Hotărârea nr. 87/2020

Hotărârea nr.87 – aprobarea împuternicirii S.C. Compania APA SA Braşov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud b rasov. ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.87

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea împuternicirii S.C. Compania APA SA Brașov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr.683/17.01.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. ad.683/17.01.2020 prin care se propune aprobarea împuternicirii S.C. Compania APA SA Brașov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.92 alin.l și 2 pct.”c”, art. 173 alin.(3) lit.”c’'și “d” și alin.(5) pct.m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se împuternicește S.C. Compania APA SA Brașov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov și constituie sisteme de alimentare, canalizare și epurare din aria de deservire cuprinsă în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din 2008.

Art.2, - Se împuternicește S.C. Compania APA SA Brașov pentru activități de informare, studiu de carte funciară, solicitări acte, schițe și planșe din arhive, etc. la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Brașov, Rupea, Zămești, întorsura Buzăului, precum și din alte localități, Arhivele naționale, Direcțiile fiscale, Serviciul public comunitar de evidența persoanelor, etc.

Art.3. - S.C. Compania APA S.A Brașov va transmite informări trimestriale cu privire la activitatea desfășurată mai sus, către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează

Secretar General al Județului Maria Dumbrăveanu