Hotărârea nr. 88/2020

Hotărârea nr.88 – abrogarea poziţiei nr.113 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.88

din data de 18.02.2020

- privind abrogarea poziției nr.l 13 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr.l0803/10.02.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. 10803/10.02.2020 prin care se propune abrogarea poziției nr. 113 „Imobil cu destinația Centrul de Plasament CASA IOANA din cadrul DGASPC Brașov, din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.2 si nr.3 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Rupea nr.29/2016, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr, 108/2017 și Hotărârea Consiliului Local Rupea nr.84/2019;

Luând în considerare că, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l08/2017 nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actualizată;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă poziția nr.l 13 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare .

Art.2. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.108/17.02.2017 privind preluarea dreptului de folosință gratuită de către Județul Brașov a imobilului (construcție și teren) în care funcționează Centrul de Plasament “Casa Ioana Rupea” din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, imobil identificat în CF nr.l00485 Rupea, cu nr. top 347, pe durata existenței obiectivului Centru de Plasament, dar nu mai mult de 15 ani, în condițiile Codului Civil - Legea 287/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


,X^Ă/V/ » '

Z                 .'x

//•  c'W      Contrasemnează

il 8   IfV'-/'ll   ^Secretar General al Județului

> $ Maria DuJWrăveanu