Hotărârea nr. 9/2020

Hotărârea nr. 9 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului teren, în suprafaţă de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Braşov, cu nr. Cad. 161480 şi a imobilului teren în suprafaţă de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Braşov, în domeniul public al Județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.9

din data de 23.01.2020

privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului teren, în suprafață de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Brașov, cu nr. Cad. 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Brașov, în domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, nregistrat sub nr. Ad. 705/16.01.2020, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 705/13.01.2020, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului teren în suprafață de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Brașov, cu nr. Cad. 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Brașov, în domeniul public al Județului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 659/18.09.2019 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 484/28.11.2019 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 m.p., înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu număr cadastral 101416;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. lși 2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 554, art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l), lit. „c”, art. 294, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului teren în suprafață de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Brașov, cu nr. Cad. 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Brașov, în domeniul public al Județului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar general al Județului Maria DMjnbrăveanu