Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea nr.84 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 – Beneficiari de drept public

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 84

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 -Beneficiari de drept public

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 792 din data de 17.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 793 din data de 17.01.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept public;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 5 l/.l 1.08.1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică și de procesul verbal nr. 1902 din data de 4.02.2020, precum și de nota nr. 2365/11.02.2020 întocmită de către Direcția Management Proiecte;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 -Beneficiari de drept public, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă plata evaluatorilor externi în sumă de 6.360 lei, reprezentând indemnizația pentru 3 membri ai comisiei de evaluare și 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor, calculate la un cost brut cu contribuții angajator de 60 lei/proiect evaluat (estimat 30 proiecte) și 60 lei/contestație soluționată (estimat 8 contestații).


!■


coxsii iui iutii \\ r.uxștn


- «ACt
SecretarGeneral

Maria Durfil/ăveanu

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

Beneficiari de drept public

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Management de Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov

Tel: 0268.410.777 / int: 143; Fax: 0268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins

Capitolul 1. Informații generale

 • 1.1.   Cadrul legislativ

 • 1.2.   Termeni de referință

 • 1.3. Principii

 • 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

 • 3.1. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 3.2. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

 • 3.3. Cheltuieli neeligibile

 • 3.4. întocmirea bugetului

 • 3.5. Modificarea bugetului

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Etapa 1 a procedurii de selecție

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligații contractuale ale beneficiarului

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților

Anexe

Capitolul 1. Informații generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă, din bugetul propriu, finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2019 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/05.07.2019;

 • •  Ordonanța nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • •  Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

 • •  Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139 din 29/ 995, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

 • •  Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

1.2.Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare nerambursabilă

alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul UAT Județul Brașov, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoane juridice de drept public a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor proiecte de interes public general, regional sau local, respectiv producerii și/sau exploatării de bunuri culturale

bun cultural

materializarea unui proiect cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională

proiect cultural

suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile)

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă

ofertă culturală

propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui proiect cultural

solicitant

persoană juridică de drept public care depune o ofertă culturală

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu implementarea proiectului

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare -UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

cofinanțare/contribuție proprie și/sau atrasă

contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care poate proveni din surse proprii sau atrase

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în cererea de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 16 noiembrie 2020). Acestea reprezintă datele limită până la care trebuie finalizate activitățile contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

solicitant eligibil

orice persoană juridică de drept public, care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

valoarea maximă a finanțării 1 nerambursabile

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului cultural. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată, cât și din contribuția proprie asigurată de beneficiar.

participant la proiectul/ acțiunea culturală

orice persoană care îndeplinește efectiv actul cultural

 • 1.3. Principii

Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul județean a proiectelor și acțiunilor culturale:

 • •  libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică fără scop patrimonial ce desfășoară activități culturale să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

 • •  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare solicitat;

 • •  cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 1/3 din valoarea finanțării nerambursabile solicitate;

 • •  excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare.

 • 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Brașov, prin susținerea proiectelor culturale sustenabile.

Prezentul Ghid al solicitantului nu se adresează promovării și susținerii culturii scrise în condițiile Legii nr. 186/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Se acordă finanțări pentru proiecte cu buget total de minim 20.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de maxim 15.000 lei și va reprezenta maxim 75% din valoarea eligibilă a proiectului. Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect în cursul unui an calendaristică.

Ariile tematice:

J Artele spectacolului: teatru, dans, muzică;

J Patrimoniu cultural material: activități legate de promovarea patrimoniului local, promovarea în context cultural al patrimoniului mobil/imobil, abordări alternative de promovare a patrimoniului material;

■J Patrimoniul cultural imaterial: activități de promovare meșteșuguri tradiționale, obiceiuri, folclor, abordări alternative de promovare a patrimoniului imaterial;

J Intervenție culturală: proiecte de activare participativă, intervenții în spațiul public, inițiative de regenerare culturală urbană, animație stradală, artă comunitară etc.

Priorități de finanțare:

■J Dezvoltarea ofertei culturale;

•J Consolidarea identităților culturale și istorice și conservarea tradițiilor locale;

J Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional;

J Dezvoltarea de noi audiențe;

Educația prin cultură;

Promovarea artei în spații alternative;

■J Dezvoltare durabilă prin turism cultural.

Se vor bifa o singură arie tematică și cel puțin două priorități de finanțare, în funcție de adresabilitatea proiectului.

Proiectul care nu se adresează niciunei arii tematice și la mai puțin de două priorități de finanțare nu este eligibil pentru finanțare.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului

Pot solicita finanțare persoane juridice de drept public care, potrivit legii sau regulamentelor de organizare și funcționare, desfășoară activități culturale.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele:

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor declara în cererea de finanțare, la contribuția proprie, și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente proiectului.

în situația în care nu sunt declarate în cererea de finanțare, ele pot fi utilizate pentru finanțarea unor activități suplimentare ale proiectului. în caz contrar, ele vor fi scăzute din finanțarea nerambursabilă justificată.

Persoanele juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, cu excepția celor din subordinea Consiliului Județean Brașov.

Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare, avându-se în vedere însă evitarea dublei finanțări. Se vor respecta prevederile subcapitolului 3.3. Cheltuielile neeligibile, litera d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări.

Finanțările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfășoară pe teritoriul județului Brașov. Prin excepție, se acordă finanțări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile culturale ale județului Brașov prin participarea la evenimente naționale și internaționale și care se încadrează la prioritatea de finanțare Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional.

în scopul demonstrării eligibilității, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 • 1. Anexa 1.5. Declarația de eligibilitate;

 • 2. Documente edificatoare din care să rezulte forma de organizare și dovada faptului că desfășoară activități culturale;

 • 3. Certificat de înregistrare fiscală;

 • 4. Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

 • 5. Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente;

 • 6. Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent -doar bilanț și cont de rezultat patrimonial, înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul curent.

Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 vor fi depuse doar de solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la UAT Județul Brașov.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de personal de specialitate pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

în acest sens se va depune Anexa 1.6. Curriculum Vitae pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul de participare.

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii sau atrase ale beneficiarului.

Sursele proprii pot include și venituri pe care solicitantul le estimează a fi obținute pe parcursul derulării proiectului (venituri din vânzarea de bilete, din taxe de participare, altele). în acest caz solicitantul va face această precizare în cererea de finanțare.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, respectiv sponsorizări, donații sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți. Pentru aceasta se vor prezenta contracte de sponsorizare, scrisori de intenție.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă, depunând Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea, însoțită de un extras din fila de buget care cuprinde prevederea bugetară aferentă cofinanțării proprii. în cazul cofinanțării din surse atrase se vor depune scrisori de sponsorizare, scrisori de intenție, alte documente doveditoare.

Nu se acceptă cofinanțarea în natură.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este în conformitate cu prevederile pct. 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare.

 • 3.1. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

 • a. cheltuielile de realizare a proiectului cultural, precum materiale consumabile și onorarii artiști/ ansambluri participante;

 • b. cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/ invitaților/ membrilor echipei de proiect;

 • c.  alte cheltuieli specifice, precum tipărituri (conform prevederilor legale în vigoare), acțiuni promoționale.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile

 • - sunt oportune și justificate

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului

 • - sunt legate în mod direct de proiect

 • - sunt prevăzute în formularul de buget

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

 • 3.2. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

 • a.  Cheltuieli de realizare a proiectului cultural, precum materiale consumabile necesare implementării proiectului și onorarii artiști/ ansambluri participante

 • a.l. Materiale consumabile necesare implementării proiectului - hârtie, toner, cartușe imprimantă, markere, rechizite, CD, DVD, materiale sanitare etc.

 • a. 2. Onorarii

Onorariul se acordă pentru orice activitate prestată de o persoană fizică (artist, expert, lector, formator etc.) angajată să desfășoare o activitate în cadrul proiectului, în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor sau a unui contract civil de prestări servicii. în bugetul proiectului se vor include onorariile la valoarea brută.

Onorariul se poate plăti și artiștilor, experților, lectorilor, formatorilor constituiți ca și persoane juridice, în baza unui contract de prestări servicii.

 • b. Cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților /invitaților

Aceste cheltuieli trebuie să respecte prevederile Hotărârii nr. 714 din 2018 și H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • b. l. Cazarea

Cazarea pentru participanți, invitați

Alocația de cazare reprezintă o sumă zilnică în limita căreia se acoperă cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif. (Alocația de cazare în limita căreia trebuie să fie acoperite cheltuielile de cazare pe teritoriul României este în cuantum 230 lei/zi).

Cazarea în țară este eligibilă dacă persoana se deplasează dintr-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care se desfășoară proiectul sau activitățile acestuia.

Cazarea în străinătate este eligibilă în limita plafoanelor de cazare prevăzute de lege.

 • b.2. Transport

Cheltuielile de transport dus-întors se decontează după cum urmează:

 • a) cu avionul, pe orice distanță, clasa economică;

Se acceptă costul pentru un bagaj de cală și pentru transportul documentațiilor, materialelor sau obiectelor necesare îndeplinirii obiectivului proiectului.

 • b) cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanțe de până la 300 km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km.

 • c) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • d) cu mijloace de transport auto și transport în comun;

 • e) cu mijloace de transport auto ale unităților, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a vehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în cartea tehnică a vehiculului).

 • f) cu autoturismul proprietate personală - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.

Se decontează drept cheltuieli de transport și:

cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la și de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se desfășoară acțiunea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanța dintre gară, aerogară, autogară sau port;

cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanța dintre locul de cazare și locul desfășurării acțiunii.

Dacă pentru aceeași acțiune se deplasează până la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu autoturismul proprietate personală pentru fiecare persoană - contravaloarea celor 7,5 1 carburant la 100 km parcurși se va acorda unei singure persoane.

în condițiile în care transportul extern se face cu mijloace proprii și nu rezultă din niciun document data și ora trecerii frontierei, beneficiarul va întocmi o declarație pe proprie răspundere privind activitatea desfășurată, numărul de persoane care au făcut deplasarea, traseul parcurs cu menționarea punctelor importante, numărul de zile petrecute în străinătate pentru desfășurarea proiectului, confirmată prin semnătură și de beneficiarul finanțării.

Sunt eligibile cheltuielile conexe transportului internațional de persoane - pentru persoanele care fac parte din delegație: cheltuielile cu viză, asigurare de călătorie, taxe de drum și taxe de parcare.

Nu se admit la decontare:

 • - taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;

 • - cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care participantul/invitatul își prelungește șederea din cauza unor interese personale (mai mult de 24 de ore).

în cazul transportului intern, taxele de parcare și transportul în regim de taxi nu sunt cheltuieli eligibile.

 • c. Alte cheltuieli specifice

 • c.l. Tipărituri - pliante/ flyere, broșuri, afișe, mash/ banner, roll-up, cataloage, albume etc.

Nu sunt eligibile tipăriturile din domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport. Tipăriturile eligibile vor avea caracter de informare publicitară.

c.2. Acțiuni promoționale și de publicitate - anunțuri publicitare, spoturi audio-video, promovare online etc.

Cheltuielile cu tipăriturile, acțiuni promoționale și de publicitate se acoperă cumulat în limita unui procent maxim de 20% din totalul finanțării nerambursabile.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.3. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e)  transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar.

Atenție: Serviciile pirotehnice nu sunt considerate cheltuieli oportune și eligibile.

 • 3.4. întocmirea bugetului

Bugetul total al proiectului se compune din:

cheltuieli eligibile: contribuția proprie și/sau atrasă (cofinanțare) + finanțarea nerambursabilă solicitată

cheltuieli neeligibile

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități menționate în Anexa 1.3. Planul de activități. Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli, document pus la dispoziția solicitanților în format calcul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • a) cheltuielile vor fi efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului cultural;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

 • c) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului cultural;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e)  sunt identificabile și verificabile;

 • f)  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită autorității finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i)  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte).

în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli (sheet-ul Buget DEMO & Instrucțiuni).

 • 3.5. Modificarea bugetului

Pe parcursul derulării proiectului se admite transferul de sume între subcategorii ale bugetului pentru următoarele categorii de cheltuieli:

Capitolul b: între subcapitolele bl și b2

Capitolul c: între subcapitolele cl și c2

Se admite modificarea bugetului de venituri și cheltuieli numai dacă există o motivare temeinică din partea beneficiarului.

Modificarea se face în baza unei notificări din partea beneficiarului către autoritatea finanțatoare. Aceasta va fi trimisă prin registratura instituției sau pe adresa de e-mail cultura@iudbrasov.ro și va fi însoțită de bugetul de venituri și cheltuieli modificat, semnat, datat, atât pe format tipărit cât și în format electronic editabil, cu evidențierea clară a modificărilor cerute, în situația în care solicitarea va fi aprobată de către autoritatea finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data transmiterii răspunsului către beneficiar. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

ATENȚIE! Cheltuiala efectuată anterior acordului de modificare din partea autorității finanțatoare nu se va lua în considerare ca și cheltuială eligibilă.

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

  Nr

  Termen:

  Activitate derulată și rezultate:

  I.

  Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

  1.1.

  30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

  Termenul de depunere a cererilor de finanțare

  1.2.

  Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

  Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

  1.3.

  Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

  Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

  II.

  Etapa 1 - procesul de selecție: Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

  11.1

  20 de zile lucrătoare

  II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului de către Comisie;

  II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

  II.2

  1 zi lucrătoare

  Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

  proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

  => proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

  proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/ sau neeligibilitate

  III.

  Contestații:

  III.l.

  3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

  Termenul pentru depunerea contestațiilor

  II1.2.

  5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

  Termenul pentru soluționarea contestațiilor

  111.3.

  1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

  => publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

  ==> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

  IV.

  Etapa a II-a - procesul de se LISTA FINALĂ, semnarea c

  ecție antractelor:

  IV. 1.

  5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

  Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

  1V.2.

  7 zile lucrătoare

  Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

  Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

(*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări, conform termenelor specificate. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax, electronică la adresa cultura@judbrasov.ro.

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor depune la registratura instituției, în plic sigilat, având specificată și mențiunea “Modificări”.

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 -[(etapal)OPIS]:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

semnat

2)

Bugetul de venituri și cheltuieli în integralitatea lui (Anexa 1.2. a, Anexa 1.2. b) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț etc)

semnat

3)

Planul de activități (Anexa 1.3.)

semnat

Nr. Crt.

Tip document

Observații

4)

Declarație de parteneriat (Anexa 1.4.)

dacă este cazul/ semnat

5)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.5.)

semnat

6)

CV-uri (Anexa 1.6.)

semnat și datat de titular

7)

Regulament de organizare și funcționare și documentul prin care acesta a fost aprobat

Instituții publice de cultură, cu excepția UAT-urilor

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

8)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

9)

CD/DVD/stick

- să conțină:

 • - cererea de finanțare și planul de activități în format PDF

 • - bugetul de venituri și cheltuieli în format editabil

 • - oferte de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli

10)

împuternicire (Anexa 1.7.) - (dacă este cazul)

dacă documentele sunt semnate de o persoană împuternicită/ semnat

Toate documentele depuse vor fi asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitul ui

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele

documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a, în ordinea de mai jos[(etapa2) OPIS]:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent - doar bilanț și cont de rezultat patrimonial, înregistrate la autoritățile competente

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa 2.1.)

- original

5)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extras din fila de buget, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

6)

Formular de identificare financiară (Anexa

2.2.)

 • - original

 • - se va depune formularul semnat de Trezorerie

7)

împuternicire (Anexa 1.7.)

dacă contractul de finanțare se va semna de o altă persoană decât reprezentantul legal -

original - în 3 exemplare semnat

8)

Copie după documentul de identitate al persoanei împuternicite

3 exemplare

9)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original - în 3 exemplare

Toate documentele depuse vor fi asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitul ui

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor culturale se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. Din comisie fac parte și specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare. Aceștia nu pot face parte din categoria funcționarilor publici sau a personalului contractual angajat de autoritatea finanțatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare în comisia constituită.

în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor culturale.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentanți ai autorității finanțatoare.

Comisia de evaluare și selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea proiectului cultural pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului obținut.

4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENTIE!

Se vor solicita clarificări la documentele depuse - dacă este cazul, precum și completarea cu eventualele documente lipsă.

A Lipsa Anexelor 1.1., 1.2. (a și b), 1.3. atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului atrage după sine descalificarea solicitantului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare.

 • •  nu a respectat prevederile contractelor de finanțare din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude definitiv de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programului aprobat anual în bugetul autorității finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii 15

numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, încadrarea categoriilor de cheltuieli în procentele specificate la 3.1. Cheltuieli eligibile.

Secretariatul comisiei va întocmi lista ofertelor culturale respinse pentru neconformitate administrativă și/ sau neeligibilitate, precum și lista ofertelor culturale reținute spre evaluare.

Ofertele culturale reținute spre evaluare vor fi analizate de specialiști, membri ai comisiei de evaluare și selecție. Aceștia au obligația verificării și evaluării:

Cererii de finanțare (Anexa 1.1.)

Bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 1.2.)

Planului de activități (Anexa 1.3.)

Documentele menționate vor fi puse la dispoziția experților în formatul electronic furnizat de solicitant și/sau în format hârtie. Membrii comisiei de evaluare vor analiza și evalua documentele depuse individual și/sau în ședințe comune.

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți. Acestea vor fi transmise solicitanților, prin grija secretariatului comisiei. Solicitantul va trebui să transmită răspunsul la solicitările de clarificări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat.

Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii.

Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obține prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Proiectul care nu va obține minim 1 punct la unul dintre criteriile și/sau subcriteriile de mai jos este descalificat.

Criterii

Punctaj MAXIM

I. Calitate artistică și originalitate

40

1.1. Calitatea actului artistic și claritatea viziunii artistice ale proiectului cultural (precizia/ claritatea expunerii ideilor solicitantului; structurarea clară și coerența etapelor proiectului; expunerea sintetizată a obiectivelor urmărite de proiect; respectarea cerințelor cererii de finanțare; scop clar formulat și obiective măsurabile; racordarea demersului artistic la grupul țintă și la rezultatele anticipate)

15

Criterii

Punctaj MAXIM

1.2. Originalitatea și caracterul inovator ale proiectului cultural și ale subiectului abordat (noutatea propunerii pentru contextul cultural în care se desfășoară proiectul și pentru grupul țintă beneficiar al proiectului; capacitatea proiectului de a determina o schimbare pozitivă la nivel cultural local și în domeniul de referință în care intervine)

15

1.3. Factorul de excelență culturală (artiști, personalități, evenimente deosebite, invitați speciali, rezultate deosebite)

10

II. Relevanță

20

2.1. Aprecierea relevanței proiectului cultural în raport cu prioritățile de finanțare ale Județului Brașov din Ghidul Solicitantului o prioritate - 5 puncte două priorități - 10 puncte

mai mult de două priorități - 15 puncte

15

2.2. Argumentarea necesității implementării proiectului (Identificarea nevoilor și constrângerilor grupului - țintă vizat. în ce măsură activitățile prevăzute în proiect și rezultatele acestora conduc la satisfacerea/ rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupului - țintă ales? Este relevantă alegerea grupului - țintă în raport cu nevoile culturale identificate?)

5

III. Fezabilitate

32

III. 1. Metodologie

13

3.1.1. Măsura în care concepția generală a proiectului dovedește coerență (coerența activităților în concordanță cu obiectivele propuse; perioada de desfășurare și anvergura proiectului; adecvarea activităților la resursele existente; existența unui calendar de activități clar, adecvat și realist; măsura în care activitățile proiectului au asociate rezultate)

3

3.1.2. Experiența managerială și capacitatea de implementare a solicitantului, precum și competențele profesionale ale membrilor echipei de proiect

2

3.1.3. Măsura în care proiectul identifică riscuri realiste și obiective, precum și măsuri de prevenire / diminuare a lor

3

3.1.4. Măsura în care modalitățile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea acestuia în cadrul unui public cât mai larg

5

III.2. Rezultate și impact

7

Impactul asupra grupului/ grupurilor-țintă. Măsura în care rezultatele și impactul scontate sunt pozitive și concludente pentru nevoile grupurilor-țintă. Măsura în care acestea sunt măsurabile și verificabile

7

III. 3. Buget

12

3.3.1. Măsura în care raportul dintre cheltuielile estimate și rezultatele așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate

5

3.3.2. Măsura în care costurile propuse sunt necesare și dacă alocarea resurselor (umane și materiale) este corectă/ realistă raportată la amploarea

5

Criterii

Punctaj MAXIM

proiectului

3.3.3. Fundamentarea cheltuielilor

2

IV. Sustenabilitate

8

4.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea finanțării nerambursabile

3

4.2. Măsura în care proiectul generează dezvoltare locală și consolidează identitatea și imaginea locală

5

Punctaj total maxim

100

Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea sumelor facându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

în caz de punctaje egale, va primi finanțare propunerea de proiect cu punctajul cel mai mare obținut la criteriul II. Relevanță.

Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total de minim de 60 de puncte.

Lista cuprinzând:

 • - proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile acordate

 • - proiectele culturale care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

 • - proiectele culturale care nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate conform ghidului solicitantului

se publică de secretariatul comisiei în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de evaluare și selecție pe site-ul www.judbrasov.ro.

După publicarea listelor, solicitanții care au fost respinși pot solicita grilele de evaluare și motivația care a stat la baza respingerii. De acest drept se pot bucura toți participanții la procedura de selecție și evaluare a proiectelor și acțiunilor culturale.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea listei cu rezultatele sesiunii de finanțare - etapa I se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/ transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatori, coroborate cu informațiile cuprinse în rapoartele și grilele de evaluare întocmite pentru respectivele oferte culturale de către membrii comisiilor de selecție, și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte.

Comisia de soluționare a contestațiilor va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, alții decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale. Din comisie fac parte și specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare. Aceștia nu pot face parte din categoria funcționarilor publici sau a 18

personalului contractual angajat de autoritatea finanțatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare în comisia constituită.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soluționare a contestațiilor.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentanți ai autorității finanțatoare care asigură și convocarea membrilor acestora.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

în comisia de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului

 • •  Numărul de înregistrare a cererii de finanțare și titlul proiectului

 • •  Obiectul contestației

 • •  Motivele de fapt și de drept

 • •  Dovezile pe care se întemeiază

Contestația va fi semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare și motivația care a stat la baza respingerii.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor, solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție vor completa documentația cu documentele menționate la punctul 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție - etapa a 2-a de selecție. Reprezentanții autorității finanțatoare verifică existența și conformitatea documentelor depuse conform solicitărilor de mai sus.

Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile proiectele care respectă termenul de depunere și conțin documentele prevăzute.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care documentele sunt incomplete și/ sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare anterior ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative emise de autoritatea finanțatoare, în baza unor contracte civile.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul, în conformitate cu Anexa 4. Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.7. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitanții vor depune la semnarea contractului de finanțare, în original, Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete, sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune prelungirea contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie. Aceasta se va depune la Registratură - camera 10, parter, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

Prin excepție, modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a persoanelor plătite cu onorarii, modificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform pct. 3.5. Modificarea bugetului, se notifică autorității finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către autoritatea finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data aprobării. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

 • 5.3. Obligații contractuale ale beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul cultural în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul cultural pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare sau dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens, sau de a reduce valoarea finanțării nerambursabile. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite conform contractului de finanțare.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectului, astfel:

“Proiect cofînanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

De asemenea, beneficiarul finanțării are obligativitatea de a promova acțiunile și evenimentele culturale finanțate prin intermediul platformei județului Brașov www.brasovtourism.app, conform prevederilor contractului de finanțare.

Nerespectarea prevederilor anterior menționate privind promovarea se sancționează prin diminuarea cu maxim 10% a finanțării nerambursabile acordate.

în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data finalizării activităților se va trimite autorității finanțatoare raportul final. Nerespectarea termenelor specificate în contractul de finanțare conduce la aplicarea de sancțiuni financiare.

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiectul cultural (este dovedită legătura directă cu proiectul cultural);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectul cultural, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată în copie, conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi acceptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnătura);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării sau către participanții la proiect se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română semnată pe proprie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele vor fi depuse în copie, cu mențiunea "conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia (Anexa 5. Formular raport final, Anexa

 • 7. Formular decont cultură, Anexa 8. Adresă înaintare decont precum și documentele justificative).

 • 2. Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după caz, poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsuri, în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală).

 • 4. După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor transmite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (Anexa 6. Adresă înaintare factură cultură), prin Registratură, în original.

 • 5. Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

• Notă: Verificarea decontului se va face pentru toate sursele de finanțare, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

 • 5.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în două tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturilor emise de beneficiar, însoțite de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 70% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Tranșa a doua va reprezenta diferența până la valoarea finanțării nerambursabile validate de Autoritatea finanțatoare rezultate în urma finalizării decontului.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 1.3. Plan de activități

Anexa 1.4. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.5. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.6. CV

Anexa 1.7. împuternicire

(etapal)_Eticheta biblioraft

(etapa 1 )_OPIS (etapa2)_OPIS Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea Anexa 2.2. Formularul de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract

Anexa 5. Formular raport final

TITLUL PROIECTULUI:

1. Date de identificare

Nume legal complet al solicitantului:

Cod fiscal (CUI)

Adresă sediu

Adresă de corespondență:

Număr de telefon:

Număr de fax:

E-mail:

Website:

Reprezentantul legal sau împuternicitul solicitantului: (nume complet și tel./e-mail)

Nume, prenume:

Tel.:                          Mail:

2. Date cont trezorerie

Cont 1BAN

Numele trezoreriei

Adresa trezoreriei

 • 3. Descrierea solicitantului

Maximum o pagină.

 • 3.1. Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

 • 3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs. ?

 • 3.3. Echipa de proiect (nume, profesie, post în echipă)

 • 4. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maximum o pagină. Vă rugăm să furnizați informații despre proiecte similare derulate de organizația dvs., ca organizație principală sau ca partener, în decursul ultimilor 3 ani în domeniile acoperite de acest program. Se va preciza nivelul de implicare al organizației în fiecare proiect menționat.

 • 5. Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a resurselor la care are acces organizația dumneavoastră, cu referire la resursele financiare (venit anual, finanțatori), umane (angajați, voluntari), tehnice, orice alte resurse ce ar putea contribui la implementarea proiectului (organizații asociative, rețele de organizații din care faceți parte etc.)

II. PROIECTUL

 • 1. Informații despre proiect

1.1.Scurtă descriere a proiectului

Maximum 15 rânduri

 • 1.2. Localizare

Se va menționa localitatea/localitățile în care se vor desfășura acțiunile proiectului, dacă sunt cunoscute la momentul scrierii cererii, și locația exactă (ex. Castelul Sukosd - Bethlen) sau generică (ex.sală de teatru, stadion, stradă)

 • 1.3. Aria tematică și prioritățile de finanțare cărora i se adresează proiectul (se va bifa corespunzător):

Ariile tematice:

Artele spectacolului: teatru, dans, muzică

Patrimoniu cultural material: activități legate de promovarea patrimoniului local, promovarea în context cultural al patrimoniului mobil/imobil, abordări alternative de promovare a patrimoniului material

Patrimoniul cultural imaterial: activități de promovare meșteșuguri tradiționale, obiceiuri, folclor, abordări alternative de promovare a patrimoniului imaterial

Intervenție culturală: proiecte de activare participativă, intervenții în spațiul public, inițiative de regenerare culturală urbană, animație stradală, artă comunitară, etc.

Priorități de finanțare:

Dezvoltarea ofertei culturale

Consolidarea identităților culturale și istorice și conservarea tradițiilor locale

Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional

Dezvoltarea de noi audiențe

Educația prin cultură

Promovarea artei în spații alternative

Dezvoltare durabilă prin turism cultural

Se vor bifa o singură arie tematică și minimum două priorități de finanțare, în funcție de adresabilitatea proiectului. Proiectul care nu se adresează niciunei arii tematice și la mai puțin de două priorități de finanțare nu este eligibil pentru finanțare.

1.4. Suma solicitată de la bugetul autorității finanțatoare

Costul total al proiectului - lei -

Cheltuieli eligibile - lei -

Cheltuieli neeligibile

- lei -

Total, din care:

- lei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a solicitantului

- lei -

Finanțarea nerambursabilă solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

- lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

ATENȚIE!!! Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care poate proveni din surse proprii sau atrase, trebuie să fie în procent de minimum 1/3 din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

 • 1.5. Obiective

Maximum 1 pagină. Descrieți obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului cultural.

 • 1.6. Grupurile țintă și beneficiarii

Maximum 1/2 pagină.

 • 1.6.1. Grupuri țintă (cui îi este adresat proiectul)

 • 1.6.2. Beneficiari:

o direcți - precizați categoria și numărul beneficiarilor implicați direct în proiect (participanți, public, etc.)_______________________________________________________________

o indirecți - categoria și numărul estimat al celor care vor beneficia în mod indirect de proiect______________________________________________________________________________

Vă recomandăm să fiți cât mai realiști în estimarea numărului beneficiarilor. Nerespectarea indicatorilor estimați va conduce la aplicarea de corecții financiare.

 • 1.7. Durata proiectului și descrierea detaliată a activităților Maximum 5 pagini.

Durata proiectului va fi de_______luni.

Activitățile proiectului sunt:

Vă rugăm să enumerați activitățile proiectului în ordine cronologică, într-o structură coerentă, și să descrieți fiecare activitate identificând: titlul activității, perioada / durata de desfășurare, acțiunile derulate și - dacă este cazul - rolul fiecărui partener.

Activitățile se vor regăsi, ca denumire, în Anexa 1.3 Planul de activități, unde vor fi corelate cu perioadele de desfășurare. Nu se vor menționa date reale (ex. "luna martie ”, "luna aprilie ”), referirile la luna de desfășurare vor fi făcute astfel: „ luna 1 ”, ,, luna 2 ” etc.

Pentru evenimentele conținute în proiect de tipul festival, spectacol se vor preciza datele la care urmează să aibă loc.

 • 1.8. Argumentarea necesității implementării proiectului Maximum 1 pagină.

Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural.

Prezentați relevanța proiectului pentru obiectivele și prioritățile programului, oferta culturală existentă, motivația alegerii grupurilor țintă, necesitatea identificată la nivelul grupurilor țintă care a stat la baza elaborării proiectului, modul în care proiectul răspunde acestei necesități, motivația alegerii activităților.

Menționați aspecte care cresc relevanța proiectului propus: caracterul inovator, impactul asupra organizației beneficiare și partenerilor, asupra publicului, grupurilor țintă, etc.

 • 1.9. Riscuri identificate în implementarea proiectului

Se vor identifica riscuri realiste și obiective, precum și măsuri de prevenire/ diminuare a lor.

 • 2. Rezultatele și impactul proiectului cultural

Maximum 1 pagină

 • 2.1. Rezultatele imediate anticipate (impactul asupra grupurilor țintă, participanți la evenimente, apariții în presă etc.)

Rezultatele vor fi cuantificabile și verificabile.

 • 2.2. Produsele proiectului cultural (cd-rom-uri, website, expoziții etc.)

 • 2.3. Impactul proiectului cultural pe termen mediu și lung, continuitate și sustenabilitate Prezentați succinct efectele scontate pe termen mediu și lung, posibilitățile de continuare/ repetare a proiectului cultural după terminarea finanțării.

Descrieți în ce măsură proiectul generează dezvoltare locală și consolidează identitatea și imaginea locală. Vor mai funcționa structurile care susțin implementarea activităților la sfârșitul prezentului proiect? Va exista “proprietate " locală asupra rezultatelor proiectului?

Notă: Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate !

Numele și prenumele..............................

Funcția.............................................................

Semnătura..................................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv Dl Nicolae SăcflHJ J

Șef Serviciu ÎCT! NicoletaIureș


Președinte

Adrian loan Vești

Secretar General Maria Duirnrăveanu


/                                                              Anexa 3

Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Categorie buget

Documente justificative

a.l. Materiale consumabile necesare implementării proiectului

 • - contract (dacă a fost încheiat);

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a produselor;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum.

a.2. Onorarii

contract încheiat între beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul onorariului, în care se menționează obiectul contractului, proiectul cultural finanțat, valoarea contractului, modalitatea de plată, perioada de valabilitate a contractului și termenele de prestare.

Pentru persoane fizice (contract de cesiune a drepturilor de autor/ contract civil prestări servicii)

 • - copie după actul de identitate al persoanei respective

 • - stat de plată a onorariilor, cu înscrierea sumelor reținute la sursă

 • - dovada plății: dispoziția de plată și filă registru de casă (în cazul plății în numerar)

sau

ordinul de plată și extras de cont (în cazul plății prin bancă);

 • - proces verbal de recepție

Pentru persoane juridice (contract prestări servicii)

 • - factura

 • - dovada plății: chitanță* (în cazul plății în numerar) sau

ordinul de plată și extras de cont (în cazul plății prin bancă);.

* A se respecta plafonul maxim zilnic de încasări și plăți în numerar stabilit prin lege.

 • - proces verbal de recepție

b.l. Cazarea

 • - contract de prestări servicii sau comandă;

 • - factură

 • - diagrama de cazare cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/ noapte/ persoană);

Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de

Categorie buget

Documente justificative

serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

 • - proces verbal de recepție

b.2. Transport

Transportul rutier:

 • -  cu mijloace destinate transportului în comun (microbuz, autobuz etc):

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bilet/ chitanță/ bon fiscal.

 • - cu autoturismul/ microbuzul sau autocarul beneficiarului:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul)

 • - tabel care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului, semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării;

 • - bon de combustibil.

 • - cu autoturismul proprietate personală:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bon de combustibil.

Transport feroviar:

 • - delegație/ ordin de deplasare;

 • - tichete/ bilete de transport.

Transport aerian:

 • - bilete de avion

 • - dovada plății: ordin de plată și extras de cont

 • - factura (dacă biletele au fost achiziționat prin agenție).

Servicii de transport:

 • - contract prestări servicii sau comandă;

 • - tabel care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta, semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării;

 • - factura;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont.

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

 • - bonuri taxe autostradă

c.l. Tipărituri

- contract

Categorie buget

Documente justificative

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea gratuită a materialelor de promovare, precum și destinatarii acestora.

c.2. Acțiuni promoționale și de publicitate

 • - contract

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută în numerar

sau

ordin de plată și extras de cont

 • - proces verbal de recepție a serviciilor

în funcție de mediul publicitar:

 • - copie după anunțul publicitar

 • - înregistrarea și graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea

 • - graficul de afișare pentru publicitatea outdoor

 • - raportul analitic pentru publicitatea online


Șef Serviciu ÎCTSCRE

Anexa 1.2.a

(parte integrantă a contractului de finanțare)


Organizația:_______________________________________

Titlul proiectului:_________________________________________


Total:

Ponderi eligibile (%):

0,00

0,00

100,00

0,00

#Dil70!

0,00

0,00

0D1V/0!

0,00

Total & (%) eligibile:

0,00

100,00

#DIV/0!

flDIV/0!(linia dej Activit l bureți j


Denumirea indicatorilor jSubcategorii de (categorii de cheltuieli) 'cheltuieli:


Unitatea

Detalire cheltuiala de măsură - Nr. UM

UM


Valoarea/ unitatea de măsură * lei


ELIGIBILE-A- ;

T- TOTAL (TVA TOTAL (TVA inclus)          inclus)-lei


(B+C+D)        p'


ELIGIBILE-8* Contribuția proprie - lei


ELIGIBILE- C-Contribuția atrasă - lei


ELIGIBILE-D-Finanțarea nerambursabilă -£ leiPreședinteSecretar General Maria DupsHSrăveanu


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș/


Nume, Prenume, semnătură:


Organizația:_________________________________________/Titlul proiectului:


VENITURI c*

Denumirea indicatorilor

Valoare lei:

A. VENITURI - aferente cheltuielilor eligibile

1. Contribuția beneficiarului, total din care:

contribuție proprie:

0,00

venituri proprii

vanzare bilete, taxe de participare

contribuție atrasa

0,00

2. Finanțare nerambursabila solicitata

0,00

A. VENITURI - aferente cheltuielilor ELIGIBILE - TOTAL

0,00

B. VENITURI - aferente cheltuielilor NEELIGIBILE - TOTAL

0,00

TOTAL GENERAL (A + B):

0,00

CHELTUIELI

CHELTUIELI

A. CHELTUIELI ELIGIBILE - TOTAL

Valoare lei:

1. Contribuția beneficiarului (min. 20% din finanțarea nerambursabila):

contribuție proprie

0,00

contribuție atrasa

0,00

2. Finanțare nerambursabila solicitata

0,00

A. CHELTUIELI ELIGIBILE - TOTAL

0,00

B. CHELTUIELI NEELIGIBILE

0,00

TOTAL GENERAL (A + B):

0,00Secretar General Maria Dumbrăveanu


De respectat!


Prevedere GHID:                                                            Cheltuiala / suma:

c. Alte cheltuieli specifice - max. 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate

// (Suma / pondere):                                                        _________________


Nume, Prenume, semnaturia:


0,00


Pondere bugetata:


8DIV/0!


Finanțare

Cheltuieli pe capitole

nerambursabila

a. Cheltuieli de realizare(*)

0,00

a.l. Materiale consumabile necesare implementării proiectului

0,00

a.2. Onorarii

0,00

b. Cazare/transport(*)

0,00

b.l. Cazarea

0,00

b.2. Transport

0,00

c. Alte cheltuieli specifice(*)

0,00

c.l. Tipărituri

0,00

c.2. Acțiuni promoționale și de publicitate

0,00

Total

Director Executiv DMP Nicolae Săcu/u


/

0,00


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș

.n'O


Nume, Prenume, semnaturia:

2/2Secretar General Maria DuahBrăveanu


Organizații partenere în realizarea proiectului cultural

Partener nr. 1

Numele întreg al instituției / organizației:

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Web site:

Vă rugăm să multiplicați tabelul pentru fiecare partener în parte, dacă este cazul.

• Activitățile la care participă partenerul

Nume și prenume reprezentant partener:

Data:

Semnătura:

Director Executiv DMP

Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș


Nicolae Sățwiu /

Beneficiar.......................................

Titlul proiectului............................


Activitatea

Activitatea 1 (titlul)

Activitatea 2 (titlul)Secretar General Maria Dumbrăveanu


Responsabili


Activitatea n (titlul)

(*) Se vor completa lunile calendaristice

Numele și prenumele...........................................................

Funcția.............................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv DMP Nicolae Săcuiu

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta lurieș

Președinte

Adrian loan VesteaDECLARAȚIE

Subsemnatul _________________________________________________, domiciliat în localitatea

, str.

bl.


nr.


ap.


__________, sectorul/județul_________________________________, codul poștal______________, posesor al actului de identitate___________seria____________nr. ___________________, cod numeric personal

_________________________________, în calitate de reprezentant/împutemicit al solicitantului __________________________________, declar că am luat cunoștință de:

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ghidului solicitantului.

Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint:

 • a.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, bugetele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;

 • b. nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • c.  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu este deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d.  nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

 • e.  nu are conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • f.  nu se află în incapacitate de plată;

 • g. nu furnizează informații false în documentele prezentate.

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - Contract de finanțare nerambursabilă - și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Numele și prenumele.....................................

Funcția.............................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv DMP Nicolae ȘăcuiuV

Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș


etAopass


Curriculum vitae

Europass

Informații personale

Nume / Prenume

Adresă(e)

Telefon(oane) Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate

Data nașterii

Rolul propus în cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate/ competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Aptitudini și competențe personale

Limbați) maternă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limbați) străinățe) cunoscutățe) Autoevaluare

Nivel european (*)


A

înțelegere

Ascultare Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimare conversație                    scrisă


Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru ll^bi

Străine

Experiență în proiecte similare/în poziția ocupată în echipă

Competențe și aptitudini de utilizare a computerului

Alte competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Anexa 1.7.


ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa

sediul în

__________________________, reprezentată legal prin_________________________________________, în calitate de___________________________, împuternicim prin prezenta pe

domiciliat în ________________________________________________, identificat cu C.I. seria ____ nr.

____________, eliberat de _____________, CNP _______________________ având funcția de ________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale - beneficiari de drept public, organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în anul 2020.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii;

 • 4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • 5. Să semneze contractul de finanțare.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (carte de identitate, pașaport).

Numele și prenumele.................................................

Funcția.............................................................

Semnătura.....................................................

Data întocmirii

l

Director Executiv/DMP


Nicolae Săcuiu /

cjsyDenumirea solicitantului:
Titlul proiectului:
Consiliul Județean Brașov

9                         9

500007 - Eroilor nr. 5, Brașov, România
A nu se deschide înainte de data____________ora______

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte culturale)

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor culturale pe anul 2020

Persoane juridice de drept public

Director Execiiiv DMP Nicolae Săcuiu

Președinte


Adrian loan Veștea

Solicitant:

Titlul proiectului:......................................................................................................................

Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Cererea de finanțare - Anexa 1.1.

2)

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1.2. a și Anexa 1.2. b) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

3)

Planul de activități - Anexa 1.3.

4)

Declarație de parteneriat - Anexa 1.4. (dacă este cazul)

5)

Declarație de eligibilitate - Anexa 1.5.

6)

CV-uri - Anexa 1.6.

7)

ROF (cu excepția UAT-urilor și a solicitanților care au beneficiat de finanțare în anii precedenți)

8)

Certificat de înregistrare fiscală

9)

CD/DVD/stick (! Conform precizărilor din ghid - pag. 13)

10)

împuternicire - Anexa 1.7. (dacă este cazul)

A. Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în întreg) conduce automat la descalificarea proiectului.

Director Executiv DMP NicqlaeSăctifu


Titlul proiectului:......................................................................................................................Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

.......

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extras fila de buget, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

6)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului Anexa 2.3.

Președinte

Adrian loan Vestea

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul __________________________________________, posesor al Bl/ CI seria ______, nr.

______________, eliberată de _________________, CNP __________________________, în calitate de _____________________________________________________________(reprezentant legal/ împuternicit} al _______________________________________________________________, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul _______________________________________________în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să asigur cofinanțarea (contribuția proprie și/sau atrasă), în sumă de ........................lei,

reprezentând ..............% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru

implementarea proiectului propus spre finanțare

 • 2. să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului.

Numele și prenumele...................................

Funcția.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv DMP Nicolae Săcuiiu

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

TREZORERIA

Localitatea

Adresa

Cod poștal

Contul IBAN1

Cod fiscal

Data și Semnătura reprezentantului trezoreriei

Data și Semnătura titularului contului

c*DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, _____________________________________________________ - reprezentant

legal al organizației solicitante -___________________________________________________________________-

în ceea ce privește implementarea proiectului___________________________, mă oblig să iau toate

măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila:Șef Serviciu 1CISCRE Nicoleta luref fW

în conformitate cu HCJ nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Programul județean

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020,

UAT Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO07 TREZ 24A6 7500 0592 200X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

și

.................................................................... cu sediul în localitatea............., str......................., nr..., județul......................, telefon/fax..........., având cod fiscal...........

și cont bancar........................................... deschis la ....................................,

reprezentată legal prin................................, cu funcția de..................................., denumită

în continuare BENEFICIAR.

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului ................................., denumit în

continuare PROIECT.

CAPITOLUL I - Obiectul, valoarea și durata contractului

Art.l.(l) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform HCJ nr............, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului, în

vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate în cererea de finanțare.

 • (2) Documentele contractului sunt: cererea de finanțare și anexele la aceasta, solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea.

 • (3) Costul total al Proiectului este:

  Costul total al proiectului - lei -

  Cheltuieli eligibile - lei -

  Cheltuieli neeligibile - lei -

  Total cheltuieli eligibile, din care:

  - lei -

  Contribuția proprie și/sau atrasă a beneficiarului

  - lei -

  Finanțarea nerambursabilă - lei -

  1 = 2 + 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

Art.2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din totalul

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de beneficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b)  pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului, în caz contrar, veniturile obținute vor fi scăzute din finanțarea nerambursabilă justificată.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de

 • (2) Dată limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este.................................., conform cererii de finațare depuse.

CAPITOLUL II - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului, în două tranșe:

Prima tranșă se acordă după semnarea contractului de finanțare, pe baza facturii emise de Beneficiar și a solicitării de eliberare a tranșei, și va reprezenta maximum 70% din valoarea finanțării.

- Tranșa a doua se acordă după finalizarea Proiectului și va reprezenta maximum 30% din valoarea finanțării. Suma exactă va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea raportului final și a decontului depuse de către Beneficiar și va fi comunicată acestuia. Se va vira în baza facturii emise de către Beneficiar pentru suma comunicată și a solicitării de eliberare a tranșei.

CAPITOLUL III - Drepturile părților

Art.5. Drepturile Autorității Finanțatoare:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât pe perioada acestuia, cât și pe o durată de șase luni de la data validării raportului final și a decontului depuse de Beneficiar.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, iară a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Art.6. Drepturile Beneficiarului:

 • (1)     Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor două tranșe, în termenii stipulați în contract.

CAPITOLUL IV - Obligațiile părților

Art.7. Obligațiile Autorității Finanțatoare:

 • (1) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (2) Să realizeze monitorizarea activităților proiectului și să efectueze verificarea raportului de activitate și a decontului depuse de Beneficiar.

 • (3) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (4) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

Art.8. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1) Să implementeze Proiectul așa cum este prezentat în cererea de finanțare, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritate Finanțatoare.

 • (2) Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care aceasta o consideră acceptabilă.

 • (3) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, care va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (4) Să cofinanțeze cu suma de..................reprezentând........% din cheltuielile eligibile ale

Proiectului.

 • (5) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (6) Să prezinte în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea acțiunilor, dar nu mai târziu de 26 noiembrie 2020, Anexa 5. Formular raport final, Anexa 6. Adresă înaintare factură cultură, Anexa 7. Formular decont cultură însoțite de documente justificative.

 • (7) Să restituie Județului Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (8) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și să le atașeze la acestea raportul de activitate (ex: articolele de presă, fotografii ale locației proiectului/acțiunii culturale, fotografii, înregistrări video ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului, liste de prezență, etc.).

 • (9) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare, de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (10) Să promoveze imaginea Autorității Finanțatoare cu prilejul evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Materialele publicitare și de promovare realizate și difuzate în cadrul Proiectului vor conține sintagma:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

 • (11) Să promoveze acțiunile și evenimentele culturale finanțate prin intermediul platformei județului Brașov www.brasovtourism.app.

 • (12) Să transmită Autorității Finanțatoare mesajele de informare/ promovare care urmează să fie difuzate public.

 • (13) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiect în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către beneficiar.

în cazul accesului pe bază de bilete, beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduve de război, conform legislației în vigoare.

 • (14) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

 • (15) Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderea și nu intervine în litigiile ce pot apărea între Beneficiar și terțe persoane privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor și drepturilor conexe acestora care au legătură cu Proiectul.

 • (16) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului/acțiunii culturale aparțin Beneficiarului. Autoritatea Finanțatoare își rezervă dreptul de a utiliza produsele Proiectului.

 • (17) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (18) Beneficiarul are obligația să mențină proprietatea bunurilor achiziționate prin proiect pe o perioadă de 3 ani după finalizare și să asigure buna funcționare a acestora.

CAPITOLUL V - Forța majoră

Art. 9. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAPITOLUL VI - încetarea contractului

Art. 10. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen;

-acordul de voință al părților contractante.

(2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAPITOLUL VII - Răspunderea contractuală

Art.ll. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.12. (1) Nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art.12 (1).

 • (3) Nerespectarea termenului menționat la art. 8 (6) se sancționează prin diminuarea cu 5% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nerespectarea prevederilor de la art. 8 (10), (11) privind promovarea Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu maximum 10% a finanțării nerambursabile acordate.

Art.13. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.14. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAPITOLUL VIII - Modificarea Contractului

Art.15. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute în contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (2) în situația în care Beneficiarul apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie și se depune la Registratură, camera 10, însoțită de documente justificative și opis al acestora.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție de la alin.(2), modificările care vizează modul de organizare, perioada și locul de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a persoanelor plătite cu onorarii se notifică autorității finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional.

 • (6) Modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli se poate face în baza unei solicitări din partea Beneficiarului, care să conțină justificarea acesteia și să fie însoțită de Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli modificată. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către Autoritatea Finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data încheierii actului adițional. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

CAPITOLUL IX - Litigii

Art.16. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAPITOLUL X - Dispoziții Finale

Art.17. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.18. Prezentul contract s-a semnat astăzi în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru Autoritatea Finanțatoare și 1 (unul) pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                                   Beneficiar,

Director Executiv/DMP Nicolae Săcuiu /

Șef Serviciu ÎCTSCI Nicoleta Iureș ,


IDENTIFICARE BENEFH

3 IAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

Adresa

Telefon/fax

e-mail

Titlul Proiectului:

Data înaintării raportului

Contract nr/data:

I. Raport de activitate


Anexa 5


 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului:

(Descrierea va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului și verificării realității prestațiilor: activități, beneficiari, colaborarea cu alți parteneri. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă/dosar de presă, fotografii ale locației proiectului/acțiunii. fotografii/dovezi video ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă inclusiv respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații etc., după caz)

 • 2. Rezultate și produse realizate în raport cu cele așteptate

(Rezultatele vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență, conform celor menționate în cererea de finanțare. Anexați documente relevante, după caz.)

 • 3. Gradul de realizare a proiectului.........................................................

 • 4. Alte comentarii (după caz):

II. Raport financiar

Date privind finanțarea nerambursabilă primită/ cheltuită până la data depunerii raportului:

lei

Valoarea finanțării nerambursabile din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat

Suma primită la tranșa 1

Suma cheltuită din finanțare nerambursabilă, justificată prin

documentele atașate

Suma totală cheltuită, justificată prin documentele atașate

Se anexează documentele justificative financiar-contabile și orice altă dovadă considerată a fi edificatoare.

Se vor raporta toate cheltuielile efectuate pe parcursul derulării proiectului, inclusiv cele aferente contribuției proprii/atrase și cele neeligibile.

Declar pe proprie răspundere că, în cadrul proiectului, au fost generate venituri în valoare totală de ________________________lei, după cum urmează:

Nr. crt.

Sursa venitului (bilete, taxe de participare, altele)

Valoarea

(lei)

Documente doveditoare (declarații, chitanțe, contracte etc.)

Numele și prenumele

Funcția.

Semnătura

Data întocmirii


Șef Serviciu ÎCTSdRE Nicoleta Iureș /

Cvrv'

Factura

Tranșa 1

Tranșa 2

Președinte

Adrian loan Veștea


Secretar OSrjeral Maria Durf bnaveanu


ii


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.______din______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                        9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Denumire:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, în vederea efectuării plății:

FACTURA

Nr.

Data:

Valoare (lei):

- pe factură menționați:

numărul de contract, titlul proiectului și "Transa 1" sau "Tranșa 2" după caz;

- exemplu:

< < Finanțare nerambursabilă conform contract nr. 111 din data 11.01.2020, Proiectul ”....................”, Transa 1 »

Numele și prenumele________________

Funcția___________________________

Semnătura_____________________

Data întocmirii ____________

Director Executiv DMP Nicolae Săcuju

Șef Serviciu ÎCTSCRI

Nicoleta Iureș 7


Organizația:_______________________________________

Nr. Contract______din_________

Titlul proiectului:__________________________________________


TOTAL CHELTUIELI


TOTAL ELIGIBILE


Cofinanțare proprie 3.3/0,00


Cofinanțare atrasa

0,00


Finanțare nerambursabilă

3.J50.00


Cheltuieli Cheltuieli neeligibile     suplimentare


rC •  . .... Denumirea indicatorilor Subcategorii de

(linia de ActiVlt.

b ț>              (categorii de cheltuieli) cheltuieli:


Emitentul, Tip doc. Detaliere cheltuiala plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data


Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii


T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei


ELIGIBILE -A-TOTAL (TVA inclus) -lei (B+C+D)


ELIGIBILE -B Contribuția proprie - lei


ELIGIBILE - C -Contribuția atrasă - lei


ELIGIBILE- D-Finanțarea nerambursabilă lei (A-B-C)


NEELIGIBILE-E - Cheltuieli neeligibile - lei0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Secretar General

ManaDu^rrfeiTăveanu


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta IureșSecretar General Maria Dumorăveanu


Către Consiliul Județean Brașov,

Subscrisa,


...................................., beneficiară a contractului de finanțare nr................din

............................., în cadrul programului de finanțare a proiectelor culturale, vă înaintăm raportul final aferent proiectului..................

Numele și prenumele_________________________

Funcția____________________________

Semnătura_____________________

Data întocmirii_____________________Președinte

Adrian loan VesteaConsiliul Județean Brașov

3

Director Executiv DMP

Nicolae Săcuiu/


Șef Serviciu ÎCTSCRE,/ Nicoleta Iureș

1

Se va preciza un cont de venituri