Hotărârea nr. 8/2020

Hotărârea nr. 8 - privind trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Braşov în domeniul public al UAT Judeţul Braşov a terenului înscris în CF nr. 161476 Braşov cu suprafaţa de 1899 mp

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.8

din data de 23.01.2020

- privind trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov a terenului înscris în CF nr. 161476 Brașov cu suprafața de 1899 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. Ad.74/16.01.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul Gabor Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. 704/14.01.2020 prin care se propune trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov a terenului înscris în CF nr. 161476 Brașov cu suprafața de 1899 mp;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.l si nr.2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. și art.296, alin.(2)și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și prevederileart.art.863 lit. “e” din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov al imobilului teren înscris în CF nr.161476 Brașov cu suprafața de 1899 mp.

Art.2. Se aprobă modificarea poziției nr.6 din Anexa la HCJ nr.l00/17.07.2001 modificată și completată prin HCJ nr.250/30.05.2002 și HCJ nr. 277/30.07.2002 privind aprobarea listei de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.G.R. nr. 972/2002, astfel:

  • - coloana nr.3 va avea următorul conținut: “Construcție și teren situate în municipiul Brașov, str. Iul iu Maniu nr.6. Atelierele și garajul au suprafața de 1576 mp iar terenul pe care sunt amplasate are suprafața totală de 1899 mp, CF nr. 161476 Brașov, nr. cad. 161476”.

  • - coloana 5 va avea următorul conținut: 1.207652,710 lei.

  • - coloana nr.6 va avea următorul conținut: Județul Brașov.

Art.3.Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează


Secretar GeneraJLarTJudețului Maria Dumjx'aveanu