Hotărârea nr. 90/2020

Hotărârea nr.90 – repartizarea sumei de 4.149.651 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.90

din data de 18.02.2020

- privind repartizarea sumei de 4.149.651 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Proiecte, înregistrat cu nr.ad.2381/12.02.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.2381/12.02.2020, prin care se propune alocarea sumelor pentru plata cotizațiilor pe anul 2020 pentru asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.46 alin.l lit. “a” din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 35, alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173, alin.l lit.”e” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei de 4.149.651,00 lei, din bugetul Județului Brașov pe anul 2020, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.Secretar genera

Maria Mim

1 al județului, brăveanu


Listă pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2020

lei

Nr. crt.

Denumire asociație

Cotizație an 2020

Cotizație restantă

Termen de plată conform Statut

1

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768,903.80

Anual - până la 1 iunie

2

ADICT - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

12,000.00

Anual - trimestrul II;

Cf. Hot. AGA nr. 2/2019

3

ADI ISO MEDIU

635,861.00

Trimestrial -

158.965,25 lei/trim.

4

ADR - Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 CENTRU

1,101,824.00

Trimestrial -

275.456,00 lei/trim.

5

ADI Apa Sb. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6,000.00

Lunar - 500,00 lei/lună

6

ADI Apa Bv. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

73,000.00

Anual - trimestrul II 0,25 lei x 289.646 loc. -până la data de 01.05 a anului următor

7

ASCRET - Asociația Clusterului Regional Electronic

9,500.00

Trimestrial -

2.375,00 lei/trim

8

AMDDB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25,000.00

Trimestrial - 5000 euro/an plătibili la cursul BNR din ziua plății (curs estimat: 1 Euro = 5 lei)

9

AMMB - Asociația Microregiunea Munții Bucegi

28,800.00

Lunar - 2.400,00 lei/lună

10

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5,000.00

Anual - până la 31 martie

11

APDT BV- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

150,000.00

Anual - până la 30 iunie

12*.

ARE - Adunarea Regiunilor Europene

22,100.00

Anual - trimestrul I 4.420 euro la curs BNR ziua plății (curs estimat: 1 Euro = 5 lei)

13

Asociația Valea Zimbrilor

150,000.00

Anual - trimestrul II

14

Club Sportiv Țara Bârsei 2011

1,027,036.20

Anual -trim. I; 549.217 loc. X 1,87 lei/loc.

15

GAL ATBN - Asociația

Transilvană Brașov Nord

35,691.00

Anual - trimestrul I

16

GAL MVS - Asociația Microregiunea GAL Valea Sâmbetei

19,654.00

Anual - trimestrul II

17

GAL RTF - Asociația GAL

Răsăritul Țării Făgărașului

15,281.00

Anual - trimestrul 11

18

GAL ADDCC -

Asociația de Dezvoltare Durabilă

Curbura Carpaților

1,000.00

50 euro/trim./la curs BNR ziua plății (curs estimat:

1 Euro = 5 lei)

19

ADI CRDDPT ȚF - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

63,000.00

Anual - trimestrul II

TOTAL cotizații an 2020: 4.149.651,00 lei.


Șef serviciu,

Nicoleta Iureș/^^/