Hotărârea nr. 79/2020

Hotărârea nr.79 –modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.79

din data de 18.02.2020

- privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad.2345/06.02.2020, r .cum și Referatul de aprobare, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr.ad. 2345/11.02.2020, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al municipiului Făgăraș, în sensul menținerii poziției 18 în Lista Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, deoarece aceasta face parte dintr-o altă locație decât cea solicitată de către Consiliul Local al municipiului Făgăraș, prin Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.265/31.10.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiul Făgăraș, a imobilului teren și construcții, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurezului, nr.l, în suprafață de 5.714 mp, edificat cu construcțiile C1,C2, C3 și C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere anexa nr.l din H.G.R. nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, art. 182 și art.294, alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art.554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 m.p., edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în C.F. nr.l04236 Făgăraș, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al municipiului Făgăraș, articol care va avea următorul cuprins:

Art.2. Se abrogă pozițiile nr. 15,16 și 17 din Anexa nr.l - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 250/30.05.2002 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 277/30.07.2002 și atestat prin HG nr. 972/2002 - Anexa nr.l - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov”.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 522/20.12.2019, rămân neschimbate.

Art.IH. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică - Biroul

Patrimoniu .


te P-Xvi te;


<■


Contrasemnează,

Secretar Gen«j4țJâl Județului Maria Dmtwrăveanu