Hotărârea nr. 78/2020

Hotărârea nr.78 – constatarea tacitei relocaţiuni pentru apartamentul cu destinaţia de locuinţă de serviciu, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. Traian, nr. 46, ap.56, judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ra, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.78

din data de 18.02.2020

- privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap.56, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. Ad. 87/04.02.2020, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 87/04.02.2020, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în :"tobilul din Municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap.56, Județul Brașov, care a făcut obiectul Contractului de închiriere nr. 1811/17.12.2014, încheiat între Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, și doamna Sibiescu Monica Claudia, în prezent :ca Monica Claudia, și folosirea acestui apartament pe o perioadă de 3 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, cu respectarea obligației de a suporta cheltuielile de întreținere și utilități, care rezultă din folosința exclusivă a imobilului;

Ținând cont de cererea doamnei Ceea Monica Claudia înregistrată la Consiliul Județean Brașov, cu nr. 87/07.01.2020, precum și adeverința eliberată de Asociația de Proprietari Traian nr. 46, înregistrată sub nr. 1651/03.02.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 467/17.12.2014 privind aprobarea încheierii, pe o perioadă de 5 ani, a unui nou contract de închiriere între Consiliul Județean Brașov și D-na Minea Monica Claudia, născută Sibiescu, pentru apartamentul nr. 56, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, cu destinația locuință de serviciu, Contractul de închiriere nr. 12811/17.12.2014, încheiat între Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, și doamna Minea Monica Claudia, având durata de 5 ani, începând cu data de 01.12.2014, cu drept de prelungire prin acordul părților, ulterior modificat prin actul adițional nr. 1/16.01.2018, conform căruia titularul contractului este Sibiescu Monica Claudia (în prezent Ceea Monica Claudia);

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/18.02.2020 privind modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 1810 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, dispozițiile Legii nr. 2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și pozițiile art. 173, alin.(l), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se constată tacita relocațiune pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap.56, Județul Brașov, care a făcut obiectul Contractului de închiriere nr. 12811/17.12.2014, încheiat între Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, și doamna Sibiescu Monica Claudia, în prezent Ceea Monica Claudia, și folosirea acestui apartament pe o perioadă de 3 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, cu respectarea obligației de a suporta cheltuielile de întreținere și utilități, care rezultă din folosința exclusivă a imobilului.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Juridică și Direcția Economică.agură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția


Contrasemnează, Secretar Gendrațal Județului Maria Djmwrăveanu