca - al treilea spațiu -Biblioteca 3.0

10.000

5.

BIBLIOTECA DESPRE BIBLIOTECĂ

Prin acest program Biblioteca Județeană Brașov își promovează propriile produse culturale, cu adresabilitate atât către beneficiarii brașoveni, cât și către bibliotecarii români. Prin acest program sînt puse în valoare mai ales parteneriatele bibliotecii cu alte biblioteci din România, dar și cu asociația profesională

4

-Editarea volumului în memoria lui Gemot Nussbăcher -Editarea volumului de lucrări ale conferinței

Robotică        și

imprimare 3D

- Expozția colectivă de fotografii în colaborare      cu

ANBPR -Bibliobicicleta

25.000

6.

BIBLIOTECI FĂRĂ FRONTIERE

Programul are în vedere participarea și implicarea bibliotecii și a bibliotecarilor în colaborarea profesională în țară, dar și internațională, contribuind la schimbul de experiență, stimularea inovației și afirmarea profesională a potențialului nostru.

4

 • - Brașovul și IFLA

 • - Brașovul în lume-conferinta internaționala de biblioteconomie -Expobiblio -Comisia profesionala ANBPR și ABR

25.000

7.

BIBLIOTECA GENERATOARE DE PROIECTE

Prin acest program se asigură o parte din cotele de cofmanțare pentru proiectele câștigate de bibliotecă în cursul anului 2020.

1

Proiectele câștigate pe finanțări nerambursabile, pe cele mai diverse linii, fie că este vorba de proiecte internaționale, europene sau cu finanțare națională și locală.

15.000

TOTAL 250.000 lei

Direct^,'u L       \

S|^re

--

e^4£,,

C'J

Director adjunct, Claudia Andrei


Director DM Nicolae Săc


Șef serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș


Consiliul Județean Brașov

Instituția: CENTRUL CULTURAL REDUTA


Secretar, Zi

Maria Dumbrăvrapu

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

FASTIS

Calendarul evenimentelor culturale

Evenimente și aniversări / comemorări cultural naționale, întruniri de specialitate, dezbateri și conferințe

9

 • 1. 15 ianuarie - Ziua Națională a Culturii

 • 2. 24 ianuarie - Ziua Micii Uniri

 • 3. 27 martie- Ziua Mondială a Teatrului

 • 4. 15 aprilie - Ziua Internațională a Artei-Workshop-uri de artă digitală, instalații și muzică electronică cu specialiști în tehnologii de sunet.

 • 5. 29 aprilie- Ziua Mondială a Dansului Hora Sânzienelor - spectacol coregrafic etno-dance

 • 6. 19 mai - Ziua Pictorilor (Expoziția acuareliștilor brașoveni)

 • 7. 24 iunie Ziua Universală a Iei

 • 8. 1 octombrie - Ziua Internațională a Muzicii

 • 9. 1 decembrie - Ziua Națională a României

70.000 lei

Subvenție C.J.

2.

FESTART

Festivalul Național de Teatru jentru Liceeni

7

’Amprente”, ediția a VlII-a, martie

20.000 lei

Subvenție C.J.

Festival Național de Teatru Politic

'Scenele Memoriei”, ediția a III-a, 11-17 mai

160.000 lei

Festival-Concurs de interpretare a muzicii populare

Flori în Țara Bârsei, Ed. a XlII-a, martie

70.000 lei

Festival Internațional de Folclor

Garofița Pietrei Craiului, Ed. a XlV-a, iulie

100.000 lei

Festivalul Național de Obiceiuri

"Cununa”, ediția a V-a, octombrie

40.000 lei

Festival Internațional de Artă Cinematografică și Noi Tehnologii

KRON[o]RAMA, Ediția a I-a, 20-27 noiembrie 2020

70.000 lei

Festivalul Național de interpretare și creație muzică ușoară românească și populară

”Fulg de Nea”, ediția a XlV-a, noiembrie

20.000 lei

3.

CONTEMP-ART

Expoziții de Artă contemporană, Digitală & Video-Sound, salon de artă tradițională.

3

 • 1. R.A.C.-2020

Rezidențe de artă contemporană, iulie-august

 • 2. Oameni și datini, Ediția a V-a, noiembrie

 • 3. Lada de zestre (permanent)

50.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

Subvenție C.J.

4.

EDU+

Cursuri de balet, gimnastică ritmică.

Susținerea creativității tinerilor, programe de formare în producție de eveniment pentru voluntari, program de educație cinematografică pentru tineri-CinEd.

5

EDU+Junior+Voluntari ( permanent)

20.000 lei

Taxe de curs

Subvenție C.J.

*

5.

MAȘINA DE VISE

Producții de teatru, dans, și muzicale. Premiere, reprezentații la sediu și în deplasare, spectacole de dans, sunet și lumini. Concursuri de artă cinematografică.

30

Stagiune de spectacole de teatru, muzicale, balet, film, dans contemporan, happening, performance.

100.000 lei

Subvenție C.J.

6.

MERIDIAN

Participări ale ansamblurilor Redutei la festivaluri, gale în țară și în străinătate.

7

Ansamblul Poienița, Corul Concentus, Trupa de teatru Redoute, Ansamblul de dansuri germane Korona, Corul mixt maghiar Dalarda

50.000 lei

Subvenție C.J.

7.

SUPORT

Program pentru persoane vârstnice, evenimente caritabile, mental health.

8

Spectacole cu intrarea liberă pentru vârstnici Spectacole caritabile, Documentare.

10.000 lei

Subvenție C.J.

8.

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Conservarea și reconstituirea obiceiurilor tradiționale, promovarea cântecului popular.

Publicații cu caracter etnografic.

10

Activități de cercetare, conservare a patrimoniului cultural imaterial; Reconstituiri de obiceiuri tradiționale; Publicarea unei ediții revăzute și adăugite a lucrării ”Alimente, bucate și leacuri din zona Brașovului”

100.000 lei

Subvenție C.J.

TOTAL: 900.000

Consiliul Județean Brașov

Instituția: Școala Populară de Arte și Meserii „ Tiberiu Brediceanu” Brașov


Secretara;

Maria Dunrarăveanu

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr.j ctr. _

Program

Scurtă descriere a programului

NT. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

i

i

Programul ART Festival

Festivalurile și concursurile artistice au un impact social, și mai ales cultural, important într-o comunitate. Ținta este una importantă-integrarea instituției într-un circuit național de festivaluri și concursuri naționale și europene.

3

 • 1. Festivalul Național de Teatru „De-a rîsu’ plînsu”. Ed X

 • 2. Festivalul național de muzică „Art Brașov Estival”,ed.X

 • 3. Festivalul național de interpretare vocală „Brașov Art Talent” ed.a Vl-a

15.000

1.000

27.000

2.

î

Programul ART Clasic

Urmărește atragerea tinerilor către arta clasică prin prezentarea instrumentelor și repertoriului clasic, prin prelegeri și lecții deschise publice, care să-i stimuleze și să-i îmbogățească spiritual.

50

 • 1.  Audiție în clasă-clasa de chitară

 • 2.  Premiera „Oglinda vieții” după schițe și piese de IL Caragiale

 • 3.  Spectacol de teatru „Jubileul” de A.P Cehov

 • 4.  „Oglinda vieții” după schițe și piese de IL Caragiale

 • 5.  Premiera „ Două lozuri” de 1.1. Caragiale

 • 6.  Audiție de chitară clasică

 • 7.  Premiera „ Peripețiile lui Goe” după 1.1. Caragiale

 • 8. Premiera „Mofturi la Union” de


 • I.L. Caragiale

 • 9.  ;,De ziua ta mămico” -recital de chitară clasică, partener Liceul de muzică,, Tudor Ciortea”

 • 10. Audiție de clasă -chitară clasică

 • 11. Ziua mamei-spectacol de pian si vioară

 • 12. „Mofturi la Union” de I.L. Caragiale

 • 13. Mărțișor-clasa de chitară

 • 14. Premiera „Jocul de-a vacanța” de M. Sebastian

 • 15. Spectacol de teatru „Căsătorie cu bucluc”

 • 16. Un rendez-vous la vemissage

 • 17. Premiera „Flecărelile femeilor” de Moliere

 • 18. „Flecărelile femeilor” de Moliere

 • 19. Premiera „ Capra cu trei iezi ” de I Creangă

 • 20. Audiție de chitară clasică

 • 21. Spectacol de teatru „Cenușăreasa” de Frații Grimm

 • 22. Premiera „ Fata cinstită” de Carlo Goldoni

 • 23. Premiera „Basme și povești românești”

 • 24. Premiera „întâlnire cu Marin Preda”

 • 25. „Basme și povești românești”

 • 26. „Jocul de-a vacanța” de M. Sebastian

 • 27. Spectacol anul I- improvizații teatru

 • 28. Spectacol de teatru

 • 29. „întâlnire cu Marin Preda”

 • 30. Melodiile primăverii-spectacol de

  1.200

  2.500
Șef serviciu ÎCTSCRE,3.


Programul ART Contemporan


Prin spectacole, lecții deschise, și alte tipuri de evenimente. Scopul acestui program este dezvoltarea gustului pentru arta contemporană în rîndurile celor mai tineri, un mijloc de selectare și atragere către școala populară, de potențiali elevi.


18


pian

 • 31. într-o seară de mai-spcctacol de pian și vioară

 • 32. Recital de pian

 • 33. Audiție de clasă de pian

 • 34. „Cântecele copilăriei”- audiție clasele de pian, sala festivă a Liceului de muzică

 • 35. Spectacol de chitară

 • 36. Spectacol de chitară

 • 37. Spectacol de pian și vioară

 • 38. Recital de chitară clasică, partener Liceul de muzică,, Tudor Ciortea”

 • 39. Audiție „ De-a școala fără glume”

 • 40. Recital de pian,Sala mică Patria

 • 41. Spectacol de chitară

 • 42. Ajunul surprizelor- spectacol clasa de pian

 • 43. Recital de pian,Sala mică Patria

 • 44. O seară de iamă-recital de pian

 • 45. Spectacol de chitară

 • 46. Seară de iamă-audiție de clasă

 • 47. Serbare de Crăciun- clasa de pian

 • 48. Flori de nea-spectacol de vioară

 • 49. „Colinda de Crăciun”- audiție clasele de pian, sala festivă a Liceului de muzică

 • 50. Audiție de chitara_________________

 • 1. Ziua îndrăgostiților-spectacol de muzică ușoară Valentines Day

 • 2. Dor de primăvară- spectacol de muzică ușoară

 • 3. Voci de primăvară -spectacol de muzică ușoară și populară

 • 4. O vacanță muzicală- spectacol de

1

i

4.

Programul ART Debut

Proiecte menite să promoveze și să lanseze cei mai reprezentativi elevi

1

5.

Programul ART Atelier:

Urmărește să completeze cunoștințele elevilor în afara cursurilor prin ateliere, workshop-uri, lecții deschise susținute de profesorii școlii dar și de personalități artistice invitate

29

muzică ușoară

 • 5. Parada de design vestimentar, Centrul de evenimente Lux Divina

 • 6. „Eu, un copil talentat”- audiție clasa de pian și orgă

 • 7. Producție de clasă percuție

 • 8. Prin lumea filmului muzical

 • 9. Seară de saxofon și flaut

10.Spectacol de percuție

1 l.Dejâ, vacanță...

 • 12. „Acordeon live”

 • 13. Producție de clasă percuție

 • 14. „Fulgi de nea”-spectacol de pian si acordeon

 • 15. Altfel de colind- spectacol de muzică ușoară

 • 16. în așteptarea lui Moș Crăciun

 • 17. Fulg de nea

 • 18. Audiție de chitara

1.000

1. Expoziție personală eleva Piperea Elena, de artă decorativă,, Lumină si culori”, Alianța Franceză

700

 • 1.  Masterclass Entertainment Debut ed. X

 • 2. Oră deschisă-clasa de pian

 • 3. Workshop de design vestimentar „Pietre”

 • 4. Workshop de design vestimentar -imprimeu vestimentar,, Gustav Klimt”

 • 5.  „Tânărul Pianist”-oră deschisă pian

 • 6. Workshop de chitară

 • 7.  Workshop la Fabrica de pielărie și

30.000

accesorii,, Selezione”

 • 8.  Povești de film-lecție deschisă

 • 9.  Lecție deschisă canto muzică ușoară

 • 10. Workshop de ceramică-,, Roata olarului”

 • 11. Producție clasa orga electronică,nai si saxofon

 • 12. Producție clasa nai

 • 13. Workshop de sculptură

 • 14. Workshop de chitară

 • 15. Workshop de chitară

1. Workshop de accesorii vestimenntare „ Ziua pantofului”

 • 16. „Prietenii acordeonului”-oră deschisă acordeon

 • 17. Lecție deschisă clasa de teatru

 • 18. Pe străzi intemaționale-lecție deschisă

 • 19. Lecție deschisă orgă

 • 20. Lecții deschise de canto

  300


 • 21. Workshop dans popular, coregraf Buzea, Zalău

 • 22. Workshop de design vestimentar la Fabrica Rouleau- Guichard Roumanie

 • 23. Workshop de chitară clasică „Noi inovații în domeniul tehnicii chitarei clasice

 • 24. Workshop de design vestimentar la Fabrica de încălțăminte Codlea

 • 25. Lecție deschisă pian

 • 26. Workshop de chitară clasică „Procesarea grafică muzicală asistată de computer,,

 • 27. Lecții deschise dans classic și dans

  6.

  i

  !

  1

  1

  1

  Programul ART Expoziții

  Promovarea secției de arte elastice și vizuale prin expoziții de artă.

  11

  7.

  Programul ART Tradiții

  Are ca obiective: cunoașterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc; cunoașterea tradițiilor      și      obiceiurilor

  românești; păstrarea notei de autenticitate și originalitate a tradițiilor      și      obiceiurilor

  românești;    descoperirea    și

  culegerea de folclor autentic; descoperirea      meșteșugurilor

  autentice din spațiul cultura brașovean.

  25

modem

 • 28. Oră deschisă clasa de pian

 • 29. Workshop de chitară

1. Expoziție de artă decorativă „ Geometrii în alb”

 • 2.  Expoziție de grup,grafică Galeria 0

 • 3.  Expoziție de artă decorativă tapițerie „ Poarta solară”

 • 4.  Expoziție de artă decorativă,, Mărțișor de suflet”

 • 5.  Expoziție de pictură, Mediateca

 • 6.  Expoziție de fotografie, Mediateca

 • 7.  Expoziție de artă decorativă,, Fantezii textile”

 • 8.  Expoziție grafică -anul III

 • 9.  Expoziție de artă decorativă,, Lumea apelor”, Alianța Franceză

 • 10. Expoziție de artă decorativă,, Decorațiuni de Crăciun”

 • 11. Expoziție de design vestimentar,, Bolero”

1.000

1.000

1. Festivalul de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare ”Leru-i, Ier” ed. X

 • 2.  Producție clasa saxofon popular

 • 3.  Dragobete pupă fete-spectacol de folclor

 • 4.  Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 5.  „ Mama ,icoană sfântă”

 • 6.  Spectacol clasa de canto și saxofon

 • 7. Ziua mamei- spectacol de dans popular

 • 8.  Spectacol folcloric de Ziua Femeii, Căminul cultural Dumbrăvița, secția externă de dans popular

68.000

!

8.

Programul Creștin ART:

Arta vine aproape de cei în suferință, persoane defavorizate cu scopul de alina dar și de a-i ajuta prin cultură și educație. Un alt caracter al programului este includerea în sistemul școlii, a elevilor care provin din rîndurile acestor categorii. Programu

5

 • 9.  Spectacol de canto,orgă și saxofon

 • 10. Workshop de dans popular, coregraf Popa Gică

 • 11. Producție clasa saxofon

 • 12. Mărțișor muzical -clasa canto pop

 • 13. Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 14. Concert de muzică populară și modernă,, Tradiție și modernism”

 • 15. Producție clasa saxofon

 • 16. Spectacol de dans popular dedicate Zilei copiilor

 • 17. Producție clasa saxofon

 • 18. Ziua iei -spectacol de dans popular

 • 19. Producție clasa nai

 • 20. Producție clasa orga electronic si saxofon

 • 21. Ziua recoltei de aur

 • 22. Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 23. Spectacol „Seară balcanică a muzicii și dansului”, Căminul cultural Dumbrăvița, secția externă de dans popular

 • 24. Producție clasa saxofon

 • 25. Producție clasa saxofon

300

 • 1.  Expoziție de pictură și icoane Okianoteca

 • 2.  Expoziție de iconografie și pictură pe șevalet, parteneriat Asociația Tinerii din ziua de azi

 • 3.  Expoziție de iconografie și pictură

 • 4.  Spectacol caritabil de muzică ușoară, Căminul pentru personae

1

cuprinde și evenimente de spiritualitate creștină reflectată de clasa de iconografie a școlii, dar și de alte forme de artă.

9.

Programul E-ART

Propune       proiecte       cu

implementare     în     format

electronic. Mediul extern în care funcționează             instituția,

promovează tot mai mult tehnologia    și     digitalizarea.

Opțiunile beneficiarilor, care sunt dintre cei tineri, în general, optează pentru un sistem electronic de rezolvare a situației.

10.

i

1

Programul ART Eveniment

Unele din activitățile anilor trecuți sunt benefice pentru a completa cu succes tabloul de evenimente viitoare, și anume spectacolele comemorative de 1 Decembrie; „ Zilele Școlii de Artă”, sărbătorile de Crăciun, de Paști etc.

11.

Programul Secții externe

TOTALiXc'JL


Director executiv DMP,


ȘCOALA Z<^ POPULARĂ -Z DE ARTE Șl MESERII TIBERIU BREDICEANU * BRAȘOV

V

Nicolae Săcui

vârstlnvi; i>oua

5. Spectacol caritabil dc muzică ușoară

1. "E-Visual Art Debut" E-expozițiaNațională de Arte Plastice și Vizuale ediția VI 2020 Spațiul virtual pe site www.artebrasov.ro

4.000

5

 • 1.  Ziua Unirii Principatelor Române

 • 2. Zilele Școlii de Arte ed.XLVII( a 47-a ),CC.Reduta

 • 3. Ziua Unirii Principatelor Române-secții externe

 • 4. Mândru că sunt român

 • 5.  1 Decembrie-spectacol de folclor

 • 6.  Spectacol folcloric de 1 Decembrie, Căminul cultural Vlădeni, secția externă de dans popular

5.000

20.000

178.000 lei

Contabil sef,

Angela Mircea r

Șef serviciu ÎCTSCRE,

Nicoleta Iureș