Hotărârea nr. 86/2020

Hotărârea nr.86 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud bra sov. ro, www.j udbrasov. ro

HOTĂRÂREA NR.86

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.02.2020

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică/ Compartimentul Guvemanța Corporativă, înregistrat cu nr.ad. 1550/11.02.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul președinte al Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. 1550/11.02.2020, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020;

Ținând cont de adresa nr.96/30.01.2020 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1922 /2003, având CIF:RO15786047, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1550/31.01.2020 precum și Decizia nr.l a Consiliului de Administrație a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din data de 29.01.2020;

în baza Actului Constitutiv al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l, lit “a”, art.5 și art. 10 alin.l din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 alin.2 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov și Direcția Juridic/Compartimentul Guvemanța Corporativă vor duce la îndeplinire pjezenta hotărâre.


//o          \\

Contrasemnează,

.....              # Secretar General al Județului

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CEFU^lE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRI^^^R^C S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047
ANEXA 1BUGETUL DE VENITURI

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2019

Propuneri pe anul 2020

%

6=5/4*100

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

I                              2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3,045.0

3,066.8

100.72

3,200.0

3300.0

104.34

103.13

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3,045.0

3,066.8

100.72

3,200.0

3300.0

104.34

103.13

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

Venituri extraordinare

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2,756.S

5536

2,857.0

2930.0

103.63

102.56

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2,762.2

2,756.8

5536

2,857.0

2930.0

103.63

102.56

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

827.9

918.0

110.88

960.0

990.0

104.58

103.13

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

4.5

10.0

222.22

10.0

10.0

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

917.0

1,038.8

113.28

1,077.0

1110.0

103.68

103.06

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

670.9

719.6

107.26

747.0

770.0

103.81

103.08

C1

ch. cu salariile

13

607.4

656.4

108.07

680.0

700.0

103.60

102.94

C2

bonusuri

14

63.4

63.2

99.68

67.0

70.0

106.01

104.48

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

C4

Chelt. aferente contract.de mandat, CA, CENZORI

17

228.0

299.2

131.23

305.0

310.0

101.94

101.64

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

18.1

20.0

110.50

25.0

30.0

125.00

120.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,012.8

790.0

78.00

810.0

820.0

102.53

101.23

2

Cheltuieli financiare

20

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.0

6.6

636

0.0

0.0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

282.8

310.0

109.62

343.0

370.0

110.65

107.87

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

70.6

75.0

106.23

80.0

90.0

106.67

112.50

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

212.2

235.0

110.74

263.0

280.0

111.91

106.46

1

Rezerve legale

25

14.1

Î5T

109.93

17.2

18.5

110.65

107.87

Nr.crt.

-----9

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2019

Propuneri pe anul 2020

Estimări an 2022

%

%

6=5/4*100

Estimări an 2021

9=7/5*100

10=8/7*100

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale Drevăzute de leae

26

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

‘>7

0.0

6.6

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.0

0.0

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28. 29

30

198.1

219.5

110.80

245.9

261.5

112.00

106.37

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ cnmnaniilnr naționale si societăților cu canital

32

99.1

109.8

110.80

122.9

130.8

112.00

106.37

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

99.1

109.8

110.80

122.9

130.8

111.93

106.43

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

99.1

109.8

110.85

122.9

130.8

111.95

106.37

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

33

0.0

6.6

06

0.0

0.0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

3/

U.O

U.U

OU

6.6

0.0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.6

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

6.6

e)

alte cheltuieli

43

6.6

VTT

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

43

341.4

408.8

119.74

840.0

890.0

205.48

105.95

1

Alocații de la buget

44

6.6

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

43

3UÎT3

110.74

840.0

890.0

205.48

105.95

X

DATE DE FUNDAMENTARE

4/

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8.0

8.0

100.00

8.0

8.0

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

40

0.6

0.6

Î6O6

8.0

8.0

100.00

100.00

Nr.crt.

-----*

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2019

Propuneri pe anul 2020

—ai--

Estimări an 2022

0/ /o

%

6=5/4*100

Estimări an 2021

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6,988.5

7,495.8

107.26

7,781.3

8020.8

103.81

103.08

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49l/12*1000

51

6,327.1

6,837.5

108.07

7,083.3

7291.7

103.60

102.94

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total Dersonal mediu (mii lei/Dersoană) (Rd.2/Rd.49)

52

380.6

383.4

100.72

400.0

412.5

104.34

103.13

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

907.1

898.92

99.10

892.8

887.9

99.32

99.45

8

Plăți restante

55

5

0

0.0

0.0

0.00

0.00

9

Creanțe restante

56

1196.0

rao

Idd.iă

1,200.0

1200.0

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,CONTABIL Șt=f

SipFta^argareta

W(LtM

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTIjL

J^FRALE/LOCALE ARC S.A.Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

2019

din care:

7 = 6/5

8 = 6/3a

Aprobat conf.Hot.

CJ

nr.137/23.04 .2019

Aprobat conf.Deciz. CA nr.61/12.12.2 019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.

1

2,491.3

2,810.0

2,975.0

3,045.0

649.0

1298.0

2102.0

3,066.8

100.72

123.10

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3

2

2,488.1

2,810.0

2,975.0

3,045.0

649.0

1298.0

2102.0

3,066.8

100.72

123.26

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5

3

2,174.4

2,510.0

2,410.0

2,458.0

549.0

1098.0

1822.0

2,566.8

104.43

118.05

a1)

din vânzarea produselor

4

0.5

a2)

din servicii prestate

5

599.1

746.0

646.0

667.9

149.0

298.0

522.0

700.0

104.81

116.84

a3)

din redevențe și chirii

6

1,575.3

1,764.0

1,764.0

1,789.6

400.0

800.0

1300.0

1,866.8

104.31

118.50

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subven

ii și transferuri de

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15

14

313.7

300.0

f1)

din amenzi și penalități

15

310.7

300.0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

•1 Q\ Hin rarn1

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

3.0

0.0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24

22

3.2

0.0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

3.2

0.0

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CH

ELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 +

29

2,166.1

2,565.5

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79

30

2,166.1

2,565.5

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32

31

728.2

973.7

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 +

32

454.1

626.7

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

7.2

8.7

b)

cheltuieli cu materialele

34

11.8

13.0

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.4

1.0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

11.4

12.0

c)

cheltuieli privind materialele de

37

6.9

8.0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

428.2

597.0

565.0

587.0

100

200.0

280.0

500.0

85.18

159.39

565.0

575.2

100

160.0

220.0

500.0

86.93

160.93

0.0

11.8

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2,713.1

2,762.2

612.2

1198.3

1957.8

2,756.8

99.80

127.27

2,713.1

2,762.2

612.2

1198.3

1957.8

2,756.8

99.80

127.27

895.7

827.9

228.5

480.5

735.0

918.0

110.88

126.06

555.3

546.7

139

296.0

463.0

572.0

104.63

125.96

9.3

9.2

3

5.0

7.0

10.0

108.70

138.89

12.5

11.2

4

7.0

10.0

13.0

116.07

110.17

0.5

0.5

1

0.0

0.0

1.0

200.00

250.00

12.0

10.7

3

7.0

10.0

12.0

112.15

105.26

7.5

3.5

2

4.0

6.0

4.0

114.29

57.97

526.0

522.8

130

280.0

440.0

545.0

104.25

127.28

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile

40

44.4

88.0

88.0

60.8

24.5

54.5

74.5

99.5

163.65

224.10

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

40.8

80.0

80.0

56.2

20

50.0

70.0

95.0

169.04

232.84

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 +

42

0.7

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

o)

prime de asigurare

45

3.6

8.0

8.0

3.9

4.5

4.5

4.5

4.5

115.38

125.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate

46

229.7

259.0

252.4

220.4

65

130.0

197.5

246.5

111.84

107.31

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și

48

21.8

25.0

25.0

15.9

7

14.0

18.0

18.0

113.21

82.57

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

21.8

25.0

25.0

15.9

7

14.0

18.0

18.0

113.21

82.57

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

50

20.0

25.0

25.0

19.4

5

10.0

17.0

22.0

113.40

110.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

11.4

13.0

13.0

11.8

2

4.0

8.0

13.0

110.17

114.04

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

8.6

12.0

12.0

7.6

3

6.0

9.0

9.0

118.42

104.65

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și soort. din care:

59

d3)

- pentru cluburile SDortive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri

62

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare,

63

4.6

6.0

6.0

2.9

2

3.5

3.5

3.5

120.69

76.09

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

16.5

17.5

17.5

16.2

4.5

9.5

14.5

17.5

108.02

106.06

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

68

4.2

5.5

5.5

4.7

1.5

3.0

4.5

5.5

117.02

130.95

i)

alte cheltuieli cu serviciile

69

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

-aferente bunurilor de natura domeniului nublic

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunți iri

77

j)

alte cheltuieli

78

162.6

180.0

173.4

161.3

45

90.0

140.0

180.0

111.59

110.70

B Cheltuieli cu impozite, taxe și

79

7.3

10.0

10.0

4.5

2

5.0

8.0

10.0

222.22

136.99

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de

80

b)

ch. cu redevența pentru

81

o)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

7.3

10.0

10.0

4.5

2

5.0

8.0

10.0

222.22

136.99

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

86

894.6

996.4

947.4

917.0

236.7

522.8

769.8

1,038.8

113.28

116.12

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

613.2

681.6

681.6

670.9

172.7

337.6

519.2

719.6

107.26

117.35

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

88

578.0

613.0

613.0

607.5

146.5

305.0

465.0

656.4

108.05

113.56

a) salarii de bază

89

394.8

413.0

413.0

412.3

105

214.0

323.0

431.5

104.66

109.30

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

183.2

200.0

200.0

195.2

41.5

91.0

142.0

203.0

104.00

110.81

c) alte bonificații (conform CCM)

91

21.9

0.0

0.0

21.9

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 +

92

35.2

68.6

68.6

63.4

26.2

32.6

54.2

63.2

99.68

179.55

a) cheltuieli sociale prevăzute la

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale nntrivit I «anii nr

95

b) tichete de masă;

96

26.1

27.0

27.0

26.1

7.5

15.5

24.5

33.5

128.35

128.35

c) tichete de vacanță;

97

5.9

18.6

18.6

18.5

4.7

7.1

18.7

18.7

101.08

316.95

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

3.2

23.0

23.0

18.8

8.0

10.0

11.0

11.0

58.51

343.75

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

100

a) ch. cu plățile compensatorii

101

b) ch. cu drepturile salariale

102

c) cheltuieli de natură salarială

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de

104

264.4

292.2

243.2

228.1

59

175.2

235.6

299.2

131.17

113.16

a) pentru directori/directorat

105

170.6

190.2

141.2

141.2

33.6

124.4

159.4

198.5

140.58

116.35

-componenta fixă

106

117.6

130.2

130.2

130.2

29.4

64.4

99.4

138.5

106.37

117.77

-componenta variabilă

107

53.0

60.0

11.0

11.0

0

60.0

60.0

60.0

545.45

113.21

b) pentru consiliul de

108

65.4

66.0

66.0

53.6

16.4

32.8

49.2

65.4

122.01

100.00

-componenta fixă

109

65.4

66.0

66.0

53.6

16.4

32.8

49.2

65.4

122.01

100.00

-componenta variabilă

110

0.0

0

0.0

0.0

c) pentru AGA și cenzori

111

28.4

36.0

36.0

33.3

9

18.0

27.0

35.3

106.01

124.30

d) pentru alte comisii și comitete

112

0

0.0

0.0

C5

Cheltuieli cu asigurările și

113

17.0

22.6

22.6

18.0

5

10.0

15.0

20.0

111.11

117.65

a) ch. privind contribuția la

114

b) ch. privind contribuția la

115

c) ch.

116

d) ch. privind contribuțiile la

117

e) ch. privind contribuția unității la

118

f) cheltuieli privind alte contribuții

119

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121

120

536.0

585.4

860.0

1,012.8

145

190.0

445.0

790.0

78.00

147.39

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

121

2.8

0.0

0.0

1.1

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

122

2.8

0.0

1.1

0.00

0.00

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele

124

0.0

0

0.0

0.0

0.0

c)

cheltuieli aferente transferurilor

125

d)

alte cheltuieli cont 654

126

0.0

0.0

40.0

39.7

40

40.0

40.0

40.0

100.76

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor

127

313.9

325.0

330.0

329.0

90.0

180.0

270.0

350.0

106.38

111.50

f)

ajustări și deprecieri pentru

128

219.3

260.4

490.0

643.0

15.0

-30.0

135.0

400.0

62.21

182.40

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

272.3

320.4

550.0

760.0

15.0

30.0

195.0

460.0

60.53

168.93

f1.1)

provizioane privind deprecierea clientilor

130

212.3

260.4

490.0

700.0

0.0

0.0

150.0

400.0

57.14

188.41

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130

a

60.0

60.0

60.0

60.0

15

30.0

45.0

60.0

100.00

100.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din narft-

131

53.0

60.0

60.0

117.0

0

60.0

60.0

60.0

51.28

113.21

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

53.0

60.0

60.0

117.0

0

60.0

60.0

60.0

51.28

113.21

din anulare proviz. Ct.mandat

133

53.0

60.0

60.0

60.0

0

60.0

60.0

60.0

100.00

113.21

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0.0

0.0

0.0

57.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

- venituri din alte provizioane

135

0

0.0

0.0

0.0

0.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd.

136

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din

137

0

0.0

0.0

0.0

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs

140

b1)

aferente creditelor

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

REZULTATUL BRUT

145

325.2

244.5

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

54.9

60.0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (rd.

87)

150

613.2

681.6

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

578.0

613.0

3

Nr. de personal prognozat la finele

152

8

8

4

Nr. mediu de salariați

153

8

8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

6,020.8

6,385.42

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

6,387.5

7,100.00

261.9

282.8

36.8

99.7

144.2

310.0

109.62

95.33

54.0

70.6

6

16.0

47.0

75.0

106.23

136.61

681.6

670.9

172.7

337.6

519.2

719.6

107.26

117.35

613.0

607.5

146.5

305.0

465.0

656.4

108.05

113.56

8

8

8

8.0

8.0

8

100.00

100.00

8

8

8

8.0

8.0

8

100.00

100.00

6,385.4

6,328.1

X

X

X

6,837.5

108.05

113.56

7,100.0

6,988.5

X

X

X

7,495.8

107.26

117.35

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

311.0

351.25

371.9

380.6

X

X

X

383.4

100.72

123.26

b)

Productivitatea muncii în unități

157

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a

158

X

X

X

- cantitatea de

159

X

X

X

- preț mediu (p)

160

X

X

X

- valnarp = OPF y n

161

Y

Y

Y

- pondere in venituri totale de exploatare =

162

X

X

X

7

Plăți restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

553.0

773.00

986.0

1,196.0

1,196.00

1,196.00

1,196.00

1,200.00

100.33

217.00

- de la operatori cu capital

165

- de la operatori cu capital privat

166

553.0

773.00

986.0

1,196.0

1,196.00

1,196.00

1,196.00

1,200.00

100.33

217.00

- de la bugetul de stat

167

- de la buqetul local

168

- de la alte entitati

169

9

Cheltuieli la 1000 lei venituri

170

869.5

912.99

870.6

907.1

943.3

923.2

931.4

898.92

99.10

103.39

F,S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S. BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR;ANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

HârșovesduîWi^Ștefân

.......'Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an (N-2)

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat 2018

Realizat 2018

Aprobat 2019

Realizat 2019

0

1

2

3

5

6

7

l.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd,3), din care:

2,482.0

2,491.3

100.37

2,975.0

3,045.0

102.35

1

Venituri din exploatare

2,480.0

2,488.1

100.33

2,975.0

3,045.0

102.35

2.

Venituri financiare

2

3.2

160.00

0

0

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

b < Cfv /l ^cZZT/'i !

Ufv^fir


/c/Vr/gM

Anexa nr.4


mii lei

Data finalizării investiției

Aprobat cf.Hot.CJ nr.137/23.04. 2019

Aprobat conf.Decizie iCA nr.61/12.12.2 019

Realizat 2019

Propuneri an 2020

Propuneri an 2021

Propuneri an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

702.1

364.3

341.4

408.8

840.0

890.0

1

Surse proprii, din care:

455.7

364.3

341.4

408.8

502.9

530.8

a) - amortizare

325.0

325.0

329

340.0

380.0

400.0

b) - profit

130.7

39.3

12.4

68.8

122.9

130.8

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

B4

Alte surse, din care:

246.4

0.0

0

0.0

337.1

359.2

Ajutor minimis(scutire impozit clădire si teren)

246.4

Alte surse

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

702.1

364.3

341.4

408.8

840.0

890.0

1

Investiții în curs, din care:

164.2

172.7

151.1

23.8

0.0

0.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

31.12.2020

164.2

172.7

151.1

23.8

0

0

Reabilitare hala 146

0

0

0

0

0

Reabilitare hala 156

31.12.2019

140.4

148.9

148.9

0

0

UUUU11 IUI 11.pi.dULUI IZdl U IOU pi. Hdld

31.12.2019

23.8

23.8

2.2

23.8

0

Dotări ISU

0

0

0

Realizare studiu prefezabilitate poligon

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

517.4

97.3

96.4

300.0

740.00

790.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

517.4

97.3

96.4

300.0

740

790

Instalație de iluminat

31.12.2019

0

0

0.0

0

0

Proiectare și realizare 0 hală ob.126

31.12.2021

415.0

0.0

0

215.0

650

650

Extindere rețele electrice

31.12.2020

102.4

75.1

74.2

85

90

90

CĂLII IU.lULUd UU dpd bl Udl IdlIZdfU Id Hh      1

31.12.2019

0

22.2

22.2

0

50

50

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2WV2U2U8 4/AM

Data finalizării investiției

Aprobat cf.Hot.CJ nr.137/23.04. 2019

Aprobat conf.Decizie iCA

nr.61/12.12.2 019

Realizat 2019

Propuneri an 2020

Propuneri an

2021

Propuneri an 2022

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

k3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

20.5

79.5

84.0

80.5

100.0

100.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20.5

79.5

84.0

80.5

100.0

100.0

Amenajări, modernizări, compartimentări, reabiltări acoperișuri

31.12.2020

20.5

79.5

84.0

80.5

100.0

100.0

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

1

>

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.03.2020

0.0

14.8

9.9

4.5

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor


Mii lei

Nr. Crt.

Plăți restante

Sold inițial an 2020

Reduceri

Sold final an 2020

Reduceri Total an2021

Sold final an 2021

Reduceri Total an 2022

Sold final an 2022

Total an2020

din care: Surse an 2020

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1a.

- buget general consolidat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1b.

- alți creditori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SimOrargareta