Hotărârea nr. 89/2020

Hotărârea nr.89 – desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.89

din data de 18 februarie 2020

- privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.l 174 din data de 23.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.l089 din data de 22.01.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.99/25.03.2009 și nr.63/03.02.2016, precum și adresa nr.ad.23485/09.01.2020 prin care domnul consilier Veștea Mihail și-a înaintat demisia din funcția de consilier județean și din funcția de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației "Microregiunea Turistică Munții Bucegi’’;

Ținând cont de Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.5, nr.6 și nr.9 conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și de propunerea domnului Veștea Adrian-Ioan, președintele Consiliului Județean Brașov, privind desemnarea doamnei Szasz Alina-Ioana ca reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi;

Având în vedere dispozițiile art.176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Szasz Alina-Ioana, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.