Hotărârea nr. 85/2020

Hotărârea nr.85 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.85

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică/ Compartimentul Guvemanța Corporativă, înregistrat cu nr.ad.2092/11.02.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul președinte al Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.2092/11.02.2020, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020;

Ținând cont de adresa nr.2092/07.02.20202 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1923 /2003, având CUI: 15786039, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2140/08.02.2018 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/03.02.2020, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov nr. 1/03.02.2020;

în baza Actului Constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l, lit “a”, art.5 și art. 10 alin.l din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 alin.2 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2020, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov și Direcția Juridic/Compartimentul Guvemanța Corporativă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


Contrasemnează, Secretar General tîl Județului

Maria Dt^brăveanu

(VA-


O


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SRL

Sediu / adresa: BRAȘOV, str.ZIZINULUI Nr 119 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1)2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

N/N-1

Estimări an (N+1) 2021

Estimări    an

(N+2) 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)

1

2.466,17

2.360,00

-4,31

2.400,00

2.430,00

z ■' 1,69

1,25

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.466,17

2.360,00

-4,31

2.400,00

2.430,00

1,69

1,25

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)

7

2.074,78

2.115,00

1,94

2.155,00

2.185,00

1,89

1,39

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.074,78

2.113,00

1,84

2.153,00

2.183,00

1,89

1,39

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.124,14

1.049,99

-6,60

1.095,00

1.095,00

4,29

0,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1,92

3,00

56,25

3,00

3,00

0,00

0,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

796,09

893,01

12,17

911,07

936,70

2,02

2,81

C0.

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

549,52

615,35

11,98

640,71

666,34

4,12

4,00

C1.

cheltuieli cu salariile

13

480,96

524,25

9,00

545,97

567,81

4,14

4,00

C2.

bonusuri

14

68,56

91,10

32,88

94,74

98,53

4,00

4,00

C3.

alte cheltuieli cu presonalui, din care:

15

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

- chelt. cu plăti compensat, aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4.

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

222,56

252,66

13,52

245,36

245,36

-2,89

0,00

C5.

chelt cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

24,01

25,00

4,12

25,00

25,00

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

152,63

167,00

9,41

143,93

148,30

-13,81

3,04

mii lei

INDICATORI

Realizat Nr.        an

rd.    precedent

(N-1)2019

Propuneri an curent (N) 2020

z z

Estimări an (N+1) 2021

Estimări   an

%

(N+2) 2022

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3|4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (l-ll)

22

391,39

245,00

-37,40

245,00

245,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

65,12

39,20

-39,80

39,20

39,20

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

326,27

205,80

-36,92

205,80

205,80

0,00

0,00

1

Rezerve legale

25

10,55

41,16

290,14

41,16

41,16

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

315,72

164,64

-47,85

164,64

164,64

0,00

0,00

7

Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome.

32

100,28

78,40

-21,82

78,40

78,40

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

95,50

78,40

-17,91

78,40

78,40

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la

35

-100,28

-78,40

-21,82

-78,40

-78,40

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariate

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

372,65

150,00

-59,75

150,00

150,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

372,65

150,00

-59,75

150,00

150,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

N/N-1

Estimări an (N+1) 2021

Estimări   an

(N+2) 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

2

Nr. mediu de salariati total

49

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49) /12*1000

50

5.088,15

5.697,69

11,98

5.932,50

6.169,81

4.12

4,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (lei/persoana) (rd.13 / rd.49) /12*1000

51

4.453,33

4.854,17

9,00

5.055,28

5.257,50

4,14

4,00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

52

274,02

262,22

-4,31

266,67

270,00

1,69

1.25

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse

53

0

0

0,00

0

0

0.00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7 / rd.1) x 1000

54

841,30

896,19

6,52

897,92

899,18

0,19

0,14

8

Plăti restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

68,45

60,00

-12,34

50,00

50,00

-16,67

0,00

DIRECTOR GENERAL,CONTABIL SEF Ec NEDSI..........

LCU DUMITRU


/WCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

Anexa 2DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2019

Previzion at trim 1

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1

VENrTURITOTALE(rd.2+rdJÎ2+rdJ28)

2.113,84

-2.251,00

2L25TJJ0

2.466,17

«#59QiOO

glJSftOO

iMJIO.OO

s<?36oy»

awa jj-. ijTiMWii—aii           ■».

1

Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:

2

2.113,84

2.251,00

2.251,00

2.466,17

590,00

1.180,00

1.770,00

2.360,00

95,69

116,67

a)

din producția vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:

3

2.084,45

2.241,00

2.241,00

2.411,99

587,50

1.175,00

1.762,50

2.350,00

97,43

115,71

a1)

din vanzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

660,82

760,00

760,00

858,86

202,50

405,00

607,50

810,00

94,31

129,97

a3)

din redevente si chirii

6

1.411,95

1.481,00

1.481,00

1.553,00

385,00

770,00

1.155,00

1.540,00

99,16

109,99

a4)

alte venituri

7

11,68

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,03

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din subvenții si transferuri de eploatare

c)

aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

subvenții, pt. acoperirea pierderilor

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției in curs

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:

14

29,39

10,00

10,00

54,18

2,50

5,00

7,50

10,00

18,46

184,35

f1)

din amenzi si penalitati

15

29,39

10,00

10,00

54,18

2,50

5,00

7,50

10,00

18,46

184,35

din vanzarea activelor si alte operații

f2)

de capital (rd.17+rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

an 2018

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

o|1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din producția de imobilizări

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizările financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ii

CHELTUIEtf JOțTALE (nt30+rd.13Gf rtfe144>

29“»

1.862,53

2.165315

-2.165,05

2.074,78

-?52S,75

-«1057,50

; 1.58^25

1

Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:

30

1.862,53

2.163,05

2.163,05

2.074,78

528,25

1.056,50

1.584,75

2.113,00

101,84

111,40

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:

31

963,57

1.187,02

1.187,02

1.124,14

263,75

527,50

791,24

1.054,99

93,85

116,66

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:

32

643,44

770,00

770,00

849,38

212,00

424,00

636,00

848,00

99,84

132,01

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4,14

6,00

6,00

6,40

1,75

3,50

5,25

7,00

109,38

154,59

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2,77

4,00

4,00

2,86

1,25

2,50

3,75

5,00

174,83

103,25

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb, din care:

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.1

uleiuri/chimicale/gaze tehnice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.2

materiale intretineri+exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.3

materiale folosite la reparații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

an 2018

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

°l 1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b1.4

cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.5

materiale consumate pt. investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli combustibil

36

2,77

4,00

4,00

2,86

1,25

2,50

3,75

5,00

174,83

103,25

C)

cheltuieli privind materialele de natura

37

2,10

5,00

5,00

1,31

1,25

2,50

3,75

5,00

381,68

62,38

d)

Cheltuieli privind energia si apa, din care:

38

634,43

755,00

755,00

838,81

207,75

415,50

623,25

831,00

99,07

132,21

1. cheltuieli gaze pt. populație folosite de

7,61

10,00

10,00

2,63

2,00

4,00

6,00

8,00

304,18

34,56

2. cheltuieli cu energie termica cumparata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. cheltuieli cu servicii pompare agent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. cheltuieli cu apa adaos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cheltuieli cu energie electrica

625,06

740,00

740,00

835,02

205,00

410,00

615,00

820,00

98,20

133,59

6. cheltuieli consum apa tehnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)

1,76

5,00

5,00

1,16

0,75

1,50

2,25

3,00

258,62

65,91

8. reduceri comerciale primite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti

(rd.41+rd.42+rd.45), din care:

40

169,51

207,00

207,00

114,36

22,43

44,85

67,28

89,70

78,44

67,47

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

159,48

190,00

190,00

102,36

18,18

36,35

54,53

72,70

71,02

64,18

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din

42

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat redevente ctr cesiune

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

c)

prime de asiguarare

45

8,23

15,00

15,00

10,20

3,75

7,50

11,25

15,00

147,06

123,94

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.6 7+rd.68+ rd.69+ rd.78), din care:

46

150,62

210,02

210,02

160,40

29,32

58,65

87,97

117,29

73,12

106,49

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

an 2018

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim 1

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

o|1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

0,67

2,00

2,00

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

2.000,00

14,93

b!)

cheltuieli privind consultanta juridica

49

0,67

2,00

2,00

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

2.000,00

14,93

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:

50

2,07

6,00

6,00

3,08

1,50

3,00

4,50

6,00

194,81

148,79

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2,07

4,00

4,00

3,08

1,00

2,00

3,00

4,00

129,87

148,79

- tichete cadou potrivit Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 / 2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltieli de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

cheltuieli de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

pentru cluburile sportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

an 2018

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d4)

cheltuieli de sponsorizarea pt. alte acțiuni si activ.

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane

62

0,00

0,50

0,50

0,00

0,13

0,25

0,38

0,50

0,00

#DIV/0!

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0,00

4,00

4,00

1,60

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

#DlV/0!

- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care

64

0,00

4,00

4,00

0,00

0,88

1,75

2,63

3,50

0,00

#DIV/0!

- interna

65

0,00

4,00

4,00

0,00

0,88

1,75

2,63

3,50

0,00

#DIV/0!

- externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

10,43

12,00

12,00

10,69

3,00

6,00

9,00

12,00

112,25

102,49

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

4,28

5,00

5,00

4,33

1,25

2,50

3,75

5,00

115,47

101,17

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

69

99,61

120,00

120,00

83,91

6,75

13,50

20,25

27,00

32,18

84,24

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

99,61

110,00

110,00

83,91

3,75

7,50

11,25

15,00

17,88

84,24

i2)

chelt. privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

5,00

5,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0,00

5,00

5,00

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (verificări metrologice , taxe verificare cazane CT.PT)

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

chelt. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

j)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

78

33,56

60,52

60,52

56,69

15,20

30,40

45,59

60,79

107,23

168,92

J1)

lucrări pentru protecția muncii

2,04

2,50

2,50

1,84

0,63

1,25

1,88

2,50

135,87

90,20

j2)

Abonament legis

2,23

2,50

2,50

2,27

0,63

1,25

1,88

2,50

110,13

101,79

j3)

taxe salubritate

0,33

1,00

1,00

0,50

0,25

0,50

0,75

1,00

200,00

151,52

j4)

Cheltuieli servicii informatice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j5)

alte cheltuieli de natura celor de mai sus

28,96

54,52

54,52

52,08

13,70

27,40

41,09

54,79

105,20

179,83

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

79

3,71

5,00

5,00

1,92

1,25

2,50

3,75

5,00

260,42

51,75

a)

chelt. cu taxa pt. activ, de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice Si resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare(ITP auto)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

3,71

5,00

5,00

1,92

1,25

2,50

3,75

5,00

260,42

51,75

g)

cheltuieli cu impozite si taxe locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h)

taxa ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:

86

734,49

804,03

804,03

796,09

223,25

446,51

669,76

893,01

112,17

108,39

CO

Chelt. de natura salariata (rd.88+rd.92)

87

524,00

561,47

561,47

549,52

153,84

307,68

461,51

615,35

111,98

104,87

C1

Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),

88

483,44

512,97

512,97

510,96

138,94

277,88

416,81

555,75

108,77

105,69

a) salarii de baza

89

453,49

482,97

482,97

480,96

131,06

262,13

393,19

524,25

109,00

106,06

b) sporuri, prime si alte bonificații af. salariului de baza (cf.CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

29,95

30,00

30,00

30,00

7,88

15,75

23,63

31,50

105,00

100,17

C2

Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:

92

40,56

48,50

48,50

38,56

14,90

29,80

44,70

59,60

154,56

95,07

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

care:

- tichete de cresa, cf.legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. ch. sociale potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masa

96

27,86

33,00

33,00

26,96

8,25

16,50

24,75

33,00

122,40

96,77

c) tichete de vacanta

97

12,70

15,50

15,50

11,60

3,26

6,53

9,79

13,05

112,50

91,34

d) ch. privind particip, salariatiilor la

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

6,78

10,16

13,55

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch.cu plățile compens. aferente disponibiliz. de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch.cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecat.

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) ch. de natura salariata aferente restruct., privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente contractului de mandat

C4

si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete

(rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:

104

197,17

222,56

222,56

222,56

63,17

126,33

189,50

252,66

113,52

112,88

a) pentru directori / directorat

105

115,24

128,60

128,60

128,60

36,98

73,95

110,93

147,90

115,01

111,59

- componenta fixa

106

91,04

104,40

104,40

104,40

29,10

58,20

87,30

116,40

111,49

114,67

- componenta variabila

107

24,20

24,20

24,20

24,20

7,88

15,75

23,63

31,50

130,17

100,00

b) pentru consiliul de administrație /

108

54,62

62,64

62,64

62,64

17,46

34,92

52,38

69,84

111,49

114,68

|- componenta fixa

109

54,62

62,64

62,64

62,64

17,46

34,92

52,38

69,84

111,49

114,68

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

an 2018

Aprobat conform

HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

ol 1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA si cenzori

111

27,31

31,32

31,32

31,32

8,73

17,46

26,19

34,92

111,49

114,68

d) pentru alte comisii si comitete

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Ch. cu asig. si protecția sociala, fd. speciale si alte obligații legale

(rd.114+rd.l 15+rd.116+rd.117+rd.118+rd.1

113

13,32

20,00

20,00

24,01

6,25

12,50

18,75

25,00

104,12

180,26

a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) cheltuieli privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

13,32

20,00

20,00

24,01

6,25

12,50

18,75

25,00

104,12

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),

120

160,76

167,00

167,00

152,63

40,00

80,00

120,00

160,00

104,83

94,94

a)

Cheltuieli cu majorări si penalitati (rd.122+rd.123), din care:

121

0,17

2,00

2,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

- către bugetul general consolidat si

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alti creditori

123

0,17

2,00

2,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

127

157,44

165,00

165,00

152,46

40,00

80,00

120,00

160,00

104,95

96,84

0

ajustări si deprecieri pentru pierdere de

128

3,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

Realizat

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

an 2018

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

f1.1

- provizioane privind particip, la profit a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din depreciarea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),

136

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0t

a)

Cheltuieli privind dobânzile

137

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)

145

251,31

85,95

85,95

391,39

61,25

122,50

183,75

245,00

62,60

155,74

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscale

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

40,21

13,75

13,75

65,12

9,80

19,60

29,40

39,20

60,20

161,95

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

| Cheltuieli de natura salariala (rd.87)

150

|   524,00

561,47

561,47

549,52

153,84

307,68

461,51

615,35

111,98

104,87

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an curent (N) 2020) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2019

Previzion at trim 1

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

2

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

483,44

512,97

512,97

510,96

138,94

277,88

416,81

555,75

108,77

105,69

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

8,00

9

9

9

9

9

9

9

100,00

112,50

4

Nr. mediu de salariati

153

9,00

9

9

9

9

9

9

9

100,00

100,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat

154

4.476,30

4.749,72

4.749,72

4.731,11

5.145,83

5.145,83

5.145,83

. 5.145,83

108,77

105,69

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat

155

4.851,85

5.198,80

5.198,80

5.088,15

5.697,69

5.697,69

5.697,69

5.697,69

111,98

104,87

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe

156

234,87

250,11

250,11

274,02

262,22

262,22

262,22

262,22

95,69

116,67

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

157

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Elemente de calcul a productiv.muncii in

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite (QPF)

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploat. =

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Plăti restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

68,45

50,00

50,00

48,53

60,00

50,00

50,00

50,00

103,03

70,90

de la operatori cu capital integral/majoritar de

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

68,45

50,00

50,00

48,53

60,00

50,00

50,00

50,00

103,03

70,90

de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la alte entitati

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Credite pt. finanțarea activ, curente (soldul ramas

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DIRECTOR GENERAL, Ec BLEJDEA EEVISS LIVIU


•b ’i toW      PV )
ANEXA 3


Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an (N-2) 2018

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1.991,00

2.114,03

6

2.251,00

2.466,17

10

1

Venituri din exploatare

1.991,00

2.113,84

6

2.251,00

2.466,17

10

2

Venituri financiare

0,00

0,19

0

0,00

0,00

.. a

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0


CONÎTABIL SEF Ec NEDELCU DUMITRU

frO A fi M - Î OW

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 1/ SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA


ANEXA 4


Sediu / adresa: BRAȘOV, str. Z1ZINULUI NR 119

Cod unic de inregistrare: RO 15786039

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANTARE/2020

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2019)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2020

An N+1 (2021)

An N+2 (2022)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

1

Surse proprii, din care:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

a) - amortizare

305,00

337,65

135,00

135,00

135,00

b) - profit

35,00

35,00

15,00

15,00

15,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Incasari surse proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget de Stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Surse atrase

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

1

Investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de proiectare

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2019)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2020

An N+1 (2021)

An N+2 (2022)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunuri de natura domeniului privat ai statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

Modernizare clădirii, obiectivele 8;7;9;6,28;5;105

31,12,2012

340,00

372,65

150,00

150,00

150,00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2019)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2020

An N+1 (2021)

An N+2 (2022)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Mini)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00CONTABIL SEF Ec NEDE


U DUMITRU


.^v.-Lk


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI N Cod unic de inregistrare: RO 15786039

/YrfX’/rf-

MEHKi


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE AN 2019

Nr. Crt.

MASURI

Termen de realizar e

an precedent (N-1) 2018

an curent (N) 2019

an (N+1)2020

an (N+2) 2021

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

X

X

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. I

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. I

X

X

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. II

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR GENERAL, Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU


CONTABIL SEF Ec NEDELCU DUMITRU