Hotărârea nr. 82/2020

Hotărârea nr.82 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 82

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1027 din data de 22.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 1027 din data de 22.01.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020;

Văzând referatul nr. ad. 1/1027/18.02.2020 întocmit de Direcția Management Proiecte;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile O.G.R. nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și prevederile H.G.R. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002;

Ținând cont de dispozițiile legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică și de procesul verbal nr. 2093/5.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar geneyâTal județului Maria ^p^nbrăveanu

Județul Brașov


CONSILIU! JUDI Ii \\ BR \M)V


' i1 • t

* * 1 ’ -

. A A A UH': ■
privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov apartinand cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Management de proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov

Tel: 0268.410.777 / int: 143; Fax: 0268.475.576, email: office@judbrasov.ro

Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

Depunerea solicitărilor de finanțare se face la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10.

Cuprins

Capitolul 1. Informații generale

 • 1.1.   Cadrul legislativ

 • 1.2.   Termeni de referință

Capitolul 2. Activități eligibile și condiții de acordare a finanțării

2.1 .Activități eligibile

 • 2.2. Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

Capitolul 3. Modalitatea de acordare a sprijinului financiar

 • 3.1. Termene de referință

 • 3.2. Documentele necesare solicitării sprijinului financiar

Capitolul 4. Criteriile și condițiile de alocare a sprijinului financiar

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. Semnarea contractelor de finanțare

 • 5.2. Efectuarea plăților

Capitolul 6. Justificarea sprijinului financiar

 • 6.1. Condiții de justificare a sprijinului financiar

 • 6.2. Modalitatea de justificare a sprijinului financiar

Anexe

Capitolul 1. Informații generale

1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă, din bugetul propriu, sprijin financiarle în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2020 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată

 • •  H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată.

1.2.Termeni de referință

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

lăcaș de cult

imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora;

sprijin financiar

sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii

Capitolul 2. Activități eligibile și condiții de acordare a finanțării

2.1. Activități eligibile

Din bugetul local al Județului Brașov se alocă sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu cultural național mobil aparținând cultelor religioase;

 • d) desfășurării unor activități de asistență socială;

 • e) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • f) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială ale unităților de cult;

 • g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

 • h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.

2.2. Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

Sprijinul financiar alocat din bugetul județului Brașov se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere-tip (Anexa 1);

 • b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;

 • c) copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

 • f) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;

 • g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

 • h) avizul unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea sprijinului financiar;

 • i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

 • j) adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

 • k) documente care să ateste dreptul de a desfășură activități sociale, după caz;

 • l) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip;

 • m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

 • n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

Solicitanții vor utiliza fără excepție formularele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid, cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea.

Sunt considerate eligibile pentru acordarea sprijinului financiar solicitările care respectă termenul de depunere și conțin documentele prevăzute.

Capitolul 3. Modalitatea de acordare a sprijinului financiar

3.1. Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

20 martie 2020

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

25 martie 2020

Termenul maxim de depunere a completărilor la documentație

II.

Semnarea contractelor

II.1

15 zile lucrătoare de la publicarea listei beneficiarilor

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

III.

Justificarea sumelor alocate

III.l.

27 noiembrie 2020

Termenul maxim de depunere a documentelor justificative aferente spriinului financiar acordat

3.2. Documentele necesare solicitării sprijinului financiar

Solicitanții vor depune următoarele documente însoțite în mod obligatoriu de un opis:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cerere-tip

Semnată și ștampilată

Nr. Crt.

Tip document

Observații

2)

Devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat

Datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier

3)

Copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Conform cu originalul

4)

Copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național

în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național

5)

Copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească

A

In cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române,

6)

Proiectul acțiunii inclusiv devizul aferent

In cazul solicitărilor privind asistența socială

7)

Documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea

Pentru celelalte necesități ale unităților de cult

8)

Avizul unității centrale de cult, pe anul în curs

Originalul

9)

Copia certificatului de înregistrare fiscală

Conform cu originalul

10)

Adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante

Conform cu originalul

H)

Documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz

Conform cu originalul

12)

Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip;

Semnată

13)

Acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

Conform cu originalul

14)

Fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar

Capitolul 4. Criteriile și condițiile de alocare a sprijinului financiar

Cererile de acordare a sprijinului financiar vor fi centralizate prin grija Direcției Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte care le va verifica sub aspectul depunerii tuturor documentelor necesare.

Documentațiile incomplete vor putea fi completate de solicitanți în termenul precizat la pct.

 • 3.1. Termene de referință. în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul menționat anterior, unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

Centralizatorul cuprinzând cererile întocmite cu respectarea dispozițiilor prezentului ghid va fi transmis comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov care vor întocmi propunerile pentru alocarea sumelor către unitățile de cult, având în vedere următoarele criterii:

 • - proporțional cu numărul de adepți ai fiecărui cult potrivit datelor ultimului recensământ al populației,

 • - starea tehnică a clădirilor sau stadiul construcțiilor.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

5.1. Semnarea contractelor de finanțare

Unitățile de cult ale căror cereri au fost aprobate vor încheia un contract de finanțare cu autoritatea finanțatoare (Anexa 3 la prezentul ghid). Acesta se va întocmi în trei exemplare, unul pentru beneficiar și două pentru autoritatea finanțatoare.

Contractul se va semna în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării cererii de finanțare. Nerespectarea acestui termen duce la pierderea finanțării.

Valoarea finanțării nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. In cazul în care valoarea totală a lucrării depășește valoarea alocată prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de beneficiar.

Prin semnarea contractului, beneficiarul acceptă termenii și condițiile de acordare a finanțării și se angajează pe proprie răspundere să utilizeze ajutorul financiar în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justifice integral, în condițiile legii.

Modul de respectare a destinației fondurilor alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat care se face pe baza documentelor specifice sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

5.2. Efectuarea plăților

Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi plătite direct solicitantului, integral.

Capitolul 6. Justificarea sprijinului financiar

6.1.Condiții de justificare a sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:

 • 1.  dosar de încopciat

 • 2.  OPIS

 • 3.  adresă de înaintare (Anexa 4)

 • 4.  extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Județean Brașov;

 • 5.  raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean Brașov (Anexa 6)

 • 6.  centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada plății acestora (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale) (Anexa 5)

 • 7.  facturile fiscale, însoțite de chitanțe sau ordine de plată sau bon de casă

 • 8.  fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

La întocmirea decontului justificativ pentru sprijinul financiar acordat se vor avea în vedere următoarele:

 • a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

 • b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți pentru pictură trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

 • g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor;

 • h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • i) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • j) pentru sprijinul financiar alocat solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a sprijinului primit.

 • k) facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

 • l) actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenului specificat în ghid sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Nu se admit la justificare:

 • •  bunurile considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an și preț unitar inclusiv TVA mai mare de 2.500 lei;

 • •  facturi pentru lucrări de reparații sau de altă natură în cadrul casei parohiale;

 • •   achiziții de clădiri, mijloace de transport, terenuri.

6.2.Modalitatea de justificare a sprijinului financiar

Dosarul de decont se depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul specificat în contract.

Anexe

Anexa nr. 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar

Anexa nr. 2 - Declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal al solicitantului

Anexa nr. 3 - Contract de finanțare

Anexa nr. 4 - Adresa de înaintare a documentelor justificative

Anexa nr. 5 - Centralizator privind justificarea sprijinului acordat

Anexa nr. 6 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean

Brașov


Șef Serviciu 1CTSCRI Nicoleta Iureș /pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă:.......................................................................................................................

Cultul sau Eparhia:....................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante:...........................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):

Hramul (dacă este cazul):...........................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:......................................................................................................

Funcția:...........................................Telefon:............................................................................................

Email:......................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:.........................................................................................

Cod IBAN:

deschis la


Cod Fiscal:.......................................................


Obiectul cererii:...........................................................................................................................................

Motivarea

cererii:...........................................................................................................................................................

Numărul și data autorizației de construire:.......................Data expirării:.................................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.................................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:..............................................................

Data începerii lucrărilor:.............................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:......................................................................................

Stadiul lucrărilor:.........................................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la CJ Bv:....................................................................................

în ce valoare:...............................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:...................................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA și ștampila solicitantului

ANEXE:


 • □ Avizul unității de cult centrale

  Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iu re/ rAv • □ Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • □ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • □ Devizul lucrărilor rămase de executat

 • □ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

 • □ Proiectul acțiunii sociale (dacă este cazul)

 • □ Adeverință IBAN

 • □ Copie CIF

  medicale sau de învățământ teologic


 • □ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale,

 • □ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor


Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărții de

identitate seria......nr........................eliberat/ă de către................................, reprezentant

legal al parohiei/unității de cult cu hramul “................................................................” (dacă este

cazul)                                din                                localitatea.....................................,

str.....................................................nr.........județul.............................................................. având

CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații,

îmi asum pe propria răspundere următoarele:

datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult .............................să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 lei, inclusiv TVA;

documentele depuse la Consiliul Județean Brașov în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

Certificatul de înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă

Data


Director Executiv/DMP

Nicolae Săcuiu 1


Șef Serviciu 1CTSCRE, Nicoleta Iureș \

în temeiul Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.............din..................se încheie prezentul contract.

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art. 1. Părțile contractului sunt:

1. Județul Brașov, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Adrian - Ioan Veștea, cu sediul în Municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal 4384150 și contul IBAN nr. R024TREZ24A670600591200X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, denumit în continuare autoritate finanțatoare

Și

2...................................................................................... cu sediul în ......................................., comuna

..............................., Județul Brașov, reprezentată legal prin preot....................................................., telefon ................................... având codul fiscal nr.......................................... și   contul IBAN nr. .................................................. deschis la.................................................denumită în continuare Beneficiar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. (1). Obiectul contractului îl constituie acordarea unui sprijin financiar în sumă de........................lei,

de către autoritatea finanțatoare, pentru...........................................................................................................

 • (2). Suma reprezentând sprijinul financiar se va vira într-o singură tranșă.

III. DOCUMENTE PE BAZA CĂRORA SE ACORDĂ SPRIJINUL FINANCIAR

Art.3. Documentele în baza căruia se acordă sprijinul financiar sunt următoarele:

 • • Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.............din..........................;

 • • Cererea nr............................din...................................(Anexa 1);

 • • Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 2).

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4. Drepturile și obligațiile autorității finanțatoare:

 • a) virează direct în contul Beneficiarului suma reprezentând sprijinul financiar într-o singură tranșă;

 • b) solicită justificarea sprijinului financiar acordat (Anexa 5 și Anexa 6);

 • c) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar acordat.

Art.5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:

 • a) primește suma reprezentând sprijinul financiar într-o singură tranșă;

 • b) utilizează sprijinul financiar numai în scopul realizării obiectului contractului prevăzut la Art. 2(1);

 • c) întocmește și depune Centralizatorul privind justificarea sprijinului acordat (Anexa 5) și Raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar (Anexa 6);

 • d) restituie în termen de 30 zile de la data stabilită în contract pentru justificarea sprijinului financiar, sumele necheltuite sau nejustificate.

V. JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

Art.6. (1) Pentru justificarea sprijinului financiar, Beneficiarul va depune următoarele documente:

 • 1.  dosar de încopciat;

 • 2.  OPIS;

 • 3.  adresă de înaintare (Anexa 4);

 • 4.  extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Județean Brașov;

 • 5.  raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean Brașov (Anexa 6);

 • 6.  centralizatorul privind justificarea sprijinului acordat (Anexa 5);

 • 7.  facturile fiscale, însoțite de chitanțe sau ordine de plată sau bon de casă;

 • 8.   fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

 • (2) Toate documentele justificative vor fi prezentate în copii certificate conform cu originalul.

 • (3) Nu se admit la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

 • (4) Documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături. Nu se admi documente trimise prin fax.

Art.7. Raportul de justificare și documentele justificative vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Brașov până la data______________( dar nu mai târziu de data de 27.11.2020).

VI. CLAUZE SPECIALE

Art.8. (1). In situația în care beneficiarul nu prezintă documente justificative, sau documentele prezentate nu respectă condițiile prevăzute la art. 6 din prezentul contract, acesta are obligația de a restitui sumele nejustificate în termen de 30 zile după termenul stabilit la art.7.

In cazul nerespectării acestor obligații, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a acționa pentru recuperarea acestor sume.

(2) Pentru sumele nejustificate sau justificate necorespunzător, se vor percepe majorări de întârziere, conform art 183, alin 2 din Legea 207/2015.

VIL DISPOZIȚII FINALE

Art.9.(l). Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

(2). Prezentul contract s-a încheiat astăzi..............................., în trei exemplare, din care două

exemplare pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

JUDEȚUL BRAȘOV

PAROHIA, Preot parohȘef Serviciu ICTSCRE Nicoleta IureșCătre,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Vă transmitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă de...............................lei,  conform contractului nr.........................

din..........................

Menționez că justific suma de .............................lei, conform centralizatorului și

documentelor justificative anexate.

Parohia,

Preot

Semnătură și ștampila

Director Execuți» DMP Nicolae Săcuiu/

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Președinte

Adrian loan Vestea

>


SecretafGeneral

Maria j/umbrăveanu


Anexa 5Centralizator

privind justificarea sprijinului acordat

(construcții, reparații etc.)


la lăcașul de cult........................................................


(Parohie, Mănăstire etc.)


Unitatea centrală de cult..................................................................


(Arhiepiscopie, Epicopie etc.)


Contract nr.


din.............................


Suma acordată................................


lei


Nr. crt.

Furnizor

Factura

Achitat

Numărul facturii

Data facturii

Valoare fără TVA

Valoare TVA

Valoare totală

Suma plătită

Nr OP/ Chitanța

Data

1

2

3

4

TOTAL

X

X

X

X

Parohia,


Preot,


Director Executiv DMP


Data....................................
Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Semnătura și ștampila
pentru sumele primite ca sprijin financiar

I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Localitatea

orașul sau comuna

satul

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Nume, prenume reprezentant:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1.


Suma primită în anul în curs

1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma

4

Suma justificată

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele depuse spre justificare în anul curent nu au fost folosite la alte instituții pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Parohie,

Preot,

Semnătura și ștampila


Șef Serviciu TCTSCI Nicoleta Iureș